Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen wijziging polissen i.v.m millenniumprobleem

Datum nieuwsfeit: 12-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE EZ

www.minez.nl

MIN EZ: wijziging verzekeringspolissen

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 068
Datum: 12-05-1999

WIJZIGING VERZEKERINGSPOLISSEN IN VERBAND MET MILLENNIUMPROBLEEM

De leden van de Tweede Kamer Leers en Wijn (beiden CDA) hebben aan de minister van Economische Zaken en aan de minister van Financiën op 20 april 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Zijn verzekeraars bezig geweest en nog doende om lopende verzekeringspolissen te wijzigen met het oog op het millenniumprobleem?

2 Wat vindt u van deze handelwijze door verzekeraars, die, gebaseerd op de aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars, er op neer komt dat er een zorgplichtclausule wordt geïntroduceerd en dat schade, waarvan aannemelijk is dat die geheel of gedeeltelijk zijn oorsprong vindt of samenhangt met datum gerelateerde storingen, niet verzekerd is, tenzij verzekerde bewijst dat hij alle redelijkerwijs met het oog daarop van hem te verlangen maatregelen om schade te voorkomen of te beperken daadwerkelijk getroffen heeft.

3 Deelt u de mening dat verzekeraars de te introduceren zorgplicht nader dienen te concretiseren en dat niet met de nu gehanteerde, algemene formulering kan worden volstaan? En deelt u de opvatting dat de bewijslast, dat er niet alles aan gedaan is om schade te voorkomen of te beperken, bij de verzekeraar zou behoren te liggen?

4 Hoe beoordeelt u het dat verzekeraars de verzekering beëindiging en indien verzekerden aangeven niet akkoord te willen of kunnen gaan met deze (eenzijdig) afgekondigde wijziging van de voorwaarden? Is er hier niet sprake van een 'kartel achtige' benadering, waarbij er voor verzekerden geen keuzemogelijkheid bestaat? Hoe staat het in dit verband met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarbij ook mensen die nu beroepshalve doende zijn het millenniumprobleem op te lossen, hun verzekering niet verlengd kunnen krijgen.

5 Bent u door verzekeraars geïnformeerd over de door hen voorgestelde maatregelen en de te verwachten schade en de voorzieningen die zij te behoeve van eventuele schade te kunnen dekken? Is er aanleiding om rekening te houden met een eventueel beroep op rijksmiddelen mocht na 1 januari 2000 blijken dat de schade door de Millenniumproblematiek veel groter is dan verwacht?

6 Welke internationale afstemming vindt er plaats tussen Regeringen en op het niveau van de Europese Commissie over schadeverzekering? Klopt het dat het beleid van de verzekeraars in de verschillende lidstaten ver uiteenloopt? Welke gevolgen kan dit hebben voor ondernemers die over de grens heen met elkaar zaken doen?

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de minister van Financiën, drs. G. Zalm, deze vragen als volgt beantwoord.

1 Het Verbond van Verzekeraars heeft zijn leden geadviseerd de dekking voor particuliere polishouders niet te wijzigen. Voor bedrijven is sprake van een meer gedifferentieerde benadering. De bestaande dekking blijft grotendeels gehandhaafd, onder limitering van de dekking van schade ten gevolge van catastrofale millenniumvoorvallen tot f 1 miljard. Via een zorgplichtclausule wordt bepaald dat verzekerden om voor dekking in aanmerking te kunnen komen wel aan een aantal zorgvuldigheidseisen moeten voldoen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat - naar marktaandeel gemeten - ca 25% van de Nederlandse verzekeraars een eigen beleid voert ten aanzien van de wijze waarop wordt omgegaan met schades ten gevolge van het millenniumprobleem.

2 Met deze aanpak streven de verzekeraars naar een balans tussen enerzijds het belang van verzekerden en anderzijds het belang van de continuïteit van de verzekeringsbedrijfstak. Ik heb er begrip voor dat de verzekeraars pas millenniumschade vergoeden als de polishouder zich naar behoren heeft ingespannen om deze schade te voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van elke ondernemer om zijn millenniumprobleem naar behoren aan te pakken.

De bewijslast in dezen ligt overigens niet bij de verzekerde, ik kom hier bij mijn antwoord op vraag 3 op terug.

3 Met betrekking tot de formulering van de zorgplicht: Ik heb begrepen dat het Verbond van Verzekeraars ook een toelichting op de zorgplichtclausule en een zogenaamd zorgplichtadvies heeft gepubliceerd. Hierin is uiteengezet hoe een verzekerde invulling kan geven aan zijn zorgplicht, onder andere door het inventariseren van zijn processen en systemen en het treffen van adequate maatregelen, waaronder het opstellen van contingency plannen. De zorgplicht is hiermee mijns inziens afdoende geconcretiseerd.

Met betrekking tot de bewijslast: De zorgplichtclausule heeft de vorm van een uitsluiting. Kort gezegd is schade van dekking uitgesloten, waarvan aannemelijk is dat deze verband houdt met een millenniumstoring die voorkomen dan wel beperkt had kunnen worden door de in de clausule bedoelde voorzorgsmaatregelen. Dat betekent dat op de verzekeraar in beginsel de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat het verband met een millenniumstoring aanwezig is, en dat eveneens op de verzekeraar de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat de schade had kunnen worden voorkomen of beperkt. De bewijslast wordt dus niet omgedraaid.

4 Het is primair aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit om te beoordelen of bij de in deze vraag geschetste handelwijze van verzekeraars sprake is van een .kartelachtige. benadering. In dit verband is relevant dat het Verbond van verzekeraars op 18 maart jl. een ontheffingsverzoek heeft gericht aan de NMa ter zake van haar millenniumbeleid. Dit verzoek is op 13 april 1999 gepubliceerd in de Staatscourant.

Ten algemene gesproken geldt dat in de voorwaarden van verzekeringscontracten is geregeld dat verzekeraars het recht hebben eenzijdig de polissen aan te passen aan gewijzigde verzekeringsvoorwaarden of een ander premietarief. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de .en bloc. clausule (in reguliere polissen) of van de jaarlijkse opzeggingsclausule (in brandverzekeringen gesloten aan de assurantiebeurzen). Verzekerden kunnen op hun beurt de overeenkomst opzeggen, indien zij deze aanpassing niet accepteren.

Ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die beroepshalve doende zijn het millenniumprobleem op de lossen, is het mij bekend dat enkele verzekeraars bij expiratie van contractstermijnen de verzekeringsovereenkomsten met IT-bedrijven recentelijk niet meer hebben verlengd.

Enerzijds kan begrip worden opgebracht voor verzekeraars die ook de eigen continuïteit - en daarmee die van de bedrijfstak - dienen te waarborgen. Consumenten noch bedrijven zijn gebaat bij déconfitures in de verzekeringssector ten gevolge van het millenniumprobleem.

Aan de andere kant bestaat het gevaar dat IT-bedrijven nu bepaalde millenniumactiviteiten niet meer durven uit te voeren omdat het aansprakelijkheidsrisico niet kan worden verzekerd. Dit belemmert de gezamenlijke maatschappelijke inspanning om het millenniumprobleem op te lossen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten al enige tijd in samenwerking met de FENIT (IT-branche organisatie) aan een constructieve oplossing in de markt te werken.
Ik heb beide partijen opgeroepen nu snel met deze oplossing te komen.

5 Verzekeraars hebben de ministeries van Economische Zaken en Financiën geïnformeerd over de millenniumproblematiek en het door verzekeraars te voeren beleid.

Of het bedrag van f 1 miljard, te weten de capaciteit van de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij, voldoende zal zijn om alle millenniumschade te dekken, is gezien de onzekerheden die er rondom het millenniumvraagstuk bestaan niet met zekerheid te zeggen. Wel is bij de beoordeling van de toereikendheid van de f 1 miljard het volgende van belang. De verzekeringsdekking tegen millenniumschade blijft op particuliere polissen volledig in stand. Hetzelfde geldt voor schade op zakelijke polissen ten gevolge van kleinschalige millenniumstoringen. De limitering van de dekking tot f 1 miljard geldt dus uitsluitend voor zakelijke polissen en heeft betrekking op schade veroorzaakt door millenniumvoorvallen met een catastrofaal karakter (grootschalige uitval van nutsbedrijven, tele- en datacomverkeer etc).

In dit kader hecht ik er aan op te merken dat het millennium-risico een ondernemersrisico is dat iedere ondernemer ziet aankomen. Het is dan ook primair de verantwoordelijkheid van de ondernemer om zijn millenniumprobleem op te lossen en met zijn leveranciers en afnemers samen te werken. Bovendien zal de ondernemer noodvoorzieningen moeten treffen voor het geval hij toch getroffen wordt door het millenniumprobleem, intern of bij een van zijn leveranciers of afnemers. Specifiek voor verzekeraars stelt de Verzekeringskamer met betrekking tot het millenniumrisico aanvullende solvabiliteitseisen aan verzekeraars die niet participeren in de Nederlandse Millennium Herverzekerings- maatschappij. In het licht van het voorgaande is er geen aanleiding te verwachten dat er een beroep zal worden gedaan op het inzetten van rijksmiddelen indien na 1 januari 2000 mocht blijken dat de schade door de millenniumproblematiek veel groter is dan verwacht. Voor een dergelijke situatie zullen overigens geen rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld.

6 In diverse internationale verzekeringsfora - waaronder het EU Verzekeringscomité, maar ook in het kader van OESO-overleg en in vergaderingen van de Europese Conferentie van
verzekeringstoezichthouders - vraagt Nederland regelmatig aandacht voor de specifieke millenniumrisico.s voor verzekeraars.

Uit enquêtes van onder andere het Joint Year 2000 Council - een gezamenlijk initiatief van de wereldwijde toezichthouders op de bancaire-, de verzekerings- en de effectensector - komt naar voren dat in de meeste landen verzekeraars zijn overgegaan tot enigerlei vorm van uitsluiting van (gedeelten van) millenniumschade op bedrijvenpolissen.

Ook uit regelmatig verrichte inventarisaties door het CEA (Comité Européen des Assurances) komt naar voren dat in vele landen uitsluitingsclausules zijn aangebracht of worden overwogen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland worden door verzekeraars uitsluitingsclausules gehanteerd, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheids-
verzekering. In de Scandinavische landen worden voor de bedrijvenmarkt en in sommige gevallen ook voor de particuliere polissen uitsluitingsclausules gehanteerd.
In België, Griekenland en Portugal worden door de centrale organisaties uitsluitingsclausules aanbevolen. In Frankrijk zijn er geen centrale aanbevelingen vanuit de verzekeraarsorganisatie, wel bereidt men daar coördinatie op het gebied van schaderegeling voor. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland tenslotte worden geen centrale aanbevelingen gegeven.

Over de gevolgen van dit gedifferentieerde beeld voor ondernemers die over de grens zaken met elkaar doen kan het volgende worden opgemerkt. Verzekeringsdekkingen in de verschillende landen lopen in zijn algemeenheid uiteen. Dit is met de dekking van het millenniumrisico niet anders. Derhalve zal elke ondernemer bij zijn verzekeraar moeten nagaan of c.q. in welke mate zijn millenniumrisico.s zijn afgedekt.

Inlichtingen bij:drs. L. van Zijp, tel: (070) 379 61 17

12 mei 99 14:38

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...