Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zorgmarkt speelt in op vraag naar bredere arbozorg

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

STICHTING CAGIN

Zorgmarkt speelt in op vraag naar bredere arbozor

PERSBERICHT

3 juni 1999

Zorgmarkt speelt in op vraag naar bredere arbozorg Tweedelijns arbozorg effectief instrument bij terugdringen ziekteverzuim

Deze week presenteert de Stichting Centra voor Arbeid en Gezondheid in Nederland (CAGIN) te Amersfoort haar Jaarbericht 1998. Daaruit blijkt onder andere dat zowel de reguliere zorginstellingen als werkgevers, werknemers, arbodiensten en verzekeraars mogelijkheden zien om door middel van tweedelijns arbozorg langdurig ziekteverzuim en de hoge instroom in de WAO terug te dringen. In ruim een jaar tijd zijn 21 centra gerealiseerd waar gespecialiseerde expertise aanwezig is om mensen met arbeidsgerelateerde klachten zo te begeleiden dat ze sneller aan het werk kunnen of zelfs in het arbeidsproces kunnen blijven ondanks hun klachten. In een groot aantal gevallen leidt dat tot een aanmerkelijke verkorting van de duur van het ziekteproces. Het belang van tweedelijns arbozorg blijkt uit de door de Overheid gestelde vraag naar initiatieven voor een kwantitatief en kwalitatief bredere arbozorg.

Stichting CAGIN is een onafhankelijke organisatie die zich richt op vroegtijdige signalering en aanpak van arbeidsrelevante aandoeningen. Een hoog ziekteverzuimpercentage en de hoge instroom in de WAO hebben een nauw verband met de wachtlijstproblematiek waarmee de gezondheidszorg te kampen heeft. Daarnaast ligt er een oorzaak in het feit dat binnen de reguliere gezondheidszorg te weinig gebruik wordt gemaakt van specifieke expertise die nodig is om arbeidsgerelateerde klachten, of klachten die arbeidsbelemmerend kunnen zijn, effectief te behandelen.

Marktwerking
Het initiatief van CAGIN is voortgekomen uit de structuurwijziging van het sociaal stelsel. De marktwerking en de privatisering hebben geleid tot eigen verantwoordelijkheid van werkgevers in het terugdringen van ziekteverzuim en het beperken van de hoge instroom in de WAO. Bij zorginstellingen ontstond bereidheid om in dat kader bij te dragen aan een gerichte opvang van zieke werknemers. Het huidige zorgaanbod is echter niet ingesteld op een structurele aanpak van arbeidsrelevante klachten. Dat heeft reguliere zorginstellingen (algemene ziekenhuizen, instellingen voor psycho-sociale zorg, revalidatiecentra en arbeidsintegratiecentra) ertoe gebracht om te participeren in de Centra voor Arbeid en Gezondheid in de vorm van tweedelijns arbozorg. Daarmee is een aanbod ontstaan waarvoor een groot draagvlak bestaat.

Maatschappelijke kaders
De CAGIN partners hebben een alternatief ontwikkeld om bij een terugtredende overheid tweedelijns arbozorg binnen het reguliere zorgstelsel te kunnen bieden. Dit antwoord sluit goed aan bij de overheidsplannen om de arbozorg op een hoger plan te brengen. Dit streven stimuleert CAGIN om de aangevangen activiteiten te intensiveren.

///Einde persbericht...

Bijlage: Jaarbericht 1998

Voor meer informatie:
Stichting CAGIN
De heer A.J. van Vlaanderen
Bergstraat 24-26
Postbus 146
3800 AC Amersfoort
033 - 422 04 07

Jaarbericht 1998

Zorgveld in de branding van veranderend sociaal stelsel

De afgelopen jaren hebben opeenvolgende kabinetten gewerkt aan een structuurwijziging van de sociale zekerheid. Marktwerking en privatisering deden hun intrede als middel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Door een herverdeling van verantwoordelijkheden dienden werkgevers te worden geprikkeld om het verzuim te beperken. Nieuwe wetgeving werd van kracht waardoor werkgevers een financieel belang hebben gekregen bij een snelle terugkeer van hun werknemers in het arbeidsproces. Daarmee streeft de overheid ernaar ook in de toekomst een goed sociaal stelsel te kunnen garanderen.
Deze aanpak leidde er onder andere toe dat werkgevers zich wendden tot de gezondheidszorg met de vraag om een snellere behandeling van de zieke werknemer. De zorginstellingen reageerden hierop met het aanbod om hun aandeel te leveren aan het realiseren van mogelijke oplossingen. Sindsdien vindt er een discussie plaats over de mogelijkheden die binnen het reguliere zorgstelsel voorhanden zijn om tweedelijns arbozorg te bieden als specialisatie binnen de reguliere zorg en de effecten van een onwenselijke, mogelijk daaruit voortvloeiende tweedeling in de zorg.

Het concept van de Centra voor Arbeid en Gezondheid in Nederland (CAGIN) vormt het resultaat van het streven de ogenschijnlijke tegenstelling op te lossen. CAGIN richt zich op de vroegtijdige signalering en aanpak van arbeidsrelevante aandoeningen.

Partners binnen CAGIN zijn een groot en groeiend aantal zorginstellingen: algemene ziekenhuizen, instellingen voor psychosociale zorg, revalidatiecentra en arbeidsintegratiecentra die, gecoördineerd door het centrale bureau van CAGIN, werken aan de verwezenlijking van de CAGIN doelstellingen.

Doelstellingen

Stichting CAGIN stelt zich ten doel:

&.61623; het bevorderen van kennis en specifieke deskundigheid van zorgverleners op het gebied van (arbeids)omgeving en gezondheid; &.61623; het bevorderen en ontwikkelen van preventie-programma.s, waardoor ziekteverzuim wordt voorkomen, klachten vroegtijdig worden onderkend en (vervroegde) herintreding in de eigen of aangepaste omgeving wordt bevorderd.
&.61623; het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten erop gericht mensen met een chronische aandoening in eigen of aangepaste omgeving optimaal te doen functioneren.

Werkwijze

De aanpak van de Centra is gericht op een snelle herkenning en onderkenning van de problematiek van de cliënten. Het behandeladvies is gebaseerd op een geneeskundige expertise in de context van de (werk)omgeving van de cliënt. Dit vereist een extra specifieke kennis van de betreffende medische specialisten over de relatie tussen bepaalde klachten en de omgeving waarin de betrokkene verkeert, alsmede een goede onderlinge afstemming van de verschillende (para-)medische beroepsgroepen, zowel in de curatieve zorg als in de preventieve zorg.

Tweedelijns arbozorg

Direct na de oprichting van de Stichting CAGIN op 10 oktober 1997 is verdere invulling gegeven aan de realisatie en operationalisering van de centra in diverse regio's. Eind 1998 waren derhalve 17 centra operationeel. In 1999 zal een totaal van 21 centra worden bereikt. De landelijke spreiding is dan zodanig, dat iedereen in zijn directe omgeving een centrum binnen zijn bereik heeft.
Het aanbod in de centra is gericht op tweedelijns arbozorg. De bedrijfs- of huisarts kan iemand met arbeidsrelevante klachten in één van de centra doen onderzoeken. De expertise, die bij voorkeur zo kort mogelijk na de uiting van de klachten dient plaats te vinden, leidt tot een behandeladvies. Met dit advies kunnen huis- en bedrijfsarts in goede onderlinge samenspraak een beleid bepalen. Het kan er eventueel toe leiden, dat specifieke trainingen of begeleiding binnen de centra gedaan worden. In de meeste gevallen kan verdere begeleiding binnen de eerste lijn plaatsvinden. Dit past uitstekend in het streven van CAGIN om medicalisering te voorkomen en bij voorkeur te reduceren.

Naast expertises en trainingen op maat, worden in de centra aandoeningsgerichte spreekuren gehouden. Zo bereidt CAGIN met de RSI-patiëntenvereniging een specifieke aanpak ten aanzien van RSI voor.

Verder bevordert CAGIN ook dat langdurig arbeidsongeschiktheden voor een integrale bepaling van belasting- en belastbaarheid de centra bezoeken. Deze combinatie van (medisch) expertise en objectieve exploratie van iemands mogelijkheden vormen naar de mening van CAGIN de enig juiste basis voor verdere begeleiding terug naar een werkplek.

Mede door de arbeidsintegratiecentra binnen CAGIN is een hoge mate van succes bij het vinden van nieuw, al dan niet aangepast, werk mogelijk. CAGIN zal met de daartoe geëigende organen dan ook nader overleggen over uitvoering en financiering.

Toegang tot de centra

Ook in 1998 is er ruim gediscussieerd over tweedeling in de zorg. De opzet van CAGIN is zodanig dat werkenden en niet-werkenden toegang hebben. CAGIN heeft op diverse plaatsen, waaronder ook in een gesprek met de Minister van VWS, erop gewezen, dat zo er al sprake zou zijn van tweedeling bij de toegang tot de centra, deze niet wordt veroorzaakt door de CAGIN opzet, maar door het feit dat de politiek vooralsnog geen antwoord geeft op de wijze van financiering van de toegang. Recent heeft de Minister van VWS aan de Tweede Kamer geschreven tot een duidelijke afbakening te willen komen. Werkgevers tonen zich bereid de kosten voor hun werknemers - en in veel gevallen ook gezindsleden ervan - geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Voor niet-werkenden moeten andere wegen worden gerealiseerd. Het is in dit verband plezierig dat een aantal verzekeraars zich bereid toont aan oplossingen mee te werken.

Met hulp van de Minister van VWS kan in feite snel een antwoord op dit vraagstuk worden gerealiseerd. Al jaren wordt gesproken over financiering in "drie compartimenten". Eén en twee zijn benoemd. Het derde compartiment echter nog niet. Door dit zodanig te definiëren, dat kosten van tweedelijns arbozorg hieronder vallen, kunnen verzekeraars met hun (aanvullende) polissen hierop inspelen.

Activiteiten in de centra

De centra zijn in de tweede helft van 1998 geleidelijk opgestart. De aanloopfase van diverse centra is thans, medio 1999, voor enkele centra nog gaande. Toch is in 1998 al door zo'n 200 personen, vooral uit de bouwsector van de mogelijkheden van een van de centra gebruik gemaakt.

Daarbij zij vermeld, dat op basis van abonnementen en afspraken, met organisaties aan ongeveer 150.000 mensen toegang tot de centra werd geboden.

Opvallend daarbij is, dat het vooral personen betrof, die reeds langere tijd (gemiddeld drie tot vijf maanden) met klachten thuis zaten en waarbij de vraagstelling eerder gericht was op zorgbemiddeling, dan op vroegtijdige probleemstelling en een oplossingsgericht advies. Mede na het geven van een "second opinion" zijn goede resultaten geboekt.

Aard der klachten

Houdings-bewegingsapparaat 78
Lucht-ademhaling 12
Huidaandoeningen 7
Psycho-sociale klachten 3
100

N.B.: in 1998 zijn met name veel vragen afkomstig uit de bouwsector gekomen. Begin 1999 constateert CAGIN een groei van de vraag naar aanpak op het terrein van psycho-sociale klachten.

De aanpak van CAGIN heeft substantieel geleid tot verkorting van de duur van het ziekteproces. In onderstaande tabel wordt dit duidelijk.

Verkorting
< 6 weken 28
6-12 weken 35
> 12 weken 37
100

Voorts kan worden vastgesteld dat in bijna alle gevallen in de eigen regio het centrum voor arbeid en gezondheid kon worden bezocht. Slechts enkele personen hebben een grotere afstand afgelegd hetgeen mede veroorzaakt werd door het feit dat op dat moment in de directe regio geen centrum operationeel was.

Effecten

Het is belangrijk vast te stellen, dat de aanpak reeds tot aansprekende resultaten heeft geleid. Versnelde reïntegratie op een door CAGIN geschetste schaal leidt tot een grote meerwaarde: &.61623; Reductie van langdurige afwezigheid en daardoor voor werkenden, minder WAO-instroom;
&.61623; Door betere en efficiëntere benutting van de bestaande faciliteiten worden de wachtlijsten in de reguliere instellingen korter waarvan iedereen profiteert.
&.61623; Het ontwikkelen van een arbeidsgerichte aanpak in de behandeling is een aanvullend specialisme in de gezondheidszorg. &.61623; De behandel methodiek die zich specifiek richt op de (werk)omgeving beperkt zich in principe niet tot betaalde arbeid. Ook bijvoorbeeld langdurig werklozen kunnen in aanmerking komen, of mensen die anderszins een soorgelijke aandoening hebben als gevolg van de omstandigheid waarin zij verkeren.
&.61623; Voor bedrijven geldt dat, naarmate het langdurig verzuim duurzaam wordt teruggedrongen, minder kosten behoeven te worden gemaakt voor interim verzekeringen en oplossingen en sociale premies.
&.61623; De aanpak bevordert dat het verlies van eigenwaarde bij diegene die langdurig buiten het arbeidsproces of de maatschappij staat, wordt teruggedrongen.

Financiering van de centra

In de eerste maanden van 1999 zijn met enkele (zorg-) verzekeraars nadere afspraken afgerond over samenwerking. Deze zijn er op gericht, dat alle verzekerden op grond van de polisvoorwaarden toegang hebben tot de centra voor arbeid en gezondheid ten aanzien van arbeidsrelevante klachten.

Werkgevers sluiten ook zelf rechtstreeks of via hun arbodienst een abonnement bij CAGIN. De kosten van toegang tot de centra en de zorgverlening worden voorts per arbeidsgerichte expertise in rekening gebracht aan de werkgever. Verzekeraars zijn inmiddels in toenemende mate bereid gebleken (een deel van) de kosten te vergoeden.

Overzicht Centra voor Arbeid en Gezondheid in Nederland (CAGIN)

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Fryslân te Leeuwarden

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Drenthe te Hoogeveen

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Nijmegen te Nijmegen

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Twente te Enschede

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Tilburg te Tilburg

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Stedendriehoek te Zutphen

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Kennemerland te Haarlem

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Utrecht te Nieuwegein

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Haaglanden te Den Haag

Centrum voor Arbeid en Gezondheid 't Gooi en omstreken te Hilversum

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Rijnmond te Rotterdam

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Oost-Brabant te Deurne

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Amsterdam te Amsterdam

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Noord-Limburg te Venlo

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Ysselland te Capelle a/d IJssel

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Midden-Nederland te Zeist

Centrum voor Arbeid en Gezondheid Midden- en Zuid Limburg te Hoensbroek

. In de loop van 1999 worden nog centra gerealiseerd in Groningen, Gelderland, Noord-Holland en Westelijk Brabant.

Partners in CAGIN

Curatieve zorg

&.61623; St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein; &.61623; Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen;
&.61623; Canisius Wilhelmina Ziekenhuis/ Sanamed te Nijmegen; &.61623; St. Clara Ziekenhuis te Rotterdam;
&.61623; St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg;
&.61623; Elkerliek Ziekenhuis te Helmond;
&.61623; Ziekenhuis Hilversum te Hilversum;
&.61623; Kennemer Gasthuis te Haarlem;
&.61623; St. Maartenskliniek te Nijmegen;
&.61623; Medisch Spectrum Twente te Enschede;
&.61623; Ziekenhuizen Noord-Limburg te Venlo;
&.61623; St. Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag; &.61623; Zorggroep Noorderbreedte te Leeuwarden; &.61623; Streekziekenhuis Het Spittaal te Zutphen; &.61623; Jan van Breemeninstituut te Amsterdam; &.61623; Astmacentrum Heide Heuvel te Hilversum.

Psycho-sociale zorg

&.61623; GGz Oost-Brabant te Rosmalen;
&.61623; H.C. Rümke Groep te Den Dolder;
&.61623; Parnassia, psycho-medisch centrum te Den Haag;

Revalidatie

&.61623; Rev. centrum Blixembosch te Eindhoven; &.61623; Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag; &.61623; De Trappenberg te Huizen;
&.61623; Sophia Stichting/ Revalidatiecentrum te Den Haag; &.61623; Heliomare te Wijk aan Zee
&.61623; Revalidatiecentrum Hoensbroek te Hoensbroek.

Arbeidsintegratie/ arbeidsexploitatie

&.61623; Heliomare te Wijk aan Zee;
&.61623; EEGA te Borne;
&.61623; Sonneheerdt te Ermelo;
&.61623; Werkenrode te Nijmegen;
&.61623; Arbeidsintegratiecentrum Hoensbroek te Hoensbroek. &.61623; AOB te Rotterdam;

Personalia

Bestuur:

R.L.O. Linschoten, voorzitter

Drs. H.C.W. Gundlach, vice-voorzitter

P.J. Baart (tot 1 mei 1999)

J.C.J. Blom

Ir. B.F. Dessing (vanaf 1 mei 1999)

Drs. H.J. van Essen

A.P.J. Höppener, psychiater

Drs. G.H.J. Huffmeijer

Drs. R.J.M. de Jong (vanaf 1 mei 1999)

Prof. Dr. J.H. Kingma

Directie:

Mevrouw Mr. M.J.A. de Bosschere

A.J. van Vlaanderen

03 jun 99 12:39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie