Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten onderzoek goksverslaving onder chinezen

Datum nieuwsfeit: 17-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Resultaten onderzoek goksverslaving onder chinezen

de Voorzitter van de Vaste Commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-99652

17 mei 1999

Naar aanleiding van uw brief van 25 maart 1999, kenmerk VWS/99/18/LD, doe ik u hierbij het onderzoeksverslag toekomen Waarom zou je de rijkdom weigeren, de rapportage van een studie naar de vrijetijdsbesteding, deelname aan kansspelen en andere spelen met geld en kansspelen van Chinezen in Nederland.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De onderzoeker is begonnen met een literatuuronderzoek en 20 interviews met sleutelinformanten. In de tweede fase zijn interviews afgenomen en is informatie verzameld via een schriftelijke enquête. In totaal zijn 269 personen (Chinezen) ondervraagd.
Het onderzoek moet worden beschouwd als een vooronderzoek met een oriënterend en beschrijvend karakter. Het geeft een beeld van de wijze waarop Chinezen in Nederland hun vrije tijd besteden, van de kansspelen en andere spelen met geld waaraan zij deelnemen en van gokproblemen waarmee zij in Nederland te maken hebben. Op grond van deze verkennende studie is generalisatie naar alle Chinezen in Nederland niet mogelijk. Daarbij komt dat niet exact bekend is hoeveel mensen van Chinese afkomst in Nederland wonen Volgens schattingen bedraagt dit aantal 60.000 à 70.000. Het is derhalve ook niet mogelijk het vóórkomen van gokken onder Chinezen te vergelijken met de prevalentie van gokken onder Nederlanders. De veronderstelling dat gokken en de daarmee samenhangende problematiek, onder de Chinese bevolkingsgroep in Nederland aanzienlijk meer voorkomt dan bij de Nederlanders kan vooralsnog niet worden getoetst.
Het beeld dat in het onderzoeksverslag wordt geschetst van de vrijetijdsbesteding van Chinezen en de plaats die het deelnemen aan kansspelen daarin inneemt is echter zeer informatief.

Zoals uit bovenstaande moge blijken is het niet mogelijk op basis van deze studie uitspraken te doen over de omvang van het gokken onder de gehele Chinese bevolkingsgroep in Nederland en de omvang van de daarmee samenhangende problematiek. In dat opzicht is de waarde van het onderzoek beperkt.
Over de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek merk ik het volgende op.Een belangrijke uitkomst van de studie is dat gokproblemen die ontstaan niet uniek zijn voor Chinezen.

De Chinezen in dit onderzoek noemen financiële, relatie-, gezins- en familieproblemen als gevolg van bovenmatige deelname aan kansspelen. Schulden, salarissen die worden besteed aan gokken, gezinnen die met weinig geld moeten rondkomen, echtscheidingen; kortom het zijn problemen die niet afwijken van die van Nederlandse probleemspelers of gokverslaafden. Het moet dus mogelijk zijn het bestaande preventie- en hulpverleningsaanbod zodanig aan te passen aan de specifieke cultuur en achtergrond van de Chinese bevolkingsgroep in Nederland, dat beter kan worden ingespeeld op de behoeften van deze groep.
Er zal goed moeten worden nagedacht over de wijze waarop de landelijke prevalentie van het gokken onder Chinezen in kaart kan worden gebracht. Voor het ontwikkelen van een goed beleid op dit gebied is het zelfs een noodzakelijke voorwaarde. Voorts ben ik het eens met de suggestie van de onderzoeker dat meer voorlichting moet worden gegeven via de Chinese media over de mogelijkheden van hulpverlening en ditzelfde geldt voor het vervaardigen van Chineestalige folders over gokken en de risicos van gokken. Ik zal dit zeker stimuleren.

Voorts wordt aanbevolen een Chineestalige telefonische hulp- en informatielijn open te stellen. Zoals u weet bestaat er al een drugsinfolijn bij het Trimbos-instituut, waar men ook informatie kan krijgen over gokken. Ik zal bezien in hoeverre het Trimbos-instituut behulpzaam kan zijn bij de telefonische informatievoorziening over gokken aan de Chinese bevolkingsgroep in Nederland.

Tenslotte zeg ik u toe dat ik de bevindingen van deze interessante studie zeker zal betrekken bij de verdere ontwikkeling van dit beleidsterrein.

de Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport,dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie