Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Eemnes

Datum nieuwsfeit: 19-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 20 (datum mededeling: 20 mei 1999):

Gemeenteberichten week 20

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen


- Meeuwiskamp 26, vergroten woning.

- Raadhuislaan 41 en 43, plaatsen dakkapel.
- Rijksweg 1, plaatsen carport.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen


- Fazantenhof 36, plaatsen dakkapel.

- Lange Maatsweg 1, vergroten wagenloods.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer

Van Oortmarssen van de sector VROM. Wanneer u zich als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan


- Watersnip 2, plaatsen volière met nachthok.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 21 mei 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Ontwerpbestemmingsplan

Van vrijdag 21 mei t/m donderdag 17 juni 1999 ligt het ontwerpbestemmingsplan Raadhuislaan/Zuidbuurt, locatie Streefoordlaan-Eemlustlaan vier weken ter inzage bij de sector VROM in het gemeentehuis.
Het plangebied ligt op de grens van het oorspronkelijke dorp en de nieuwe Zuidbuurt tussen de Streefoordlaan en de Eemlustlaan. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze op het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Wijzigingsplan boerderijverplaatsing goedgekeurd.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 27 april 1999 het wijzigingsplan boerderijverplaatsing (hoek Korte Maatsweg en Eemnesser Vaartsteeg) goedgekeurd. Het besluit tot goedkeuring en het wijzigingsplan liggen vanaf vrijdag 21 mei tot en met donderdag 1 juli ter inzage bij de sector VROM van het gemeentehuis alsmede in het provinciekantoor Rijnsweerd, Galileïlaan 15 te Utrecht (kamer F2.20) op werkdagen van 9.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur. Het verdient aanbeveling vooraf telefonisch een afspraak te maken (030-2582114).

Tegen het besluit tot goedkeuring kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan bij de voorzitter van voornoemde afdeling een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd van f. 225,-- voor een natuurlijk persoon en f. 450,-- voor een rechtspersoon.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vergoeding zwemabonnementen

Evenals vorig jaar geeft het college van Burgemeester en wethouders deze zomer een vergoeding voor abonnementen van zwembad De Biezem. De vergoeding bedraagt f. 62,- per abonnement. Wanneer u zich als inwoner van Eemnes kunt legitimeren, wordt de korting bij de kassa verrekend. De regeling is inmiddels in werking getreden.

Winkelopenstelling zon- en feestdagen in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Eemnes, de volgende zon- en feestdagen voor 1999 aangewezen zijn waarop de winkels in (een deel van) de gemeente geopend mogen zijn:


28 maart 1999, 5 april 1999 (Tweede Paasdag), 11, 18 en 25 april 1999,
2, 9, 16 en 24 mei 1999 (Tweede Pinksterdag), 14 november 1999, 5 en
12 december 1999 van de A1 is gelegen; Deze ontheffing geldt alleen in het gedeelte van de gemeente dat ten Oosten van de A27 ten zuiden van de A1 is gelegen.

Zondag 10 oktober 1999
Deze ontheffing geldt allen in het gedeelte van de gemeente dat ten westen van de A27 en ten zuiden van de A1 is gelegen.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daar-tegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar maken bij ons college.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.H. Veerman tel: (035)539 06 74.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie