Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake oprichting MTS Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 11-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Oprichting MTS AmsterdamBRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Briefnummer: Agentschap / 99-342

s Gravenhage, 11-05-99

Onderwerp: Oprichting MTS Amsterdam

Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Comptabiliteitswet, deel ik u mee dat de Staat het voornemen heeft om met de Primary Dealers, de dertien banken die zijn aangewezen als distributeurs van de staatsschuld, en MTS S.p.A., een Italiaanse onderneming die de eigenaar is van de benodigde technologie, MTS Amsterdam op te richten, een onderneming die de elektronische interbancaire handel in Nederlandse staatsobligaties mogelijk maakt.

Overwegingen

* De Staat dient maatregelen te nemen om een goede positie als emittent op de eurokapitaalmarkt te waarborgen.
* Elektronische handelssystemen zijn in de professionele obligatiehandel snel in opkomst; door spoedige oprichting van MTS Amsterdam wordt een achterstandspositie voorkomen.
* Een elektronisch handelssysteem zal de liquiditeit, transparantie en toegankelijkheid voor de markt in Nederlandse staatsleningen sterk verbeteren.

* De Staat kan zijn belangen realiseren als voorzitter van een bestuur van een (kleine) Naamloze Vennootschap, die een elektronisch handelsplatform in Nederlandse staatsleningen zal beheren. Een beperkt aandeelhoudersschap (5%, ca 25.000 gulden) is in dit verband gewenst.

Toelichting


1. Inleiding

Op 1 januari 1999 is op de financiële markten de euro ingevoerd waardoor er één, omvangrijke, eurokapitaalmarkt is ontstaan. In de begroting IXA 1999, alsmede in een recente brief aan de Tweede Kamer inzake Schuld- en emissiebeleid in de EMU (bijgevoegd), heeft de Minister van Financiën al maatregelen aangegeven om bij de plaatsing van Nederlandse staatsobligaties de mogelijkheden van de eurokapitaalmarkt optimaal te benutten. Eén van deze maatregelen is de invoering van een Primary Dealer stelsel. Met dertien banken zijn afspraken gemaakt over participatie in uitgifte van nieuwe Nederlandse staatsleningen, de internationale distributie en over bevordering van de liquiditeit van de staatsschuld. Als essentieel onderdeel van een grotere liquiditeit bestaat het voornemen om een elektronische handelsplatform in Nederlandse staatsobligaties, MTS Amsterdam, op te richten.

De handel in Nederlandse staatsobligaties vindt plaats in een professionele over the counter markt en is derhalve niet beursgebonden. De banken verschaffen als intermediaire tegenpartij liquiditeit aan hun klanten, de institutionele beleggers. Op hun beurt kunnen banken hun posities onderling liquideren door rechtstreeks met elkaar te handelen, dan wel meer centraal via een zogenaamde interdealerbroker, een bemiddelaar die koop en verkoop tussen twee partijen tot stand brengt.

Elektronisch handelen is sterk in opkomst. In Italië bestaat sinds 1988 een succesvol elektronisch handelssysteem dat oorspronkelijk is ontwikkeld door het Italiaanse Ministerie van Financiën. Dit systeem is inmiddels geprivatiseerd in MTS S.p.A. Het geldt internationaal als één van de weinige in de elektronische obligatiehandel beproefde systemen en heeft bewezen de obligatiehandel ook in moeilijke tijden liquide te houden. Inmiddels hebben 24 grootbanken in Europa met MTS S.p.A. gezamenlijk EuroMTS in Londen opgericht, een pan-Europees elektronisch handelsplatform waar de dertig grootste en meest liquide leningen uit de drie grootste EMU-landen (Duitsland, Frankrijk, Italië) worden verhandeld. Dit systeem is op 9 april 1999 operationeel geworden. Het is zeer wel denkbaar dat EuroMTS zal worden gekoppeld aan nationale versies, voor zover aanwezig. Het tijdig inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen komt de plaatsbaarheid van Nederlandse staatsleningen ten goede.


2. MTS Amsterdam

De werking van het elektronische handelssysteem.

MTS Amsterdam kan worden beschouwd als de elektronische versie van een interdealerbroker. Op computerschermen worden bied- en laatprijzen afgegeven voor daartoe aangewezen Nederlandse staatsleningen, met de bijbehorende hoeveelheden die tegen die prijzen verhandeld kunnen worden. Participanten in het MTS systeem kunnen via beeldschermen staatsleningen aan- en verkopen.

Belangrijk voordeel, naast de lagere operationele kosten, is de mogelijkheid die een elektronisch systeem biedt om de liquiditeit van staatsleningen te verbeteren. De handel wordt zogenaamd quote-driven. Dit houdt in dat de Primary Dealers contractueel verplicht zijn voortdurend tweezijdige prijzen af te geven, voor zowel aan- als verkoop. Zij zijn daarbij bovendien gehouden aan een maximum verschil tussen bied- en laatprijs. Het resultaat is een reeks van elkaar deels overlappende quotes, die uitmonden in een zeer geringe marge tussen beste bied- en laatprijs. Posities kunnen aldus tegen gunstige prijzen en geringe transactiekosten worden afgewikkeld, hetgeen maatgevend is voor de liquiditeit van een markt. Dit staat in contrast tot een order-driven systeem, waar dikwijls geen prijzen beschikbaar zijn.

De kerntaak van MTS Amsterdam is het opzetten, organiseren en beheren van het elektronische systeem voor de handel in Nederlandse staatsobligaties. MTS Amsterdam zal de technologie gebruiken die eigendom is MTS S.p.A. en zal hiertoe een licentie ontvangen van de Italiaanse onderneming. MTS Amsterdam is uitsluitend de beheerder van het elektronische handelsplatform en is zelf geen tegenpartij in de transacties die door het systeem gaan.

Strikt genomen is geen lokaal bedrijf vereist. Dit handelssysteem in Nederlandse staatsleningen kan in beginsel elders in de EU worden opgezet en geleid (vergelijk begin jaren 90, toen de Nederlandse markt zich grotendeels in Londen bevond). De oprichting van MTS Amsterdam onderstreept evenwel het belang dat de Staat hecht aan Amsterdam als financieel centrum. Daarnaast komt het bedrijf onder Nederlands toezicht (STE).

In de EU gevestigde financiële instellingen kunnen als participanten via het systeem handelen. De belangrijkste categorie zijn de market-makers, die onder het met de Staat afgesloten contract als Primary Dealer verplicht zijn om tweezijdig prijzen af te geven en daarmee liquiditeit aan het systeem te verschaffen. Een andere categorie zijn de market-takers: financiële intermediairs die als schakel fungeren in de handel met de eindbeleggers en aantoonbaar actief zijn in Nederlandse staatsobligaties. Market-takers hebben plicht, noch recht om prijzen in het systeem te zetten, maar mogen wel op de aangegeven prijzen handelen.

De handel op het elektronisch platform is anoniem. Participanten weten wie hun tegenpartij is geweest nadat de transactie al heeft plaatsgevonden. Het systeem zendt automatisch de relevante gegevens van elke transactie naar beide partijen en naar de desbetreffende clearing en settlement instelling voor verdere afwikkeling.

Rechtsvorm en bedrijfsstructuur

MTS Amsterdam is een zelfstandige rechtspersoon, een Naamloze Vennootschap. Aandeelhouders van deze vennootschap zullen zijn:
1. MTS S.p.A., het Italiaanse bedrijf dat de eigenaar en leverancier is van het elektronische systeem,

2. dertien Primary Dealers in Nederlandse staatsobligaties: ABN-AMRO, Argentaria, BNP (Banque Nationale de Paris), CSFB (Credit Suisse First Boston), Deutsche Bank, IMI (Banca dIntermediazione IMI), ING Barings/BBL, JP Morgan, MeesPierson, NIB (Nationale Investeringsbank), Rabobank, Société Générale, WDR (Warburg Dillon Read),

3. de Staat der Nederlanden.

De Staat zal voor 5% aandeelhouder zijn, de Primary Dealers elk eveneens voor 5% en MTS S.p.A. voor 30%.

Het risico dat de Staat loopt met het aandeelhouderschap is beperkt. Het risicodragend vermogen waarvoor de Staat aansprakelijk zal zijn, zal circa 12.000 euro (ongeveer 25.000 gulden) bedragen. Daarnaast is ook de aansprakelijkheid als bestuurslid beperkt aangezien het systeem alleen bemiddelt tussen partijen en zelf geen tegenpartij is in de financiële transacties die door het systeem gaan.

Mede met het oog op de aard van het bedrijf wordt een eenvoudige bedrijfsstructuur nagestreefd, zonder raad van Commissarissen. Het hoogste orgaan van MTS Amsterdam zal de algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn. Deze heeft als taak het benoemen van de Raad van Bestuur, en het beoordelen en goedkeuren van de jaarrekening. De Raad van Bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van elk van de Primary Dealers, een vertegenwoordiger van de Staat en een vertegenwoordiger van MTS S.p.a. en zal worden voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Staat, in beginsel een afgevaardigde van het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Deze zal ook de Raad van Bestuur voorzitten die bestaat uit in totaal vijftien zetels. Voor de dagelijkse werkzaamheden zal het Bestuur van MTS Amsterdam drie medewerkers in dienst nemen.

Taken van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal bepalen welke Nederlandse staatsobligaties zullen worden geselecteerd om verhandeld te worden via het elektronische handelssysteem van MTS Amsterdam. Voorts beslist het Bestuur over welke instellingen toegelaten zullen worden als participant in MTS Amsterdam, op basis van objectieve criteria. Het Bestuur is gemachtigd om participanten tijdelijk te schorsen of uit te sluiten, en om andere sancties op te leggen. Tenslotte kan het Bestuur de afspraken over het functioneren van de markt op MTS aanpassen.

De rol van de Staat

MTS Amsterdam kan worden gezien als een voorbeeld van publiek-private samenwerking. Initiator bij het voorbereiden van de oprichting van MTS Amsterdam is het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Als emittent en marktparticipant heeft de Staat groot belang bij het goed functioneren van de primaire én secundaire markt in zijn product. Teneinde een optimale positie van de Nederlandse Staat op de eurokapitaalmarkt te waarborgen, zijn maatregelen vereist die de handel en liquiditeit van de Nederlandse staatsobligaties ten goede komen. Als bestuursvoorzitter zal het Agentschap die belangen kunnen behartigen. Naar mag worden verwacht zal dit tevens de samenwerking tussen de Primary Dealers, die immers tevens elkaars concurrenten zijn, bevorderen. Om praktische redenen is het voorzitterschap gekoppeld aan het aandeel van de Staat in MTS Amsterdam.

De oprichting van MTS Amsterdam opent voorts de mogelijkheid van toekomstige elektronische emissie van staatsleningen. Ook in de primaire markt zullen dan efficiencyvoordelen te behalen zijn met een elektronisch handelssysteem. Alsdan wordt het Agentschap participant in het systeem en is een directe betrokkenheid bij het bestuur van MTS Amsterdam eens te meer gewenst.


3. Conclusie

De oprichting van MTS Amsterdam vormt een onderdeel van de maatregelen die structureel een goede positie van de Nederlandse Staat in de eurokapitaalmarkt moeten waarborgen. De invoering van een elektronisch handelsplatform zal de liquiditeit, transparantie en daarmee de toegankelijkheid van de markt voor Nederlandse staatsobligaties verder verbeteren. Gezien het belang van de Staat hierin acht ik het aandeelhouderschap van de Staat in MTS Amsterdam wenselijk.

Het is de intentie dat de handel op het elektronisch platform van MTS Amsterdam uiterlijk 1 juli 1999 van start gaat. Dit is gewenst, om de voorsprong die met tijdige voorbereiding van MTS Amsterdam is verkregen te behouden, alsmede met het oog op
automatiseringsinspanningen bij de desbetreffende banken ten behoeve van het millenniumprobleem.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...