Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zorgmarkt speelt in op vraag naar bredere arbozorg

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

STICHTING CAGIN

Zorgmarkt speelt in op vraag naar bredere arbozor

PERSBERICHT

3 juni 1999

Zorgmarkt speelt in op vraag naar bredere arbozorg Tweedelijns arbozorg effectief instrument bij terugdringen ziekteverzuim

Deze week presenteert de Stichting Centra voor Arbeid en Gezondheid in Nederland (CAGIN) te Amersfoort haar Jaarbericht 1998. Daaruit blijkt onder andere dat zowel de reguliere zorginstellingen als werkgevers, werknemers, arbodiensten en verzekeraars mogelijkheden zien om door middel van tweedelijns arbozorg langdurig ziekteverzuim en de hoge instroom in de WAO terug te dringen. In ruim een jaar tijd zijn 21 centra gerealiseerd waar gespecialiseerde expertise aanwezig is om mensen met arbeidsgerelateerde klachten zo te begeleiden dat ze sneller aan het werk kunnen of zelfs in het arbeidsproces kunnen blijven ondanks hun klachten. In een groot aantal gevallen leidt dat tot een aanmerkelijke verkorting van de duur van het ziekteproces. Het belang van tweedelijns arbozorg blijkt uit de door de Overheid gestelde vraag naar initiatieven voor een kwantitatief en kwalitatief bredere arbozorg.

Stichting CAGIN is een onafhankelijke organisatie die zich richt op vroegtijdige signalering en aanpak van arbeidsrelevante aandoeningen. Een hoog ziekteverzuimpercentage en de hoge instroom in de WAO hebben een nauw verband met de wachtlijstproblematiek waarmee de gezondheidszorg te kampen heeft. Daarnaast ligt er een oorzaak in het feit dat binnen de reguliere gezondheidszorg te weinig gebruik wordt gemaakt van specifieke expertise die nodig is om arbeidsgerelateerde klachten, of klachten die arbeidsbelemmerend kunnen zijn, effectief te behandelen.

Marktwerking
Het initiatief van CAGIN is voortgekomen uit de structuurwijziging van het sociaal stelsel. De marktwerking en de privatisering hebben geleid tot eigen verantwoordelijkheid van werkgevers in het terugdringen van ziekteverzuim en het beperken van de hoge instroom in de WAO. Bij zorginstellingen ontstond bereidheid om in dat kader bij te dragen aan een gerichte opvang van zieke werknemers. Het huidige zorgaanbod is echter niet ingesteld op een structurele aanpak van arbeidsrelevante klachten. Dat heeft reguliere zorginstellingen (algemene ziekenhuizen, instellingen voor psycho-sociale zorg, revalidatiecentra en arbeidsintegratiecentra) ertoe gebracht om te participeren in de Centra voor Arbeid en Gezondheid in de vorm van tweedelijns arbozorg. Daarmee is een aanbod ontstaan waarvoor een groot draagvlak bestaat.

Maatschappelijke kaders
De CAGIN partners hebben een alternatief ontwikkeld om bij een terugtredende overheid tweedelijns arbozorg binnen het reguliere zorgstelsel te kunnen bieden. Dit antwoord sluit goed aan bij de overheidsplannen om de arbozorg op een hoger plan te brengen. Dit streven stimuleert CAGIN om de aangevangen activiteiten te intensiveren.

///Einde persbericht...

Bijlage: Jaarbericht 1998

Voor meer informatie:
Stichting CAGIN
De heer A.J. van Vlaanderen
Bergstraat 24-26
Postbus 146
3800 AC Amersfoort
033 - 422 04 07

Jaarbericht 1998

Zorgveld in de branding van veranderend sociaal stelsel

De afgelopen jaren hebben opeenvolgende kabinetten gewerkt aan een structuurwijziging van de sociale zekerheid. Marktwerking en privatisering deden hun intrede als middel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Door een herverdeling van verantwoordelijkheden dienden werkgevers te worden geprikkeld om het verzuim te beperken. Nieuwe wetgeving werd van kracht waardoor werkgevers een financieel belang hebben gekregen bij een snelle terugkeer van hun werknemers in het arbeidsproces. Daarmee streeft de overheid ernaar ook in de toekomst een goed sociaal stelsel te kunnen garanderen.
Deze aanpak leidde er onder andere toe dat werkgevers zich wendden tot de gezondheidszorg met de vraag om een snellere behandeling van de zieke werknemer. De zorginstellingen reageerden hierop met het aanbod om hun aandeel te leveren aan het realiseren van mogelijke oplossingen. Sindsdien vindt er een discussie plaats over de mogelijkheden die binnen het reguliere zorgstelsel voorhanden zijn om tweedelijns arbozorg te bieden als specialisatie binnen de reguliere zorg en de effecten van een onwenselijke, mogelijk daaruit voortvloeiende tweedeling in de zorg.

Het concept van de Centra voor Arbeid en Gezondheid in Nederland (CAGIN) vormt het resultaat van het streven de ogenschijnlijke tegenstelling op te lossen. CAGIN richt zich op de vroegtijdige signalering en aanpak van arbeidsrelevante aandoeningen.

Partners binnen CAGIN zijn een groot en groeiend aantal zorginstellingen: algemene ziekenhuizen, instellingen voor psychosociale zorg, revalidatiecentra en arbeidsintegratiecentra die, gecoördineerd door het centrale bureau van CAGIN, werken aan de verwezenlijking van de CAGIN doelstellingen.

Doelstellingen

Stichting CAGIN stelt zich ten doel:

&.61623; het bevorderen van kennis en specifieke deskundigheid van zorgverleners op het gebied van (arbeids)omgeving en gezondheid; &.61623; het bevorderen en ontwikkelen van preventie-programma.s, waardoor ziekteverzuim wordt voorkomen, klachten vroegtijdig worden onderkend en (vervroegde) herintreding in de eigen of aangepaste omgeving wordt bevorderd.
&.61623; het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten erop gericht mensen met een chronische aandoening in eigen of aangepaste omgeving optimaal te doen functioneren.

Werkwijze

De aanpak van de Centra is gericht op een snelle herkenning en onderkenning van de problematiek van de cliënten. Het behandeladvies is gebaseerd op een geneeskundige expertise in de context van de (werk)omgeving van de cliënt. Dit vereist een extra specifieke kennis van de betreffende medische specialisten over de relatie tussen bepaalde klachten en de omgeving waarin de betrokkene verkeert, alsmede een goede onderlinge afstemming van de verschillende (para-)medische beroepsgroepen, zowel in de curatieve zorg als in de preventieve zorg.

Tweedelijns arbozorg

Direct na de oprichting van de Stichting CAGIN op 10 oktober 1997 is verdere invulling gegeven aan de realisatie en operationalisering van de centra in diverse regio's. Eind 1998 waren derhalve 17 centra operationeel. In 1999 zal een totaal van 21 centra worden bereikt. De landelijke spreiding is dan zodanig, dat iedereen in zijn directe omgeving een centrum binnen zijn bereik heeft.
Het aanbod in de centra is gericht op tweedelijns arbozorg. De bedrijfs- of huisarts kan iemand met arbeidsrelevante klachten in één van de centra doen onderzoeken. De expertise, die bij voorkeur zo kort mogelijk na de uiting van de klachten dient plaats te vinden, leidt tot een behandeladvies. Met dit advies kunnen huis- en bedrijfsarts in goede onderlinge samenspraak een beleid bepalen. Het kan er eventueel toe leiden, dat specifieke trainingen of begeleiding binnen de centra gedaan worden. In de meeste gevallen kan verdere begeleiding binnen de eerste lijn plaatsvinden. Dit past uitstekend in het streven van CAGIN om medicalisering te voorkomen en bij voorkeur te reduceren.

Naast expertises en trainingen op maat, worden in de centra aandoeningsgerichte spreekuren gehouden. Zo bereidt CAGIN met de RSI-patiëntenvereniging een specifieke aanpak ten aanzien van RSI voor.

Verder bevordert CAGIN ook dat langdurig arbeidsongeschiktheden voor een integrale bepaling van belasting- en belastbaarheid de centra bezoeken. Deze combinatie van (medisch) expertise en objectieve exploratie van iemands mogelijkheden vormen naar de mening van CAGIN de enig juiste basis voor verdere begeleiding terug naar een werkplek.

Mede door de arbeidsintegratiecentra binnen CAGIN is een hoge mate van succes bij het vinden van nieuw, al dan niet aangepast, werk mogelijk. CAGIN zal met de daartoe geëigende organen dan ook nader overleggen over uitvoering en financiering.

Toegang tot de centra

Ook in 1998 is er ruim gediscussieerd over tweedeling in de zorg. De opzet van CAGIN is zodanig dat werkenden en niet-werkenden toegang hebben. CAGIN heeft op diverse plaatsen, waaronder ook in een gesprek met de Minister van VWS, erop gewezen, dat zo er al sprake zou zijn van tweedeling bij de toegang tot de centra, deze niet wordt veroorzaakt door de CAGIN opzet, maar door het feit dat de politiek vooralsnog geen antwoord geeft op de wijze van financiering van de toegang. Recent heeft de Minister van VWS aan de Tweede Kamer geschreven tot een duidelijke afbakening te willen komen. Werkgevers tonen zich bereid de kosten voor hun werknemers - en in veel gevallen ook gezindsleden ervan - geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Voor niet-werkenden moeten andere wegen worden gerealiseerd. Het is in dit verband plezierig dat een aantal verzekeraars zich bereid toont aan oplossingen mee te werken.

Met hulp van de Minister van VWS kan in feite snel een antwoord op dit vraagstuk worden gerealiseerd. Al jaren wordt gesproken over financiering in "drie compartimenten". Eén en twee zijn benoemd. Het derde compartiment echter nog niet. Door dit zodanig te definiëren, dat kosten van tweedelijns arbozorg hieronder vallen, kunnen verzekeraars met hun (aanvullende) polissen hierop inspelen.

Activiteiten in de centra

De centra zijn in de tweede helft van 1998 geleidelijk opgestart. De aanloopfase van diverse centra is thans, medio 1999, voor enkele centra nog gaande. Toch is in 1998 al door zo'n 200 personen, vooral uit de bouwsector van de mogelijkheden van een van de centra gebruik gemaakt.

Daarbij zij vermeld, dat op basis van abonnementen en afspraken, met organisaties aan ongeveer 150.000 mensen toegang tot de centra werd geboden.

Opvallend daarbij is, dat het vooral personen betrof, die reeds langere tijd (gemiddeld drie tot vijf maanden) met klachten thuis zaten en waarbij de vraagstelling eerder gericht was op zorgbemiddeling, dan op vroegtijdige probleemstelling en een oplossingsgericht advies. Mede na het geven van een "second opinion" zijn goede resultaten geboekt.

Aard der klachten

Houdings-bewegingsapparaat 78
Lucht-ademhaling 12
Huidaandoeningen 7
Psycho-sociale klachten 3
100

N.B.: in 1998 zijn met name veel vragen afkomstig uit de bouwsector gekomen. Begin 1999 constateert CAGIN een groei van de vraag naar aanpak op het terrein van psycho-sociale klachten.

De aanpak van CAGIN heeft substantieel geleid tot verkorting van de duur van het ziekteproces. In onderstaande tabel wordt dit duidelijk.

Verkorting
< 6 weken 28
6-12 weken 35
> 12 weken 37
100

Voorts kan worden vastgesteld dat in bijna alle gevallen in de eigen regio het centrum voor arbeid en gezondheid kon worden bezocht. Slechts enkele personen hebben een grotere afstand afgelegd hetgeen mede veroorzaakt werd door het feit dat op dat moment in de directe regio geen centrum operationeel was.

Effecten

Het is belangrijk vast te stellen, dat de aanpak reeds tot aansprekende resultaten heeft geleid. Versnelde reïntegratie op een door CAGIN geschetste schaal leidt tot een grote meerwaarde: &.61623; Reductie van langdurige afwezigheid en daardoor voor werkenden, minder WAO-instroom;
&.61623; Door betere en efficiëntere benutting van de bestaande faciliteiten worden de wachtlijsten in de reguliere instellingen korter waarvan iedereen profiteert.
&.61623; Het ontwikkelen van een arbeidsgerichte aanpak in de behandeling is een aanvullend specialisme in de gezondheidszorg. &.61623; De behandel methodiek die zich specifiek richt op de (werk)omgeving beperkt zich in principe niet tot betaalde arbeid. Ook bijvoorbeeld langdurig werklozen kunnen in aanmerking komen, of mensen die anderszins een soorgelijke aandoening hebben als gevolg van de omstandigheid waarin zij verkeren.
&.61623; Voor bedrijven geldt dat, naarmate het langdurig verzuim duurzaam wordt teruggedrongen, minder kosten behoeven te worden gemaakt voor interim verzekeringen en oplossingen en sociale premies.
&.61623; De aanpak bevordert dat het verlies van eigenwaarde bij diegene die langdurig buiten het arbeidsproces of de maatschappij staat, wordt teruggedrongen.

Financiering van de centra

In de eerste maanden van 1999 zijn met enkele (zorg-) verzekeraars nadere afspraken afgerond over samenwerking. Deze zijn er op gericht, dat alle verzekerden op grond van de polisvoorwaarden toegang hebben tot de centra voor arbeid en gezondheid ten aanzien van arbeidsrelevante klachten.

Werkgevers sluiten ook zelf rechtstreeks of via hun arbodienst een abonnement bij CAGIN. De kosten van toegang tot de centra en de zorgverlening worden voorts per arbeidsgerichte expertise in rekening gebracht aan de werkgever. Verzekeraars zijn inmiddels in toenemende mate bereid gebleken (een deel van) de kosten te vergoeden.

Overzicht Centra voor Arbeid en Gezondheid in Nederland (CAGIN)

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Fryslân te Leeuwarden

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Drenthe te Hoogeveen

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Nijmegen te Nijmegen

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Twente te Enschede

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Tilburg te Tilburg

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Stedendriehoek te Zutphen

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Kennemerland te Haarlem

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Utrecht te Nieuwegein

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Haaglanden te Den Haag

Centrum voor Arbeid en Gezondheid 't Gooi en omstreken te Hilversum

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Rijnmond te Rotterdam

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Oost-Brabant te Deurne

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Amsterdam te Amsterdam

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Noord-Limburg te Venlo

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Ysselland te Capelle a/d IJssel

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Midden-Nederland te Zeist

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Midden- en Zuid Limburg te Hoensbroek

. In de loop van 1999 worden nog centra gerealiseerd in Groningen, Gelderland, Noord-Holland en Westelijk Brabant.

Partners in CAGIN

Curatieve zorg

&.61623; St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein; &.61623; Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen;
&.61623; Canisius Wilhelmina Ziekenhuis/ Sanamed te Nijmegen; &.61623; St. Clara Ziekenhuis te Rotterdam;
&.61623; St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg;
&.61623; Elkerliek Ziekenhuis te Helmond;
&.61623; Ziekenhuis Hilversum te Hilversum;
&.61623; Kennemer Gasthuis te Haarlem;
&.61623; St. Maartenskliniek te Nijmegen;
&.61623; Medisch Spectrum Twente te Enschede;
&.61623; Ziekenhuizen Noord-Limburg te Venlo;
&.61623; St. Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag; &.61623; Zorggroep Noorderbreedte te Leeuwarden; &.61623; Streekziekenhuis Het Spittaal te Zutphen; &.61623; Jan van Breemeninstituut te Amsterdam; &.61623; Astmacentrum Heide Heuvel te Hilversum.

Psycho-sociale zorg

&.61623; GGz Oost-Brabant te Rosmalen;
&.61623; H.C. Rümke Groep te Den Dolder;
&.61623; Parnassia, psycho-medisch centrum te Den Haag;

Revalidatie

&.61623; Rev. centrum Blixembosch te Eindhoven; &.61623; Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag; &.61623; De Trappenberg te Huizen;
&.61623; Sophia Stichting/ Revalidatiecentrum te Den Haag; &.61623; Heliomare te Wijk aan Zee
&.61623; Revalidatiecentrum Hoensbroek te Hoensbroek.

Arbeidsintegratie/ arbeidsexploitatie

&.61623; Heliomare te Wijk aan Zee;
&.61623; EEGA te Borne;
&.61623; Sonneheerdt te Ermelo;
&.61623; Werkenrode te Nijmegen;
&.61623; Arbeidsintegratiecentrum Hoensbroek te Hoensbroek. &.61623; AOB te Rotterdam;

Personalia

Bestuur:

R.L.O. Linschoten, voorzitter

Drs. H.C.W. Gundlach, vice-voorzitter

P.J. Baart (tot 1 mei 1999)

J.C.J. Blom

Ir. B.F. Dessing (vanaf 1 mei 1999)

Drs. H.J. van Essen

A.P.J. Höppener, psychiater

Drs. G.H.J. Huffmeijer

Drs. R.J.M. de Jong (vanaf 1 mei 1999)

Prof. Dr. J.H. Kingma

Directie:

Mevrouw Mr. M.J.A. de Bosschere

A.J. van Vlaanderen

03 jun 99 12:39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...