Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 Manifest: De liberale uitdaging voor Europa

Datum nieuwsfeit: 02-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66 Nieuws

EENHEID IN VRIJHEID

De liberale uitdaging voor Europa

Vertaling van het verkiezingsmanifest voor het ELDR partijcongres, aangenomen in Berlijn op 29 april 1999

De Twintigste Eeuw heeft een Europa te zien gegeven dat met zichzelf in oorlog was en een Europa dat een eenheid begint te vormen. Het liberalisme, dat ooit zo in het gedrang was, heeft stand gehouden en de aanzet gegeven tot de overwinning op het totalitarisme en tot de geboorte en groei van de Europese Unie. Nu is de tijd gekomen dat de Unie, in dezelfde geest van eenheid en vrijheid, nieuwe lidstaten in haar midden verwelkomt.

Het barbaarse gedrag van het regime van Milosevic in Kosovo is een grimmige herinnering aan hoe de liberale democratie keer op keer opnieuw bevochten moet worden en hoeveel er nog tot stand moet worden gebracht voor in heel Europa sprake kan zijn van een echt Europees burgerschap. De Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR) bevestigt opnieuw haar onvoorwaardelijke steun aan het Transatlantische bondgenootschap. Wij steunen de NAVO campagne in Joegoslavië en staan achter elke militaire actie die tot doel heeft de Albanese minderheid in Kosovo te beschermen tegen etnische zuiveringen en de veilige terugkeer en doorlopende veiligheid van de vluchtelingen te waarborgen.

De ELDR is voor het verder verdiepen, versterken en uitbreiden van de Europese Unie. Ons streven is de Europese economie te versterken, de democratie in Europa te moderniseren en te investeren in Europese veiligheid. Ons doel is te komen tot een grotere, democratische, verantwoordelijke en meer open Europese Unie die de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen daar waar alleen een actie op EU-niveau kan leiden tot resultaat. Op andere gebieden staan wij echter een meer gedecentraliseerde benadering voor. Wij willen een Europese Unie waarin geen plaats is voor verspilling, fraude en wanbeleid en waar parlementaire verantwoordelijkheid wordt afgedwongen.

Zonder uitbreiding is de opdracht van de EU niet volledig volbracht, en zijn onze liberale verlangens niet vervuld. Mét de uitbreiding kunnen wij standvastig en vol vertrouwen uitzien naar een grotere Unie die doelgericht werkt aan een rechtvaardiger, welvarender en veiliger wereld. Een liberaal Europa zal zich inzetten voor de mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en economische kansen voor de gehele wereld. Een liberaal Europa zal werken aan de verbetering van het wereldwijde milieu. Een liberaal Europa zal vrede, stabiliteit en vrijheid bieden voor iedereen die wordt bedreigd door oorlog of onderdrukking.

Dat is de liberale uitdaging waarvoor Europa zich gesteld ziet. Hieronder wordt het gemeenschappelijk programma uiteengezet voor de verkiezingen van het Europese Parlement in juni 1999. Daarin zeggen we wat wij hopen te bereiken en hoe wij dat tot stand denken te brengen.

De Europese Liberale en Democratische Partij staat achter dit programma en roept iedereen die strijdt voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid op onze zaak te steunen.

HET VERSCHIL MAKEN IN HET EUROPEES PARLEMENT

De leden van het Europees Parlement van de ELDR vormen een sterke en hechte fractie die altijd in de voorste linies van het Parlement heeft gestreden voor de mensen- en burgerrechten en tegen racisme en genocide. De liberale fractie, de op twee na grootste van het Parlement, heeft het voortouw genomen in het bepleiten van de oprichting van een Internationaal Strafhof en heeft het initiatief genomen tot de instelling van de Sacharovprijs voor mensenrechten.

De ELDR fractie heeft zich altijd krachtig uitgesproken vóór een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en heeft vooral gepleit voor een effectievere rol van de Unie in de Balkan. Liberaal-democraten hebben zich ingezet om de ontwikkeling van pluralisme in Midden- en Oost-Europa aan te moedigen en om Europa klaar te maken voor de uitbreiding.

De Europese liberaal-democraten lopen al lang voorop in de strijd tegen fraude, corruptie en wanbeleid binnen de verschillende Europese instellingen. Zij hebben een doorslaggevende rol gespeeld in het bevorderen van het principe van individuele politieke verantwoordelijkheid van Europese Commissarissen.

In eigen land hebben de ELDR en haar leden gevochten voor de voltooiing van de interne markt en voor de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de hervormingen die nodig zijn om deze in stand te houden. We hebben gestreden voor de verdragen van Maastricht en Amsterdam die, ondanks hun duidelijke tekortkomingen, toch hebben bijgedragen aan modernisering van de Europese Unie. Verder hebben we ons met succes ingezet voor een krachtiger Europese milieuwetgeving. Onze Europarlementariërs hebben altijd laten zien dat zij aan de kant van de burger en de consument staan, tegenover die van de opdringerige bureaucratie. Zij gaan door met hun strijd tegen fraude en het wanbeheer in de Europese instellingen, niet in de laatste plaats in het Europese Parlement zelf.

MODERNISERING VAN DE DEMOCRATIE

De Europese liberaal-democraten maken zich sterk voor de modernisering van de democratie, overal in een vrij en verenigd Europa.

Europese burgers zouden meer aan hun eigen bestuur moeten deelnemen. De Europese liberaal-democraten zullen er alles aan doen om de legitimiteit en doeltreffendheid van alle instellingen van de Europese Unie te verbeteren, in het bijzonder die van het Europees Parlement, dat op EU-niveau de Europese burger rechtstreeks vertegenwoordigt, en die van de Europese Centrale Bank, die onze gemeenschappelijke munt beheert.

Zeggenschap voor de Europese burger

Liberaal-democraten hechten grote waarde aan de ontwikkeling van het concept van burgerschap. Een gedeeld gemeenschapsgevoel vormt de basis van de democratie. Maatschappelijke vrijheid en respect voor de samenleving en de rechten en plichten van burgers vormen de kern van de Europese cultuur. De Europese Unie heeft een politiek systeem nodig dat onze vrijheden waarborgt en deze waarden verdedigt.

Voor liberaal-democraten komt de groeiende affiniteit van de burger met Europa niet in de plaats van nationale identiteit, maar is daar een aanvulling op. Europees burgerschap draagt bij tot een groter bewustzijn van het feit dat we leven in een politieke gemeenschap en in een rechtsstaat, en onderbouwt het concept van vrijheid van verkeer binnen de Unie.

Wij hechten sterk aan het idee dat de overheid zo gedecentraliseerd als practisch mogelijk dient te zijn. Het is op plaatselijk niveau dat de betrokkenheid van de burger bij het bestuur het sterkst is. De Europese liberaal-democraten willen de lokale overheden nieuw leven inblazen en zijn bezig de ontwikkeling van de regios te stimuleren.

Politieke partijen zijn ook van belang om de burgers aan te moedigen een actievere rol te spelen in het politieke, economische en sociale leven. De ELDR wil de rol van de politieke partijen op Europees niveau verder uitbouwen en is voor het invoeren van een systeem van transnationale kieslijsten van de Europese politieke partijen. De ELDR hecht grote waarde aan verkiezingssystemen die zijn gebaseerd op het principe van evenredige vertegenwoordiging en verlangt een Europese kieswet die volgens dit principe is ontworpen.

Een moderne Europese samenleving is een samenleving waarin politieke zelfontplooiing wordt versterkt en waarin man en vrouw werkelijk gelijkwaardig zijn. Europas bestuurlijke systeem moet een echte weerspiegeling te zijn van het toenemende pluralisme in de samenleving, de toenemende zelfstandigheid van de burger/kiezer en het recht van minderheden op adequate vertegenwoordiging.

In de huidige Europese informatiemaatschappij moeten gelijke toegang tot onderwijs van hoge kwaliteit en een gewaarborgde vrijheid van meningsuiting universeel zijn. De Europese liberaal-democraten eisen dat de regels van openbaarheid van bestuur volledig worden toegepast. De Europese burgers dienen rechtstreeks en in de taal van hun eigen lidstaat door de Europese Unie te worden geïnformeerd.

De ELDR wil de toegang van burgers van de EU tot het Europese Hof van Justitie vergemakkelijken en bovendien de bevoegdheden van de Ombudsman vergroten.

Burgerrechten en maatschappelijke orde

De Europese liberaal-democraten juichen de vastlegging van de mensenrechten in het Verdrag van Amsterdam toe en verwelkomen de uitbreiding, zowel in beginsel als in praktijk, van het beginsel van non-discriminatie op grond van geslacht, ras, religie, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. De ELDR steunt de integratie van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag ter Bescherming van Minderheden in het EU-recht.

De Europese Unie, haar lidstaten en burgers hebben de plicht om de burgerrechten te respecteren en te versterken. In het bijzonder dient aandacht besteed te worden aan de rechten en kansen van Europas minderheden. Niet uit de EU afkomstige burgers dienen de volledige bescherming van het Europese recht te genieten. De toekomstige ontwikkeling van het Europese burgerschap moet zijn gemotiveerd door de wens de vruchten van vrijheid en sociale rechtvaardigheid over de hele wereld te verspreiden.

Een eerlijke kans voor immigranten

De ELDR verwelkomt het streven van de Europese Unie om een gemeenschappelijk immigratiebeleid te ontwikkelen. Zonder zon beleid zal het vrij verkeer van personen in de Unie een illusie blijven.

Verder verlangen wij dat de behandeling van vluchtelingen wordt verbeterd. Lidstaten zouden verplicht moeten worden de kosten en verantwoordelijkheden over de hele Europese Unie te delen. Financiële steun voor acties die ten doel hebben vluchtelingen te helpen zouden de vorm moeten aannemen van een EU Vluchtelingenfonds.

Het asielbeleid van de EU mag niet worden ontwikkeld ten nadele van diegenen die vluchten voor vervolging. Het moet voldoen aan de hoogste internationale normen. De ELDR dringt erop aan dat het asielbeleid van de EU onderscheidt maakt tussen politieke vluchtelingen en economische migranten. Politieke vluchtelingen hebben recht op een eerlijke asielprocedure, op basis van gemeenschappelijke criteria, in alle lidstaten van de EU. Dit zou moeten leiden tot een meer evenwichtige verdeling van asielzoekers over de lidstaten. Verzoeken voor politiek asiel moeten worden behandeld in de lidstaat waar de asielzoeker de EU voor het eerst binnenkomt.

Misdaadbestrijding

Misbruik van de fondsen van de EU ondermijnt haar geloofwaardigheid. De ELDR legt nadruk op de rol van de lidstaten in het uitgeven van het budget van de EU en de controle daarop. Wij willen dat er krachtiger wordt opgetreden om fraude te voorkomen, verliezen terug te halen en overtreders te bestraffen.

De internationale georganiseerde misdaad, in het bijzonder die welke zich bezighoudt met mensen-, drugs-, en wapensmokkel en het witwassen van geld, vormt een steeds groter wordende bedreiging van de maatschappelijke orde in de EU. Onze democratie dient voldoende weerbaar te zijn om de burger te beschermen door de misdaad effectief en via legitieme middelen aan te pakken.

De Europese liberaal-democraten steunen een methodische ontwikkeling van Europol, maar verlangen dat de functionarissen van Europol zich houden aan de strengste gedragscodes en onderworpen worden aan doelbewuste parlementaire controle. Hierbij is een rol weggelegd voor het Europees Parlement en de parlementen van de lidstaten, die hiertoe moeten samenwerken. De nationale strafrechtsystemen dienen zodanig op elkaar te worden afgestemd dat misdadigers geen voordeel kunnen trekken uit het ontbreken van een geïntegreerde Europese rechtsorde. De coördinatie tussen ministers en strafrechtelijke autoriteiten in de verschillende lidstaten van de EU moet beter worden ontwikkeld teneinde dit doel te bereiken.

De ELDR wil dat de bepalingen van het Schengenakkoord volledig worden geïntegreerd in het voorgestelde gemeenschappelijk gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de Europese Unie. Wij betreuren het dat bepaalde ondertekenaars van het Schengenakkoord nog steeds niet al hun verplichtingen nakomen.

Partners voor hervorming

De totstandbrenging van een verenigd Europa is voornamelijk een politiek proces. Veel uitdagingen waarvoor wij ons vandaag gesteld zien kunnen niet worden tegemoet getreden zonder krachtige en efficiënte instellingen die gemeenschappelijke politieke wil en solidariteit belichamen. Dit zijn de randvoorwaarden voor het uitoefenen van politiek leiderschap.

Het Verdrag van Amsterdam is een belangrijke ontwikkeling van de wijze waarop de Europese Unie wordt bestuurd. De ELDR juicht de aangenomen veranderingen voor het grootste deel toe, vooral de hernieuwde nadruk op subsidiariteit en openheid, die de EU minder bemoeiziek en bazig moet maken, en meer aantrekkelijk voor de burger.

Wij ondersteunen een verdere verschuiving weg van de intergouvernementele manier van besluitvorming, in de richting van volledige benutting van de democratische en gerechtelijke procedures vastgelegd in het Verdrag. Wij zullen op Europees, landelijk en regionaal niveau werken om de representatieve mogelijkheden en de efficiency en doeltreffendheid van de Unie te vergroten.

Toepassing van het Verdrag van Amsterdam

De Europese liberaal-democraten verwelkomen de vooruitgang die in Amsterdam is geboekt ten aanzien van de uitbreiding van de besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid in de Raad over zaken van de interne markt. Wij zullen ons inzetten voor verdere vooruitgang in deze richting, en voor andere hervormingen van de instellingen, aangezien zonder die hervormingen de uitbreiding zou kunnen leiden tot verlamming van de Unie.

De ELDR vindt dat de Raad sterkere coördinatie nodig heeft, en de capaciteit om met meer samenhang en zelfvertrouwen te spreken. De EU heeft behoefte aan krachtiger strategisch leiderschap van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders, evenals aan een beter dagelijks bestuur door de Europese Commissie. De Europese Unie heeft ook een krachtige Commissie nodig. Elke lidstaat moet het recht hebben om één commissaris voor te dragen. De Voorzitter van de Commissie moet de bevoegdheid hebben om, in overleg met het Europees Parlement, de noodzakelijke portefeuilles vast te stellen.

De ELDR zal met kracht blijven strijden voor doeltreffende, democratische en doorzichtige instellingen op Europees niveau. De Commissie moet haar volledige medewerking verlenen aan het Europees Parlement en aan onafhankelijke commissies ten aanzien van alle beschuldigingen van fraude, corruptie en wanbeheer. Onze Europarlementariërs zullen een beter evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen trachten te bereiken binnen de nieuwe Commissie. De ELDR houdt eraan vast dat Commissarissen individueel zowel als collectief verantwoording schuldig zijn aan het Parlement.

Het Europees Parlement moet de bevoegdheid van medebeslissing hebben op alle terreinen waar de Raad beslist bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Voor specifieke, met name genoemde, constitutionele onderwerpen, zoals het systeem van financiering, uitbreiding van de EU en wijzigingen van het Verdrag, moet het vereiste van formele unanimiteit in de Raad gehandhaafd blijven. Het Parlement zou het recht van goedkeuring moeten hebben met betrekking tot wijzigingen van het Verdrag, zoals het nu al heeft met betrekking tot uitbreiding.

Wij willen de reikwijdte van de budgettaire controle van het Parlement uitbreiden tot alle uitgaven van de EU en het Parlement het recht van goedkeuring geven ten aanzien van alle wetgeving over politie en justitie zaken. Europarlementariërs zouden veel nauwer moeten samenwerken met de parlementen van de lidstaten, met name op het gebied van de binnenlandse politiek en van buitenlandse zaken, waar de instellingen van de EU en de regeringen van de lidstaten gezamenlijk ter verantwoording moeten worden geroepen.

Om te komen tot een grotere efficiency, doorzichtigheid en begrip willen wij de EU wetgeving codificeren op type en status, en de Unie volledige juridische competentie geven. Wij willen de jurisdictie van het Hof van Justitie uitbreiden tot alle kwesties die de burger direct aangaan, zoals Europol.

Ons doel blijft een grondwet voor de Unie, met inbegrip van grondrechten van burgers, waarin de bevoegdheden op redelijke gronden worden verdeeld tussen de Unie, de lidstaten en hun regios; de Raad en het Parlement gelijkwaardige wetgevende partners zijn, en de burgers weten hoe ze worden geregeerd, door wie en waarvandaan. In deze grondwet zal de democratische legitimiteit van de Europese Unie zijn gegarandeerd.

Teneinde klaar te zijn voor de toetreding van nieuwe lidstaten is het van het grootste belang dat de Unie nu vooruitgang ten aanzien van deze doelstellingen boekt.

Gereed voor de uitbreiding

De Europese liberaal-democraten zetten zich in voor de opbouw van veiligheid en welvaart in heel Europa. Uitbreiding van de Unie is een morele plicht, een politieke noodzaak en een economische kans.

Wij zijn ervan overtuigd dat de uitbreiding van de EU een belangrijke bijdrage zal leveren aan vrede en stabiliteit. Alle landen die bereid en in staat zijn te voldoen aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van de EU zijn welkom als lid. Wij juichen de vorderingen toe die de meeste landen in Midden- en Oost-Europa gemaakt hebben op het gebied van de ontwikkeling van pluriforme democratie, doelmatige markteconomieën en werkelijke sociale rechtvaardigheid. Wij dringen er bij de Commissie op aan het uiterste te doen om zoveel mogelijk landen bij de eerste fase van de uitbreiding te betrekken, en zo het proces van structurele hervormingen binnen de kandidaat-lidstaten aan te moedigen.

Maar de uitbreiding moet door alle betrokken partijen goed worden voorbereid. De Unie moet haar instellingen hervormen om gereed te zijn voor nieuwe leden, en de toetredende staten moeten volledig begaan zijn met de opbouw van een meer verenigd, liberaal en democratisch Europa. Op korte termijn moet een nieuwe Intergouvernementele Conferentie plaatsvinden voor de herziening van de Verdragen. Deze zou moeten worden geleid door de twee verbonden principes van subsidiariteit en proportionaliteit, zodat de Unie krachtdadiger kan optreden waar dat nodig is en minder opdringerig waar dat aangewezen is.

Tegelijk met het voortschrijdende uitbreidingsproces moet de Unie een bredere, pan-Europese samenwerking ontwikkelen, met aandacht voor de belangrijke Noordelijke dimensie en voor de uitdaging van een verdieping van de samenwerking met de landen rond de Middellandse Zee.

Wij zullen er alleen in slagen gezamenlijk een Europa te bouwen als we de noodzaak van modernisering van onze democratie onderkennen en de legitimiteit van de instellingen van de Europese Unie bij de bevolking verstevigen.

BOUWEN AAN EEN DYNAMISCHE ECONOMIE

Alleen door een sterke economie kunnen armoede en werkloosheid effectief worden bestreden. Economische dynamiek is een voorwaarde voor een gezonde en participerende samenleving die op haar beurt weer de hoeksteen vormt voor een sterke democratie.

In een tijd van wereldwijde economische instabiliteit moet de economie van de Europese Unie dynamiek koppelen aan stabiliteit. Juist daarom is de ELDR steeds een pleitbezorger geweest van de ene Europese munt. De invoering daarvan zal de inflatie helpen beteugelen, investeringen doen toenemen en bijdragen tot vermindering van kosten voor bedrijven en de consument. Wij vinden het belangrijk dat de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank en de rol van het Stabiliteits- en Groeipact bij het handhaven van prijsstabiliteit en budgettaire discipline gerespecteerd worden.

Wij zien uit naar het moment dat Groot-Brittannië, Denemarken, Griekenland en Zweden de euro zullen invoeren, zo spoedig als hun specifieke omstandigheden dat toelaten.

De ELDR heeft de waarden van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijke kansen en duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Wij vinden dat de rol van de overheid in een markteconomie er één moet zijn van een waarborg van eerlijke concurrentie en sociale rechtvaardigheid, de liberalisering van de handel, en de bescherming van het milieu en de consument. De overheid moet in staat zijn tekortkomingen van de markt te onderkennen en aan te pakken.

Versterking van de interne markt

De interne markt heeft voor de consument al geleid tot grotere keuzevrijheid en een betere kwaliteit goederen en diensten. De ELDR verwelkomt de invoering van een stabiele euro als een cruciaal element voor het bevorderen van liberalisering, met name doordat de prijzen doorzichtiger zullen worden. Wij zullen ons inzetten voor het voltooien en handhaven van de interne markt op gebieden als de financiële dienstverlening, de posterijen, openbare en defensie aanbestedingen en energievoorziening. Wij zijn vóór eerlijke concurrentie tussen de belastingstelsels van de verschillende lidstaten, maar onderkennen de noodzaak van bescherming door de EU van de belastinggrondslag tegen uitholling en van voorkoming van schadelijke belastingvoordelen waardoor andere lidstaten nadeel ondervinden. Door concurrentie aan te moedigen en een grotere keuzevrijheid te creëren, in het bijzonder over de landsgrenzen heen, zetten wij de burger op de eerste plaats.

De Europese liberaal-democraten vinden dat door de EU gefinancierde programmas uiting geven aan de solidariteit binnen de interne markt en dat zij een rechtstreekse, voor de burger zichtbare uitwerking hebben. Maar voor alle EU programmas moet gelden dat zij inspelen op plaatselijke initiatieven, en goed bestuur en duurzame ontwikkeling aanmoedigen.

Investeringen in een adequate technologische infrastructuur, het gebruik van informatietechnologie in het onderwijs en kwalitatief hoogstaand onderzoek op het vlak van de informatie- en communicatietechnologie vormen wezenlijke bestanddelen voor het verbeteren van de concurrentiepositie van Europa in de kennisintensieve wereldmarkt. Electronische handel is een belangrijk instrument voor het bevorderen van nieuwe werkgelegenheid.

De ontwikkeling van de informatiemaatschappij vormt de kern van de economische dynamiek die wij nastreven. Europese regelgeving zou moeten zorgen voor gelijke omstandigheden voor iedereen, met zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis, maar wel voldoende om toegang voor iedereen, vrijheid van informatie en bescherming van privacy te waarborgen.

Ondersteuning werkgelegenheid

De werkloosheid in Europa vormt een belediging voor de waardigheid van het individu en een kostbare verspilling van middelen. De ELDR verwelkomt de nauwere coördinatie door de EU van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.

Maar de nationale verantwoordelijkheid van regeringen en sociale partners ten aanzien van de werkgelegenheid mag niet worden afgeschoven op de Europese Unie. Starre arbeidsmarkten, buitensporige belastingen en sociale lasten ondermijnen de marktkrachten, leiden tot minder efficiënte productie, brengen schade toe aan investeringen en leiden tot nog meer werkloosheid. De eerste verantwoordelijkheid van de EU voor het scheppen van nieuwe banen ligt in de verbetering van de Europese macro-economische omstandigheden: voltooiing van de interne markt, slechten van handelsbelemmeringen, aanmoedigen van een nieuwe ondernemingscultuur in Europa en intensiveren van de uitwisseling door de lidstaten van de beste praktijkervaringen op het gebied van werkgelegenheidsstrategieën.

Arbeids-, goederen-, en kapitaalmarkten moeten verder aangepast worden om aan de vereisten van de EMU en de vraag van een wereldwijde economie te voldoen. Employability (de geschiktheid om een baan te vinden) moet vergroot worden door een grotere en meer innovatieve investering in onderwijs, opleiding en permanente educatie. Arbeidsmobiliteit in Europa kan gestimuleerd worden door de uitwisseling van studenten en leerlingen te bevorderen, door intensivering van het taalonderwijs en door de volledige wederzijdse erkenning van diplomas, alsmede door het "meenemen" van pensioenen, hypotheken en sociale verzekeringen makkelijker te maken. Speciale aandacht moet worden besteed aan de inzetbaarheid van vrouwen. De sociale partners moeten betrokken worden bij het veiligstellen van stabiliteit en terughoudendheid bij loonafspraken.

Het midden- en kleinbedrijf speelt een cruciale rol bij het scheppen van banen. Hun toegang tot risicokapitaalmarkten en hun mogelijkheden om te groeien moeten worden verbeterd door op alle niveaus onnodige en belastende regelgeving te verwijderen.

De ELDR is er voorstander van om zo spoedig mogelijk overeenstemming te bereiken over een uniform Statuut van de Europese Ondernemers, dat bedrijven in staat zou stellen hun structuren te integreren en zich aan te passen aan grensoverschrijdende activiteiten.

De dynamische effecten van de invoering van de Europese munt moeten worden aangewend om de werkloosheid terug te dringen. Effectieve beleidscoördinatie op EU-niveau is noodzakelijk om het gebruik van structuur- en cohesiefondsen, leningen van de Europese Investeringsbank en maatregelen van de lidstaten op elkaar af te stemmen. Wij ondersteunen ten volle de noodzaak van prijsstabiliteit als van elementair belang voor het vertrouwen van het publiek in de euro en als noodzakelijk voor de bescherming van diegenen die van een vast inkomen leven, zoals pensioengerechtigden.

Maatschappelijke solidariteit

Het streven van de Europese liberaal-democraten is naar een samenleving van actieve burgers met gelijke kansen die leven in sterke gemeenschappen, gesteund door een voorwaardenscheppende overheid. Vandaag de dag zijn er nog teveel mensen in Europa veroordeeld tot een bestaan langs de zijlijn, blijvend afhankelijk van uitkeringen, als gevolg van passieve stelsels van sociale zekerheid en buitensporige belastingdruk op arbeid. Vrouwen zijn hiervan vaak in het bijzonder het slachtoffer.

Hoewel wij diegenen die er het meest behoefte aan hebben altijd financiële bijstand zullen garanderen, hebben de Europese belastingregimes en sociale zekerheidstelsels te vaak het verkeerde effect dat zij mensen afhankelijk maken. Veel kan worden gewonnen door innovatie op het gebied van sociaal beleid, zoals verdergaande integratie van belasting- en sociale zekerheidstelsels. Hoewel er geen sprake zal zijn van een uniform Europees sociaal model, of van één manier om sociale voorzieningen te financieren die alle lidstaten en alle omstandigheden past, zou het toch nuttig zijn om goede praktijkervaringen met betrekking tot het op elkaar afstemmen van de eisen van liberalisering, deregulering en sociale cohesie binnen de EU intensiever uit te wisselen.

In het algemeen zouden de lidstaten er goed aan doen de belastingdruk voor personen en bedrijven te verlagen en een beleid te ontwikkelen dat de belastingdruk verplaatst van werk en inkomen naar, bijvoorbeeld, consumptie, vervuiling en grondstoffenverbruik. Dit zou goed zijn voor de werkgelegenheid.

De ELDR vindt dat de lidstaten en de EU samen moeten werken om tot een hoog niveau van gezondheidsbescherming te komen. Overwegingen van volksgezondheid moeten op alle beleidsterreinen van de EU worden meegewogen.

Bevorderen van duurzame ontwikkeling

De Europese liberaal-democraten lopen voorop in de strijd voor de bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van toekomstige generaties. Wij bepleiten een geïntegreerd beleid ten aanzien van energievoorziening en milieubescherming op Europees niveau. Onze benadering van duurzame ontwikkeling betekent dat wij tegen elke economische activiteit zijn die het vermogen van de natuur om zichzelf te herstellen aantast. Wij verlangen dat alle technologische vervangingen voor grondstoffen veilig en schoon zijn.

De ELDR is vóór het benutten van de marktwerking om het milieu te beschermen en steunt de invoering van belastingmaatregelen op Europees niveau om vervuiling en verspilling van natuurlijke grondstoffen tegen te gaan.

Een gemeenschappelijk milieubeleid is daarom noodzakelijk om te komen tot integratie en een doeltreffende aanpak van cruciale milieukwesties die de landsgrenzen overschrijden, zoals de kwaliteit van lucht en water, broeikasgassen, nucleaire veiligheid, en afvalverwerking. De ecologische toestand van onze Europese zeeën, in het bijzonder de Middellandse Zee en de Oostzee, is aanleiding voor speciale zorg. Er moet een bijzondere inspanning geleverd worden om de kwaliteit van het leefmilieu in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa te verbeteren.

Eurostat moet werken aan een nieuw, groen Bruto Nationaal Produkt (BNP), waarin milieufactoren en energieverbruik mee worden gewogen, en dat gebruikt moet worden in samenhang met het gebruikelijke BNP om de welvaart in Europa te meten.

Boetes moeten worden opgelegd voor het niet naleven van de Europese milieuwetgeving. De uitvoerings- en controlecapaciteit van het Europees Milieu Agentschap moeten worden

De ELDR steunt de overeenkomsten van Kyoto van 1997 die zijn gericht op een reductie van de uitstoot van kooldioxyde met 8% voor de EU als geheel en roept de lidstaten op zich te houden aan hun verplichting om verdergaande reducties te bereiken.

Landbouw en ontwikkeling van het platteland

De liberaal-democraten houden vast aan de noodzaak van hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op basis van de drievoudige doelstellingen van duurzame ontwikkeling (met inbegrip van de volksgezondheid en het welzijn van dieren), minder overheidsingrijpen en meer decentralisatie. Verder zijn wij vastbesloten de discipline van het gemeenschappelijk EU-beleid te handhaven waarbij de belangen van producenten en consumenten, en die van de stad en het platteland, tegen elkaar worden afgewogen.

De liberaal-democraten zijn teleurgesteld over de uitkomst van de recente Agenda-2000 onderhandelingen met betrekking tot het GLB. In het bijzonder betreuren wij het dat de verlaging van de graanprijzen het EU-graan nog steeds niet concurrerend zal maken op de wereldmarkt en dat de hervorming van de zuivelsector voor de zoveelste keer is uitgesteld. Wij vrezen dat de conclusies van Agenda 2000 de vooruitzichten voor de uitbreiding van de EU niet hebben verbeterd, noch de onderhandelingspositie van de Unie in de Millenniumronde van de Wereldhandelsorganisatie heeft versterkt.

De hervormingen van het GLB moeten leiden tot marktgerichte, concurrerende en duurzame landbouw in de EU. De landbouwuitgaven en overmatige bureaucratie en regelgeving moeten worden teruggebracht. Een liberale benadering van het landbouwbeleid is gericht op minder ingrijpen in de markt en het scheppen van alternatieve werkgelegenheidsmogelijkheden in plattelandsgebieden, bijvoorbeeld in het toerisme of in de dienstverlenende sector.

In het hervormde landbouwbeleid moet de voedselproductie beter worden afgestemd op de vraag, en zo tevens een substantiële bijdrage leveren aan de liberalisering van de wereldhandel. Tegelijkertijd moet snel Europees beleid ontwikkeld worden om het leven op het platteland te verbeteren, ook voor familiebedrijven, en een verstandig beheer van het landschap te bevorderen. De vraag naar zuiver voedsel van hoge kwaliteit moet bij de ontwikkeling van het landbouwbeleid van de EU voorop staan. Het GLB moet de nadruk leggen op de noodzaak van strengere milieuvoorwaarden voor landbouw- en plattelandssubsidies. De ELDR zal erop toezien dat met het welzijn van dieren op alle relevante beleidsterreinen rekening wordt gehouden.

De rol van de Unie

De Europese liberaal-democraten benadrukken het beginsel van subsidiariteit, volgens welk principe besluiten niet alleen op het meest effectieve niveau genomen moeten worden maar ook zo dicht mogelijk bij de burgers. Op economisch gebied betekent dit dat de lidstaten en hun sociale partners de belangrijkste rol spelen in de bestrijding van werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting. De Europese Unie moet zich vooral richten op de ontwikkeling van de macro-economische voorwaarden en van het kader van de interne markt waarbinnen de juiste nationale maatregelen meer volledig tot hun recht kunnen komen.

De ELDR steunt de rol van Ecofin bij het ontwikkelen van een geëigend, evenwichtig en gecoördineerd economisch beleid. De Europese Centrale Bank moet, zonder haar onafhankelijkheid in het voeren van monetair beleid op te geven, bereid zijn doorzichtiger worden, wil zij snel haar geloofwaardigheid vestigen en publieke ondersteuning veilig stellen. De bank moet aangemoedigd worden een bredere dialoog met de Raad, de Commissie en het Parlement aan te gaan.

De invoering van de euro versterkt de positie van de Europese Unie als het sterkste handelsblok ter wereld verder. De EU moet leren met één stem te spreken over wereldhandelskwesties, inclusief de financiële dienstverlening, intellectuele eigendom en sociaal en milieubeleid. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank moeten voldoende bevoegdheden krijgen om waar en wanneer dat wenselijk is namens de Unie te onderhandelen in internationale fora, zoals de G7/G8, de WTO, het IMF en de Wereldbank.

Budgettaire hervormingen

De ELDR erkent dat de huidige wijze waarop het EU-budget wordt gefinancierd anomalieën en tegenstrijdigheden bevat. De ELDR zal aandringen op een grondige hervorming van het stelsel van eigen middelen van de EU in 2006, waarin de principes van billijkheid, transparantie en progressiviteit duidelijk tot uitdrukking komen. De Europese liberaal-democraten vinden dat alle lidstaten hun aandeel moeten dragen van de financiële kosten van de uitbreiding en van de ontwikkeling van het gemeenschappelijk beleid van de EU.

Wij steunen de concentratie van de besteding van sociale, regionale en cohesiefondsen in die gebieden van de EU die daar echt behoefte aan hebben. Programmas moeten aansluiten bij lokale initiatieven en goed bestuur aanmoedigen, en tevens instellingen versterken en duurzame ontwikkeling stimuleren. Wij zijn ervoor dat de lidstaten een direct aandeel in de kosten van de financiering van het GLB aanvaarden.

VEILIGHEID VIA PARTICIPATIE

De Europese liberaal-democraten vinden dat de Europese Unie de plicht heeft om de principes van vrijheid, democratie, veiligheid en rechtvaardigheid overal ter wereld uit te dragen. Wij willen dat de Unie investeert in Europas eigen veiligheid door een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te ontwikkelen op basis van deze waarden, inclusief, uiteindelijk, een gemeenschappelijke defensie.

Europa moet vastbesloten zijn om op te treden daar waar de rechtsstaat in het gedrang komt, mensenrechten worden geschonden en de vrede in gevaar wordt gebracht. Bovenal moet de Unie haar defensiebeleid richten op een versterking van haar mogelijkheden op het gebied van crisisbeheersing en vredeshandhaving.

De Europese liberaal-democraten verwelkomen de opname van vredeshandhavende en vredesbrengende missies in het Verdrag van Amsterdam. Graag zouden we zien dat de nieuwe gezamenlijke plannings- en diplomatieke structuren in Brussel in staat worden gesteld beleidsinitiatieven aan de lidstaten voor te stellen.

Deze hervormingen zouden alle lidstaten moeten aanmoedigen actief deel te nemen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid voor Europa, overeenkomstig hun individuele capaciteiten. Maar een grotere mate van solidariteit is daarbij noodzakelijk. Individuele landen zouden geen veto mogen uitspreken over gemeenschappelijke activiteiten van de Unie, maar zij zouden ook niet verplicht mogen worden tot deelneming wanneer duidelijk geïdentificeerde, vitale nationale belangen in het gedrang zouden komen.

Verbeterde politieke omstandigheden en betrekkingen tussen buurlanden in Midden-Europa hebben zich niet verder zuidwaarts en oostwaarts verspreid. Ook zijn etnische en religieuze conflicten nog niet uit ons werelddeel verbannen. De ELDR vindt dat in het uiterste geval leden van de Unie gelijk hebben wanneer zij hun vele verklaringen over Kosovo met het gebruik van geweld kracht bij zetten en zij moeten in elk geval een speciale band met deze geteisterde regio opbouwen. De Europese Unie, in samenwerking met de NAVO, moet een speciale vorm van veiligheidsassociatie voor de lange termijn ontwikkelen met Albanië en Macedonië.

De Europese Unie moet nog leren met één stem te spreken en snel en effectief op te treden wanneer haar gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbelangen op het spel staan. De ELDR betreurt de vertraging in het vaststellen van duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid op EU-niveau ten aanzien van het buitenlandse en veiligheidsbeleid.

De toekomstige verdediging van Europa

Voor gemeenschappelijke verdediging blijft de NAVO de onvervangbare band, die de Verenigde Staten verbindt met Europese veiligheidsbelangen. De Europese liberaal-democraten blijven groot belang hechten aan het onderhouden van goede transatlantische betrekkingen.

De Europese liberaal-democraten zetten zich in om vorm te geven aan een sterkere Europese veiligheids- en defensie identiteit, die onder meer het opgaan van de WEU in de Europese Unie inhoudt.

Wij willen meer substantie verlenen aan de gedachte van veiligheid door participatie. Nu al zijn de NAVO en de WEU bezig de samenwerking met de toekomstige nieuwe lidstaten van de Europese Unie te verdiepen. Wij verwelkomen het feit dat de WEU inmiddels in staat is vredesondersteunende operaties uit te voeren met gebruikmaking van NAVO-middelen. De Europese liberaal-democraten blijven vóór uitbreiding van de NAVO, zolang die uitbreiding het vestigen van vrede en stabiliteit ten goede komt. Wij zouden een reïntegratie van de Franse strijdkrachten in de NAVO verwelkomen.

Wij roepen alle lidstaten op ontwapening in Europa te blijven bevorderen en de nieuwe gedragscode voor wapenaanschaf te steunen. Binnen de NAVO moet worden samengewerkt om verdere verspreiding van massavernietigingswapens tegen te gaan.

De Europese Unie moet haar betrekkingen met Rusland en de Oekraïne meer op de voorgrond plaatsen door deze landen aan te moedigen volledig gebruik te maken van de mogelijkheden die bestaan voor een meer uitgebreide dialoog, echter zonder hen, tegelijkertijd, een vetorecht toe te kennen over de ontwikkeling van een Europese veiligheids- en defensie-identiteit.

De OVSE vervult een belangrijke functie bij het vaststellen van normen voor het onderhouden van betrekkingen tussen staten en bij crisispreventie. De Europese Unie moet de mogelijkheden koesteren die de OVSE biedt voor preventieve diplomatie, de bescherming van mensenrechten en de versterking van de Europese samenleving met de rechten en plichten van burgers.

Wereldwijde veiligheid

Hoewel stabiliteit binnen Europa de grootste prioriteit heeft, zullen de Europese liberaal-democraten hun steun geven aan het aanvaarden door de Europese Unie van verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid elders in de wereld, onder auspiciën van de Verenigde Naties.

Wij dringen er bij Frankrijk en Groot-Brittannië, als permanente leden van de Veiligheidsraad, op aan hun standpunten af te stemmen met hun partners in de EU. De EU zou de hervorming van de VN een speerpunt moeten maken van het zich ontwikkelende gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. De Veiligheidsraad van de VN moet worden omgevormd tot een doeltreffend instrument voor het bevorderen van internationale vrede en veiligheid.

Wij roepen alle lidstaten op de overeenkomst van Ottawa, die het gebruik van anti-persoonsmijnen verbiedt, te ratificeren en hun bijdrage aan het opruimen van landmijnen in de hele wereld te verhogen.

De ELDR verwelkomt het besluit om een Internationaal Strafhof op te richten en dringt er bij alle lidstaten en kandidaat-leden van de EU op aan uitvoering aan dit besluit te geven.

Wereldwijde verantwoordelijkheden

Europa heeft een sleutelrol te spelen bij het behoud van het milieu van onze planeet voor toekomstige generaties, bij het terugdringen van de armoede in de wereld en bij het bevorderen van de mensenrechten. De Unie zou het voortouw moeten nemen bij de ontwikkeling van een wereldwijde gemeenschap voor duurzame ontwikkeling door haar betrokkenheid bij pluriforme democratieën in Afrika, Azië en Latijns Amerika te verdiepen. Bij herzieningen van de WTO en TRIPS overeenkomsten moet meer rekening worden gehouden met sociale en milieuvraagstukken; dit mag echter geen excuus voor protectionisme zijn. Het Internationale Gerechtshof in Den Haag moet verantwoordelijk worden voor internationale geschillen over milieuproblemen.

De EU moet een toonaangevende positie behouden in alle internationale fora met betrekking tot de rechten van de vrouw en gelijke kansen.

De humanitaire en handelsbijdrage van de EU aan de minst ontwikkelde landen moet voortdurend worden verhoogd. De ELDR dringt er bij de lidstaten op aan hun internationaal ontwikkelingsbeleid beter op elkaar af te stemmen, de ontwikkelingshulp te verhogen tot ten minste 0,7% van het BNP, en goed bestuur en particuliere investeringen in ontwikkelingslanden aan te moedigen.

De Europese munt brengt meer verantwoordelijkheden en grotere mogelijkheden met zich mee voor de Europese Unie. De Unie moet daarom het voortouw nemen bij de ontwikkeling van een meer evenwichtig internationaal monetair stelsel.

De Europese Liberale en Democratische Partij zal zich inzetten voor de uitvoering en ontwikkeling van dit programma. De verkiezingen van 10-13 juni 1999 vormen een belangrijk keerpunt voor de Europese liberale democratie. Met een sterke vertegenwoordiging in het Europese Parlement zullen wij in staat zijn het verschil te maken bij de opbouw van een Europa dat is verenigd in vrijheid.

Ga naar de Engelse tekst van dit document.
Go to the English text of this document

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie