Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Nederlandsche Bank over monetair beleid eurogebied

Datum nieuwsfeit: 26-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

Het gemeenschappelijke monetaire beleid in het eurogebied

Toespraak door dr. A.H.E.M. Wellink, president van de Nederlandsche Bank, ter gelegenheid van een bijeenkomst van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 26 mei 1999 in Den Haag.

Inleiding
Met veel genoegen ben ik vandaag in uw midden om - zoals de Bankwet 1998 zegt - gehoord te worden over de taken en werkzaamheden van de Nederlandsche Bank ter verwezenlijking van het handhaven van prijsstabiliteit, de doelstelling die Bank ter uitvoering van het Verdrag van Maastricht heeft gekregen. Voorafgaand aan uw vragen zou ik graag een paar inleidende woorden willen spreken. Zoals u weet vormen de nationale centrale banken, de ncb's, van de 11 landen van het eurogebied en de Europese Centrale Bank, de ECB, tezamen het zogenoemde Europees Stelsel van Centrale Banken. Dat Stelsel voert vanaf 1 januari jongstleden het monetaire beleid in het eurogebied. Vandaar dat ik mij als vertegenwoordiger van het Stelsel nu rechtstreeks tot u richt, zonder tussenkomst van de Minister van Financiën. Het monetaire beleid is nu een `echte' Europese zaak geworden.

Taak en plaats van de Bank in Nederland als onderdeel van het Stelsel De invalshoek bij de beraadslagingen in `Frankfurt' is steeds het eurogebied. Iedere bankpresident is verplicht als lid van de Raad van Bestuur van de ECB te handelen zonder instructies te vragen of te aanvaarden van anderen, al hebben we natuurlijk een nationaal apparaat beschikbaar en nodig om ons op de discussies in Frankfurt te prepareren. De Nederlandsche Bank is net als de overige ncb's nauw betrokken bij de uitvoering van het uitgezette beleid, hetgeen voortvloeit uit het decentrale model waartoe in het Verdrag is besloten. Dit is in de geest van het eveneens in het Verdrag vastgelegde subsidiariteitsbeginsel. Het beleid van de ECB wordt voorbereid in verschillende comités, waarin alle ncb's zitting hebben. Zodoende wordt de in het Stelsel aanwezige kennis optimaal benut en is de invloed van kleinere centrale banken in Europa op het monetaire beleid sterker geworden dan voorheen, toen in veel gevallen kon worden volstaan met het volgen van het beleid van de Bundesbank. De Bank opereert thans vanuit een EMU-brede invalshoek en is van hoedster van de gulden mede-hoedster van de euro geworden.

Naast het monetaire werk - dat er eerder meer dan minder op is geworden - vervult de Bank in het kader van het Stelsel nog verschillende andere taken. Het gaat dan om zaken als het aanhouden en beheren van reserves, het verrichten van valutamarktoperaties, het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer, alsmede het verzorgen van de omloop van bankbiljetten, het verzamelen van statistieken en het bijdragen aan een goede beleidsuitvoering inzake het bedrijfseconomische toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel. Daarnaast laat het Verdrag ruimte voor `eigen taken' die in de Bankwet 1998 zijn geregeld. Het uitoefenen van het toezicht op financiële instellingen is hiervan een belangrijk voorbeeld. Om u een gevoel te geven van de orde van grootte, het directe personeelsbeslag ten behoeve van de monetaire beleidsvoorbereiding (de macro-economische afdeling, de onderzoeksafdeling en de afdeling financiële markten, inclusief ondersteuning) bedroeg aan het einde van 1998 136 formatieplaatsen. Voor de overige werkzaamheden waren eind 1998 1475 plaatsen ingeruimd. In procenten van de totale formatie wordt aldus zo'n 9% ingezet voor het monetaire beleid. Ten opzichte van de andere centrale banken in Europa is de Bank vrij klein: bij de Bank werkt ongeveer 2½% van het personeelsbestand van de centrale banken tezamen, terwijl onze deelname in het kapitaal van de ECB - gebaseerd op de omvang van onze bevolking en het bbp - ruim 4% bedraagt. Overigens kleven aan dit soort vergelijkingen veel haken en ogen vanwege de ongelijksoortigheid van taken, werkwijzen en financiële structuren. Juist doordat er allerlei samenhangen tussen de taakgebieden van de Bank bestaan - zowel vakinhoudelijk alsook operationeel - treden er synergie-effecten op, waardoor de Bank efficiënt en effectief kan opereren.

Transparantie van het Stelsel en het gemeenschappelijke monetaire beleid is een groot goed. Het Verdrag staat niet toe de notulen van de ECB-Raad openbaar te maken, maar dit wordt ondervangen doordat de president van de ECB in elk geval maandelijks, onmiddellijk na afloop van elke eerste vergadering van de Raad van Bestuur, een persconferentie houdt. Hij geeft hier een uitgebreide toelichting op het beleid, die tevens in de vorm van een perscommuniqué wordt gepubliceerd. De Bank fungeert als de schakel tussen `Frankfurt' en `Den Haag'. In dat kader past dit bezoek alsmede de bezoeken die uw commissie aan de Bank brengt. De Bank geeft als onderdeel van het Stelsel en als onafhankelijke beleidsadviseur haar adviezen en opvattingen over het financieel-economisch reilen en zeilen van de BV Nederland. Dit gebeurt zoals u van ons gewend bent via speeches, het vandaag verschenen Jaarverslag, Kwartaalberichten, onderzoeksrapporten etc., maar ook via deelname in de SER, de REA, de CEC en via de intensieve dialoog met de Minister van Financiën.

De Bank is tevens een belangrijke speler in internationale gremia zoals de EU, de OESO, het IMF en de G10, waarin meer en meer de systeemkant van het internationale stelsel aan de orde komt. Het is in het algemeen zo dat alleen landen lid van deze organisaties kunnen zijn. Totdat in Europa sprake is van verdergaande politieke integratie zal het in deze gremia blijven gaan om nationale vertegenwoordigingen. De ECB kan de vertegenwoordiging van de ncb's niet zonder meer overnemen, omdat zij bij belangrijke onderwerpen, zoals het toezicht op financiële instellingen en de stabiliteit van het internationale financiële stelsel, volgens het Verdrag geen zelfstandige, eigen verantwoordelijkheid heeft.

Monetaire beleidsstrategie ESCB
Laat ik overstappen op de monetaire beleidsstrategie van het Stelsel. Bij het vormgeven van deze strategie is getracht een zo helder en transparant mogelijk kader te scheppen, zodat het publiek een zinvol oordeel kan vellen over de prestaties van het Stelsel. De strategie vormt immers een communicatiemiddel richting het publiek. Inhoudelijk is er eigenlijk niet zoveel nieuws onder de zon: de strategie van het Stelsel is min of meer een formalisering van het door de Bundesbank in de praktijk gevoerde monetaire beleid, rekening houdend met voor het eurogebied specifieke omstandigheden. Het primaire doel is het handhaven van prijsstabiliteit - gedefinieerd als een jaarlijkse stijging van de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor het eurogebied van minder dan 2% - op de middellange termijn. Onverminderd deze doelstelling dient het Stelsel het algemene economische beleid in de EU te ondersteunen. Dit is enerzijds een vanzelfsprekendheid, anderzijds een formulering die al gauw tot misverstanden aanleiding geeft. De ervaring leert dat via het geloofwaardig en duurzaam handhaven van prijsstabiliteit de best mogelijke bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid wordt geleverd. Wat belangrijker is: dit inzicht is breed verankerd in de Nederlandse maatschappij.

De monetaire beleidsstrategie is gebouwd op twee pijlers. Alleerst is een vooraanstaande rol toebedeeld aan de geldhoeveelheid, tot uitdrukking gebracht in een referentiewaarde voor de groei van een ruim monetair aggregaat. Deze referentiewaarde is op 4½% per jaar gesteld. Dit betekent niet dat het Stelsel mechanisch de rente zal aanpassen wanneer de feitelijke geldgroei afwijkt van de referentiewaarde. Langdurige afwijkingen kunnen onder normale omstandigheden wél duiden op risico's voor prijsstabiliteit. In de tweede plaats worden ook andere indicatoren, zoals de reële economische bedrijvigheid, de loonontwikkeling en het consumenten- en producentenvertrouwen in ogenschouw genomen. Zodoende vindt een breed gebaseerde beoordeling plaats van de vooruitzichten van de prijsontwikkelingen en de daarbij behorende risico's.

De wisselkoers van de euro is ook een indicator voor het monetaire beleid. Het Stelsel heeft echter geen wisselkoersdoelstelling; in de huidige omstandigheden is de eurokoers een resultante van het algemeen economische beleid en ontwikkelingen - zowel binnen als buiten het eurogebied - alsmede van het oordeel van de marktpartijen. Het Verdrag bepaalt verder dat het Stelsel en de Ecofin-Raad een gedeelde verantwoordelijkheid hebben op het terrein van het wisselkoersbeleid. Het Verdrag legt de verantwoordelijkheid voor het aangaan van formele wisselkoersarrangementen tussen de euro en niet-eurovaluta's bij de Ecofin-Raad. De kans op zulke arrangementen moet voor de toekomst als laag worden ingeschat. Ook kan de Raad in uitzonderlijke omstandigheden algemene oriëntaties voor het Stelsel uitvaardigen, maar deze oriëntaties moeten het hoofddoel van prijsstabiliteit onverlet laten. De verantwoordelijkheid voor interventies ligt daarentegen weer geheel bij het Stelsel. Het antwoord op de vraag wie de Amerikaanse autoriteiten moeten bellen als zij willen spreken over gemeenschappelijke interventies is duidelijk: Duisenberg. Wat doelzones voor de wisselkoers betreft geldt dat deze - ondanks recente pogingen om deze discussie nieuw leven in te blazen - niet wenselijk zijn, omdat de doelstelling van prijsstabiliteit er door in gevaar kan komen en daarmee de geloofwaardigheid van de ECB wordt aangetast. Daarnaast is een systeem van doelzones in een wereld met geliberaliseerd kapitaalverkeer niet te garanderen.

Gemeenschappelijk monetair beleid in de praktijk Hoe heeft deze strategie in de praktijk uitgepakt tot nu toe? Een voorproefje van het gemeenschappelijke monetaire beleid vond begin december 1998 plaats toen de centrale banken van de eurolanden gezamenlijk besloten de rente te verlagen tot 3%. Deze beslissing stoelde op de lage feitelijke en verwachte inflatie en een wat afzwakkende conjunctuur in het eurogebied. Ruim vier maanden was deze monetaire beleidskoers passend. Tegen de achtergrond van een zwakke inflatoire druk in het eurogebied verlaagde op 8 april jongstleden het Stelsel de rente met een half procentpunt tot 2½%. De geldgroei bewoog zich dicht bij de referentiewaarde en gaf derhalve geen teken van op handen zijnde inflatoire druk. De externe omgeving leek zich licht te verbeteren, waarbij de dollar een verdere appreciatie vertoonde. Tegelijkertijd wezen nieuwe berichten erop dat het eurogebied langer dan verwacht nodig zou hebben om te herstellen van de vertraging die eind 1998 begon. Dit beeld werd weerspiegeld in de neerwaartse herzieningen door internationale organisaties van de groei-prognoses voor het eurogebied in 1999 en 2000. Er kon derhalve worden gesproken van een enigszins neerwaartse druk op de inflatie door de economische situatie. Daar kwam bij dat een significante verlaging van de rente met een half procentpunt de onzekerheid omtrent de economische vooruitzichten kan helpen afnemen, waarmee vooral het vertrouwen van de producenten in de economie kan herstellen. Ook na de renteverlaging, en dus vandaag de dag, blijven de vooruitzichten voor prijsstabiliteit in het eurogebied gunstig.

Structurele hervormingen
Hierbij aansluitend is het uiteraard zo dat het centrale monetaire beleid alléén niet alle doelstellingen van economische politiek kan bereiken. Anders gezegd, het is van groot belang dat er ook goed nationaal beleid wordt gevoerd. Het fundamentele probleem van de werkloosheid in het eurogebied - met zo'n 10% ruim 2 keer zo hoog als in de Verenigde Staten - is via monetair beleid of wisselkoersbeleid niet op te lossen. Bedenk in dit verband dat de korte rente zowel nominaal als reëel aanzienlijk lager is dan vorig jaar, terwijl ook de lange rente historisch en in vergelijking met andere landen op een zeer laag niveau ligt. De kredietverlening in het eurogebied aan de particuliere sector groeit met bijna 10% op jaarbasis zeer sterk en illustreert het gunstige financieringsklimaat. Van een nog lagere rente mag weinig heil worden verwacht, omdat liquide middelen al in voldoende mate aanwezig zijn. In Japan bijvoorbeeld `kost geld bijna niets', maar blijft de recessie voortduren, een situatie die ook wel met liquiditeitsval wordt aangeduid. Van zo'n situatie is in het eurogebied geen sprake, maar duidelijk is wel dat alleen structurele hervormingen van de Europese economieën, met name de arbeidsmarkten, de aangewezen weg vormen om de hoge werkloosheid aan te pakken. Wat dat betreft heeft Nederland het in het afgelopen decennium relatief goed gedaan. Vanaf 1983 vormde Nederland immers de facto een monetaire unie met Duitsland, maar is de werkgelegenheids-ontwikkeling in ons land aanzienlijk gunstiger geweest. Naast de consequent volgehouden koers van loonmatiging hebben de flexibilisering van de arbeidsmarkt en meer recent productmarkten, en het activerender maken van de sociale zekerheid hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Begrotingsbeleid
Verstandig beleid is ook nodig ten aanzien van de overheidsbegroting, de achilleshiel van de EMU. Te expansief beleid kan leiden tot een opwaartse rente- en inflatiedruk en belast daarmee het monetaire beleid. Vooral van belang is dat bij een te ruim beleid het vertrouwen wordt ondergraven, hetgeen zijn weerslag heeft op het eurogebied via hogere risicopremies in de rente. Zoals bekend is de budgettaire soevereiniteit niet overgedragen naar het Europese niveau, maar blijven de nationale regeringen verantwoordelijk voor hun begrotingsbeleid. Zo'n overdracht van budgettaire bevoegdheden is alleen voorstelbaar bij veel verdergaande politieke integratie van Europa. Dat is voorlopig niet aan de orde. Het is verder van belang dat er tussen de budgettaire en de monetaire autoriteiten een goede dialoog plaatsvindt, maar van ex ante coördinatie kan geen sprake zijn. Dat zou de onafhankelijkheid van het Stelsel ondermijnen; beide hebben hun eigen, gescheiden verantwoordelijkheden. Het pact voor stabiliteit en groei is hét richtsnoer voor het begrotingsbeleid en bepaalt dat de begroting dichtbij evenwicht of in overschot moet worden gebracht op de middellange termijn. Er is dan voldoende marge om bij slecht economisch weer niet meteen te hoeven bezuinigen waardoor de economische ontwikkeling nog verder zou kunnen verslechteren. Bovendien kunnen de schuldquotes versneld afnemen en de kosten voor de vergrijzing beter worden beheerst als de begroting voldoet aan de eisen van het pact. Nu bewegen we ons in Europa nog zodanig langs de rand dat zelfs het weer oplopen van schuldquotes, en daarmee de noodzaak tot het opstarten van de
buitensporige-tekortenprocedure, niet denkbeeldig is. Iets verder vooruitkijkend is ook de voorziene uitkomst voor het overheidstekort van het eurogebied in 2002 van ½% bbp nog niet bevredigend.

Laat ik ter afsluiting kort ingaan op de implicaties voor Nederland. Lange tijd waren de betalingsbalans en de wisselkoers belangrijke indicatoren voor het macro-economische beleid, maar thans werken deze traditionele signalen niet meer. Er is wel een nieuw signaal voor in de plaats gekomen, namelijk de afwijking van de gemiddelde prijsontwikkeling in het eurogebeid. Een aanhoudend hogere binnenlandse inflatie ten opzichte van het eurogebied is schadelijk, omdat deze onder andere zal leiden tot verslechtering van de concurrentiepositie, waardoor uiteindelijk de werkloosheid zal oplopen. In Nederland - net als in enkele andere EMU-landen - bevindt de prijsontwikkeling zich al enkele maanden aan de bovengrens van prijsstabiliteit. Naast de arbeidskosten spelen de gereguleerde prijzen hierbij een belangrijke rol. Het gemeenschappelijke monetaire beleid is dus voor Nederland aan de ruime kant, wat ook mede tot uitdrukking komt in de zeer forse stijging van de beurskoersen en de huizenprijzen in de afgelopen jaren. Onder deze omstandigheden - maar ook gezien het tot 1,7% bbp oplopende overheidstekort in 1999 - is budgettaire terughoudendheid gepast door onverkort vast te houden aan de uitgavenkaders.

Graag ben ik nu bereid uw vragen te beantwoorden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...