Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over boete-inspecteur

Datum nieuwsfeit: 11-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Boete-inspecteurPersberichtnr.

99/102

Den Haag

11 mei 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL DE VRIES OVER DE BOETE-INSPECTEUR

VRAGEN:


1.

Hoe functioneert thans de beleidsvorming ten aanzien van de boeteoplegging?


2.

Is er sprake van gestructureerd overleg tussen de boete-fraudecoördinatoren van de diverse inspecties?


3.

Zo ja, heeft dit reeds geleid tot landelijke standpunten?


4.

Hoe is de verhouding geregeld tussen de boete-fraudecoördinator en de heffende ambtenaar, die uiteindelijk de belastingaanslag (inclusief boete) vaststelt?


5.

Is de heffende ambtenaar bevoegd om van het advies van de boete-fraudecoördinator af te wijken?


6.

Zo ja, vindt er dan naderhand nog overleg plaats tussen de heffende ambtenaar en de adviserende boete-fraudecoördinator?


7.

Wordt er tijdens de loop van de bezwaarschriftenprocedure wederom advies gevraagd aan een boete-coördinator?


8.

In geval van vraag 7, is er dan een interne instructie dat een andere boete-fraudecoördinator dient te worden geraadpleegd dan degene die het eerste advies gegeven heeft?


9.

Dient de boete-fraudecoördinator zijn overwegingen die leiden tot een advies aan de heffende ambtenaar, schriftelijk uiteen te zetten?

10.

Is het advies ter inzage voor de belastingplichtige?

11.

Is het mogelijk dat belastingplichtige zijn positie rechtstreeks bepleit bij de boete-fraudecoördinator in aanwezigheid van de heffende ambtenaar?

ANTWOORDEN:


1.

Het fiscale uitvoeringsbeleid op het terrein van de boete-oplegging is neergelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Besluit van 19 december 1997, nr. AFZ 97/4578 N), het BBBB.

De beleidsvorming vindt plaats overeenkomstig het Besluit van 21 juli 1995, nr. AFZ 94/4519 M.

Inmiddels is het BBBB verschillende malen gewijzigd onder meer met het oog op de eerste ervaring met de geautomatiseerde verwerking van gegevens en de tijdsduur die gemoeid is met de verzending per post.

Meer inzicht in de uitvoeringspraktijk van het boetebeleid zal verkregen kunnen worden uit de aangekondigde evaluatie. Om een goed beeld van die praktijk te kunnen krijgen is het van belang dat daarmee nadere ervaring is opgedaan. De uitvoeringspraktijk zal immers voldoende moeten zijn uitgekristalliseerd voordat daarover in het kader van de evaluatie uitspraken kunnen worden gedaan. Dit is met name het geval ten aanzien van de boete-oplegging bij primitieve aanslag, waarmee de Belastingdienst naar verwachting pas in het najaar 1999 voor de eerste maal zal worden geconfronteerd.

2, 3, 4, 5 en 6.

Op elke eenheid is een boete-fraudecoördinator aangesteld. Daarnaast zijn er in de behandelteams specialisten aangewezen voor het fiscale boete- en strafrecht. De boete-fraudecoördinator en de boetespecialisten begeleiden en coördineren de uitvoering van het fiscale boete- en strafrecht binnen de eenheid. Daartoe zijn zij vraagbaak voor de heffende ambtenaren. Voor de boete-oplegging bij primitieve aanslag is voorgeschreven dat de heffende ambtenaar advies vraagt aan de boetespecialist/boete-fraudecoördinator. De adviezen van de boete-fraudecoördinator en de boetespecialisten zijn bindend.

Er vindt vier maal per jaar gestructureerd overleg plaats in de vorm van een regionaal technisch overleg tussen de
boete-fraudecoördinatoren van de eenheden. De wijzigingen die sedert de inwerkingtreding zijn aangebracht in het BBBB zijn besproken in de regionale technische overleggen.


7. en 8.

In de bezwaarfase geldt dezelfde procedure als hiervoor beschreven. Op de basis van artikel 10:3, derde lid, van de Awb, en het Voorschrift Awb 1997, moet de uitspraak op het bezwaar tijdens de bezwaarfase door een andere ambtenaar worden gedaan dan de ambtenaar die de boete heeft opgelegd. Omtrent de wijze van advisering over de uitspraak op bezwaarschrift bestaan geen expliciete instructies.


9. en 10.

Adviezen van de boete-fraudecoördinator en boetespecialisten zijn niet aan vormvoorschriften gebonden. De belastingplichtige krijgt inzicht in de overwegingen die bij de boete-oplegging zijn gemaakt door de motivering van de boetebeschikking.

11.

In de bezwaarfase heeft belanghebbende het recht te worden gehoord. Hij kan daarbij aangeven dat hij het wenselijk acht dat bij het hoorgesprek een in het boete- en strafrecht gespecialiseerde medewerker aanwezig is. Deze situatie zal zich naar mij oordeel met name voordoen wanneer aan de belastingplichtige een vergrijpboete is opgelegd. Uiteraard zal de Belastingdienst in voorkomende gevallen met een dergelijk verzoek van belanghebbenden rekening houden.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie