Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen Gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 11-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Houten

Openbare kennisgevingen

11/05/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (H99103) Kruisvaardersland 48, betreft het vergroten van een woning

* (H99088) Romeinenpoort 4, betreft het vergroten van de woning
* (H99031) Beusichemseweg 80, betreft het oprichten van een dakopbouw

* (G99047) Bosmeer 16, betreft het oprichten van een woning
* (D99516) Futenweide 55, betreft het plaatsen van een schuurtje
* (S98465) Heemsteedseweg 6, betreft het oprichten van een schapenstal

* (G99020) Bosmeer 14, betreft het oprichten van een woning
* (C99028) Bosmeer 8, betreft het oprichten van een woning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
* (W99197) Salamandersloot 8, betreft het vergroten van een woning
* (D99198) Loerikseweg 37, betreft het vergroten van een woning
* (H99199) Strocamp 87, betreft het vergroten van een woning
* (S99200) Watermolen 22, betreft het vergroten van een woning
* (C99201) Vikingenpoort 41, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (C99202) Sternweide 10, betreft het vergroten van een woning
* (C99203) Perengaarde 1A, betreft het veranderen van een woning
* (C99204) Schegcamp 36, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (G99205) Tuurdijk, betreft het oprichten van woningen
* (G99206) Loerik III, betreft het oprichten van woningen
* (H99207) Hoenderhoeve 4 en 6, betreft het vergroten van 2 woningen
* (G99208) Oud Wulfseweg 4, betreft het oprichten van een woning
* (C99209) Riddersborch 55, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het oprichten van 183 woningen in Overdam II te Houten ten name van HBG Vastgoed bv.

* het oprichten van een garage op het perceel Loerikseweg 11 te Houten ten name van D.M. Koopman.

* het vergroten van een woning op het perceel Smidsgilde 8 te Houten ten name van P. Golbach.

* het vergroten van een woning op het perceel Tournooicamp 14 te Houten ten name van W. Kruize.

* het veranderen van een dakkapel op het perceel Loerikseweg 27 te Houten ten name van J.T. Verveen.

* het plaatsen van dakkapellen op het perceel Stadhoudersland 39 te Houten ten name van I.H.C.J. te Rietmole.

* het oprichten van een woning op het perceel Bosmeer 20 te Houten ten name van F. Jansen.

* het aanbrengen van een raamkozijn op het perceel Herenweg 10 te Houten ten name van J. Zimmer.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Muntslag 20 te Houten ten name van E.F. Harmsen.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 7, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 8 en 9, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 31 mei 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf maandag 17 mei 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Vastgesteld bestemmingsplan Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex ter inzage
Burgemeester en wethouders van Houten maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 april 1999 het bestemmingsplan Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met bijlagen liggen met ingang van 18 mei 1999 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en milieuzaken, kamer 1.12 , en bij het Wooninformatiecentrum aan het Onderdoor.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen het bestaande Houten en het Amsterdam-Rijnkanaal. In dit gebied worden gerealiseerd 6.750 woningen met bijbehorende voorzieningen, omgeven door de verlengde Rondweg, en tussen de Houtensewetering en het kanaal een bedrij-venterrein en een groene zone. In het bestemmingsplan worden gronden aangewezen ten aanzien waarvan de verwerkelijking van het plan in de naaste toekomst nodig wordt geacht.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in december 1998 ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan.
Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt naar aanleiding van het ontwerp-bestemmingsplan, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken en een ieder die bedenkingen heeft tegen de door de gemeente-raad aangebrachte wijzigingen, kan gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus
80300, 3508 TH Utrecht.

Vergunningaanvraag gemeentelijk monument
Op grond van de Monumentenverordening 1997 is een verzoek om vergunning ingediend voor Herenweg 10 te Houten. Dit pand is een gemeentelijk monument. Het verzoek om vergunning betreft het aanbrengen van een raamkozijn in de zuidgevel.

Het verzoek om monumentenvergunning ligt vanaf maandag 17 mei t/m 1 juni 1999 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Houten, 12 mei 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Informatie
Met vragen en klachten over onderhoud van wegen, verkeersproblemen, groen- en speelvoorzieningen, riolering, ophalen van het huisvuil, afvalscheidingsstation en beheer van gemeentelijke gebouwen, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij het Meldpunt Openbare Werken, telefoon 030-6375652.

Voor informatie over onder andere gemeentelijke belastingen (Financiën), bouwvergunningen (Bouwzaken), bestemmingsplannen (Ruimtelijke Ordening), uitkeringen (Sociale Zaken), paspoorten, rijbewijzen en uittreksels uit de registers (Burgerzaken), kunt u contact opnemen met de diverse bureau's van de gemeente Houten. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij Voorlichting.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Zowel 's morgens als 's middags kunt u terecht voor verstrekking van paspoorten, rijbewijzen en inschrijf-/aanvraagformulieren, maar ook voor andere zaken. Wel adviseren wij u voor deze andere zaken (indien u van plan bent 's middags te komen) van tevoren telefonisch een afspraak te maken. Burgerzaken is tevens geopend op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur (donderdagavond alleen voor het aanvragen van een paspoort/toeristenkaart of rijbewijs en voor een uittreksel uit het persoons-register of de registers van de burgerlijke stand).

Bouw- en Woningtoezicht kent een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Als u gedetailleerde technische- en/of bestemmingsplaninformatie nodig heeft, adviseren wij u sowieso een afspraak te maken. Wij zorgen dan dat alle dossiers, archiefstukken, formulieren e.d. klaar liggen. Sociale Zaken is alleen 's ochtends geopend en wel van 9.00 uur tot
10.00 uur (uitsluitend voor bestaande clienten) en van 9.00 uur tot
12.00 uur voor nieuwe clienten. 's Middags kunt u alleen terecht op afspraak, zodat de middaguren vooral gebruikt kunnen worden om alle aanvragen te verwerken.

Het gemeentehuis bevindt zich aan Het Kant 2 te Houten. Het postadres is Postbus 30, 3990 DA Houten. Het telefoonnummer is 030-6392611.

Spreekuur in wijkpost de Aalsloot
De wijkbeheerder van de wijk Schonenburg, de Geer en Centrum houdt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (samen met de wijkagent) en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur. U kunt bij hem terecht voor allerhande zaken die te maken hebben met het onderhoud van de openbare ruimte in deze wijken. U kunt ook bellen en faxen met de wijkpost. Het telefoonnummer is 637 93 23 en faxen kunnen naar 635 14 96. Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 houdt ook de wijkagent spreekuur op de wijkpost.

Openingstijden wooninformatiecentrum
Het wooninformatiecentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Ingang wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 tegenover de bibliotheek.
Het wooninformatiecentrum is telefonisch bereikbaar onder nummer 030-6392800.

Afvalscheidingsstation
Het Afvalscheidingsstation is gevestigd aan de Veerwagenweg te Houten en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en niet tot 15.00 uur zoals vermeld op de nieuwe Afval-kalender 1999.

Spreekuur college
Maandag 17 mei houden de wethouders R. Lubberdink en K. Teeuwen zoals gebruikelijk spreekuur van 9.00 tot 10.00 in het gemeentehuis. Voor een gesprek met burgemeester A. de Jonge moet u vooraf een afspraak maken via het Bestuurssecretariaat. De eerste maandag van de maand is er ook avondspreekuur en wel van 19.00 tot 20.00 uur. Voor het avondspreekuur moet u eveneens een afspraak maken via het Bestuurssecretariaat, telefoon 639 27 00.

Ziekteverlof wethouder Lenstra
In verband met ziekteverlof van wethouder H. Lenstra wordt het spreekuur op maandagmorgen vanaf week 19 t/m 24 waargenomen door de heer G. Zandbergen (fractievoorzitter van het CDA). Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor eveneens een afspraak te maken met het Bestuurssecretariaat.

Spreekuur ombudsman
Als u een klacht heeft over de wijze waarop u door de gemeente Houten of door een medewerker van de gemeente bent behandeld, kunt u terecht bij de gemeentelijke Ombudsman. Mevrouw Quant houdt iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur spreekuur in het gemeentehuis. Haar telefoonnummer is 030-6377966. Bij het postkantoor, de bibliotheek en het gemeentehuis kunt u een folder afhalen over de Houtense Ombudsman.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie