Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe begroting Rijk: meer beleid, minder boekhouden

Datum nieuwsfeit: 27-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: NIEUWE BEGROTING RIJK

PERSBERICHTNR. 99/118 Den Haag 27 mei 1999

NIEUWE BEGROTING RIJK: MEER BELEID, MINDER BOEKHOUDEN

In 2001 wordt op Prinsjesdag een nieuwe en sterk verbeterde begroting aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe begroting wordt , net als het eveneens nieuwe jaarverslag, beter leesbaar, minder technisch en toegankelijker. Het te voeren beleid is hierbij het uitgangspunt, in tegenstelling tot de huidige boekhoudkundige opzet. De Tweede Kamer zal hierdoor meer dan nu in staat zijn om de begroting te beoordelen en mogelijk bij te sturen, en om aan de hand van het jaarverslag een oordeel te geven over het gevoerde beleid. Dit is het doel van de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording' die minister Zalm vandaag aan Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven heeft aangeboden. Kern van de voorstellen in deze nota is dat het voorgenomen beleid, het geld dat daaraan wordt uitgegeven en de daarvoor te verrichten prestaties sterker aan elkaar worden gekoppeld om zo de informatiewaarde van de begroting en het jaarverslag te vergroten. De rol van de Tweede Kamer als medewetgever en controleur van de regering wordt daarmee versterkt.

'Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten?' zijn de vragen die in de nieuwe begrotingsopzet centraal staan. Nieuw in de begroting wordt de zogenaamde .Beleidsparagraaf.. Het eerste onderdeel daarvan is de .Beleidsagenda. waarin de speerpunten van het beleid van een ministerie beknopt wordt weergeven. Daarna volgen de .Beleidsartikelen. die een nadere toelichting geven op het beleid. De bedoeling is dat de doelstellingen van het beleid zo concreet mogelijk worden geformuleerd. In een beleidsartikel worden ook alle budgettaire gevolgen van het beleid weergegeven. Dat wil zeggen dat alle uitgaven, zowel de specifieke zoals subsidies als de algemene uitgaven zoals personeel, en alle inkomsten die samenhangen met het beleidsonderdeel in het beleidsartikel worden genoemd. Tevens worden de onzekerheden en mogelijkheden om beleid en budget aan te passen (budgetflexibiliteit) weergegeven.

Begroting en jaarverslag sluiten in de nieuwe opzet naadloos op elkaar aan. Het jaarverslag gaat dan ook uit van de vragen: 'Hebben we bereikt wat we hebben beoogd, hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten. De opzet van het jaarverslag loopt parallel met die van de begroting. In de .Beleidsparagraaf. wordt een toelichting gegeven op de realisatie van de beleidsdoelstellingen, waaronder de beleidsprioriteiten. Waar beleid en realisatie van elkaar verschillen wordt een toelichting gegeven. Het onafhankelijke oordeel van de Algemene Rekenkamer wordt opgenomen in de jaarverslagen van de departementen. Daarnaast komt er het Financieel Jaarverslag van het Rijk, waarin de verschillende verantwoordingsdocumenten die nu nog los worden aangeboden, worden gebundeld. Alle jaarverslagen samen zullen op de 3e woensdag in mei aan de Tweede Kamer worden aangeboden zodat de kamer nog voor het zomerreces de jaarverslagen over het voorgaande jaar kan behandelen. De opmerkingen van de kamer kunnen dan nog worden betrokken bij het opstellen van de begroting van het volgende jaar.

Op basis van de nota zijn enkele voorbeelden aan de Tweede Kamer aangeboden. Een voorbeeld begroting nieuwe stijl van het ministerie van Financiën, die gebaseerd is op de begroting voor 1999 en een jaarverslag nieuwe stijl over het jaar 1998 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat tevens het jaarverslag (naast de reguliere verantwoording over 1998). Van de begrotingen van VROM en Defensie voor 1999 zijn enkele delen als voorbeeld in de nieuwe stijl uitgebracht.

In overleg met de Tweede Kamer zullen de voorstellen uit de nota nader worden uitgewerkt zodat de begroting en het jaarverslag zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van de Kamer. De werkgroep Financiële Verantwoording, onder voorzitterschap van de heer van Zijl, heeft een bijdrage geleverd aan dit veranderingsproces. In een brief aan de Kamer reageert minister Zalm op het advies van de Werkgroep Van Zijl. Hij gaat in op de mogelijkheden van prestatiegegevens en de verbetering van de informatievoorziening in de begroting en de verantwoording.
De eerste begroting nieuwe stijl (voor het jaar 2002) zal op de derde dinsdag in 2001 worden aangeboden. Het jaarverslag nieuwe stijl volgt daarna.

De aangeboden stukken staan op Internet: de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsveranwtoording' , de voorbeeldbegroting van Financiën (www.minfin.nl/nl/rijks/begrverantw/index.htm) en de brief inzake het advies van de werkgroep Van Zijl (www.minfin.nl). Een brochure over de nota is eveneens aan te vragen: 070 - 342 75 42.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
Telefoonnummer: 070-342 7612

Bijlage: tekst aanbiedingsspeech

GESPROKEN WOORD GELD

AANBIEDING VAN DE NOTA 'VAN BELEIDSBEGROTING TOT

BELEIDSVERANTWOORDING' DOOR MINISTER G. ZALM VAN FINANCI.N AAN DE

VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL MEVROUW VAN

NIEUWENHOVEN

Mevrouw de voorzitter, geachte aanwezigen,

Op deze lentedag zijn wij hier in de Tweede Kamer om over de begroting en de verantwoording te spreken. Dat we vandaag op de vierde donderdag in mei over deze onderwerpen spreken is toeval. Deze bijeenkomst was aanvankelijk gepland op de derde woensdag in mei, en dat was geen toeval. Maar toen hadden we even iets anders aan ons hoofd. Het is ook niet de eerste keer dat deze onderwerpen aan de orde zijn. Vorig jaar is het rapport 'Jaarverslag in de Politieke Arena' aan u aangeboden. Er waren enthousiaste reacties, maar terecht, ook waarschuwingen voor te hoog gespannen verwachtingen. We hebben deze en andere reacties ter harte genomen en het afgelopen jaar niet stil gezeten. Het jaarverslag is nog eens goed tegen het licht gehouden en er is een relatie gelegd met de begroting. De nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording' is hiervan het resultaat.

Waarom een nieuwe opzet?
.Ondoorgrondelijk, onoverzichtelijk, onleesbaar en onvergelijkbaar., vier O.s die met een zekere regelmaat aan de begroting en verantwoording worden toe geschreven. Of dit terecht is, is mede afhankelijk van de kennis over de begroting en laat ik hier dus maar in het midden. Feit is wel dat een nieuwe opzet van zowel de begroting als de verantwoording mogelijk en ook wenselijk is. Tijden, kennis en politiek veranderen. Een nieuwe opzet die leesbaarder, toegankelijker, informatiever en vergelijkbaarder is, is altijd de moeite waard om na te streven. Zeker wanneer zal blijken dat de Tweede Kamer de begroting en het jaarverslag meer als beleidsinstrument kunnen gaan gebruiken om haar taken als medewetgever en controleur beter te kunnen vervullen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit nu is vastgelegd in de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording'. Zoals de titel al zegt zal het beleid voorop staan in zowel de begroting als de verantwoording. Voor de begroting gelden de kernvragen 'Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten?'. En omdat begroting en verantwoording in elkaars verlengde zullen liggen, zijn de kernvragen voor de verantwoording: 'Hebben we bereikt wat we hebben beoogd, hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?'. Door te redeneren vanuit het beleid, in plaats vanuit een artikelsgewijze en boekhoudkundige invalshoek, wordt het mogelijk om dieper te doorgronden, secuurder te sturen en beter te beoordelen.

Wanneer gaan we dat doen?
Als u dit hoort zult u waarschijnlijk zeggen 'Geef mij vandaag nog zo.n begroting en zo.n jaarverslag'. Aan die wens zal ik graag tegemoet komen. Want gelijktijdig met de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording' zal ik het jaarverslag nieuwe stijl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 1998 en een begroting nieuwe stijl van mijn eigen departement Financiën aan u overhandigen. De eerste is echt, de tweede een dummy op basis van de reeds behandelde begroting voor 1999.
In 2001, op de derde dinsdag in september, zal de eerste begroting nieuwe stijl aan het parlement worden aangeboden. De eerste volledige reeks verantwoordingen nieuwe stijl zal daarna volgen. Eveneens in 2001 zal het eerste Financieel Jaarverslag van het Rijk worden gepresenteerd. Deze heeft betrekking op het jaar 2000 en hierin zullen de nu nog afzonderlijk verantwoordingsstukken worden gebundeld.
Tot die tijd zullen wij, in nauw overleg met uw Kamer en de andere departementen, de plannen uit de nota nader uitwerken. De nota moet worden gezien als het begin van een veranderingsproces waarin nog veel werk verzet moet worden. Daarbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de Kamer en de mogelijkheden per begroting. Het geluk dat cultuur met zich meebrengt laat zich nu eenmaal moeilijker meten dan het aantal afgestudeerde economen.

De derde woensdag in mei wordt dus de dag waarop de regering haar verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid aan de Tweede Kamer aan zal bieden. Zo ver is het nog niet. Wel mag ik u vandaag namens de regering de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording' en de daarbij behorende voorbeelden aanbieden.

Den Haag, 27 mei 1999

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
Telefoonnummer: 070-342 7612

27 mei 99 17:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...