Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien over voorlichtingsmateriaal valutering

Datum nieuwsfeit: 31-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: ValuteringDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW99/1254-M

31 mei 1999

Onderwerp

Valutering

Op 10 maart 1999 heb ik met de Kamer gesproken over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 teneinde de verstrekking van informatie aan het publiek te verbeteren (26130). Het wetsvoorstel werd breed gesteund en is inmiddels in werking getreden (Stb. 1999, 201). De informatiebepaling is breed van opzet; aanleiding is de gewenste transparantie omtrent de valuteringsmethoden die banken al dan niet toepassen. Zoals bekend zijn de banken in de gelegenheid gesteld te komen tot zelfregulering op dit vlak. Mocht blijken dat de via zelfregulering bereikte transparantie tekort schiet, dan biedt de informatiebepaling de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen. Binnen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is afgesproken dat de individuele banken uiterlijk op 1 april jongstleden met voorlichtingsmateriaal zouden komen. Het voorlichtingsmateriaal kan de vorm hebben van een eigen folder of een inlegvel bij de eerder gepresenteerde algemene NVB-folder. Inmiddels heb ik het voorlichtingsmateriaal van de individuele banken via de NVB ontvangen (als bijlage bij deze brief gevoegd). Langs deze weg wil ik de Kamer informeren over mijn beoordeling van het inmiddels vrijgekomen voorlichtingsmateriaal. Bij de beoordeling zijn de reacties van de Consumentenbond, MKB-Nederland en de Nederlandsche Bank meegenomen.

Voorlichtingsmateriaal is ontvangen van 32 banken, die meer dan 90% van de markt vertegenwoordigen. Het gaat daarbij om alle grote banken en veel middelgrote en kleine banken. De banken die nog in gebreke zijn gebleven, zijn hierop aangesproken door de NVB. Tien banken hebben gekozen voor een eigen folder, waaronder ook een aantal kleine banken. Twintig banken hebben gekozen voor inlegvellen bij de NVB-folder. De meeste banken geven schematisch aan hoeveel valutadagen per soort transactie worden gehanteerd. Een aantal banken geeft aan welke standaardregel wordt gehanteerd. Drie kleine banken met een eigen folder besteden geen aandacht aan het weekendeffect, waaraan in de NVB-folder wel aandacht wordt besteed. Deze banken zijn hierop aangesproken door de NVB. Alle grote banken maken een onderscheid tussen zakelijke en particuliere klanten en hebben voor beide groepen separate folders of inlegvellen gemaakt. De meeste kleine banken maken het onderscheid zakelijk - particulier niet. In een aantal gevallen wordt aangegeven dat klantgebonden afspraken kunnen worden gemaakt.

Een belangrijk element in het proces is een actieve presentatie van het voorlichtingsmateriaal aan de consument. Van belang is dat het materiaal gemakkelijk beschikbaar is voor de klant. Begin april was op dit punt nog sprake van een gemengd beeld, maar sindsdien is de situatie verbeterd. De Consumentenbond en MKB-Nederland hebben aangegeven de beschikbaarheid te volgen. Naast de beschikbaarheid op verzoek, is het van belang dat de consument weet dat het voorlichtingsmateriaal beschikbaar is. Een aantal banken heeft gekozen voor communicatiekanalen als advertenties, nieuwsbrieven en printregels op rekeningafschriften. Andere banken zijn minder actief. Ik heb inmiddels de NVB verzocht te bevorderen dat alle banken actief en periodiek hun cliënten informeren over het bestaan en de beschikbaarheid van het voorlichtingsmateriaal. Cliënten zullen ook actief moeten worden geïnformeerd wanneer zich wijzigingen voordoen in de gehanteerde valuteringsmethode. Uiteraard staat het de individuele banken daarbij vrij het meest geëigende communicatiekanaal te kiezen. Voorop staat de effectiviteit; wanneer deze ontoereikend blijkt, ligt informatieverstrekking over valutering via de rekeningafschriften voor de hand.

Het voorlichtingsmateriaal voorziet in een belangrijke verbetering van de transparantie omtrent de gehanteerde valuteringsmethoden. De Consumentenbond, MKB-Nederland en de Nederlandsche Bank delen deze opvatting. Het voorlichtingsmateriaal stelt rekeninghouders in staat om op een toegankelijke manier inzicht te krijgen in de valuteringsmethode die door hun bank wordt gehanteerd en desgewenst te zoeken naar een bank die niet valuteert of een methode toepast die beter aansluit bij hun betaalgedrag.

De thans bereikte transparantie wordt als toereikend beoordeeld, met dien verstande dat de NVB nog contact heeft met een aantal banken omtrent beschikbaarheid van voorlichtingsmateriaal en verbeteringen daarin. Het voorlichtingsmateriaal is evenwel pas recent beschikbaar. Wanneer na verloop van tijd knelpunten worden gesignaleerd ten aanzien van bijvoorbeeld de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het voorlichtingsmateriaal zal hieraan aandacht worden besteed en zullen waar nodig maatregelen worden genomen. De signalering van knelpunten kan voortkomen uit het publiek, maar ook uit het toezicht. De Consumentenbond verricht thans een praktijkonderzoek naar valuteringsmethoden en zal hierover publiceren. Ook de Raad van Financiële Toezichthouders krijgt een rol op dit punt. Informatieverschaffing over gehanteerde valuteringsmethoden past in het kader van de bredere nota over informatieverschaffing aan de consument over financiële producten, die ik aan de Kamer zal toezenden. Daarbij zullen de toezichthouders in het kader van de Raad van Financiële Toezichthouders een centrale ingang voor de consument praktisch vormgeven, waarbij het niet de bedoeling is dat de Raad zelf als centraal aanspreekpunt moet gaan fungeren.

Gegeven de met het voorlichtingsmateriaal bereikte transparantie, zie ik thans geen aanleiding om over te gaan tot het stellen van regels bij algemene maatregel van bestuur. Vanzelfsprekend blijft deze mogelijkheid beschikbaar wanneer zich knelpunten voordoen die niet worden opgelost.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie