Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Ecofin Raad 25 mei 1999

Datum nieuwsfeit: 26-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Verslag van de Ecofin Raad van 25 mei 1999DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-518m

31 mei 1999

Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad 25 mei 1999.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 25 mei 1999.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

MINISTERIE VAN FINANCIEN

VERSLAG ECOFIN RAAD VAN 25 MEI 1999

GS/EU-784

Voorbereiding Europese Raad Keulen

Globale richtsnoeren

Commissaris de Silguy sprak zijn tevredenheid uit over de vorm en procedure van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid waarbij hij met name wees op de opname van aanbevelingen per lidstaat. Hij achtte het spijtig dat het EFC de oorspronkelijke tekst met betrekking tot staatssteun had afgezwakt.

De discussie concentreerde zich vervolgens op de passage in de globale richtsnoeren over het Italiaanse begrotingsbeleid. Italië had in het EFC gepleit voor aanpassing van de passage waarin Italië wordt opgeroepen vast te houden aan de tekortdoelstelling van 2% voor 1999. Door tegenvallende groei zou het tekort hoger kunnen uitkomen. Nog deze maand zou de Italiaanse regering een nieuw DPEF (economisch en financieel programmeringsdocument) opstellen voor de periode 2000 tot 2002. Commissaris de Silguy gaf aan dat als in het DPEF significante afwijkingen zouden worden opgenomen ten opzichte van het Italiaanse stabiliteitsprogramma, dit aanleiding vormde om het DPEF in de Ecofin Raad te bespreken. Een afzwakking van de passage in de globale richtsnoeren achtte hij niet wenselijk.

Ook Minister Zalm bracht de discussie over het Italiaanse stabiliteitsprogramma van februari van dit jaar in herinnering. Destijds werd betwijfeld of de groeiveronderstellingen niet te optimistisch waren. Minister Ciampi had daarom een brief geschreven waarin hij toegaf dat dit weliswaar het geval kon zijn, maar dat desondanks de doelstelling van de Italiaanse regering niet zou veranderen. Nu leek een andere koers gevaren te worden. Dit was slecht voor de geloofwaardigheid van het beleid. Ook een andere, grote lidstaat gaf aan problemen te hebben met aanpassing van de passage.

Van Italiaanse zijde werd gewezen op de sterke afhankelijkheid van de Italiaanse economie van internationale economische ontwikkelingen (Kosovo-crisis, Azië). Hierdoor zou het tekort tussen de 2% en 2,4% kunnen uitkomen. De Italiaanse begroting was evenwel onder controle. Het Italiaanse betoog kreeg steun van een grote lidstaat die geen bezwaar zag in het laten werken van de automatische stabilisatoren.

De voorzitter concludeerde dat de passage in de ontwerp globale richtsnoeren zou worden gehandhaafd, maar dat gelet op de internationale economische ontwikkelingen Italië wordt opgeroepen om een mogelijke afwijking van de tekortdoelstelling van 2% zo veel mogelijk te beperken en in elk geval onder de 2,4% uit te komen.

Werkgelegenheidspact

Er vond een korte discussie plaats aangezien het werkgelegenheidspact nog uitgebreid tijdens de Jumbo-Raad die later op de dag zou plaatsvinden, aan de orde zou komen. President Santer plaatste enkele opmerkingen. In de eerste plaats dienden nog enkele redactionele wijzigingen in het pact te worden aangebracht om het pact consistent te maken met de teksten van de werkgelegenheidsrichtsnoeren. Ten tweede wees hij erop dat werkgelegenheidsgroei niet alleen een kwestie was van economische groei, maar ook van structurele hervormingen. Deze boodschap zou pregnant in het document naar voren moeten blijven komen. Een grote lidstaat pleitte ervoor om daar waar gesproken werd van coördinatie van het economische beleid te verwijzen naar de euro-11. Ook zou in het pact moeten worden stilgestaan bij schadelijke belastingconcurrentie. Een andere lidstaat reageerde hierop met de mededeling dat werkgelegenheidsgroei betrekking had op alle vijftien lidstaten.

HIPC

Op verzoek van het voorzitterschap sprak de Ecofin Raad over de mogelijkheden voor verdergaande schuldverlichting voor de groep zwaar verschuldigde arme landen (Highly Indebted Poor Countries, HIPC). EFC-voorzitter Lemierre presenteerde het resultaat van de besprekingen hierover in het EFC. Er bestond overeenstemming over het extra kwijtschelden van ODA-schuld tot 100%. Over twee punten had het EFC geen overeenstemming kunnen bereiken. Ten eerste, de hoogte van de kwijtschelding van de commerciële schuld in de Club van Parijs, en ten tweede het vraagstuk van de financiering en lastenverdeling. Hierover zou de Ecofin Raad zich thans moeten uitspreken.

Ten aanzien van het kwijtscheldingspercentage van de commerciële schuld sprak een groot aantal lidstaten zich uit voor een percentage van 90% waarbij in bepaalde gevallen de mogelijkheid zou moeten bestaan om nog hoger te gaan. Eén lidstaat sprak zich uit voor een percentage van 100%.

Ten aanzien van de kwestie van de financiering en lastenverdeling gaf een aantal lidstaten aan dit belangrijk te vinden, maar dat de discussie hierover niet de voortgang inzake intensivering van het HIPC-initiatief zou mogen vertragen. Minister Zalm, hierin gesteund door een andere lidstaat, stelde dat het niet zo kan zijn dat er mooie plannen worden opgesteld zonder dat lidstaten hiervoor voldoende middelen ter beschikking stellen. In dit licht wenste Nederland de intensivering van het HIPC-initiatief in nauwe samenhang te zien met de lastenverdeling.

Een aantal lidstaten gaf aan dat financiering via de multilaterale ontwikkelingsbanken een goede oplossing zou kunnen bieden voor de kwestie van de lastenverdeling. Hierbij werd expliciet gewezen op het HIPC-Trust Fund van de Wereldbank. Een lidstaat gaf aan voorstander te zijn om nog ongebruikte middelen uit het EOF te gebruiken voor intensivering van de HIPC.

Voorzitter Eichel concludeerde dat alle lidstaten doordrongen waren van de noodzaak van snelle actie. Er bestond brede steun voor een schuldkwijtscheldingspercentage van 90% waarbij in sommige gevallen een hoger percentage zou kunnen worden toegepast. De intensiveringsactie zou alleen van start kunnen gaan wanneer de financiering gegarandeerd was. De mogelijke inzet van EOF-middelen zou, ook in het licht van geldende afspraken met de ACS-landen, nader moetenworden bestudeerd. In de ER-conclusies van Keulen zouden passages langs deze lijnen worden opgenomen.

Actieplan Financiële Diensten

De discussie werd ingeleid door de voorzitter van de Financial Services Policy Group (FSPG), Commissaris Monti, en EFC-voorzitter Lemierre. In de FSPG was consensus bereikt over de prioriteitstelling voor de komende jaren op het gebied van de financiële diensten. Deze was uitgewerkt in het voorliggende actieplan van de Commissie waarmee de FSPG derhalve kon instemmen. Commissaris Monti pleitte voor voortzetting van de FSPG. EFC-voorzitter Lemierre benadrukte het belang van het actieplan en sloot zich aan bij de interventie van Commissaris Monti. Vervolgens vroegen twee lidstaten aandacht voor het belang van voortgang met betrekking tot belastingharmonisatie voor de Interne markt voor financiële diensten. De voorzitter van de Ecofin Raad sloot de discussie af met de conclusie dat de Ecofin Raad kon instemmen met de voorliggende Raadsconclusies (bijgevoegd).

Internationaal Financieel Stelsel

EFC-voorzitter Lemierre lichtte het ontwerp rapport van de Ecofin Raad over het internationaal financieel stelsel toe. Het rapport werd over het algemeen goed ontvangen. President Santer van de Commissie verwelkomde het rapport, maar pleitte ervoor om met betrekking tot de externe vertegenwoordiging expliciet te verwijzen naar de conclusies van de Europese Raad van Wenen. Alle kleine lidstaten benadrukten het belang van versterking van de Bretton-Woodsinstellingen en de rol van het Interim-Comité. De informele fora zouden geleidelijk aan moeten worden afgebouwd. De voorzitter vatte de discussie samen met de opmerking dat het ontwerp rapport het Europese standpunt met betrekking tot het internationale financiële stelsel weergaf. De Ecofin Raad nam het rapport aan.

Investeringen in Europese infrastructuur en in menselijk kapitaal

Commisaris De Silguy wees op het belang van de TENs. Daarnaast vond hij dat prioriteit moest worden gegeven aan intelligente vervoers- en informatiesystemen, waaronder Galileo. De president van de Europese Investeringsbank reageerde terughoudend op de aanbeveling van de Commissie om EIB-leningen te verstrekken aan infrastructurele projecten zonder garantie van derden. Hij was voorstander van een verdere uitbreiding van de regels voor de investeringen van het Europees Investeringsfonds.

Minister Zalm sloot zich aan bij de aarzelingen van EIB-president Unwin om de EIB meer in risicokapitaal te laten beleggen. Daarvoor was nu juist het EIF opgericht. Voorts plaatste hij vraagtekens bij het Galileo project. De financiële onderbouwing was nog onvoldoende en het rendement van de investeringen was onzeker. Een grote lidstaat vond dat in de Transportraad nog meer onderzoek verricht moest worden alvorens het Galileo project tot TEN-prioriteit zou kunnen worden aangemerkt. Enkele andere lidstaten wezen juist op het belang van Galileo. Voorzitter Eichel stelde voor dat de Ecofin Raad na de Europese Raad in Keulen op deze punten zou terugkomen.

Belastingen

Gedragscode (belastingregeling voor ondernemingen)

De Voorzitter van de gedragscodegroep presenteerde het tweede tussentijdse verslag van de werkzaamheden van de groep. Zij meldde dat inmiddels overeenstemming is bereikt over de beschrijving van een groot aantal van de maatregelen die op grond van de gedragscode door de lidstaten zijn aangemeld. Het ligt in de bedoeling dit werk voor het zomerreces af te ronden. Vervolgens is de groep voornemens gelijksoortige maatregelen te groeperen en zich te buigen over een studie naar administratieve praktijken en een cross country review van houdstermaatschappijen. Het eindrapport van de groep zal in de Ecofin Raad van november worden gepresenteerd. Het interimrapport gaf geen aanleiding tot interventies van lidstaten.

Belasting rente op spaargelden

Voorzitter Eichel vroeg naar het toegezegde document over de behandeling van eurobonds. Hij wilde van de lidstaten met afhankelijke en geassocieerde gebieden weten wat de stand van zaken was. Commissaris Monti toonde zich positief over de bereikte vooruitgang op het punt van de betaalagent en de reikwijdte van het voorstel. De discussies met derde landen worden voortgezet.

Het VK deelde mede dat het volgende maand een document over eurobonds zal presenteren. De landen die het woord voerden over de geassocieerde gebieden, waaronder Nederland, meldden dat deze gebieden op de hoogte worden gehouden en binnen hun constitutionele bevoegdheden de discussies in de Europese gemeenschap zullen blijven volgen. Staatssecretaris Vermeend heeft erop gewezen dat de Nederlandse Antillen en Aruba fiscaal autonoom zijn. Verder heeft hij gewezen op het belang dat Nederland hecht aan de totstandkoming van een regeling voor revenue sharing, waarvoor Nederland en twee andere lidstaten een voorstel hebben ingediend.

De conclusies van het Voorzitterschap met betrekking tot het toekomstige werk werden zonder verdere discussie aanvaard.

Belasting op uitkering van interest en royalties

Voorzitter Eichel drong aan op compromisbereidheid op dit dossier om tot een spoedige totstandkoming van dit richtlijnvoorstel te komen. Commisaris Monti onderstreepte dit, waarbij hij aangaf teleurgesteld te zijn dat de reikwijdte op dit moment beperkt is. Hij drong aan op eenvoudige administratieve procedures. De conclusies van het Voorzitterschap gaven verder geen aanleiding tot discussie.

Belasting op energie

Voorzitter Eichel deelde mee dat de compromistekst een belangrijke handreiking is van sommige delegaties. In de discussie zou blijken dat dit zelfs nog onvoldoende is om alle delegaties over de brug te trekken.

Staatssecretaris Vermeend gaf aan weliswaar moeite te hebben met het uitgeklede voorzitterschapsvoorstel, maar bereid te zijn tot aanvaarding aangezien dit het maximaal haalbare lijkt te zijn. Hij wees op het probleem van energie-intensieve bedrijven en de staatssteun. Daar moet snel een oplossing voor komen.

Een aantal delegaties meldde ernstige problemen met onderdelen van het Voorzitterschapsvoorstel. Deze delegaties vroegen om langere overgangstermijnen en additionele uitzonderingsgronden. Sommige delegaties vroegen om nadere studie naar de economische gevolgen, hetgeen de Commissie afwees als overbodig gezien reeds beschikbare studies. Eén delegatie liet principieel bezwaar aantekenen tegen het voorstel in het rapport aan de Europese Raad.

Accijnzen op tabak

Het voorstel van het voorzitterschap werd zonder discussie aanvaard.

BTW-verlaagd tarief op arbeidsintensieve diensten

Dit punt werd mede met steun van Nederland op de agenda geplaatst om tot een snelle uitvoering van de conclusies van de Europese raad van Wenen te komen door het voorstel van de Commissie op dit gebied goed te keuren. Een aantal delegaties gaf aan dat zij het voorstel zouden willen uitbreiden met een lijst met arbeidsintensieve sectoren waarvoor de Richtlijn zal gelden. De Voorzitter vroeg Coreper verder te werken aan de voorstellen met inachtneming van de gevoerde discussie.

OLAF en SEM-2000

De Ecofin Raad nam de verschillende verordeningen en besluiten aan die voorlagen in verband met de oprichting van OLAF(Office Européen de la Lutte Anti-Fraude). Het interinstitutioneel akkoord tussen Raad, Commissie en het Europees Parlement werd diezelfde dag nog ondertekend door de drie betrokken partijen. De Ecofin Raad stemde in met de vijf kandidaten voor het Comité van Toezicht. Het Europees Parlement had eerder op de dag aangegeven pas instemming te kunnen verlenen nadat alle kandidaten door de begrotingscontrolecommissie van het EP waren gehoord. Ten aanzien van het voortgangsrapport inzake SEM-2000 nam de Ecofin Raad de Raadsconclusies zonder discussie aan (bijgevoegd).

Diversen

Belastingvrije verkoop

Dit punt werd op verzoek van een grote lidstaat op de agenda gezet met het oog op agendering van dit onderwerp op de Europese Raad te Keulen. Een groot aantal delegaties, waaronder Nederland, sprak zijn verbazing erover uit dat dit punt weer op de agenda stond. Een andere grote lidstaat steunde het voorstel. De Voorzitter concludeerde tot kennisneming van de wens tot agendering tijdens de Europese Raad onder gelijktijdige conclusie dat er geen unanimiteit voor verlenging van het regiem was.

Instelling van een groep op hoog niveau inzake belastingfraude

Het initiatief tot een dergelijke groep werd gesteund en Coreper werd verzocht tot nadere uitwerking.

EIB-mandaten

Commissaris de Silguy lichtte het Commissie-voorstel toe voor hernieuwing van de leningmandaten van de EIB aan derde landen. De Commissie stelt voor om de EIB vanaf februari 2000 gedurende drie en een half jaar voor bijna 9,5 miljard euro aan derde landen te laten lenen. De Commissie stelt voor dit bedrag te verdelen over de regio's Midden en Oost Europa (incl. Westelijke Balkan), Middellandse Zee, Azië/Latijns Amerika en Zuid Afrika. Voorts stelt de Commissie voor om de EU-garantie op het totaal van deze leningen te verlagen van 70% naar 60%. Tot slot wordt in het voorstel kort gememoreerd aan een eventuele uitbreiding van de EIB-leningen tot enkele voormalige GOS-landen. Voorzitter Eichel concludeerde dat het onderwerp snel behandeld diende te worden.


-0-

Bijlagen
Ontwerp Raadsconclusies inzake Actieplan financiële diensten Ontwerp Raadsconclusies inzake SEM-2000
Ontwerp Raadsconclusies inzake belasting rente op spaargelden Ontwerp Raadsconclusies inzake belasting op interest en royalties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie