Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinetsstandpunt IBO Internationaal Onderwijs

Datum nieuwsfeit: 31-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Culturele Samenwerking, Onderzoek en Onderwijs

Afdeling Onderwijs en Ontwikkelingslanden (DCO/OO)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 31 mei 1999
Kenmerk DCO/OO-281/99
Blad /6
Bijlage(n) 1
Betreft kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitkomst van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar Internationaal Onderwijs

Zeer geachte Voorzitter,

Eén van de Interdepartementale Beleidsonderzoeken (IBO) uit 1997/1998 betrof Internationaal Onderwijs (IO). Dit IBO vond plaats in het kader van het thema 'Financiële Vernieuwing', waaronder wordt verstaan: de wijziging van het financieringssysteem van een voorziening om te komen tot een doelmatiger en doeltreffender beleid. Bij het IBO-IO stond een analyse van de relatie tussen de overheid (opdrachtgever) en uitvoerende instanties (opdrachtnemers) in IO centraal. Doel van het IBO Internationaal Onderwijs was, mede in het licht van de uitgangspunten van het herijkt buitenlands beleid, na te gaan of en zo ja hoe de rol van Internationaal Onderwijs binnen de Nederlandse internationale samenwerking kan worden versterkt.

Met deze brief bieden wij U, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het IBO-IO-rapport aan en zetten U het kabinetsstandpunt terzake uiteen. Na de preambule wordt kort de achtergrond geschetst, dan volgt een samenvatting van het rapport en tenslotte de beleidsreactie met het implementatietraject.

Preambule

Het kabinet erkent het belang van IO als instrument bij de uitvoering van een samenhangend, herijkt buitenlands beleid. Mede door de IO-instituten heeft Nederland zich in het buitenland een goede naam kunnen verwerven op het gebied van hoger onderwijs. Alumni van de IO-instituten vormen een belangrijke bron van goodwill voor Nederland in het buitenland, waarvan meer dan in het verleden gebruik dient te worden gemaakt om de relaties met Nederland te versterken.

Het hoger onderwijs ontwikkelt meer en meer exportproducten, waarmee niet alleen de traditionele IO-instituten maar ook hoger onderwijsinstellingen zich op de internationale kennismarkt positioneren. Het kabinet vindt dit een goede ontwikkeling, aangezien daardoor een bredere basis, ook in financiële zin, voor het IO kan ontstaan.


1. Internationaal Onderwijs (IO)

Met IO wordt traditioneel bedoeld engelstalig hoger onderwijs voor 'midcareer professionals' uit ontwikkelingslanden, dat vrijwel exclusief uitgevoerd wordt door de 14 zogenaamde IO-instituten. Inmiddels is IO veel breder geworden en bieden ook Nederlandse universiteiten, hogescholen en andere instituten IO aan. Al deze organisaties bieden niet alleen engelstalige opleidingen in Nederland aan, zij zijn ook vaak betrokken bij
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten, die tot doel hebben de onderwijs- en opleidingscapaciteit in ontwikkelingslanden te versterken. In het IBO-IO wordt IO dan ook in brede zin behandeld.

Bij de uitvoering van IO ten behoeve van ontwikkelingslanden, waarvoor een budget van ongeveer f. 250 miljoen aan ODA beschikbaar is, zijn met name drie ministeries betrokken. BZ/OS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de IO-programma's met een budget van f. 125 mln en daarnaast voor de financiering van de basiscapaciteit van twee IO-instituten (KIT en RNTC) met een budget van ongeveer f. 35 mln. OCenW is verantwoordelijk voor de financiering van de basiscapaciteit van vijf IO-instituten (ITC, IHE, IHS, ISS en MSM) en NUFFIC (als intermediaire organisatie) met een budget van ongeveer f. 80 mln en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen deze IO-instituten. LNV is verantwoordelijk voor de financiering van de basiscapaciteit van de Landbouwuniversiteit Wageningen en een aantal IO-instituten (IAC, IPC (2x), Larenstein International Agricultural College, ILRI) met een budget van ongeveer f.10 mln.


2. Samenvatting van het IBO-IO rapport

a. Samenhang en beleidsafstemming

Met de IO-programma's wordt inhoud gegeven aan de hoofddoelstelling van IO in het kader van ontwikkelingssamenwerking: institutionele ontwikkeling en 'human resources development'. Dwarsverbanden tussen de programma's zijn nietnagestreefd.

Naast de uitgangspunten van ontwikkelingssamenwerking, zijn in IO andere belangen een rol gaan spelen, zoals de internationalisering van het Nederlandse onderwijs en profilering van Nederland als kennisland. De ontwikkeling van IO als exportproduct voor de draagkrachtige markt is daarvan het gevolg. De drie meest betrokken ministeries richten zich ieder op hun beleidsprioriteiten met betrekking tot IO. Beleidsafstemming is wel beoogd, maar kan zeker, ook met andere ministeries, tot verdere wasdom komen.

Er bestaan verschillende, historisch gegroeide financieringsstromen naar de IO-instituten naast elkaar: basisfinanciering die ter beschikking wordt gesteld door BZ/OS, OCenW en LNV en programmafinanciering (projecten en beurzen), die hoofdzakelijk door BZ/OS ter beschikking wordt gesteld.

b. Doelmatigheid en doeltreffendheid

Van de f.250 mln voor IO gaat ongeveer f.175 mln volgens een historisch gegroeide vaste verdeling naar de 14 IO-instituten. Hieraan kleeft een aantal bezwaren.

De beleids- en bestedingsvrijheid van de overheid ligt in het algemeen voor een aantal jaren vast. Wijzigingen in prioriteiten van ontwikkelingssamenwerking hebben binnen de instituten in beperkte mate geleid tot herkenbare herallocatie van middelen naar nieuwe prioritaire thema's als goed bestuur, management, communicatie, milieu en duurzame ontwikkeling.

De mate waarin tegemoet gekomen is aan de dynamische vraag naar kennis/opleiding (behoefte) uit ontwikkelingslanden is beperkt. Met de verdeling van met name beurzenfondsen over de 14 instituten is het aanbod van dit deel van IO naar sector/thema sinds de jaren 50 goeddeels onveranderd en is beperkt tot dat van deze IO-instituten. Nederland heeft inmiddels meer speerpunten in de economische- en kennisinfrastructuur waar een hoge meerwaarde van opleidingen in Nederland gehaald kan worden.

c. Bevindingen van het IBO-IO

De IBO-IO-werkgroep kwam tot de volgende algemene bevindingen:


- de doeltreffendheid van IO blijkt moeilijk meetbaar, omdat de doelstellingen op programmaniveau niet voldoende zijn geoperationaliseerd;


- de doelmatigheid blijkt moeilijk vast te stellen omdat vergelijkingsmateriaal ontbreekt; de overheid heeft beperkt inzicht in de relatie tussen input (subsidie) en output (resultaten); een vaste toedeling van basisfinanciering en programmafondsen biedt weinig stimulans om efficiency, creativiteit, vernieuwing en vraaggerichtheid te bevorderen.


- er is onvoldoende samenhang in IO; de interdepartementale stuurgroep terzake leidt een sluimerend bestaan, de mogelijkheden om interdepartementaal synergie en win-win situaties te bewerkstelligen zijn daarmee beperkt.

d. Belangrijkste aanbevelingen uit het rapport

De IBO-IO werkgroep stelt dat de rol van IO in de Internationale Samenwerking versterkt kan worden door:


- een betere afstemming op de prioriteiten van ontwikkelingssamenwerking en andere aspecten van buitenlands beleid door middel van beleidsafstemming in een interdepartementale stuurgroep, gecoòrdineerd door BZ/OS;


- een betere afstemming tussen vraag en aanbod van IO, waarbij de inbreng van de vraagzijde meer wordt benadrukt en aan de aanbodzijde de sterke kanten van de gehele Nederlandse kennisinfrastructuur beter worden benut (vraaggerichtheid/doeltreffendheid);


- af te stappen van vaste toedeling van middelen en daardoor beleids- en bestedingsruimte te scheppen voor de overheid om de beschikbare middelen op flexibele wijze voor zich wijzigende prioriteiten in te kunnen zetten (flexibiliteit);


- de ontwikkeling en invoering van een systematiek van selectie en goedkeuring van IO-activiteiten op basis van een vergelijking van de prijs-kwaliteit verhouding, waarbij ook andere dan de huidige IO-instituten toegang hebben tot de programma's, teneinde de doelmatigheid te vergroten (concurrentiestelling);


- het zoveel mogelijk vervangen van basisfinanciering door outputgerichte financiering (resultaatgerichtheid).


3. Het kabinetsstandpunt:

Het kabinet waardeert het rapport en onderschrijft de voorgestelde aanbevelingen in hoofdlijnen. Om een succesvolle versterking van de rol van IO in de internationale samenwerking te realiseren heeft het kabinet besloten ter bevordering van de interdepartementale beleidsafstemming, vraaggerichtheid, flexibiliteit, concurrentie en resultaatgerichtheid de volgende maatregelen te nemen.

a. Er wordt een interdepartementale stuurgroep gecreëerd die zich op korte termijn een zo compleet mogelijk beeld van alle Nederlandse activiteiten op het gebied van IO vormt, óók buiten OS, en die tegelijkertijd zorgdraagt voor goede beleidsafstemming ten aanzien van alle IO-programma's die van belang zijn in het kader van het herijkte buitenlands beleid. BZ coòrdineert en draagt de eindverantwoordelijkheid voor dit proces.

b. De eerste taak van de interdepartementale stuurgroep zal zijn het formuleren van voorstellen voor een nieuw beleidskader voor IO gebaseerd op de beleidsprioriteiten van BZ/OS betreffende sectoren, landen en doelgroepen en de prioritaire behoeften aan IO in de ontvangende landen). De stuurgroep zal tevens voorstellen ontwikkelen om te komen tot een concentratie van de IO-programma's op een beperkter aantal landen dan nu het geval is. Het beleidskader zal geoperationaliseerd worden in meetbare doelstellingen en criteria (kwaliteit/kwantiteit) om een goede monitoring van de uitvoering en meting van de beoogde resultaten van IO-activiteiten mogelijk te maken

Naast het uitgaan van de BZ/OS beleidsprioriteiten zal, gebaseerd op het kader van de herijking van het buitenlands beleid, rekening worden gehouden metandere relevante aspecten van het buitenlands beleid, alsmede met adviezen van andere departementen met betrekking tot de Nederlandse kennisinfrastructuur. De expertise van het Nederlandse IO zal hierbij worden betrokken.

c. Het ministerie van BZ/OS zal de IO-programma's zodanig herstructureren dat optimale flexibiliteit en onderlinge samenhang wordt geschapen. Voorzien worden één samenwerkingsprogramma gericht op institutionele versterking (ID) van hoger onderwijs- en trainingscapaciteit in OS-landen, één beurzenprogramma voor (tailor-made) opleidingen en trainingen van enkele maanden en één beurzenprogramma voor opleidingen van één tot enkele jaren, die tot een academische graad leiden .

d. Het beheer van de IO-programma's wordt gedelegeerd aan één of meer intermediaire organisaties. Voor uitvoering van activiteiten in het kader van deze programma's zal (zullen) deze organisatie(s) subsidies toewijzen aan uitvoerende Nederlandse instellingen op basis van de beleidsprioriteiten zoals onder b bedoeld en een vergelijking van de prijs-kwaliteit verhouding van al het binnen het te formuleren beleidskader relevante IO-aanbod in Nederland. Hiertoe zal een methodiek voor toewijzing van activiteiten worden ontwikkeld, waarin opgenomen criteria en een afwegingssystematiek. Bij de prijs-kwaliteit vergelijking van alle IO-aanbieders zal bij de toewijzing rekening gehouden worden met mogelijke verschillen in uitgangspositie ('level playing field').

e In het onder a bedoelde interdepartementaal overleg zullen de betrokken ministeries de huidige financieringsstromen in het IO zodanig hervormen, dat een transparante financiering in relatie tot de te leveren prestaties mogelijk wordt. Vergoeding van redelijke (prijs-kwaliteit) prijzen voor output wordt het uitgangspunt voor IO-financiering. De systematiek zal een dynamisch karakter krijgen, zodat verschuivingen in beleidsprioriteiten kunnen leiden tot verschuivingen in middelenstromen, met inachtneming van het onder f gestelde. Hierbij aansluitend zullen nadere eisen gesteld worden aan de financiële verantwoording door de IO-instituten, zodat helder inzicht ontstaat in de resultaten van de inzet van subsidies uit de verschillende financieringsbronnen.

f. Het is niet de bedoeling dat als gevolg van de wijziging in de financiering van IO-instituten verschuivingen plaatsvinden tussen de begrotingshoofdstukken van de betrokken ministeries (OCenW, LNV en BZ). Het kabinet acht het in het kader van een samenhangend buitenlands beleid van belang dat de bij IO betrokken ministeries een gezamenlijke inhoudelijke én financiële verantwoordelijkheid blijven dragen.

Bovengenoemde maatregelen zijn in lijn met reeds in gang gezet beleid.


- Naar aanleiding van het SAIL-evaluatierapport heeft het kabinet reeds besloten verdergaande samenwerking tussen de IO-instituten ITC, IHE, ISS, IHS en MSM en universiteiten te bevorderen. De beleidsreactie van het kabinet op dit rapport wordt aangescherpt in die zin dat aangekoerst wordt op integratie van deze instituten in het wetenschappelijk onderwijs. Het streven daartoe is opgenomen in de beleidsagenda voor het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan2000 (HOOP
2000) van OCenW . De uitwerking zal plaatsvinden volgens het daarin uitgezette traject met in achtnemening van de uitgangspunten uit de beleidsreactie op de SAIL-evaluatie onder meer om de meerwaarde van de opgebouwde kennis en capaciteit te behouden.


- Het Ministerie van LNV gaat in 1999 van start met outputgerichte financiering bij de IO-instituten IAC en ILRI. Hierbij wordt rekening gehouden met de beoogde integratrie van IAC en ILRI in de nieuwe bestuurlijke eenheid Wageningen University and Research Centre (Wageningen UR).


- Het ministerie van BZ/OS herziet momenteel de subsidierelatie met het KIT en met RNTC met het doel de basisfinanciering zo veel mogelijk te vervangen door outputgerichte financiering. Met het KIT is hierover reeds overeenstemming bereikt.


4. Implementatie:

De implementatie van bovengenoemde aanbevelingen zal met de nodige (bestuurlijke) zorgvuldigheid dienen plaats te vinden. Het kabinet streeft ernaar de herformulering van het beleid en van de programma's, alsmede de selectie van één of meer intermediaire organisaties af te ronden in het jaar 2000 en in 2001 met de uitvoering van het nieuwe beleid te beginnen.

Binnen de grenzen van de voor IO beschikbare middelen zal het kabinet de IO-instituten voldoende in de gelegenheid stellen om zich te heroriënteren op de invoering van outputgerichte programmafinanciering en om concurrentie en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Het overgangsproces zal stapsgewijs plaatsvinden en enkele jaren in beslag nemen. De resultaten van het proces dienen na 4 jaar zichtbaar en meetbaar te zijn.

Over een jaar zullen ondertekenaars Uw Kamer informeren over de wijze waarop de bovengenoemde maatregelen zijn uitgewerkt.

De Minister van Buitenlandse Zaken

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...