Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: Toezeggingen Algemeen overleg 31 maart 1999

Datum nieuwsfeit: 01-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Toezeggingen Algemeen overleg d.d. 31 maart 1999DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

de voorzitter van de vaste

commissie voor Financiën van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 99/1084-M

1 juni 1999

Onderwerp

Toezeggingen Algemeen overleg d.d. 31 maart 1999

In het algemeen overleg met de vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer over onder meer de Nota Integriteit Financiële sector, op 31 maart jl., heb ik onder meer toegezegd u nadere informatie te verschaffen over de reikwijdte en implementatie van de NVB-integriteitscode en over de stand van zaken met betrekking tot de in de genoemde nota aangekondigde formatieve uitbreidingen.

NVB-Integriteitscode

In het Verslag van een schriftelijk overleg van 18 december 1998 (Kamerstukken II, 1998-1999, 25 830, nr. 6) is aangegeven dat de Nederlandse Vereniging van Banken een Integriteitscode heeft vastgesteld, op basis waarvan alle leden van de NVB voor 1 januari 1999 een algemene gedragscode dienden op te stellen voor de medewerkers van hun bank. Op basis van door de NVB aangeleverde informatie bleek dat in april jl. het merendeel van de leden van de NVB aan het bureau van de NVB had bevestigd dat men zon code had ingevoerd. Er hebben zich hierbij geen belemmeringen voorgedaan. Het dekkingspercentage bedraagt hiermee reeds circa 95% van de bancaire activiteiten in Nederland. Het bureau van de NVB zal die leden, die nog geen bevestiging van invoering van een code hebben gestuurd, wederom rappelleren. Wat betreft de reikwijdte van de code wordt opgemerkt dat deze in beginsel alleen geldt voor de leden van de NVB en derhalve niet van toepassing is op buitenlandse dochterondernemingen van deze banken. Uiteraard staat het de leden vrij om, indien en voorzover zij buiten Nederland actief zijn, hun op basis van de NVB-Integriteitscode ingevoerde code in het gehele concern toe te passen. Hierbij zal men uiteraard ook aan de in het buitenland van toepassing zijnde wettelijke voorschriften dienen te voldoen. Met de Integriteitscode loopt het Nederlandse bankwezen in Europa voorop, aangezien in het merendeel van de Europese landen geen dan wel een minder strikte code van toepassing is. In het kader van het toezicht heeft De Nederlandsche Bank aangegeven dat zij thans in een afrondende fase is met de ontwikkeling van een zogenoemde Integriteitsaudit. Zodra de tekst hiervan gereed is, zal deze aan de NVB voor commentaar worden voorgelegd. Vervolgens zal de Integriteitsaudit worden opgenomen in het Handboek Wet toezicht kredietwezen van de Nederlandsche Bank.

Formatieve uitbreidingen

In de Nota Integriteit Financiële Sector (Kamerstukken II, 1997-1998, 25 830, nrs 1,2) is onder meer een structurele personele versterking van 95 ftes aangekondigd op het terrein van de (strafrechtelijke) handhaving en het toezichtsbeleid in de financiële sector. Zoals in het bovengenoemde overleg toegezegd treft u bijgaand een overzicht aan van de realisatie van de genoemde uitbreidingen. Voor nadere toelichting op de uitbreidingen zij kortheidshalve verwezen naar hetgeen hierover in de Nota en de daarop volgende rapportages is opgenomen. De vindplaatsen treft u eveneens in onderstaand overzicht aan.

Organisatie

D formatie1

realisatie

toelichting

vindplaats nota c.a.

ECD

15

6

streven 1/10/99 compleet; knelpunt is arbeidsmarkt

25 830, nr 2, p. 25/26

25 830, nr 4, p. 12

25 830, nr 6, p. 14

FIOD/Belastingdienst

25

14

streven 1/10/99 compleet; arbeidsmarkt is knelpunt

25 830, nr 2, p. 27

25 830, nr 4, p. 12

Rechterlijke macht

23

18

compleet op 3 rechters en 2 admin. medewerkers na (streven mei 1999 compleet)

25 830, nr 2, p. 27

25 830, nr 4, p. 14

25 830, nr 6, p. 14

LOvJ

15

11

tweede kwartaal 99 op sterkte

25 830, nr 2, p. 38/39

25 830, nr 4, p. 17

25 830, nr 6, p. 17

Financiële expertise politie Adam

11

0

BZK heeft maart 1999 voorstel aan Justitie voor invulling gedaan (vertraagd ivm reorganisatie)

25 830, nr 2, p. 40

Ministerie van Financiën (toezichtsbeleid)

6

5

z.s.m. compleet

25 830, nr 2, p. 40

Totaal

95

54

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie