Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetvoorstel wijziging Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Datum nieuwsfeit: 12-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Wetvoorstel wijziging Wet assurantiebemiddelingsbedrijfDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan de Koningin

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW/2863M

Onderwerp

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf naar aanleiding van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit, alsmede naar aanleiding van een evaluatie van de doelmatigheid van de wet.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 16 januari 1998, nr. 98.000118, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 24 maart 1998, nr. W06.98.0024, bied ik U hierbij aan.


1. De Raad adviseert het voorgestelde artikel 10, eerste lid, te heroverwegen. Hij acht het doelmatiger de verzekeraar aan de hand van actuele informatie van de SER te laten controleren of de tussenpersoon, op het moment van in behandeling nemen van voorstellen tot het sluiten van verzekeringen, is ingeschreven in het SER-register.

Gezien de verwijzing van de Raad naar de passage in de memorie van toelichting dat de SER de benodigde informatie ook op digitale informatiedragers verstrekt, gaat de Raad er blijkbaar van uit dat die actuele informatie door verzekeraars op eenvoudige wijze is te verkrijgen. Indien de Raad meent dat de SER de actuele stand van zaken met betrekking tot inschrijvingen en doorhalingen in het register bijvoorbeeld door middel van een on-line verbinding aanbiedt, moet worden opgemerkt dat deze veronderstelling niet juist is. De passage in de memorie van toelichting waarnaar de Raad verwijst, beoogt slechts aan te geven dat de SER de jaarlijkse publicatie van het register niet alleen in boekvorm verzorgt, maar eveneens in digitale vorm op diskette. Aangezien niet op afzienbare termijn valt te verwachten dat de SER een systeem ter beschikking zal stellen waardoor verzekeraars op eenvoudige wijze de dagelijks bijgewerkte stand van zaken van het register kunnen raadplegen, zouden verzekeraars voor een groot deel van de tussenpersonen waarmee zij zaken doen, dagelijks telefonisch bij de SER navraag moeten doen of de betreffende tussenpersoon nog is ingeschreven. Dit zou een zeer zware administratieve belasting vormen voor zowel verzekeraars als voor de SER en om die reden niet in overeenstemming zijn met aanwijzing 13 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Het advies van de Raad op dit punt is dan ook niet overgenomen.

De opmerkingen van de Raad hebben er echter wel toe geleid artikel 10 nog eens nader te bezien. Daarbij is vastgesteld dat het zowel uit een oogpunt van consumentenbescherming, als ter verbetering van de integriteit van de verzekeringssector, zinvol is dat verzekeraars periodiek controleren of de tussenpersonen met wie zij zaken doen nog zijn ingeschreven. Artikel 10 is daarom aangepast in die zin dat verzekeraars ten aanzien van tussenpersonen met wie zij reeds zaken doen, eenmaal per jaar moeten controleren of de betrokken tussenpersonen nog zijn ingeschreven in het SER-register.

Teneinde tegemoet te komen aan de opmerking van de Raad dat het oorspronkelijk voorgestelde artikel betrekkelijk ingewikkeld was, is het artikel thans verdeeld in vier leden. Hierdoor diende ook de verwijzing in artikel II naar artikel 10 te worden aangepast.


2. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad is paragraaf 6.7, vijfde alinea (de Raad verwijst abusievelijk naar de vierde alinea), van de memorie van toelichting verduidelijkt, met name op het punt van het klachtrecht met betrekking tot niet-georganiseerde tussenpersonen.


3. Met de redactionele opmerkingen van de Raad is rekening gehouden.


4. Behoudens de wijzigingen die zijn aangebracht naar aanleiding van het advies van de Raad en behoudens een aantal wijzigingen van redactionele aard, is een wijziging aangebracht in artikel 23, vijfde lid. De reden voor deze technische wijziging is dat van het besluit tot doorhaling in het register van gevolmachtigde agenten, op grond van artikel 23, tweede lid, in beroep kan worden gegaan, terwijl de Sociaal Economische Raad (SER) op grond van artikel 23, derde lid, bevoegd is de doorhaling gedurende een bepaalde tijd op te schorten. Ingevolge het huidige vijfde lid van artikel 23 dient de SER de doorhaling onverwijld bekend te maken en mededeling te doen in de Staatscourant.

Het ligt echter in de rede dat de SER pas nadat het besluit tot doorhaling definitief is geworden, dat wil zeggen indien geen bezwaar en beroep meer openstaan of een verleende opschorting is beëindigd, tot mededeling aan verzekeraar(s) overgaat.


5. Naar aanleiding van overleg door de ministers van Economische Zaken en van Financiën met het Verbond van Verzekeraars en de Consumentenbond is artikel V, tweede lid, gewijzigd. Artikel I, onderdelen D tot en met H, en artikel II zullen in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip (met voorhangprocedure), afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie van de marktwerking en concurrentie in het tussenpersonenkanaal en de effecten van het afschaffen van artikel 16.

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
Nr.

Wijziging van de Wet assurantie-

bemiddelingsbedrijf naar aanleiding

van het project Marktwerking,

Deregulering en Wetgevingskwaliteit,

alsmede naar aanleiding van een

evaluatie van de doelmatigheid van

de wet.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf te wijzigen in verband met de bevindingen van een onderzoek van de wet in het kader van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit, alsmede naar aanleiding van een evaluatie van de doelmatigheid van de wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet assurantiebemiddelingsbedrijf wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 3, vierde lid, komt te luiden:


4. Zo spoedig mogelijk na afloop van elk kalenderjaar doet de Raad mededeling van de namen van de tussenpersonen die op 31 december van dat jaar in het register stonden ingeschreven, door opname van deze gegevens in een door de zorg van de Raad tegen vergoeding van de kosten algemeen verkrijgbaar te stellen lijst. De Raad vermeldt daarbij tenminste het nummer van de inschrijving alsmede aan welke van de in artikel 4, eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde vakbekwaamheidseisen de tussenpersoon of de feitelijk leider voldoet. Gelijktijdig doet de Raad mededeling van de in dat jaar doorgehaalde inschrijvingen. Tussentijds kan de Raad mededeling doen van wijzigingen.

B. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:


1. Het cijfer 1 voor het eerste lid vervalt.
2. Het tweede lid komt te vervallen.

C. Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10


1. De verzekeraar die door een tussenpersoon voor de eerste maal wordt benaderd met een voorstel tot het sluiten van een verzekering gaat slechts tot behandeling van dat voorstel over indien hij zich ervan heeft vergewist dat de tussenpersoon is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3, eerste lid.


2. De verzekeraar gaat één maal per jaar na of de tussenpersoon, door wiens bemiddeling hij een verzekering heeft gesloten die nog niet is beëindigd, nog in het register, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is ingeschreven.


3. Indien uit de in het tweede lid bedoelde controle blijkt dat een tussenpersoon niet meer in het register is ingeschreven, gaat de verzekeraar niet meer over tot het in behandeling nemen van diens voorstellen tot het sluiten van verzekeringen.


4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing ten aanzien van de faillissementscurator van een tussenpersoon. Deze verstrekt aan de verzekeraar een bewijsstuk waaruit zijn aanstelling als curator blijkt.

D. Artikel 13 komt te vervallen.

E. Artikel 14, vierde lid, komt te vervallen.

F. Artikel 15 komt te vervallen.

G. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:


1. Het tweede lid, tweede volzin, en derde lid komen te vervallen, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.


2. In het derde lid (nieuw) wordt "eerste tot en met derde lid" vervangen door: eerste en tweede lid.

H. In artikel 18 wordt "de artikelen 10, 12, 13, 14 en 17" vervangen door: de artikelen 10, 12, 14 en 17.

I. Artikel 21, elfde lid, komt te luiden:

11. Indien de richtlijn op de aanvrager van toepassing is en de aanvrager blijkens een verklaring als bedoeld in artikel 9 van de richtlijn voldoet aan de artikelen 4, 5, tweede lid, eerste gedachtestreep, 7 en 8 van de richtlijn, wordt het overleggen van die verklaring gelijkgesteld aan het bewijs dat wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

J. Artikel 23, vijfde lid, komt te luiden:


5. De Raad maakt de doorhaling onverwijld bekend aan de gevolmachtigde agent en aan de verzekeraar(s) door toezending van een afschrift. Tevens wordt hiervan mededeling gedaan in de Staatscourant.

K. Artikel 32 komt te luiden:

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit, met uitzondering van een besluit van Onze Minister van Financiën tot afgifte van een bewijs dat de aanvrager voldoet aan de in artikel 4, eerste lid, dan wel artikel 21, eerste lid, onderdeel b bedoelde vakbekwaamheidseisen, kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

ARTIKEL II


1. In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten komt de zinsnede met betrekking tot de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf te luiden:

de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, de artikelen 3, eerste lid, 7, eerste lid, 10, eerste tot en met derde lid, 11 en 20, eerste lid.


2. In afwijking van het eerste lid blijft de in dat lid bedoelde zinsnede, zoals deze luidde voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel, van toepassing met betrekking tot verzekeringsovereenkomsten waarop artikel III van toepassing is.

ARTIKEL III

In afwijking van artikel I, onderdelen D tot en met H, blijft het bepaalde bij of krachtens de artikelen 13, 14, vierde lid, 15, 17 en 18 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, zoals deze bepalingen voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel luidden, tot het einde van de overeengekomen looptijd van toepassing met betrekking tot verzekeringsovereenkomsten die op dat tijdstip bestonden, tenzij partijen anders overeenkomen.

ARTIKEL IV

Op besluiten, genomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel K, blijft artikel 32, zoals dat artikel voorafgaand aan dat tijdstip luidde, van toepassing.

ARTIKEL V


1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


2. In afwijking van het eerste lid wordt een koninklijk besluit tot inwerkingtreding van artikel I, onderdelen D tot en met H, en artikel II aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Het wordt gepubliceerd nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste de helft van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven inwerkingtreding van voornoemde artikel(-onderdelen) niet te doen plaatsvinden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. Algemeen


1. Inleiding 1


2. Evaluatie Wabb 2


2.1 Evaluatieopzet 2


2.2 Conclusies en samenvattende visie Wabb 3


2.3 Bedrijfseffecten 6


3. Reacties 8


3.1 Reacties op onderzoeksopzet en onderzoeksvragen 8


3.2 Reacties op wetsvoorstel 8


4. Beloningsartikelen 9


4.1 Kabinetsstandpunt MDW-project Wet assurantiebemiddelingsbedrijf 9


4.2 Doel beloningsregels 9


4.3 Overwegingen t.a.v. de consequenties van regulering 10


4.4 Reactie op bezwaren tegen de MDW-besluitvorming 11


4.5 Gevolgen afschaffen beloningsregels voor rechtspositieregels (artikelen 12, 14 en 17) 16


5. Vakbekwaamheidseisen 18


5.1 Algemeen 18


5.2 Niveau 18


5.3 Verbreding vakbekwaamheidseisen 20


5.4 Permanente educatie 20


5.5 Eisen van algemene ondernemersvaardigheden 21


5.6 Vakbekwaamheidseisen aan medewerkers

assurantiekantoren 22


6. Relatie assurantietussenpersonen en consument 23


6.1 Algemeen 23


6.2 Diensten van de tussenpersoon 23


6.3 Standaardopdrachtformulier 24


6.4 Bemiddelen 25


6.5 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 27


6.6 Onafhankelijkheid/ongebondenheid 28


6.7 Klachtrecht consument 30


7. Uitvoering en handhaving Wabb 32


8. Overige onderwerpen 33


8.1 Reikwijdte verplichtingen Wabb 33


8.2 Bevindingen inzake vervallen C- en D-register 34


9. Fiscale gevolgen 35

10. Internationale context 36

B. Artikelsgewijze toelichting 38

Bijlage I

Onderzoeksopzet voor de evaluatie van de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf

Bijlage II

Reacties op de onderzoeksopzet van onderstaande organisaties:

Afdeling Vestigingswetten van de Sociaal-Economische Raad (SER)

Economische Controledienst (ECD)

Commissie van Toezicht vakbekwaamheidsexamens Wet assurantiebemiddelings-bedrijf (CvT)

Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA)

Verzekeringskamer

Nederlandse Vereniging van makelaars in assurantiën en

Assurantieadviseurs (NVA)

Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars (NBvA)

Vereniging van Assurantiegevolmachtigden ter Beurze van Amsterdam en Rotterdam (VABAR)

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantie-agenten (NVGA)

Verbond van Verzekeraars

Consumentenbond.

Vereniging van Assurantiekantoren (VAK)

Nederlandse Vereniging van Assurantie Tussenpersonen (NEVAT).

A. ALGEMEEN DEEL


1. Inleiding

De aanleiding voor de onderhavige wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) is tweeledig:


a. de gevolgen voor de Wabb voortvloeiende uit het kabinetsbesluit inzake het project Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, onderdeel van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW); en


b. de tijdens de mondelinge behandeling van de Wabb op 6 september 1990 door de toenmalige Minister van Financiën toegezegde evaluatie van de Wabb vijf jaar na inwerkingtreding (1 april 1991) van de wet.

ad a. Het kabinetsbesluit inzake het MDW-project Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

In MDW-kader is de Wabb onderwerp van onderzoek geweest op het gebied van de wettelijke toetredingseisen (vakbekwaamheidseisen en registerinschrijving) en het effect van de beloningsregels op de markt. In het kader van dat onderzoek zijn ook hoorzittingen gehouden. De Tweede Kamer is over de kabinetsbesluitvorming inzake het MDW-Wabb project geïnformeerd bij brief van 4 september 1996.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...