Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gelderse subsidie voor vervolgtraject Stichting Hanzesteden

Datum nieuwsfeit: 02-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Gelderland

Voorlopig besluit provincie: subsidie voor vervolgtraject Stichting Hanzesteden

2 juni 1999

Nr. 99-215

De provincie Gelderland wil het project van de Stichting Hanzesteden gedu rende de komende vier jaar (1999-2002) subsidiëren met maximaal 32.500,-- per jaar. Ook wordt het provinciale deel van het positief sal do van de stichting ( 8.900,--) niet teruggevorderd. Dit hebben Gedepu teerde Staten voorlopig besloten. De Stichting Hanzesteden bevordert de toeristische samenwerking tussen zeven steden in de IJsseldelta. De pro vincie stelt wel enkele voorwaarden aan de subsidiëring.

De Stichting Hanzesteden werd in 1995 opgericht. Het project werd de afge lopen vier jaar financieel ondersteund door onder andere de provincies Overijssel en Gelderland, de betrokken gemeenten en het Ministerie van Economische Zaken. De bijdrage van de provincie Gelderland bedroeg 65.000,--. De provincie vindt een doorstart van het project waardevol en is van mening dat het Hanzesteden-thema de potentie heeft om uit te groeien tot een voor toeristen herkenbaar product. Daarom zal zij het pro ject jaarlijks subsidiëren met 32.500,-- uit het Sociaal Economisch Ont wikkelingsfonds; de resterende 32.500,-- wordt door het Gelders Bureau voor Toerisme verstrekt.

De voorwaarden waaronder de provincie de subsidie toekent, zijn:
* Bijdragen van derden moeten daadwerkelijk worden gerealiseerd.
* Het bedrijfsleven moet nadrukkelijker bij het project worden betrokken.

* Het project moet zodanig worden opgezet, dat het na 2002 zonder fi nanciële steun voortgezet kan worden.

Nieuwe organisatie project
Om op den duur financiële zelfstandigheid te kunnen bereiken, wordt het project Hanzesteden de komende jaren anders georganiseerd. De stichting zoekt een betere aansluiting bij het bedrijfsleven en het bestaande regio nale en lokale marketingbeleid, en het draagvlak wordt verbreed..Er is een B.V. opgericht onder de naam Bureau Hanzesteden B.V. De aandeelhouders hiervan zijn de zeven aangesloten VVV's, het Overijsselse Bureau voor Toerisme, het Gelders Bureau voor Toerisme en de Stichting Hanzesteden Nieuwe Stijl. In het nieuwe bestuur van de stichting hebben alleen nog vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zitting. De directie van de B.V. bestaat uit vertegenwoordigers van de VVV's en van de beide provinciale bureaus voor toerisme. Het Hanzecomité, waarin onder andere de gemeenten en provincies zitting hebben, wordt uitgebreid met vertegen woordigers van lokale organisaties.

Doelstellingen
De Stichting Hanzesteden Nieuwe Stijl heeft voor de periode 1999-2002 de volgende doelstellingen vastgesteld:
* Bevordering van de toeristische ontwikkeling in de Hanzesteden en het tussenliggende gebied.

* Vergroting van de toeristenstroom naar de Hanzesteden en verlenging van de verblijfsduur.

* Vergroting van de cultuurparticipatie door middel van het stimuleren van de belangstelling voor en de kennis van het Hanzesteden-verleden.

* Vermarkten van het Hanzesteden-thema.

Besluit
Het voorlopig besluit van Gedeputeerde Staten wordt 30 juni 1999 ter goed keuring voorgelegd aan de Commissie Economie en Landelijk Gebied (CELG).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW, de heer D. Oosterom, tel. (026) 359 92 69, e-mail: (d.oosterom@prv.gelderland.nl)

* e afdeling Communicatie, mevrouw A. Schippers, tel. (026) 359 90 17, e-mail: (a.schippers@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie