Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorjaarsnota A'dam naar de raad

Datum nieuwsfeit: 28-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

VOORJAARSNOTA NAAR DE RAAD

De voorstellen die het college van B&W doet in het kader van de Voorjaarsnota zijn vandaag (vrijdag 28 mei) naar de leden van de Raadscommissie Financiën en de fractievoorzitters gezonden. Het is voor de tweede maal dat er een Voorjaarsnota wordt gepresenteerd.

De Voorjaarsnota is bedoeld voor het op hoofdlijnen invullen van de bestuurlijk vastgestelde ruimte voor het komende jaar. De gemeenteraad behandelt deze voorstellen op 30 juni, zodat de bestuurlijke keuzes dan ook v¢¢r de zomer zijn vastgesteld. Als gevolg daarvan is het opstellen van de begroting in september - na het zomerreces - in belangrijke mate een kwestie van nadere invulling en uitwerking hiervan. Tegelijkertijd worden dan de incidentele gelden verdeeld. De Voorjaarsnota gaat immers over besteding van structureel geld naar structurele uitgaven van de algemene dienst.

Voorstellen

Voor het jaar 2000 is de structurele ruimte begroot op 54,1 miljoen gulden. Dat is meer dan vorig jaar was voorzien. Toen schatte men dit bedrag op circa 26 miljoen. Voornamelijk door de lagere rente en gunstige ontwikkelingen in het gemeentefonds is dit bedrag nu hoger uitgevallen.

Het college stelt de gemeenteraad voor de ruimte op hoofdlijnen te verdelen via de afwegingen:

A. Zijn het prioriteiten uit het Programakkoord die in fasering naar voren moeten worden gehaald of moeten worden geïntensiveerd?

In het Programakkoord is de ambitie neergelegd om dak- en thuislozen (die dat willen) ook daadwerkelijk in het jaar 2000 te huisvesten. In dat licht bezien stelt het college voor circa 8 miljoen gulden te besteden aan de opvang van dak- en thuislozen.

B. Zijn het nieuwe initiatieven die door de gemeenteraad per motie zelf gewild zijn?

Voorbeelden daarvan zijn:


* 1 miljoen voor de problematiek in West.


* 0,3 miljoen voor Melkertbanen in de sport.


* 0,65 miljoen voor het sociaal structuurplan.

Daarnaast meent het college dat het noodzakelijk is om voor twee prioriteiten ook ruimte te reserveren, te weten:


* 7,5 miljoen gulden voor structurele ontwikkelingen die enerzijds coalitiebreed gewenst worden en die anderzijds niet geregeld zijn in het Programakkoord, de zogenaamde categorie 'nieuwe aanwas'. Een voorbeeld daarvan zijn de ontwikkelingen van het Stationseiland aan de achterzijde van het Centraal Station in het kader van de Noord/

Zuidlijn.


* 5 miljoen gulden voor investeringen in de kwaliteit en uitrusting van de gemeentelijke organisatie.

Vervolgens stelt het college voor om de overgebleven ruimte evenredig te verdelen naar de in het Programakkoord vastgelegde prioriteiten. Indien de gemeenteraad deze benadering overneemt kan gesteld worden dat in het jaar 2000, het tweede jaar van dit college, het Programakkoord voor 60% is ingevuld.

Fondsen

Verleden jaar heeft de gemeenteraad gevraagd om een overzicht van de fondsen. Ook bij de fondsen is de lijn gevolgd dat bij de Voorjaarsnota alleen structurele ontwikkelingen worden bepaald.

In lijn van het voorgaande stelt het college voor om voor wat betreft het Mobiliteitsfonds met verdelingsvoorstellen te komen bij de begrotingsbehandeling in het najaar.

Het college geeft wel een bestedingsrichting aan voor het Vereveningsfonds:

De gemeenteraad wordt voorgesteld de financiële ruimte voor de gehele resterende collegeperiode, ter grootte van 60 miljoen gulden, te besteden aan:


* Inpassing stations Noord/Zuidlijn in Noord (20,1 miljoen).


* Warmtelevering IJburg (9,9 miljoen).


* Infocentrum, sociaal-culturele voorzieningen en inrichting park op IJburg (21,4 miljoen).


* Openbaar vervoer De Aker (8,3 miljoen).

In het Stadsvernieuwingsfonds moet nog een vrij beslisbaar incidentele ruimte van 92,5 miljoen gulden wordt verdeeld bij de begroting in het najaar.

Als laatste fonds is er het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. In de lijn met het convenant met de woningcorporaties wordt voorgesteld de gelden uit dit fonds te besteden aan herstructureringsplannen in de naoorlogse gebieden. De ruimte wordt geraamd op 200 miljoen gulden.

Het college stelt bovendien voor een nieuw fonds te creëren uit de verkoop van de UNA-aandelen. Het college vindt dat dit fonds aangewend zou moeten worden voor de financiële consequenties van een aantal grote ruimtelijke en infrastructurele projecten, inclusief de waterbemetering.

Najaar

Derhalve zullen bij de begrotingsbehandeling in het najaar voorstellen worden gedaan omtrent:


* De incidentele ruimte in de algemene dienst.


* Het Stadsvernieuwingsfonds.


* Het Mobiliteitsfonds

Een specifiek element is de door het Rijk vastgestelde compensatie voor de te heffen precariogelden op telecommunicatiekabelnetwerken.

In beginsel is met het Rijk overeenstemming bereikt over een structurele compensatie in het jaar 2000. De daadwerkelijke invulling van deze nieuwe structurele ruimte kan pas tot stand komen bij de formele afwikkeling ervan.

Het college denkt overigens bij de invulling van deze nieuwe ruimte wel aan de navolgende bestedingsrichtingen:


* De sociale pijler van het grote stedenbeleid.


* Lastenverlichting burgers.


* Agressiebestrijding en veiligheid (motie Meijer/Houterman/Van Poelgeest).


* Een nader te bepalen mate waarin de stadsdelen meedelen.

Amsterdam, 28 mei 1999Pb-54 Janneke Zumpolle 5523271

NB: De Voorjaarsnota is voor de pers beschikbaar. Verantwoordelijk wethouder Harry Groen zal op dinsdag 1 juni om 09.00 uur in kamer 3271 van het stadhuis een toelichting op de stukken geven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie