Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie over F-16 luchtverkenningsapparatuur

Datum nieuwsfeit: 31-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal In afschrift aan: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer M99002813

Datum 31 mei 1999

Onderwerp F-16 luchtverkenningsapparatuur

Inleiding

Met de brief van 9 mei 1996 (Kamerstuk 24 400 X, nr. 96) bent u geïnformeerd over de resultaten van een gedeelte van de gecombineerde voorstudie/studiefase van het project luchtverkenningsapparatuur voor de F-16. In de brief van 9 mei 1996 werd aangekondigd dat een aanvullende voorstudie/studie zou worden uitgevoerd om verschillende componenten te beproeven en een definitieve "short list" vast te stellen. Met deze brief informeer ik u over de voltooiing van de B/C-fase van dit project.

Behoefte

Luchtverkenningen, zowel overdag als 's nachts, zijn van belang ter ondersteuning van militaire operaties van alle krijgsmachtdelen. Vanuit de lucht kan informatie worden verzameld door diverse platforms met uiteenlopende sensoren. Zo maken landen van de Navo gebruik van satellieten, vastvleugelige vliegtuigen die op grote hoogte opereren, tactische (jacht)vliegtuigen en "Unmanned Aerial Vehicles". Deze middelen hebben elk hun sterke punten en vullen elkaar aan. Een belangrijke Nederlandse bijdrage aan Navo betreft luchtverkenning met jachtvliegtuigen. Dit is een essentiële taak omdat met jachtvliegtuigen, in vergelijking met andere middelen, op snelle en flexibele wijze kwalitatief hoogwaardige beeldinformatie kan worden verzameld. Het gaat daarbij vooral om het verkennen van potentiële doelen om de eigen middelen doeltreffend te kunnen inzetten en om het resultaat daarvan vast te stellen. Tevens kan bij vredesoperaties met luchtverkenningen de naleving van bestanden worden geverifieerd. In het voormalige Joegoslavië bleek de inzet van F-16 vliegtuigen met luchtverkenningsmiddelen vanaf middelbare hoogte noodzakelijk. Omdat het bestaande Orpheus-systeem niet geschikt is voor gebruik op middelbare hoogte, zijn in 1997 als interim-oplossing vier Per Udsengondels ingevoerd die zijn uitgerust met daglichtcamera's van de firma Recon Optical. De investering voor deze zogenoemde "Medium Altitude Reconnaissance Systemen" (MARS) bedroeg f 5,9 miljoen (prijspeil 1997). De MARS worden na invoering van nieuwe luchtverkenningsapparatuur uitgefaseerd. De onderdelen daarvan worden zoveel mogelijk hergebruikt.

De Hoofdlijnennotitie voorziet in de opheffing van een squadron F-16-gevechtsvliegtuigen. In dat kader zou de luchtverkenningstaak van het 306 squadron op de vliegbasis Volkel vanaf 1 januari 2001 worden verdeeld over de drie squadrons van de Koninklijke luchtmacht die zijn ingedeeld bij de "(Rapid) Reaction Forces" van de Navo. De behoefte aan luchtverkenningsapparatuur is onafhankelijk van de opheffing van een squadron jachtvliegtuigen.

Als aanvulling op de luchtverkenning met jachtvliegtuigen is in het materieelprojectenoverzicht 1999 de behoeftestelling aangekondigd voor "Unmanned Reconnaissance Aerial Vehicles". Deze kunnen langdurige missies uitvoeren waarbij de "surveillance" van een gebied centraal staat. Mede in verband hiermee is de kwantitatieve behoefte aan luchtverkenningssystemen teruggebracht van 24 tot 18 en de behoefte aan grondstations van vier tot drie.

De nieuw te verwerven luchtverkenningssystemen voor de F-16 vervangen de Orpheus-gondels uit de jaren zestig, die operationeel en technisch verouderd zijn. Door de geringe verkrijgbaarheid van reservedelen ontstaan stilaan problemen met de instandhouding en komt de operationele taakuitvoering onder druk te staan. De kwalitatieve eisen zijn sinds de brief van 9 mei 1996 onveranderd gebleven. De luchtverkenningsapparatuur moet bij dag en nacht, op lage en middelbare hoogte, hoogwaardige doelinformatie verzamelen en "near real time" versturen aan grondstations.

Uitkomsten van de aanvullende voorstudie/studiefase

De luchtverkenningsapparatuur bestaat uit grondstations en uit gondels die onder het vliegtuig worden bevestigd. In de gondels wordt een aantal deelsystemen ingebouwd. Het betreft daglicht- en infraroodsensoren, data-opslagapparatuur, een datalink en een "reconnaissance management system". In de voorstudie/studie bleek dat een aantal in aanmerking komende deelsystemen nog niet geheel was uitontwikkeld zodat prestaties en risico's nog onvoldoende bekend waren. Daarom is een aanvullende voorstudie/studie uitgevoerd, waarbij in samenwerking met de Amerikaanse, Deense en Duitse luchtmacht een aantal deelsystemen onder operationele omstandigheden is beproefd. In diverse scenario's zijn testvluchten uitgevoerd. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) was betrokken bij het opstellen van de testplannen en de evaluatie van de beproevingsresultaten. Met name is vastgesteld of de beschikbare deelsystemen aan de operationele en technische eisen voldoen. Daarnaast heeft het NLR een risico-analyse uitgevoerd.

Lockheed Martin en Stork Aerospace Group (voorheen Fokker) hebben besloten geen gondel meer aan te bieden. Voor de verwerving van de gondel komt derhalve alleen de Deense firma Terma Industries Grenaa in aanmerking, die de firma Per Udsen heeft overgenomen. In de aanvullende voorstudie/studie is voorts vastgesteld dat er noch thans noch op korte termijn sensoren beschikbaar zijn die aan de eisen voor zowel lage als middelbare hoogte voldoen. Daarom zullen zes (universele) gondels worden uitgerust voor gebruik op lage hoogte en twaalf gondels voor gebruik op middelbare hoogte. Verder is vastgesteld dat de daglichtsensoren van de Amerikaanse firma Recon Optical en de infraroodsensoren van de Amerikaanse firma Northrop Grumman (voorheen Westinghouse) en de Duitse vestiging van het Amerikaanse Honeywell voldoen aan de eisen. Sensoren van andere bedrijven voldoen niet aan de eisen of konden niet worden getest. Zo heeft het Israëlische bedrijf Elop geen sensoren ter beschikking gesteld en heeft het Nederlandse Signaal Usfa afgezien van de verdere ontwikkeling van een infraroodsensor. Voor de data-opslag voldoet het product van de Franse firma Enertec (voorheen Schlumberger). Door een aanpassing van een Navo-standaard op dit gebied komt ook het Amerikaanse bedrijf Ampex voor data-opslag in aanmerking. Ook de Amerikaanse firma Orbital Science komt in aanmerking met een nieuw systeem dat berust op geheugenchips. Voor de datalink komt alleen de Amerikaanse firma L-3 Communications (voorheen Loral) in aanmerking omdat alleen zijn product voldoet aan de toekomstige Navo-standaard.

Met de aanvullende voorstudie/studie is aangetoond dat van elk deelsysteem minstens één product bestaat dat thans aan de eisen voldoet. Verder zijn de samenvoeging van deelsystemen in de Per Udsengondel en de integratie met de F-16 - in beperkte vorm - gedemonstreerd. Om de risico's zo klein mogelijk te houden, is gekozen voor een verwervingsstrategie waarbij complete systemen worden geleverd door één hoofdaannemer. Deze is verantwoordelijk voor de verwerving van de deelsystemen, de samenvoeging ervan en de integratie met de F-16. Het projectrisico wordt daarom beperkt geacht. Acht bedrijven hebben laten weten in aanmerking te willen komen voor het hoofdaannemerschap. Het betreft de Amerikaanse firma's Lockheed Martin Fairchild Systems, Recon Optical en Northrop Grumman, de Britse firma Vinten, de Duitse vestiging van de firma Honeywell, de Deense firma Terma Industries Grenaa, de Israëlische firma Elop en de Nederlandse firma Stork Aerospace Group. Aan deze bedrijven zal in de verwervingsvoorbereidingsfase een offerte worden gevraagd. De ontwikkeling, met name op sensorgebied, gaat dermate snel dat niet geheel is uitgesloten dat ook andere dan in deze brief genoemde deelsystemen in aanmerking kunnen komen. In dat geval wordt van de hoofdaannemer geëist dat het deelsysteem aan de operationele en technische eisen voldoet en tevens dat het zich heeft bewezen in vliegtesten.

Internationale samenwerking

Er zijn verschillende Navo-landen met een behoefte aan tactische luchtverkenningssystemen en er is een ontwikkeling waar te nemen van conventionele film naar electro-optische sensoren en datalinks. Diverse landen beschikken naast tactische luchtverkenningssystemen over andere middelen om beeldinformatie te verkrijgen. Mede daarom verschillen de taken voor de tactische luchtverkenningsystemen per land en is sprake van een verschil in operationele en technische eisen. Mede afhankelijk van de beschikbare systemen en componenten verschilt voorts het tijdpad waarbinnen de diverse landen hun volledige behoefte invullen. Een gezamenlijke verwerving is daarom niet mogelijk gebleken.

De Engelse en Franse luchtmacht ontwikkelen systemen voor gebruik op grote hoogte. Duitsland ontwikkelt een systeem voor de Tornado waarbij beperkt gebruik wordt gemaakt van een electro-optische sensor. België, Denemarken en de Verenigde Staten hebben reeds opdrachten voor verkenningssystemen geplaatst. Met Denemarken, Duitsland en de Verenigde Staten is in de aanvullende voorstudie/ studie-fase intensief samengewerkt op het gebied van het testen van de diverse deelsystemen. De deelsystemen die in de luchtverkenningssystemen van deze landen worden toegepast komen grotendeels ook in Nederland in aanmerking. Zo maken België, Denemarken en de Verenigde Staten gebruik van de Per Udsengondel. In de verwervingsvoorbereidingsfase worden overige samenwerkingsmogelijkheden nader bezien, onder meer op het gebied van onderhoud.

Inschakeling Nederlandse industrie

Er zijn geen deelsystemen uit Nederland die in aanmerking komen voor het luchtverkenningssysteem. De firma Stork Aerospace Group is een van de acht bedrijven die om een offerte worden gevraagd voor het hoofdaannemerschap. Samen met het ministerie van Economische Zaken worden in de verwervingsvoorbereidingsfase de mogelijkheden onderzocht voor directe of indirecte inschakeling van de Nederlandse industrie.

Personeel

Het nieuwe luchtverkenningssysteem zal personeelsneutraal worden ingevoerd. Ten opzichte van het huidige Orpheus-systeem is enerzijds sprake van een besparing omdat het ontwikkelen en afdrukken van films vervalt. Anderzijds is gebleken dat het nieuwe luchtverkenningssysteem per missie aanzienlijk meer gegevens verzamelt dan het huidige Orpheussysteem, waardoor meer personeel nodig is voor de interpretatie van de gegevens.

Financiën

Zoals eerder vermeld is de kwantitatieve behoefte verminderd tot achttien verkenningsgondels en drie grondstations. Het budget is dienovereenkomstig aangepast. Thans is voor het project f 203,8 miljoen uitgetrokken. Tot nu toe is daarvan f 3,5 miljoen uitgegeven aan onderzoek, ondersteuning en de uitvoering van het beproevingsprogramma.

Voortzetting project

In de verwervingsvoorbereidingsfase van het project luchtverkenningsapparatuur voor de F-16 wordt aan de acht eerder genoemde bedrijven een offerte gevraagd voor het hoofdaannemerschap voor drie grondstations en achttien gondels (zes gondels voor gebruik op lage hoogte en twaalf gondels voor middelbare hoogte). De evaluatie van de aanbiedingen zal vooral berusten op het voldoen aan de operationele en technische eisen en op een nadere analyse van het projectrisico. Voor de verwervingsvoorbereidingsfase wordt ongeveer een jaar uitgetrokken. De luchtverkenningsapparatuur kan vervolgens vanaf 2002 worden ingevoerd.

Slot

Na de aanvullende voorstudie/studie is thans voldoende informatie beschikbaar over de in aanmerking komende deelsystemen en hoofdaannemers. Verder is aangetoond dat sprake is van een beperkt risico. Ik ben voornemens, indien gewenst na overleg met u, dit project voort te zetten met de verwervingsvoorbereidingsfase.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...