Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling Energieaftrek Antillen en Aruba

Datum nieuwsfeit: 17-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Energieaftrek Antillen en ArubaRegeling van de Staatssecretaris van Financiën van 3 mei 1999, nr.WDB99/62M, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving en de (energie-) investeringsaftrek Nederlandse Antillen en Aruba

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 11, eerste lid, eerste volzin, onderdeel b, en artikel 68b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

Besluit:

Artikel I

De Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving en (energie-) investeringsaftrek Nederlandse Antillen en Aruba1 wordt als volgt gewijzigd:


1. Aan artikel 2 wordt toegevoegd:


3. Voor de toepassing van dit artikel en artikel 7, tweede lid, wordt niet als een bijzonder regime aangemerkt, een regime op grond waarvan de heffing van de belasting naar de winst geheel of gedeeltelijk achterwege blijft voor een periode van ten hoogste 10 jaar en waarbij doel en strekking meebrengen dat het ook van toepassing is op inwoners van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba dan wel op transacties die plaatsvinden met inwoners van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba.


2. In artikel 7, eerste lid, wordt de investeringen in bedrijfsmiddelen of in onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage van deze regeling alsmede in het onderdeel Specifiek aangewezen bedrijfsmiddelen van bijlage I bij de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek, mits het bedrijfsmiddel of het onderdeel in overeenstemming is met de bestemming voorzover aangegeven in die bijlagen, niet eerder is gebruikt en bestaat uit de in die bijlagen genoemde bestanddelen vervangen door: de investeringen in bedrijfsmiddelen of in onderdelen daarvan, opgenomen in bijlage I bij de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek met dien verstande dat voor investeringen in categorie B, apparatuur en processen, een energiebesparingsnorm van ten minste 0,4 Nm3 aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde gulden geldt, mits het bedrijfsmiddel of het onderdeel in overeenstemming is met de bestemming voorzover aangegeven in die bijlage, niet eerder is gebruikt en bestaat uit de in die bijlage genoemde bestanddelen.


3. De bijlage vervalt.


4. Aan artikel 10 wordt toegevoegd:


3. De belastingplichtige legt ten behoeve van het verstrekken van een verklaring als bedoeld in het eerste lid, indien de Minister van Economische Zaken daarom verzoekt, een berekening van de energiebesparing over.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

Toelichting

Algemeen

De onderhavige regeling bevat een aantal wijzigingen in de uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving en (energie-)investeringsaftrek Nederlandse Antillen of Aruba, waarvan de belangrijkste zijn een verduidelijking van de term bijzonder regime en aanpassing van de aangewezen energie-investeringen.

Bijzonder regime

De wijziging van artikel 2 beoogt een onduidelijkheid over de uitleg van de term bijzonder regime in de onderhavige regeling weg te nemen. In het periodiek fiscaal overleg tussen de Nederlandse Antillen en Nederland van 7 en 9 september 1998 is de vraag aan de orde gekomen of een Antilliaanse of Arubaanse tax holiday, die hetzelfde beoogt als de Nederlandse investeringsregelingen, namelijk het bevorderen van investeringen in de Nederlandse Antillen of Aruba, moet worden aangemerkt als een bijzonder regime.

Bij een tax holiday is de belastingplichtige onderworpen aan een belasting welke naar de winst wordt geheven, maar blijft heffing tijdelijk of geheel achterwege. Deze aspecten zijn voor de investeringsfaciliteiten niet prohibitief. Dit wordt echter anders indien de regeling ook andere aspecten kent. Kan de tax holiday alleen worden benut door niet- ingezetenen of alleen voor transacties met niet ingezetenen, dan wel is de tax holiday op andere wijze afgeschermd van de binnenlandse economie dan wordt de tax holiday wel als een bijzonder winstregime gezien. Ditzelfde geldt indien de tax holiday voor een periode langer dan 10 boekjaren geldt.

Aanpassing opzet bijlage energie-investeringsaftrek

In het eerste lid van artikel 7 van de uitvoeringsregeling zijn de bedrijfsmiddelen aangewezen die bij investering in de Nederlandse Antillen of Aruba in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek. Voor generiek omschreven bedrijfsmiddelen is thans in de bijlage bij de uitvoeringsregeling een afzonderlijke omschrijving opgenomen die afwijkt van de Energielijst 1998.

De gewijzigde opzet van de Energielijst maakt het mogelijk deze ook voor investeringen in de Nederlandse Antillen of Aruba toe te passen. Daarom vervalt de afzonderlijke lijst van generiek omschreven bedrijfsmiddelen (de bijlage) van de uitvoeringsregeling. Wel zal daarbij een andere besparingsnorm gelden voor investeringen in categorie B, apparaten en processen, teneinde rekening te houden met de tariefstructuur voor brandstof en de bijbehorende energieprijzen zoals die gelden voor de Nederlandse Antillen en Aruba. De besparingsnorm is in dit verband voor categorie B bepaald op 0,4 Nm3 aardgasequivalent per geïnvesteerde (Nederlandse) gulden per jaar. De wijziging van artikel 7, eerste lid, voorziet hierin.

Daarnaast brengt de gewijzigde opzet met zich dat de belastingplichtige een berekening van de energiebesparing dient te overleggen indien de Minister van Economische Zaken om die berekening verzoekt met het oog op het verstrekken van de verklaring. Deze berekening moet aannemelijk maken dat aan de energieprestatie-eis wordt voldaan. Artikel 10, derde lid, voorziet hierin.

Inwerkingtreding

De onderhavige regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie