Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring ministeriele conferentie van San Jose

Datum nieuwsfeit: 20-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

San José : 15. Ministerial Conference

Press Release: Klagenfurt (20-05-1999) - Nr. 8437/99 (Presse 162)


MINISTERIËLE CONFERENTIE VAN SAN JOSE XV

BONN, 20 MEI 1999

GEZAMENLIJK COMMUNIQUE


1. De vijftiende ministeriële conferentie over de politieke dialoog en de economische samenwerking tussen de Europese Unie en de lidstaten van het Centraal-Amerikaanse integratiesysteem heeft op 20 mei 1999 plaatsgevonden te Bonn, Duitsland. Als samenwerkende landen waren Colombia, Mexico en Venezuela aanwezig, en als waarnemers de landen Belize en de Dominicaanse Republiek. ()
2. De ministers verwelkomden de vergadering in Bonn als een belangrijke gelegenheid om van gedachten te wisselen over de bijdrage die de Europese Unie en Centraal-Amerika hebben geleverd in verband met de nasleep van de orkaan Mitch, die in oktober en november 1998 grote delen van Centraal-Amerika, in het bijzonder Honduras en Nicaragua, heeft verwoest. De Europese Unie prees de bevolking en de regeringen van Centraal-Amerika voor de vastberadenheid en moed waarmee ze hebben gereageerd op het lijden en de schade die door de orkaan veroorzaakt waren. De Centraal-Amerikaanse landen erkenden de snelle en ruimhartige reactie, van de Europese Unie en haar lidstaten op de ramp ten belope van meer dan 1 miljard euro. Zij toonden hun erkentelijkheid voor het schuldendienstmoratorium, voor de in de club van Parijs genomen besluiten tot schuldvermindering, voor de bilaterale kwijtscheldingen van schulden en voor de bijdragen aan de multilaterale schuldendienstfaciliteit, alsook voor de nieuwe Europese en andere internationale initiatieven voor schuldvermindering. Zij verwelkomden het actieplan van de EU voor de wederopbouw van Centraal-Amerika ten belope van 250 miljoen euro, dat tijdens de conferentie werd gepresenteerd. De ministers namen nota van de conclusies van de Raad van de EU d.d. 17 mei 1999 hierover. De onderhandelingen over de voorwaarden en details van dit programma dienen zo spoedig mogelijk te beginnen opdat het snel kan worden uitgevoerd. Wat de nasleep van de orkaan Mitch betreft, waren de Ministers het erover eens dat in de wederopbouwprogramma's de structurele problemen in Centraal-Amerika niet louter door middel van wederopbouw, maar ook via maatschappelijke hervormingen moeten worden aangepakt. De programma's dienen de kwetsbaarheid en de uitsluiting van de minder bevoorrechte bevolkingsgroepen te verminderen, rampenpreventie te verbeteren, de duurzaamheid van het economische, het sociale en het ecosysteem te verbeteren en de inspanningen tot consolidatie van de democratie, de rechtsstaat en de sociale gerechtigheid te continueren.
In dit verband erkent de Europese Unie de huidige inspanningen van Centraal-Amerikaanse kant om een behoorlijk bestuur te realiseren, in het bijzonder door het professionaliseren en decentraliseren van het overheidsbeheer, door meer doorzichtigheid en een verantwoord gebruik van de middelen. De Europese Unie nam met voldoening kennis van de verbintenis van de Centraal-Amerikaanse landen om de inspanningen op deze terreinen nog op te voeren. Beide zijden kwamen overeen ter zake samen te werken. De ministers onderstreepten dat het van belang is dat de civiele maatschappij, de NGO's en de particuliere sector meer bij de wederopbouw worden betrokken.
In dit verband herhaalden de partijen het belang van de komende vergadering van de consultatieve groep te Stockholm tussen de donorlanden en de ontvangende Centraal-Amerikaanse landen, waar deze punten in een breder kader kunnen worden besproken en gewerkt kan worden aan een geschikt mechanisme om de hervorming en de weder- opbouw in Centraal-Amerika te coördineren.
3. De ministers namen met voldoening kennis van de vooruitgang die geboekt is bij de consolidatie van het vredesproces en de democratisering in Centraal-Amerika. In dit verband beschouwden zij de verkiezingen in El Salvador op 7 maart en in Panama op 2 mei 1999 als een belangrijke bijdrage aan de versterking van het democratisch bestel. Zij toonden zich ingenomen met het lopende vredesproces in Guatemala en bevestigden dat zij een bijdrage zullen leveren aan de uitvoering van de vredesovereenkomsten. Zij spraken de hoop uit dat de aanbevelingen van de commissie voor historische opheldering verder zullen worden uitgevoerd. De ministers namen nota van het resultaat van het referendum in Guatemala op 16 mei 1999. In dit verband verwelkomden zij de bereidheid en de vastbeslotenheid van de Guatemalteekse regering om de vredesovereenkomsten binnen het kader van de grondwet te blijven toepassen. De Ministers waren het erover eens dat, met het oog op de consolidatie van de democratie in Centraal-Amerika, de inspanningen om de burgers meer bij het politieke leven te betrekken, dienen te worden opgevoerd. In dit verband onderstreepten zij dat het van belang is dat het proces tot modernisering van de kieswetten en -procedures wordt voortgezet. De Europese Unie stemde er mee in ook op deze terreinen haar medewerking te blijven verlenen.

4. De ministers herhaalden hun overtuiging dat versterking van het gerechtelijke systeem ter waarborging van de rechtsstaat en, in het bijzonder, versterking van de wetshandhavings- procedures van doorslaggevend belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Centraal-Amerika. De partijen erkenden de geboekte vooruitgang en achtten het gewenst hun samenwerking op dit terrein voort te zetten en uit te breiden.

5. De ministers erkenden de inspanningen van Centraal-Amerika om de veiligheid van de burgers te waarborgen. In dit verband onderstreepte de Europese Unie dat zij vastbesloten is om de samenwerking voort te zetten en nog te intensiveren, in het bijzonder bij de opleiding van diegenen die betrokken zijn bij de veiligheid van de burgers.

6. Gezien het feit dat de economische mondialisering en de concurrentie echte uitdagingen vormen, namen de ministers met belangstelling kennis van het voornemen van de landen van Centraal-Amerika om tot een verdergaande en meer dynamische regionale integratie te komen. Zij erkenden de inspanningen die Centraal-Amerika zich op dit punt heeft getroost en benadrukte de noodzaak van verdere vooruitgang. De Europese Unie herhaalde, overeenkomstig haar onlangs goedgekeurde strategie voor regionale samenwerking, haar aanbod om haar medewerking te verlenen op het gebied van regionale institutionele hervormingen, het uitstippelen van gemeenschappelijke beleidsmaatregelen en de deelname van de civiele maatschappij aan het integratieproces. Ook verklaarde de Europese Unie zich bereid zich te beraden over een eventuele bijdrage aan het opzetten van een Centraal-Amerikaans opleidingsprogramma inzake regionale integratie.
7. De partijen gaven de verwachting te kennen dat de volgende topconferentie van staatshoofden en regeringsleiders tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika en het Caribische Gebied te Rio de Janeiro in juni 1999, evenals de diverse bestaande subregionale dialogen, zullen leiden tot versterking van de onderlinge samenwerking en vriendschap tussen de deelnemende landen. Tevens benadrukten zij de belangrijke rol van Centraal-Amerika bij deze gebeurtenis.

8. De ministers benadrukten dat de combinatie van interne conflicten en de ongecontro- leerde verspreiding van handvuurwapens een ernstige uitdaging voor de internationale gemeenschap vormt. In dit verband verwelkomden zij het Gemeenschap- pelijk optreden van de Europese Unie tot bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens, en onderstreepten zij hun vastberadenheid om op dit terrein nauwer samen te werken. De partijen kwamen overeen hoge prioriteit te verlenen aan inspanningen om een einde te maken aan het lijden en de vernietiging die worden veroorzaakt door het onzorgvuldig gebruik van anti-personeelmijnen. Zij verwelkomden de inwerkingtreding, per 1 maart 1999 van het Verdrag van Ottawa inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens, en beklemtoonden het belang van een volledige en snelle uitvoering van het verdrag. Zij riepen alle landen op om zich aan te sluiten bij het streven naar de volledige uitbanning van anti-personeelmijnen in de gehele wereld. Zij beklemtoonden het belang van de verklaring inzake ontmijning in Centraal-Amerika die op 12 april 1999 door de ministers van Buitenlandse Zaken van de regio te Managua, Nicaragua, is ondertekend in het kader van het ontmijningsforum, van de bekrachtiging van het Verdrag van Ottawa door de nationale parlementen van Centraal-Amerika en Panama, en van het feit dat de vernietiging van de voorraden aan anti-personeelmijnen in Nicaragua van start is gegaan.
In dit verband werd van Europese zijde aangeboden samenwerking op het gebied van de revalidatie van door landmijnen getroffen personen voort te zetten.

9. De ministers bevestigden dat zij zeer vastberaden zijn om het werelddrugsprobleem te bestrijden op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking. In dit verband onderstreepte zij het belang van de eerste vergadering op hoog niveau van het coördinatie- en samenwerkingsmechanisme inzake drugs tussen de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van 8/9 april 1999 in Panama, en verwelkomden zij het alomvattende actieplan inzake drugs, dat aan de komende Top in Rio de Janeiro zal worden voorgelegd.
De partijen kwamen overeen het noodzakelijke studiewerk te laten verrichten met het oog op de ontwikkeling van subregionale strategieën voor de bestrijding van drugs en hiermee verbonden criminaliteit, in het kader van het coördinatie- en samenwerkings- mechanisme inzake drugs tussen de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
10. De ministers verwelkomden de inwerkingtreding, per 1 maart 1999, van de in San Salvador ondertekende raamovereenkomst inzake de samenwerking tussen de EG en Centraal-Amerika. De overeenkomst heeft ten doel de samenwerking op de verschillende terreinen, alsook de algemene betrekkingen tussen de partijen, te versterken met het oog op de nieuwe uitdagingen die zich aandienen.
11. De ministers onderstreepten het belang van de huidige en toekomstige multilaterale onderhandelingen in het kader van de wereldhandelsorganisatie, die zouden moeten leiden tot uitbreiding van de handel tot wederzijds voordeel van de partijen. 12. De partijen gaven hun voldoening te kennen over de hernieuwing van het speciale schema van aan Centraal-Amerika toegekende preferenties voor landbouwproducten, en de uitbreiding van dit schema per 1 januari 1999 tot industrieproducten. Zij waren ervan overtuigd dat een en ander zal bijdragen tot een sterkere integratie van Centraal-Amerika in de wereldeconomie, doordat de uitvoer van het gebied zal toenemen, er nieuwe productiesectoren zullen worden ontwikkeld, en nieuwe arbeidsplaatsen zullen worden geschapen. Van Centraal-Amerikaanse zijde werd het van belang geacht dat de voorwaarden van het preferentiestelsel gedurende de looptijd onveranderd zullen blijven.
De Europese Unie erkende dat dit speciale schema eveneens een aanzienlijke bijdrage vormt tot de inspanningen van de Centraal-Amerikaanse landen bij de bestrijding van drugs en het witwassen van geld.
Tenslotte waren de partijen het erover eens dat de toekenning van deze speciale preferenties het proces van economische integratie van de regio zal ondersteunen.
13. De partijen kwamen, naar aanleiding van de toezegging van de Europese Unie om Centraal-Amerika bij te staan met het oog op een optimale integratie in de wereldeconomie, overeen te blijven zoeken naar een passend kader voor hun toekomstige handels- en investeringsbetrekkingen, zulks teneinde de handelsstromen te versterken en te diversifiëren en aan het bedrijfsleven duidelijke en stabiele regels te verstrekken. Dit punt moet ter sprake komen tijdens een tweede vergadering van het handelsforum, die in de tweede helft van 1999 zal worden belegd.
De agenda zal op een later moment door de bevoegde autoriteit van beide partijen overeengekomen worden; belangrijke onderdelen van de discussie zouden kunnen zijn: voorwaarden voor wederzijdse markttoegang, harmonisatie van het economisch beleid, bescherming van de intellectuele eigendom en passende douaneprocedures. 14. De ministers erkenden de belangrijke rol van investeringen bij de versterking van de economische betrekkingen tussen beide regio's. Zij bevestigden de wederzijdse verbintenis om initiatieven die tot doel hebben een krachtiger stroom van investeringen op gang te brengen, aan te moedigen en erkenden het belang van bilaterale overeenkomsten die een juridisch kader bieden voor de bevordering en bescherming van bilaterale investeringen.
De ministers benadrukten het belang van de programma's EC Investment Partners (ECIP) en AL-Invest bij de bevordering van de handel en de investeringen tussen de twee gebieden. Zij kwamen overeen maatregelen te nemen ten gunste van een actieve deelname van Centraal-Amerika aan deze programma's en aan andere horizontale programma's van de Europese Gemeenschap ten behoeve van Latijns-Amerika, zoals het Programma voor de academische opleiding in Latijns-Amerika (ALFA), het Programma voor rationeel gebruik van energie in Latijns-Amerika (ALURE) en het Stadsprogramma in Latijns-Amerika (URBAL).
15. De partijen verwelkomden de blijvende deelname van de Europese Investeringsbank in Centraal-Amerika en benadrukten het belang van de recente gesloten lenings- overeenkomst met de Centraal-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (BCIE). Van Centraal-Amerikaanse zijde werden de lidstaten van de Europese Unie opnieuw uitgenodigd om als buitenregionale leden tot deze bank toe te treden.
Voorts namen de partijen met voldoening kennis van de vooruitgang die is geboekt tijdens recente discussies met de BCEI, die vooral betrekking hadden op het aanwenden van beschikbare middelen uit de lopende EG-BCIE-programma's ten behoeve van de algemene wederopbouw- en hervormingsinspanning van de regio in de nasleep van de orkaan Mitch.
16. Met betrekking tot de natuurrampen die zich om verschillende redenen op onze planeet voordoen, waren de ministers het erover eens dat gezamenlijke actie tot verzachting van de gevolgen, en een gecoördineerd en snel optreden, noodzakelijk zijn; tegen deze achtergrond achtten zij het nodig dat de maatregelen tot versterking en bescherming van het milieu in Centraal-Amerika worden uitgebreid, in het bijzonder gezien de kwetsbare situatie in die regio. Hiertoe wezen zij op het belang van een passend regionaal beleid in dit gebied, waarvoor van Europese zijde andermaal steun werd toegezegd.
17. De ministers verwelkomden de aanstaande overdracht op 31 december 1999 van het Panamakanaal waardoor dit onder Panamese souverreiniteit zal komen.
18. Centraal-Amerika en de Europese Unie achtten het een genoegen het belang en de speciale aard van hun voorbeeldige en langdurige relatie te bevestigen, alsook de solidariteit tussen de volkeren van de twee regio's, die bij de recente dramatische gebeurtenissen in Centraal-Amerika eens te meer gebleken is. 19. De partijen kwamen overeen de volgende ministeriële zitting te houden in Portugal tijdens de eerste helft van het jaar 2000. 20. De deelnemers spraken hun grote erkentelijkheid uit jegens het Duitse volk en de regering van Duitsland voor de attente ontvangst en de steun waarop zij mochten rekenen om de conferentie tot een goed einde te brengen.

voor de lidstaten van het
Centraal-Amerikaanse Integratiesysteem voor de Europese Unie de Minister van Buitenlandse Zaken
van Nicaragua
Voorzitterschap pro tempore de Voorzitter van de Raad de Vice-Voorzitter van de Commissie
BIJLAGE
LIJST VAN DE DEELNEMERS
EUROPESE UNIE

Duitsland

de heer Joschka FISCHER
Minister van Buitenlandse Zaken, voorzitter van de Raad van de Europese Unie
de heer Günter VERHEUGEN
Staatsminister van Buitenlandse Zaken
mevrouw Heidemarie WIECZOREK-ZEUL
Minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling Finland

de heer Jukka VALTASAARI
Vice-minister van Buitenlandse Zaken
Europese Commissie

de heer Manuel MARÍN
Vice-voorzitter
Secretariaat-generaal van de Raad

de heer Jürgen TRUMPF
Secretaris-generaal

CENTRAAL-AMERIKA

Costa Rica

de heer Roberto ROJAS
Minister van Buitenlandse Zaken
El Salvador

de heer Hector GONZALEZ
Vice-minister van Buitenlandse Zaken
Guatemala

de heer Arturo DUARTE
Directeur-generaal, ministerie van Buitenlandse Zaken Honduras

de heer Roberto FLORES
Minister van Buitenlandse Zaken
Nicaragua

de heer Eduardo MONTEALEGRE
Minister van Buitenlandse Zaken
Panama

de heer Enrique THAYER
Ambassadeur

SICA

de heer Ruben OROZCO
Directeur


* * *
SAMENWERKENDE LANDEN

Colombia

de heer Hernán BELTZ PERALTA
Ambassadeur
Mexico

de heer Roberto FRIEDRICH
Ambassadeur
Venezuela

de heer Erik BECKER BECKER
Ambassadeur


* * *
WAARNEMERS

Belize

de heer Assad SHOMAN
Ambassadeur
Dominicaanse Republiek

Dr. Vinicío TOBAL U
Ambassadeur


* * *

Europees Parlement

de heer José SALAFRANCA
Lid
Centraal-Amerikaans Parlement

de heer Ramon ABREU FLORES
Vice-voorzitter
BCIE

de heer Alejandro AREVALO
President
SIECA

de heer Alfonso PIMENTEL
Uitvoerend directeur


/newsroom/press/c/ACF67.html

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...