Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 25-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 18 mei 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 18 mei 1999 vastgesteld op 25 mei 1999.

Millenniumproblematiek.

Gedeputeerde Staten hebben kennis ge-
nomen van de actuele stand van zaken
voor de sectoren Openbare Orde en
Veiligheid, Verkeer en Vervoer alsmede
de interne vitale systemen. Op dit
moment is er geen aanleiding om tot
(aanvullende) acties over te gaan.
Besloten is externe relaties deels via
de reguliere contacten en deels
schriftelijk te attenderen op de
naderende problematiek.

Reactie van de minister
van VROM op de motie van
Provinciale Staten inzake
AWACS.

Gedeputeerde Staten hebben de
reactie ter kennisgeving aan-
genomen en ter kennisname doorgeleid
aan PS-leden. Voorts is de reactie
doorgeleid naar de bijzondere commissie
uit PS inzake de AWACS-basis
Geilenkirchen.

Advies verklaring
concentratie behandel-
faciliteiten te
Maastricht RTIL.

Gedeputeerde Staten adviseren de
minister van VWS de gevraagde verkla-
ring inzake de concentratie van
behandelfaciliteiten te Maastricht
(Radio-therapeutische Instituut
Limburg) te verlenen.

Reactie op PBW-onderzoek
naar 31 projecten voor
probleem- en risico-
jongeren in Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben een
standpunt bepaald over het
PBW-onderzoek naar 31
projecten voor probleemjongeren.
Bij toekomstige projecten worden de te
bereiken doelen nog uitdrukkelijker
vastgelegd.

Ontschottingsprojecten
ZFW/AWBZ.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om
regionale initiatieven over ontschot-
ting in de zorg te monitoren. Bij de
bewindslieden van VWS worden de
projecten van zorgaanbieders en VGZ
zorgverzekeraar in Venlo aanbevolen.
Voorts wordt er een denktank
zorgnetwerken voor Parkstad Limburg en
een voor Midden-Limburg ingesteld.

Terugdringen vracht-
verkeer Ambt Montfort en
Roerdalen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen
te berichten, voortaan dergelijke
voorstellen aan het Regionaal
Mobiliteitsoverleg voor te leggen en
bij afsluiting van doorgaand
vrachtverkeer zorg te dragen voor
aanvullende bebording op de betreffende
hoofdwegen.

Toekenning subsidie
Interreg II project
euregio rijn-maas-noord.

GS hebben besloten tot toekenning
van een provinciale bijdrage van
f 30.000,-- en hebben ook ingestemd
met een Interreg-bijdrage ad
f 197.437,-- (ECU 89.500) voor het
project "Haalbaarheidsstudie
railverbinding Viersener Kurve" in de
Euregio rijn-maas-noord.

W.O.B.-verzoek van de heer
Dirks te Stevensweert over
scheurvorming aan
woningen in Stevensweert.

GS hebben de door Dirks gestelde vragen
beantwoord en bieden hem de gelegenheid
om de gevraagde verslagen in te zien.

Organisatie-onderzoek van
de Centrale afdeling
Interne Zaken.

Gedeputeerde Staten hebben besloten in
te stemmen met de voorstellen om de
organisatiestructuur van de Centrale
afdeling Interne Zaken te wijzigen.

Overzicht van temporiseer-
bare ontgrondingsvergun-
ningen.

GS hebben een brief gestuurd aan de
VCVW waarin een overzicht is opgenomen
van de wintempo's in ontgrondings-
vergunningen.

Advies aan het Ministerie
van EZ over de aanvragen
voor een StiREA-bijdrage.

GS hebben advies uitgebracht aan het
ministerie van EZ over de ingediende
aanvragen voor een StiREA-bijdrage

Dogtroep Zomerproject
Heerlen 1999.

GS stellen een eenmalig provinciaal
subsidie ad f 100.000,-
beschikbaar ten behoeve van het
Dogtroep Zomerproject Heerlen 1999.

WOMAD-festival Landgraaf

1999.

GS hebben besloten de subsidie-
toekenning voor dit festival in te
trekken nu dit niet in de destijds
voorgestelde vorm doorgaat.

Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing.

Gedeputeerde Staten informeren op
grond van bijgaand schrijven de
Vaste Commissie Ruimte en Groen uit
Provinciale Staten over de voortgang
rond de totstandkoming van het
Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing.

Opdrachtverlening 1e fase
Ontwikkelingsvisie Echt-
Luik.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd
met de keuze voor de combinatie
Kolpron/Grontmij.

Gemeente Tegelen,
Raadsbesluit van 15-10-98
Servicecentrum voor de
erheid.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan
het voorliggende besluit de
goedkeuring te onthouden. Uit overleg
is gebleken, dat de beoogde besturings-
filosofie en organisatiestructuur,
waarover Tegelen en Venlo in beginsel
overeenstemming hebben, noopt tot een
andere inrichting als waarmee in het
besluit rekening is gehouden. Het
besluit kan derhalve niet ongewijzigd
worden gehandhaafd.

Vragen op grond van
artikel 21 RvO van
Provinciale Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de
heer Van Zutphen (SP) over de verkoop
van de ambtswoning te Thorn, over de
financile dekking in de
beleidssectoren Welzijn, Zorg en
Cultuur en over de archeologische
collectie te Maastricht, van de heer
Spätgens (Nederland Mobiel) over
verkeersmaatregelen in Ambt Montfort en
Roerdalen en van mevrouw Meerten
(OU55+) over de waterproblematiek in de
mijngangen in Zuid-Limburg.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie