Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederland op weg naar nieuwe WTO-onderhandelingen

Datum nieuwsfeit: 31-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE EZ

www.minez.nl

MINEZ: Op weg naar nieuwe WTO-onderhandelingen

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 080
Datum: 31-05-1999

NEDERLAND OP WEG NAAR NIEUWE WTO-ONDERHANDELINGEN

Nederland ziet vier centrale uitdagingen voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO): versterking van de WTO als spil van het wereldhandelsstelsel; verdere handelsliberalisatie in het belang van alle partijen; verdere integratie van ontwikkelingslanden en met name de Minst Ontwikkelde Landen (MOL.s) in de wereldhandel; en een bredere politiek-maatschappelijke inbedding van de WTO door erkenning van de raakvlakken met andere belangrijke beleidsterreinen als milieu, gezondheid, dierenwelzijn en fundamentele arbeidsnormen.

Met deze vier doelstellingen geeft het kabinet een eerste aanzet voor een standpuntbepaling voor de Derde Ministeriële Conferentie van de WTO, die van 30 november tot 3 december 1999 in Seattle wordt gehouden. Daar begint een nieuwe handelsronde.
De regering zal de komende maanden haar standpunt nader bepalen mede op basis van een allesomvattende Mededeling van de Europese Commissie, die in juli a.s. wordt verwacht.

In voorbereiding op Seattle heeft staatssecretaris Ybema van Economische Zaken met zijn EU-collega.s voor Buitenlandse Handel op 9 en 10 mei in Berlijn informeel gesproken over de nieuwe onderhandelingen. In Berlijn onderschreven alle EU-lidstaten het belang van een nieuwe, veelomvattende WTO-ronde van drie jaar voor versterking van het multilaterale handelsstelsel, als stabiliserende factor in het licht van de financieel-economische crisis in Azië en elders en als tegenwicht voor opkomend protectionisme. Zij waren het eens dat de EU daarbij leiderschap moet tonen door de andere WTO-leden van het belang van een Nieuwe Ronde te overtuigen en vooral ook door open te staan voor de wensen en belangen van de andere WTO-leden, met name de ontwikkelingslanden.

Gezien de voortschrijdende globalisering is het van groot belang dat er een organisatie is die voor de wereldhandelsstromen spelregels kan opstellen. Daarbij mag niet het recht van de sterkste gelden, maar het recht van internationale verdragen die voor ieder op gelijkwaardig van toepassing zijn. De WTO moet verder versterkt worden door meer transparantie van de organisatie en verbetering van het functioneren van het mechanisme voor de geschillenbeslechting. Ook een verdere verbreding van het lidmaatschap (nu 134 leden) is hierbij belangrijk. Daarnaast wordt ook gesproken over nieuwe WTO-disciplines op terreinen als mededinging, transparantie bij overheidsaanbestedingen en investeringen. De regering is zich ervan bewust dat het onderwerp van multilaterale regels voor internationale investeringen gevoelig ligt. Mogelijke WTO-onderhandelingen hierover zullen daarom in intensief overleg met ontwikkelingslanden moeten worden voorbereid. De EU zal dan duidelijk moeten maken dat de lessen van de MAI-onderhandelingen daarbij ter harte zullen worden genomen.

Verdere handelsliberalisatie blijft een speerpunt, ook om tegenwicht te bieden aan protectionistische reacties op de financieel-economische crisis. Er is nog volop ruimte voor verdere liberalisatie bij landbouw, diensten en industrieproducten. Bijzondere aandacht is daarbij nodig voor de belangen van ontwikkelingslanden, vooral van de MOL.s. Ook stroomlijning van douane-formaliteiten en restrictief gebruik van defensieve instrumenten, zoals anti-dumping, verdienen aandacht.

Verdere integratie van ontwikkelingslanden in het wereldhandelsstelsel is voor Nederland eveneens een speerpunt in de Nieuwe Ronde. Het gaat daarbij onder meer om verbetering van de markttoegang voor ontwikkelingslanden - en met name volledig vrije markttoegang voor de MOL.s - en van de technische assistentie. Met het oog op versterking van de deelname van ontwikkelingslanden in de WTO heeft Nederland mede het initiatief genomen voor een WTO-rechtswinkel voor juridische bijstand aan deze landen. Zoals het er nu naar uitziet zal deze rechtswinkel binnenkort een feit zijn.

Niet in de laatste plaats is voor Nederland de inbedding van de WTO in een bredere politiek-maatschappelijke context een wezenlijk element in de Nieuwe Ronde. De WTO is een handelspolitieke organisatie en moet dat ook blijven. Niettemin heeft het wereldhandelsstelsel raakvlakken met andere beleidsterreinen, zoals milieu, volksgezondheid, fundamentele arbeidsnormen en dierenwelzijn. De handelspolitieke spelregels zijn doorgaans niet strijdig met het beleid op deze andere terreinen. Toch zijn er situaties waar de WTO-disciplines efficiënt beleid op een ander terrein in de weg blijken of lijken te staan. Voorzover inderdaad sprake is van conflicterende belangen, is dat een ongewenste situatie, waarvoor op basis van een politieke afweging een oplossing moet worden gevonden. Veelal zal die oplossing daarin moeten bestaan, dat voor niet direct handelspolitieke kwesties wordt gestreefd naar internationale afspraken in andere verbanden, zoals bijvoorbeeld multilaterale milieu-overeenkomsten. Vervolgens moet worden bezien hoe de WTO aan deze internationale afspraken ruimte kan bieden.
Ook is een intensieve dialoog vereist met op andere terreinen actieve beleidsmakers en internationale organisaties en met niet-gouvernementele organisaties om te zien waar tegenstrijdige belangen kunnen bestaan en hoe daarvoor een oplossing kan worden gevonden. Het Ministerie van Economische Zaken voert met alle betrokkenen actief overleg.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie