Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Minister Pronk bij VWN jubileum

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Speech Minister Pronk VWN jubileum

VWN Jubileummanifestatie .Water Overbrugt Wereldwijd. 3 juni 1999

Speech Minister Pronk

Koninklijke Hoogheid,

Dames en Heren,

Ik wil beginnen met mijn gelukwensen aan het bestuur en aan alle leden van de VWN met het 100 jarig jubileum.

In deze 100 jaar heeft de openbare watervoorziening in technologisch en organisatorisch opzicht grote veranderingen doorgemaakt. De VWN heeft daarbij een zeer belangrijke rol vervuld. Het huidige, hoge, niveau van onze watervoorziening is mede door de activiteiten van de VWN tot stand gekomen. Belangrijk in dit verband om te memoreren is dat zowel VEWIN als Kiwa uit initiatieven van de VWN is voortgekomen.

Begonnen met 37 leden, is de VWN uitgegroeid tot een vereniging van niet minder dan 1300 leden. Vanaf het begin heeft de VWN er naar gestreefd de band onder de leden en hun kennis te versterken via vergaderingen en excursies. Bladerend in de jubileum uitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan, trof ik een idyllisch beeld aan uit de beginjaren, opgetekend uit de mond van een adspirant lid en toekomstig voorzitter:

' Op een mooien warmen middag in Juni van het jaar 1900, zag ik voor het eerst de Leden der een jaar tevoren opgerichte Vereeniging bijeen. Zelf nog niet als lid toegetreden, bezig met terreinmetingen tusschen het Huis ter Heide en de Bilt ten behoeve van de Amsterdamsche Waterleiding, reden mij een paar landauers benevens het traditionele brikje, dat bij rijtoeren in die dagen vrijwel steeds den stoet besloot, voorbij op den prachtigen lommerrijken straatweg. De inzittenden, leden van de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen, waren op een tocht ter bezichtiging van het Pompstation en Werken der Utrechtse Waterleiding Maatschappij op de Soesterheide bij den Stompert ...'

Vandaag is het mijn eerste kennismaking met de VWN. Nu geen landauers met een handvol heren in alle rust op een lommerrijke straatweg, maar een volle conferentiezaal met waterprofessionals bijeen voor een grootse jubileummanifestatie .Water overbrugt Wereldwijd.. Bijeen in een tijdsgewricht waar water, en drinkwater in het bijzonder, niet alleen technisch , maar ook beleidsmatig onderwerp is van vele discussies. Nationaal en internationaal.

Een heel ander beeld, maar dezelfde vereniging. Trouw gebleven aan de 100 jaar geleden geformuleerde doelstelling: het dienen van de openbare watervoorziening door haar leden te stimuleren en in de gelegenheid te stellen kennis en ervaringen uit te wisselen en aan die van andere te toetsen, alsmede die ten dienst te stellen.

Koninklijke Hoogheid,

Dames en Heren,

Ik wil de VWN niet alleen gelukwensen met haar honderd jarig bestaan, maar ook met het project dat in dit jubileumjaar centraal staat: .Water overbrugt Wereldwijd.. Met dit project wil de VWN haar kennis overbrengen naar ontwikkelingslanden en daarnaast via sponsoring een financiële injectie geven aan een aantal projecten voor drinkwatervoorziening. Aan de uitdrukking .noblesse oblige. wordt hiermee door de 100-jarige een passende invulling gegeven.

Met de toetreding van mijn Ministerie tot de geledingen van hoofdsponsors van het VWN initiatief, heb ik zowel het belang van .Water overbrugt Wereldwijd. als mijn waardering voor de initiatiefnemer willen onderstrepen.

Ik spreek de wens uit dat de Nederlandse watersector - met name voor drinkwater en sanitatie- de samenwerking met Derde Wereldlanden verder zal uitbouwen. We zouden de komende tijd de rol van de sector in deze landen meer in zijn algemeenheid eens samen verder moeten verkennen. De problematiek in Derde Wereldlanden op het gebied van drinkwater en sanitatie is, zoals bekend, enorm. De expertise en de inzet van de Nederlandse watersector is daar zeer welkom. Het onlangs opgerichte Netherlands Water Partnership, waarin ook de waterleidingsector participeert, kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

Initiatieven zoals .Water overbrugt Wereldwijd. zullen mede invulling geven aan het tweede World Water Forum, dat op uitnodiging van de Nederlandse regering van 16 tot 22 maart 2000 in Den Haag zal worden gehouden. De gehele spraakmakende .wereldgemeente. op watergebied zal daar aanwezig zijn. Op de agenda staat de ontwikkeling van een .Watervisie voor de 21ste Eeuw.. Voorbereidingen en consultaties om te komen tot een dergelijke Visie zijn mondiaal al in volle gang. Doel van dit Forum is om het niet alleen bij een Visie en mooie verklaringen te laten, maar om zo concreet mogelijke stappen te zetten die leiden tot verbeteringen van de watersituatie in de praktijk. Belangrijk hiervoor zal de Conferentie van Ministers zijn, die aan het einde van het Forum wordt gehouden. Minister Herfkens en Staatssecretaris De Vries zullen hier straks ongetwijfeld nog nader op in gaan.

Ik wil nog even terug naar de drinkwatervoorziening in Nederland.

De drinkwatervoorziening in Nederland heeft zich in zo.n 145 jaar ontwikkeld tot een openbare voorziening die garant staat voor drinkwater van een hoge kwaliteit, voor iedereen op elk moment beschikbaar, tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs, en op duurzame wijze geproduceerd. Het rapport .Water in zicht. dat recent door de VEWIN is uitgebracht maakt nog eens glashelder dat de bedrijfstak op hoog niveau presteert.

Ik ben er van overtuigd dat de organisatiestructuur van de waterleidingbedrijven, het overheidseigendom, en het samenspel tussen overheid en waterleidingbedrijven, zoals die de afgelopen jaren vorm en inhoud zijn gegeven, belangrijke voorwaarden zijn geweest voor het bereiken van dat hoge niveau. Ook voor de toekomst blijven dit belangrijke voorwaarden. Er is geen enkele reden om in deze situatie verandering aan te brengen.

Recent nog is het .Nederlandse model. voor de organisatie van de openbare watervoorziening in opdracht van mijn Ministerie uitvoerig beschreven in het rapport Private Business, Public Owners. Government Shareholdings in Water Enterprises. Hiermee wordt voorzien in een toenemende behoefte in het buitenland om kennis te nemen van het Nederlandse model als alternatief voor het Franse en Engelse model. Naar aanleiding van deze uitgave is recent door de Wereldbank een studiebezoek aan Nederland gebracht om ter plekke kennis te nemen van de wijze waarop wij hier de openbare watervoorziening hebben geregeld.

De openbare watervoorziening is een belangrijke publieke taak. Het is de primaire taak van waterleidingbedrijven om zorg te dragen voor een betrouwbare en duurzame watervoorziening. Waterleidingbedrijven hebben ook nog andere, en in zekere zin ook publieke, taken, met name op het gebied van milieu. Belangrijke taken zoals het bevorderen van milieuhygiënisch watergebruik en het bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen en het bijdragen aan natuurbeheer.

De duurzame veiligstelling van de openbare watervoorziening is het best gewaarborgd indien het publieke karakter is verzekerd. In de notitie aan de Tweede Kamer over de herziening van de Waterleidingwet is daarom aangegeven dat het waarborgen van het overheidseigendom van drinkwaterleidingbedrijven in de nieuwe Waterleidingwet wordt vastgelegd. Hiervoor bleek ook in de Tweede Kamer brede steun.

Momenteel zien we echter een ontwikkeling van liberalisering, marktwerking en privatisering in diverse sectoren met een min of meer publieke taak, zoals transport, telefonie, energie en afval. Berichten over uitverkoop van aandelen in verschillende sectoren door de huidige lokale overheden/eigenaren, alsmede fusies tussen nutsbedrijven zijn regelmatig in het nieuws.

Deze ontwikkelingen lijken via de energiesector nu ook over te waaien naar de waterleidingsector. Ik maak mij dan ook grote zorgen over ontwikkelingen die er toe zouden kunnen leiden dat waterleidingbedrijven opschuiven naar privaat eigendom, gaan concurreren om de .gebonden klant., en zich richten op .water for profit., in plaats van .not for profit..

Een watersector in private handen is zonder meer ongewenst. Allereerst omdat commerciële belangen niet passen bij een sector die dient te voorzien in een primaire levensbehoefte van gebonden klanten. Dit zou immers kunnen leiden tot afwegingen, waarbij een verschuiving zal plaatsvinden van de aandacht voor kwaliteitszorg, leveringszekerheid , continuïteit, duurzame ontwikkeling en goed bronnenbeheer naar aandacht voor kostenreductie gericht op het maken van winst. Daarnaast is bij de watervoorziening sprake van een natuurlijk monopolie voor de leveranciers. Het zou zeer onverstandig zijn om dit monopolie in private handen te geven.

In dit verband wijs ik ook op de motie Feenstra, aangenomen met brede steun vanuit de Kamer bij de behandeling van de Hoofdlijnen.

De snelheid, waarmee de ontwikkelingen in het veld thans plaatshebben, kan er toe leiden dat reeds voorafgaand aan de herziening van de Waterleidingwet concrete stappen worden genomen die haaks staan op het uitgezette beleid. Stappen die mogelijk moeilijk terug te draaien zijn.

In de richting van de overheden/eigenaren wil ik dan ook duidelijk het signaal afgeven dat hun beleid gericht dient te zijn op consolidatie van de huidige situatie voor wat betreft het overheidseigendom. Behoud het familiezilver in het belang van de gebonden klanten!

Persvoorlichting Ministerie van VROM
Marja van Paassen
tel: 070- 339 39 86
fax: 070- 339 13 52

03 jun 99 17:22

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie