Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie ruimtelijke ordening Maassluis

Datum nieuwsfeit: 18-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO109
Datum: 11 mei 1999

Commissie ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling vergadert op 18 mei

Op dinsdag 18 mei 1999 komt de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, verkeer en vervoer, civiele werken en groenvoorziening bijeen voor een openbare vergadering in het stadhuis aan de Koningshoek. De vergadering wordt gehouden in de Burgerzaal en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Een aantal bewoners van de Asserdreef heeft gevraagd in aanmerking te komen voor een gedeelte van de groenstrook achter de Asserdreef. Naar aanleiding hiervan stelt het college voor deze gronden te verkopen, om tuinuitbreiding mogelijk te maken. De commissie wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.
* Eind 1998 is de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. Als gevolg hiervan hebben aanbieders van openbare telecommunicatiediensten een graafrecht gekregen voor het leggen van kabels in openbare grond. Voor de gemeenten is een coördinerende taak weggelegd die bij verordening nader moet worden geregeld. Gevraagd wordt in te stemmen met een voorstel aan de raad tot vaststelling van een dergelijke telecommunicatieverordening en in relatie daarmee tot wijziging van de Legesverordening 1996.

* Op verzoek van de commissie is het onderwerp verbetering fiets- en voetpaden op de agenda geplaatst.
* In de samenwerkingsovereenkomst Elementumplan met de Woning Stichting Maassluis zijn afspraken opgenomen over de herontwikkeling van de Bloemenbuurt en de Componistenbuurt-Zuid en
- Noord. De commissie wordt gevraagd in te stemmen met een voorstel aan de raad om de samenwerkingsovereenkomst met de WSM aan te gaan.

* Het project om te komen tot woningverbetering in de Stationsstraat is dermate succesvol, dat er extra gelden nodig zijn om op de subsidieaanvragen positieve beslissingen te kunnen nemen. De provincie is bereid een extra bijdrage toe te kennen onder de voorwaarde dat ook de gemeente haar aandeel beschikbaar stelt. Gevraagd wordt in te stemmen met een voorstel aan de raad om het benodigde bedrag beschikbaar te stellen.
* Voor het gebied begrensd door de Boogertstraat, de A. van Schendelstraat, de Mgr. W.M. Bekkerslaan, de Zuidvliet, de gemeentegrens met Maasland, de Laan 1940-1945 en de Van der Horststraat is een concept voor de herziening van (een gedeelte van) diverse geldende bestemmingsplannen opgesteld, het voorontwerp-bestemmingsplan "Sluispolder-West". De commissie wordt voorgesteld voor dit plan een lichte inspraakprocedure vast te stellen.

* Van de inspraakprocedure aangaande de "Ontwikkelingsvisie Koningshoek e.o." is een eindverslag opgesteld. Hierin zijn de zienswijzen van de insprekers weergegeven. Het eindverslag en het van de Provinciale Planologische Commissie (PPC) ontvangen advies over de ontwikkelingsvisie worden ter kennisneming aan de commissie voorgelegd.

* Ten aanzien van het voorontwerp-bestemmingsplan "Vogelwijk" zijn reacties ontvangen in het kader van de inspraak en het wettelijk vooroverleg. Daarnaast zijn nog enkele andere verzoeken en opmerkingen ontvangen. Deze zijn verwerkt in adviezen aan het college. De commissie wordt gevraagd hiermee in te stemmen, zodat de wijzigingen in het plan kunnen worden verwerkt en het plan formeel in procedure kan worden gebracht.
* Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van 27 appartementen, kantoor- en bedrijfsruimten en een parkeerkelder in het gebied dat wordt begrensd door de Hobbemastraat en de Wouwermanstraat. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Sluispolder". Om mee te werken aan dit bouwplan is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over een voorbereidingsbesluit. Gevraagd wordt aan de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit voor de betreffende locatie te nemen.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan. Tot het werkterrein van deze commissie behoren bijvoorbeeld bestemmingsplannen, woningbouw, stadsvernieuwing, onderhoud wegen, verkeerszaken, openbaar vervoer, haven, openbaar groen en de begraafplaats.
Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot
16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemappen inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan (tijdens de openingstijden van de bibliotheek).

Laatste wijziging: 11 May 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie