Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over vonnis oud-burgemeester Teheran

Datum nieuwsfeit: 12-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

Afdeling Golfstaten

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 12 mei 1999
Kenmerk DAM/GO-195/99
Blad /4
Bijlage(n)
Betreft Antwoord op vragen van kamerlid Wilders over

het vonnis van oud-burgemeester Karbashi van Teheran

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 6 mei jl., kenmerk
2989912760, van de Griffier Uwer Kamer, waarbij mij toegingen de door het lid Wilders Uwer Kamer overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Wilders over het vonnis van oud-burgemeester Karbashi van Teheran.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de voormalige burgemeester van Teheran, Gholamhossein Karbashi, in hoger beroep is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, een boete van ruim 1 miljoen gulden en een verbod om 10 jaar een openbare functie te bekleden wegens verduistering en fraude? Is dit bericht waar?

Antwoord

Beide vragen kan ik bevestigend beantwoorden.

Vraag 2

In hoeverre is hier naar uw oordeel sprake van een "politiek" vonnis tegen een meer liberale en gematigde, hervormingsgezinde oud-bestuurder en aanhanger van de gematigde Iraanse president Khatami, door de door conservatieve geestelijken gedomineerde rechterlijke macht?

Zo ja, wat is uw oordeel hierover, zo neen, waarom niet?

Antwoord

Het proces tegen de oud-burgemeester van Teheran was openbaar. Betrokkene heeft na de uitspraak in juli 1998 gebruik gemaakt van zijn recht in hoger beroep te gaan, doch werd wederom veroordeeld.

In de media wordt de rechterlijke macht door aanhangers van Karbashi ervan beschuldigd dat de veroordeling van de oud-burgemeester slechts is bedoeld om de positie van de hervormingsgezinde President Khatami te verzwakken.

Dat politieke motieven bij het proces en het vonnis een rol hebben gespeeld lijkt mij, gelet op de machtsstrijd in Iran waarbij ook de rechterlijke macht betrokken is, zeer waarschijnlijk.

Vraag 3

Is het waar dat 70 Iraanse parlementsleden alsmede een aantal hoge Iraanse gezagsdragers bij de Iraanse leider Khamenei hebben gepleit voor gratieverlening? Wat zijn hun beweegredenen daarvoor en wat is uw oordeel daarover?

Antwoord

Inmiddels heeft een aanzienlijk aantal afgevaardigden van de Majlis (146 van de 270) in een brief aan Geestelijk Leider Khamenei gepleit voor gratie ten gunste van Karbashi.

De beweegredenen van de ondertekenaars zijn mij niet bekend en ik kan derhalve daarover geen oordeel uitspreken.

Vraag 4

Ziet u, indien uw antwoord op de tweede vraag bevestigend is, reden om in bilateraal verband uw ongenoegen hierover kenbaar te maken en tevens het initiatief te nemen een en ander inEuropees verband te veroordelen en op zijn minst het gratieverzoek te ondersteunen?

Antwoord

Buitenlandse bemoeienis is naar mijn mening in dit stadium niet behulpzaam zou zijn.

Wel dringt Nederland, zowel in EU-verband als in bilaterale contacten, er telkenmale bij de Iraanse autoriteiten op aan te allen tijde een eerlijke procesvoering te betrachten met inachtneming van de beginselen van de rechtzekerheid. Over de Nederlandse opvattingen op dit vlak kan bij de Iraanse autoriteiten dan ook geen misverstand bestaan.

Vraag 5

Wilt u deze vragen voor het geplande algemeen overleg over Iran op 19 mei 1999 beantwoorden?

Antwoord

Ja.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie