Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel van Wet bevordering eigen woningbezit

Datum nieuwsfeit: 17-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Voorstel van Wet bevordering eigen woningbezit (BEW)

17 mei 1999 PvdA-voorlichting

De kamerleden Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD), Van 't Riet (D66) en Biesheuvel (CDA) hebben op 17 mei 1999 een initiatiefwetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is erop gericht, dat mensen met een lager inkomen in een eigendomsneutraal volkshuisvestingsstelsel zelf een keuze kunnen maken het kopen of het huren van een huis.

In het initiatiefwetsvoorstel BEW is een synthese aangebracht tussen het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel Individuele Koopbijdrage (IKB) van de kamerleden Duivesteijn en Biesheuvel en de voorstellen van het kabinet in de brief aan de Tweede Kamer van 9 februari 1999. Dit heeft met name geresulteerd in een groter bereik van de regeling voor mensen met de laagste inkomens.

De kern van het Voorstel van Wet Bevordering Eigen Woningbezit: (Alle hierna genoemde bedragen hebben als peildatum 1 juli 1999)

Huishoudens met een lager inkomen (doelgroep) worden in staat gesteld een (goedkope) huur- of koopwoning via de BEW-regeling te kopen waarvan - blijkens een taxatierapport - de kosten van het verkrijgen in eigendom ten hoogste f 247.400,-- bedragen. De hiertoe aan te trekken hypothecaire financiering is daarbij gemaximeerd op 80% van laatstgenoemd bedrag, te weten f 197.900,-- (= incl. kosten koper, zoals overdrachtsbelasting, makelaars- en taxatiekosten). Feitelijk betekent dit dat eventueel voorhanden zijnde eigen vermogen mag worden aangewend ter verlaging van de aan te trekken hypothecaire lening. Ook verlaging van de koopprijs in geval van bijvoorbeeld het verkopen aan zittende bewoners van (sociale) huurwoningen behoort hierdoor tot de mogelijkheden. De initiatiefnemers ondersteunen in dit verband het voornemen van het kabinet om de eis van het BBSH terzake ("verkoop tegen minimaal 90% van de marktwaarde") te verlagen naar 80% en gaan er van uit dat corporaties het geven van een korting aan doelgroephuishoudens als een vanzelfsprekende gedragslijn zullen gaan hanteren. Vooral voor gebieden met schaarste en/of hoge koopprijzen zal dit zorgen voor een vergroting van het potentiële aanbod.

De doelgroep is overeenkomstig de definitie in de Huursubsidiewet als volgt gedefinieerd:
Eenpersoonshuishoudens < 65 jaar met max. belastbaar inkomen van f 35.600,-- en max. vermogen van f 39.650,--.
Tweepersoonshuishoudens < 65 jaar met max. belastbaar inkomen van f 47.750,-- en max. vermogen van f 58.400,--;
Eenpersoonshuishoudens > 65 jaar met max. belastbaar inkomen van f 31.600,-- en max. vermogen van f 67.850,--;
Tweepersoonshuishoudens > 65 jaar met max. belastbaar inkomen van f 41.250,-- en max. vermogen van f 93.850,--.
Bovendien dient de aanvrager 23 jaar te zijn en op dat moment tenminste te beschikken over een wettelijk minimumloon, dan wel een vergelijkbaar bijstandsinkomen.

De bijdrage in de rentelasten bestaat uit een woonlastengedeelte en een vaste toeslag ter financiering van de door de eigenaar-bewoner betaalde overdrachtsbelasting. De woonlasten-bijdrage bedraagt maximaal f 301,-- terwijl het bij de toeslag gaat om een genormeerd bedrag van f 39,-- . In totaal kan derhalve maximaal f 340,-- per maand aan bijdrage in de rentelasten worden ontvangen. De weergegeven bedragen, alsmede die inzake de maximale hypothecaire financiering en de kosten van verkrijgen in eigendom (zie hierna) zullen jaarlijks worden aangepast aan de hand van de inflatie respectievelijk de bouwkosten.

Ten aanzien van de hypothecaire financiering geldt dat: de lening in ten hoogste 30 jaar volledig moet worden afgelost; sprake is van een minimale rentevaste periode van 15 jaar; uitgegaan wordt van een spaarhypotheek;
Nationale Hypotheek Garantie een vereiste is.

De bijdrage wordt normatief verminderd op basis van een inflatievolgende stijging van de normlasten. Verder wordt de bijdrage eens in de 3 jaar opnieuw berekend (integrale herijking) aan de hand van het laatst bekende belastbaar inkomen en vermogen. Dit betekent, dat de bijdrage hoger of lager uit kan vallen afhankelijk van het inkomen van dat moment. In geval blijkt dat men inmiddels niet meer tot de doelgroep behoort, zal vanaf dat moment de bijdrage worden stopgezet.
Mochten huishoudens binnen de 3 jaar geconfronteerd worden met een sterke inkomensdaling (> 20%), dan kan een beroep worden gedaan op de in de wet opgenomen vangnetregeling. De vangnetregeling voorziet er in dat (tijdelijk tot aan het moment van de eerstvolgende integrale herijking) een aanvullende bijdrage kan worden verstrekt.

De bijdrage-periode strekt zich uit tot 15 jaar (5 perioden van 3 jaar). Het 15e jaar is een belangrijk tijdstip. Indien de bijdrage in dit jaar - als gevolg van inkomensstijging bij het huishouden danwel de genoemde afbouw met de inflatie - nog niet is afgebouwd tot nul, komt de betreffende subsidiant in aanmerking voor uitbetaling in één keer van de resterende eigen woningbijdrage alsmede de toeslag over de resterende jaren en een bijdrage in de eventuele toename van de netto-financieringslasten bij renteconversie in 15e jaar. Het gaat hierbij om een bijdrage ter grootte van de helft van deze netto toename, uitgaande van een spaarhypotheek en rekening houdend met zowel het rentedeel als het spaardeel.

Bij verhuizing naar een andere koopwoning blijft (onafhankelijk van de koopprijs van de nieuwe woning) het recht op een bijdrage bestaan en blijft er gelden dat eens in de 3 jaar de bijdrage wordt herijkt. Daarbij zal wel worden uitgegaan van de koopprijs (lees: financieringslast) van de eerste woning. Ook blijft de verplichting bestaan dat na de verhuizing sprake is van financiering met NHG-garantie.

De aspirant-koper zal een aanvraag kunnen indienen via de financier bij wie hij/zij de hypothecaire wil gaan afsluiten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie