Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging uitvoeringsregeling loonbelasting 1990

Datum nieuwsfeit: 26-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 en Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingenM I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING DIRECTE BELASTINGEN

s-Gravenhage, 26 mei 1999

NR. WDB 99/124M

ONDERWERP

Wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 en de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 11, 18, 19f en 32 van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 6 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Voor zoveel nodig in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit:

Artikel I

In de Uitvoeringsregeling loonbelasting 19901 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In artikel 1, eerste lid, wordt 17, 20a vervangen door: 17, 18, 19f, 20a.

B. Na artikel 18b wordt ingevoegd:

Artikel 18c. 1. Bij overschrijding van de in of krachtens hoofdstuk IIA van de wet opgenomen begrenzingen als bedoeld in artikel 18, derde lid, van de wet kan de inhoudingsplichtige de inspecteur uiterlijk op het eerste moment van overschrijding van de begrenzingen verzoeken bij voor bezwaar vatbare beschikking vast te stellen welk deel van de aanspraak binnen de begrenzingen blijft en welk deel de begrenzingen te boven gaat.


2. Met inachtneming van de in het eerste lid bedoelde beschikking administreert de inhoudingsplichtige bij de loonadministratie afzonderlijk welk deel van de aanspraak - uitgedrukt in een percentage en in een bedrag - tot het loon behoort en welk deel niet. Tevens administreert de inhoudingsplichtige naar rato van deze verdeling welk deel van de te zijner tijd te verstrekken pensioenuitkeringen als loon uit vroegere dienstbetrekking in aanmerking zal worden genomen en welk deel als inkomsten uit vermogen zal worden behandeld.


3. Van de ingevolge het tweede lid geadministreerde verdeling van de aanspraak verstrekt de inhoudingsplichtige jaarlijks een opgave aan de inspecteur en, in geval van een pensioenregeling waarvan als verzekeraar optreedt een lichaam als bedoeld in artikel 19a van de wet dat niet de inhoudingsplichtige is, tevens aan de verzekeraar van het pensioen.

Artikel 18d. 1. Bij samenloop van verschillende pensioenstelsels in een pensioenregeling worden alle elementen van de pensioenregeling tezamen in acht genomen en in onderlinge samenhang bezien voor de vaststelling of de pensioenregeling moet worden aangemerkt als een pensioenregeling gebaseerd op een eindloonstelsel, een middelloonstelsel of een beschikbare-premiestelsel.


2. In afwijking van het eerste lid dient voor elk onderdeel van de pensioenregeling dat niet past binnen het op grond van het eerste lid vastgestelde pensioenstelsel afzonderlijk te worden beoordeeld op welk van de drie aldaar genoemde stelsels dat onderdeel is gebaseerd.


3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid kan de inhoudingsplichtige de inspecteur verzoeken bij voor bezwaar vatbare beschikking vast te stellen op welk stelsel de pensioenregeling of een onderdeel daarvan is gebaseerd.


4. Bij wijziging van een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd pensioen in een pensioen dat is gebaseerd op een eindloonstelsel of een middelloonstelsel blijven op de tot het moment van die stelselwijziging opgebouwde pensioenaanspraken de voorwaarden van toepassing die gelden voor een beschikbare-premiestelsel.

Artikel II

In de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

2 Stcrt. 1993,241, laatstelijk gewijzigd bij min.reg. van 20 december 1996, Stcrt.2492 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A.1. In het eerste en tweede lid wordt telkens de zinsnede , andere dan premies ingevolge een pensioenregeling, vervangen door: , andere dan de verplichte bijdragen ingevolge een pensioenregeling,.

A.2. Onder vernummering van het derde tot en met het zevende lid in vierde tot en met achtste lid, wordt na het tweede lid ingevoegd:


3. Met betrekking tot ten laste van de premiespaarrekening door de werknemer vrijwillig te betalen premies ingevolge een pensioenregeling mag het in die pensioenpremies begrepen bedrag aan ingehouden spaargelden worden gelijkgesteld met ingehouden spaargelden op de premiespaarrekening.

A.3. In het in vijfde lid vernummerde vierde lid wordt tweede en derde lid vervangen door: tweede en vierde lid.

A.4. In het in zesde lid vernummerde vijfde lid wordt vierde lid vervangen door: vijfde lid.

A.5. In het in achtste lid vernummerde zevende lid wordt vierde lid gewijzigd in: vijfde lid.

B. Artikel 16, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd.


2. De werknemer mag over zijn spaarloon beschikken ter voldoening van ingevolge een overeenkomst van levensverzekering verschuldigde premies, dan wel ter voldoening van ingevolge een pensioenregeling vrijwillig te betalen premies. Artikel 8, eerste tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet fiscale behandeling van pensioenen in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

3Stcrt. 1989, 223, laatstelijk gewijzigd bij min. reg. van 17 december 1998, Stcrt. 247.

Toelichting

Ingevolge deze regeling worden na artikel 18b van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 (hierna: Regeling LB 1990) twee nieuwe artikelen ingevoegd (18c en 18d). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ingevolge de Wet fiscale behandeling van pensioenen met ingang van 1 juni 1999 in de artikelen 18 en 19f van de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen delegatiebepalingen. Op grond van deze delegatiebepalingen kunnen regels worden gesteld met betrekking tot overschrijdingen van de in hoofdstuk IIA van de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen begrenzingen, alsmede ter bevordering van een goede uitvoering van dit hoofdstuk en de samenloop van verschillende pensioenstelsels. Tenslotte wordt uitvoering gegeven aan de in de artikelen 11 en 32 van de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen bevoegdheid tot het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanwendingsmogelijkheid van het saldo van een premiespaarregeling of een spaarloonregeling ter voldoening van door een werknemer vrijwillig betaalde pensioenpremies.

Artikel I, onderdeel A (artikel 18c van de Regeling LB 1990)

Ingevolge het eerste lid van het nieuwe artikel 18c kan de inhoudingsplichtige de inspecteur bij een overschrijding van de in hoofdstuk IIA van de wet opgenomen begrenzingen uiterlijk op het eerste moment van overschrijding verzoeken om bij voor bezwaar vatbare beschikking vast te stellen welk deel van de aanspraak al dan niet binnen de gestelde begrenzingen blijft. Bij dit verzoek dient de inhoudingsplichtige aan de inspecteur een berekening te overleggen waarin wordt aangegeven welk deel van de aanspraak zijns inziens niet tot het loon behoort (het zuivere deel van het pensioen) dan wel welk deel van de aanspraak wel tot het loon behoort (het onzuivere deel van het pensioen). De inspecteur stelt daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking vast welk deel van de aanspraak bij het zuivere dan wel bij het onzuivere deel van het pensioen behoort. Het verzoek van de inhoudingsplichtige kan zowel betrekking hebben op de door hem overeen te komen of overeengekomen collectieve pensioenregeling als op individuele pensioenregelingen, zoals B- of C-polissen of de individuele pensioenregeling van de directeur-grootaandeelhouder.

Op grond van het tweede lid verwerkt de inhoudingsplichtige deze bij beschikking vastgestelde gegevens bij zijn loonadministratie en administreert voor de desbetreffende aanspraak afzonderlijk welk deel al dan niet tot het loon behoort. Aan de hand van deze verdeling van de aanspraak administreert de inhoudingsplichtige tevens welk deel van de te zijner tijd te ontvangen uitkeringen voortvloeit uit het deel van de aanspraak dat niet tot het loon heeft behoord en als loon uit vroegere dienstbetrekking van de werknemer volledig in de belastingheffing zal worden betrokken dan wel welk deel van de te ontvangen uitkeringen voortvloeit uit het deel van de aanspraak dat tot het loon heeft behoord en op grond van artikel 25, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 volgens de zogenoemde saldomethode als inkomsten uit vermogen van de werknemer in de belastingheffing zal worden betrokken.

Ingevolge het derde lid verstrekt de inhoudingsplichtige vervolgens jaarlijks een opgave van de op grond van het tweede lid geadministreerde verdeling van de aanspraak en de daaruit voortvloeiende uitkeringen aan de inspecteur en, zo dit niet de inhoudingsplichtige is, tevens aan de pensioenuitvoerder.

Artikel I, onderdeel B (artikel 18d van de Regeling LB 1990)

In het nieuwe artikel 18d, eerste lid, is aangegeven dat bij samenloop van verschillende pensioenstelsels in één pensioenregeling voor de kwalificatie van die pensioenregeling als een eindloonregeling, een middelloonregeling, of een beschikbare-premieregeling een afweging dient plaats te vinden van alle elementen tezamen en in onderlinge samenhang bezien. Elementen die daarbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld de wijze van financiering, de aard van de pensioentoezegging, degene die het belegginsrisico loopt en de aard van de individuele modules. Zo wordt bijvoorbeeld een pensioenregeling die wordt gefinancierd door middel van beschikbare premies, maar waarbij niettemin aan de werknemer een uitkering ter hoogte van het laatstgenoten salaris wordt toegezegd en gegarandeerd, aangemerkt als een eindloonregeling. Indien de werknemer deze garantie niet krijgt wordt de desbetreffende pensioenregeling aangemerkt als een beschikbare-premieregeling.

In geval de pensioenregeling een element of elementen bevat die niet passen binnen het op grond van het eerste lid vastgestelde pensioenstelsel dient ingevolge het tweede lid, in afwijking van het eerste lid, voor elk van die elementen afzonderlijk te worden beoordeeld welk stelsel daarop van toepassing is. Zo kan bijvoorbeeld in een eindloonregeling pensioen worden opgebouwd over structurele toeslagen die marginaal in hoogte fluctueren. Voor zover de toeslagen echter meer dan marginaal in hoogte fluctueren is dit niet mogelijk en dient de pensioenopbouw over die variabele loonbestanddelen volgens een middelloon- of beschikbare-premiestelsel plaats te vinden.

Ingevolge het derde lid wordt ter vergroting van de rechtszekerheid aan de inhoudingsplichtige de mogelijkheid geboden de inspecteur te verzoeken bij voor bezwaar vatbare beschikking vast te stellen op welk stelsel de pensioenregeling of, indien het tweede lid van toepassing is, een onderdeel daarvan is gebaseerd. Tegen deze beslissing staat de gebruikelijke rechtsgang van bezwaar en beroep open.

In het vierde lid is geregeld dat bij een wijziging van een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd pensioen in een op eindloon- of middelloonstelsel gebaseerd pensioen voor de tot het moment van die stelselwijziging opgebouwde pensioenaanspraken de voor een beschikbare-premiestelsel van toepassing zijnde voorwaarden blijven gelden. Bij een beschikbare-premiestelsel is het niet mogelijk het pensioenresultaat in de opbouwfase vast te stellen omdat dit wordt bepaald door niet te voorspellen beleggingsresultaten op de ingelegde premies. Het vierde lid strekt ertoe te voorkomen dat tegenvallende beleggingsresultaten via een stelselwijziging waarbij een eindloon- of middelloontoezegging wordt gedaan alsnog kunnen worden gecompenseerd.

Artikel II, onderdelen A en B (artikelen 8 en 16 van de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregeling en winstdelingsregeling)

In artikel II wordt uitvoering gegeven aan de in artikel 11, vierde lid, en artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen aanwendingmogelijkheid voor premiespaarregelingen en spaarloonregelingen. Ingevolge de in de artikelen 8 en 16 van de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregeling en winstdelingsregeling opgenomen wijzigingen kunnen de spaargelden voortaan worden aangewend ter voldoening van door de werknemer vrijwillig betaalde premies ingevolge een pensioenregeling. De inhoudingsplichtige dient de voldoening van de pensioenpremie bij de loonadministratie te verwerken als een in het desbetreffende tijdvak op het loon ingehouden eigen bijdrage van de werknemer. Het ontmoet in reguliere voorkomende gevallen geen bezwaar als hierbij desgewenst wordt aangesloten bij het moment waarop de inhoudingsplichtige aan een spaarinstelling meldt dat hij instemt met deze aanwending van de spaargelden of het spaarloon.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...