Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Minister Pronk bij VWN jubileum

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Speech Minister Pronk VWN jubileum

VWN Jubileummanifestatie .Water Overbrugt Wereldwijd. 3 juni 1999

Speech Minister Pronk

Koninklijke Hoogheid,

Dames en Heren,

Ik wil beginnen met mijn gelukwensen aan het bestuur en aan alle leden van de VWN met het 100 jarig jubileum.

In deze 100 jaar heeft de openbare watervoorziening in technologisch en organisatorisch opzicht grote veranderingen doorgemaakt. De VWN heeft daarbij een zeer belangrijke rol vervuld. Het huidige, hoge, niveau van onze watervoorziening is mede door de activiteiten van de VWN tot stand gekomen. Belangrijk in dit verband om te memoreren is dat zowel VEWIN als Kiwa uit initiatieven van de VWN is voortgekomen.

Begonnen met 37 leden, is de VWN uitgegroeid tot een vereniging van niet minder dan 1300 leden. Vanaf het begin heeft de VWN er naar gestreefd de band onder de leden en hun kennis te versterken via vergaderingen en excursies. Bladerend in de jubileum uitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan, trof ik een idyllisch beeld aan uit de beginjaren, opgetekend uit de mond van een adspirant lid en toekomstig voorzitter:

' Op een mooien warmen middag in Juni van het jaar 1900, zag ik voor het eerst de Leden der een jaar tevoren opgerichte Vereeniging bijeen. Zelf nog niet als lid toegetreden, bezig met terreinmetingen tusschen het Huis ter Heide en de Bilt ten behoeve van de Amsterdamsche Waterleiding, reden mij een paar landauers benevens het traditionele brikje, dat bij rijtoeren in die dagen vrijwel steeds den stoet besloot, voorbij op den prachtigen lommerrijken straatweg. De inzittenden, leden van de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen, waren op een tocht ter bezichtiging van het Pompstation en Werken der Utrechtse Waterleiding Maatschappij op de Soesterheide bij den Stompert ...'

Vandaag is het mijn eerste kennismaking met de VWN. Nu geen landauers met een handvol heren in alle rust op een lommerrijke straatweg, maar een volle conferentiezaal met waterprofessionals bijeen voor een grootse jubileummanifestatie .Water overbrugt Wereldwijd.. Bijeen in een tijdsgewricht waar water, en drinkwater in het bijzonder, niet alleen technisch , maar ook beleidsmatig onderwerp is van vele discussies. Nationaal en internationaal.

Een heel ander beeld, maar dezelfde vereniging. Trouw gebleven aan de 100 jaar geleden geformuleerde doelstelling: het dienen van de openbare watervoorziening door haar leden te stimuleren en in de gelegenheid te stellen kennis en ervaringen uit te wisselen en aan die van andere te toetsen, alsmede die ten dienst te stellen.

Koninklijke Hoogheid,

Dames en Heren,

Ik wil de VWN niet alleen gelukwensen met haar honderd jarig bestaan, maar ook met het project dat in dit jubileumjaar centraal staat: .Water overbrugt Wereldwijd.. Met dit project wil de VWN haar kennis overbrengen naar ontwikkelingslanden en daarnaast via sponsoring een financiële injectie geven aan een aantal projecten voor drinkwatervoorziening. Aan de uitdrukking .noblesse oblige. wordt hiermee door de 100-jarige een passende invulling gegeven.

Met de toetreding van mijn Ministerie tot de geledingen van hoofdsponsors van het VWN initiatief, heb ik zowel het belang van .Water overbrugt Wereldwijd. als mijn waardering voor de initiatiefnemer willen onderstrepen.

Ik spreek de wens uit dat de Nederlandse watersector - met name voor drinkwater en sanitatie- de samenwerking met Derde Wereldlanden verder zal uitbouwen. We zouden de komende tijd de rol van de sector in deze landen meer in zijn algemeenheid eens samen verder moeten verkennen. De problematiek in Derde Wereldlanden op het gebied van drinkwater en sanitatie is, zoals bekend, enorm. De expertise en de inzet van de Nederlandse watersector is daar zeer welkom. Het onlangs opgerichte Netherlands Water Partnership, waarin ook de waterleidingsector participeert, kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

Initiatieven zoals .Water overbrugt Wereldwijd. zullen mede invulling geven aan het tweede World Water Forum, dat op uitnodiging van de Nederlandse regering van 16 tot 22 maart 2000 in Den Haag zal worden gehouden. De gehele spraakmakende .wereldgemeente. op watergebied zal daar aanwezig zijn. Op de agenda staat de ontwikkeling van een .Watervisie voor de 21ste Eeuw.. Voorbereidingen en consultaties om te komen tot een dergelijke Visie zijn mondiaal al in volle gang. Doel van dit Forum is om het niet alleen bij een Visie en mooie verklaringen te laten, maar om zo concreet mogelijke stappen te zetten die leiden tot verbeteringen van de watersituatie in de praktijk. Belangrijk hiervoor zal de Conferentie van Ministers zijn, die aan het einde van het Forum wordt gehouden. Minister Herfkens en Staatssecretaris De Vries zullen hier straks ongetwijfeld nog nader op in gaan.

Ik wil nog even terug naar de drinkwatervoorziening in Nederland.

De drinkwatervoorziening in Nederland heeft zich in zo.n 145 jaar ontwikkeld tot een openbare voorziening die garant staat voor drinkwater van een hoge kwaliteit, voor iedereen op elk moment beschikbaar, tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs, en op duurzame wijze geproduceerd. Het rapport .Water in zicht. dat recent door de VEWIN is uitgebracht maakt nog eens glashelder dat de bedrijfstak op hoog niveau presteert.

Ik ben er van overtuigd dat de organisatiestructuur van de waterleidingbedrijven, het overheidseigendom, en het samenspel tussen overheid en waterleidingbedrijven, zoals die de afgelopen jaren vorm en inhoud zijn gegeven, belangrijke voorwaarden zijn geweest voor het bereiken van dat hoge niveau. Ook voor de toekomst blijven dit belangrijke voorwaarden. Er is geen enkele reden om in deze situatie verandering aan te brengen.

Recent nog is het .Nederlandse model. voor de organisatie van de openbare watervoorziening in opdracht van mijn Ministerie uitvoerig beschreven in het rapport Private Business, Public Owners. Government Shareholdings in Water Enterprises. Hiermee wordt voorzien in een toenemende behoefte in het buitenland om kennis te nemen van het Nederlandse model als alternatief voor het Franse en Engelse model. Naar aanleiding van deze uitgave is recent door de Wereldbank een studiebezoek aan Nederland gebracht om ter plekke kennis te nemen van de wijze waarop wij hier de openbare watervoorziening hebben geregeld.

De openbare watervoorziening is een belangrijke publieke taak. Het is de primaire taak van waterleidingbedrijven om zorg te dragen voor een betrouwbare en duurzame watervoorziening. Waterleidingbedrijven hebben ook nog andere, en in zekere zin ook publieke, taken, met name op het gebied van milieu. Belangrijke taken zoals het bevorderen van milieuhygiënisch watergebruik en het bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen en het bijdragen aan natuurbeheer.

De duurzame veiligstelling van de openbare watervoorziening is het best gewaarborgd indien het publieke karakter is verzekerd. In de notitie aan de Tweede Kamer over de herziening van de Waterleidingwet is daarom aangegeven dat het waarborgen van het overheidseigendom van drinkwaterleidingbedrijven in de nieuwe Waterleidingwet wordt vastgelegd. Hiervoor bleek ook in de Tweede Kamer brede steun.

Momenteel zien we echter een ontwikkeling van liberalisering, marktwerking en privatisering in diverse sectoren met een min of meer publieke taak, zoals transport, telefonie, energie en afval. Berichten over uitverkoop van aandelen in verschillende sectoren door de huidige lokale overheden/eigenaren, alsmede fusies tussen nutsbedrijven zijn regelmatig in het nieuws.

Deze ontwikkelingen lijken via de energiesector nu ook over te waaien naar de waterleidingsector. Ik maak mij dan ook grote zorgen over ontwikkelingen die er toe zouden kunnen leiden dat waterleidingbedrijven opschuiven naar privaat eigendom, gaan concurreren om de .gebonden klant., en zich richten op .water for profit., in plaats van .not for profit..

Een watersector in private handen is zonder meer ongewenst. Allereerst omdat commerciële belangen niet passen bij een sector die dient te voorzien in een primaire levensbehoefte van gebonden klanten. Dit zou immers kunnen leiden tot afwegingen, waarbij een verschuiving zal plaatsvinden van de aandacht voor kwaliteitszorg, leveringszekerheid , continuïteit, duurzame ontwikkeling en goed bronnenbeheer naar aandacht voor kostenreductie gericht op het maken van winst. Daarnaast is bij de watervoorziening sprake van een natuurlijk monopolie voor de leveranciers. Het zou zeer onverstandig zijn om dit monopolie in private handen te geven.

In dit verband wijs ik ook op de motie Feenstra, aangenomen met brede steun vanuit de Kamer bij de behandeling van de Hoofdlijnen.

De snelheid, waarmee de ontwikkelingen in het veld thans plaatshebben, kan er toe leiden dat reeds voorafgaand aan de herziening van de Waterleidingwet concrete stappen worden genomen die haaks staan op het uitgezette beleid. Stappen die mogelijk moeilijk terug te draaien zijn.

In de richting van de overheden/eigenaren wil ik dan ook duidelijk het signaal afgeven dat hun beleid gericht dient te zijn op consolidatie van de huidige situatie voor wat betreft het overheidseigendom. Behoud het familiezilver in het belang van de gebonden klanten!

Persvoorlichting Ministerie van VROM
Marja van Paassen
tel: 070- 339 39 86
fax: 070- 339 13 52

03 jun 99 17:22

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...