Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst raadsvergadering Borsele

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Uit de raad van 3 juni 1999

Op 3 juni heeft de raadsvergadering plaatsgevonden. Wat heeft de raad nu eigenlijk besloten in die vergadering? We hebben de belangrijkste besluiten voor u op een rijtje gezet. Eén van deze besluiten vindt u niet in het onderstaande overzicht, maar wel in een uitgebreid artikel elders in deze gemeente-info. Dat is het door de raad vastgestelde onderwijshuisvestingsplan.

Verbouwing Stenge
De 1e fase van het Masterplan voor de reconstructie van het dorpscentrum van Heinkenszand (de herinrichting van de Dorpsstraat en het scholengebied) is bijna afgerond. De verbouwing van de Stenge en de inrichting van de omgeving van dit gebouw zijn nu aan de beurt. De raad heeft f 300.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwerpkosten van genoemde verbouwing en inrichting.

Regio VVV Zuid-Beveland en Tholen
Er is volop gewerkt aan de tot standkoming van een regio VVV voor Zuid-Beveland en Tholen. De raad heeft ingestemd met de fusie van het Toeristisch Bureau Zuid-Beveland Tholen en de VVV's in de regio tot één regio VVV Zuid-Beveland en Tholen.

Bestemmingsplanherziening
De heer Beuving heeft gevraagd het bestemmingsplan te herzien voor uitoefening van zijn bromfietsenhandel aan de Bloemenstraat 30 te Ovezande. Het gaat alleen om handel in bromfietsen. De Bloemenstraat is echter als locatie ongewenst voor een bromfietsenhandel. Nieuwe winkels in Ovezande dienen geconcentreerd te worden langs de Hoofdstraat tussen de Schuttersstraat en het Kerkplein. De raad heeft daarom besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de heer Beuving.

Aanpassingsinrichting Borssele
De raad heeft besloten financieel bij te dragen in een aantal maatregelen die in het gebied van de aanpassingsinrichting Borssele worden voorzien. Het gaat ondermeer om de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Monsterweg, het aanbrengen van erfbeplanting bij boerderijen, de aanleg van een fiets-wandelpad ten zuid-westen van Borssele en het inrichten van een aantal recreatieplaatsen. Samen goed voor een bedrag van ongeveer f 360.000,- .

Samenwerking milieuhandhaving
De Nederlandse handhavingssituatie op het gebied van milieuregelgeving kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan handhavingsorganen. Zo zijn handhavingsbevoegdheden gekoppeld aan het "bevoegd gezag". Dat "bevoegd gezag" is weer verdeeld over verschillende bestuursorganen, zoals het college van B&W bij een gemeente en het college van GS bij een provincie. Een onderzoek heeft geresulteerd tot het per provincie opstellen van een bestuursovereenkomst met verschillende bestuursorganen. Hierin worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de samenwerking op gebied van milieuregels in het betrokken gebied gestalte krijgt. De raad heeft ingestemd met de beschreven bestuursovereenkomst.

Grondruil
In verband met de reconstructie van de Dorpsstraat, gelegen tussen de aansluitingen met de Stenevate en de Heinkenszandseweg, wordt deze straat verbreed. Hiervoor is over de hele lengte van het weiland van de maatschap J. en C. van Damme een strook grond benodigd van ongeveer
1 meter. De gemeente zal de toegangsweg naar het sportterrein verleggen, zodat het weiland één geheel wordt. Aan de kant van de gemeentewerkplaats komt een nieuwe toegang, gedeeltelijk op grond van de maatschap.

Automatisering
De raad heeft een krediet van f 100.000,- beschikbaar gesteld voor inschakeling van een adviesbureau. Dit bureau wordt gevraagd het automatiseringsonderzoek in het gemeentehuis verder uit te werken.

Onderwijshuisvestingsplan vastgesteld door de raad In de raad van 3 juni is het onderwijshuisvestingsplan vastgesteld. Sinds 1 januari 1997 is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvestingsvoorzieningen van het onderwijs. In het onderwijshuisvestingsplan staan de uitgangspunten voor de invulling van dit beleid. Er is een investeringsplanning aan verbonden over een periode van 10 jaar.

Voor het uitvoeren van bovengenoemde verantwoordelijkheid is de gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld. De gemeente kan, binnen de marges van de wettelijke regelingen en de verordening, zelf bepalen welk beleid in het kader van de onderwijshuisvesting wordt gevoerd. In het onderwijshuisvestingsplan is aandacht voor vier hoofdzaken:
1. Groot onderhoud,

2. Investeringen,

3. Kleine ruimten en

4. Integrale huisvesting onderwijs / welzijnsvoorzieningen.


1. Groot onderhoud
De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud, de schoolbesturen voor het onderhoud aan de binnenkant van een gebouw. Voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt op basis van een meerjarenonderhoudsplanning in overleg met de schoolbesturen bekeken welke onderhoudsactiviteiten jaarlijks moeten worden uitgevoerd. De gemeente wil hierbij zoveel mogelijk duurzame materialen gaan toepassen. Zodra het onderhoud neigt naar renovatie, zal de gemeente ook kijken naar de formele afschrijvingstermijn van het gebouw, de bruikbaarheid in onderwijskundig opzicht en de bouwkundige staat van het totaal. Daarnaast is van belang of een school als instituut in stand kan blijven. Dit laatste kan in de gemeente Borsele aan de orde zijn in verband met de kleine kernenproblematiek. Verder wil de gemeente gaan samenwerken met de schoolbesturen voor afstemming tussen de gemeentelijke onderhoudsactiviteiten en die van de schoolbesturen.


2.Investeringen
De gemeente Borsele krijgt de komende jaren te maken met investeringen als gevolg van groei van scholen en de klassenverkleining. Aan de hand van de leerlingenprognoses en de maatregelen die zijn afgekondigd door het ministerie van onderwijs in het kader van de klassenverkleining, is bekeken welke scholen in aanmerking zouden kunnen komen voor uitbreidingen. De noodzakelijke uitbreidingen komen vervolgens jaarlijks tot uitdrukking in het huisvestingsprogramma. Dit programma moet jaarlijks door de gemeenteraad worden vastgesteld. In het investeringsschema is rekening gehouden met deze voorzieningen voor de eerstkomende 10 jaar.


3.Kleine ruimten
De gemeente is bereid om financiële middelen beschikbaar te stellen voor specifieke ruimten. Door allerlei onderwijskundige ontwikkelingen en een veranderende manier van lesgeven krijgen scholen namelijk behoefte aan dergelijke ruimten en in de meeste schoolgebouwen zijn deze niet voorhanden. Omdat de knelpunten per school verschillen en ook de indeling van gebouwen niet overal hetzelfde is, zal steeds van geval tot geval bekeken moeten worden wat de meest efficiënte oplossing is. Er zijn urgentiecriteria opgesteld om te voorkomen dat de gemeente geconfronteerd wordt met zoveel aanvragen, dat het hiervoor bestemde budget wordt overschreden.


4.Integrale huisvesting onderwijs/welzijnsvoorzieningen In het onderwijshuisvestingsplan is de ‘brede school' een belangrijk item. De brede school is een integrale voorziening voor onderwijs- en welzijnsopvang. Landelijk is deze ontwikkeling reeds ingezet. Mede in het kader van een doelmatig gebruik van de (onderwijs)
gebouwen wil de gemeente bekijken of dit ook in de gemeente Borsele gestalte kan krijgen. In eerste instantie wordt gedacht aan combinaties met peuterspeelzalen en vormen van kinderopvang. Of dit ook nog verder uitgebouwd kan worden naar andere sectoren (b.v. sociaal cultureel werk, speelvoorzieningen, sportstimulering enz.) wordt nog onderzocht. De gemeente is naast het onderwijsbeleid namelijk ook verantwoordelijk voor b.v. het jeugdbeleid. Op het terrein van huisvesting èn op de inhoud van het beleid.

Bredeschool in Lewedorp
In het kader van de brede school wordt in Lewedorp de spits afgebeten: er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om kinderopvang en de peuterspeelzaal onder te brengen in de accommodatie van basisschool ‘De Leeuwerik'. De basisschool biedt een unieke kans om een brede school te realiseren. Daar zijn de participanten (basisschool ‘De Leeuwerik', de peuterspeelzaal ‘De Leeuwtjes', Stichting Kinderopvang De Bevelanden (SKB) en gemeente Borsele) het over eens. De aanleiding van het initiatief voor een brede school was 1. Het huisvestingsprobleem van SKB en 2. Het feit dat de peuterspeelzaal niet aan de ARBO-eisen voldoet en ook op zoek moet gaan naar een ruimere huisvesting. Toen bleek dat drie lokalen van de basisschool ‘op papier' leeg staan, was het idee geboren voor een brede school in Lewedorp.

Huisvestingsprogramma 2000
De beleidsuitgangspunten uit het onderwijshuisvestingsplan zullen voor het eerst tot uitdrukking komen in het huisvestingsprogramma 2000. Op dit moment vinden hiervoor de voorbereidingen plaats. Na overleg met de schoolbesturen stelt de gemeenteraad het programma definitief vast. Dit zal aan het eind dit jaar plaatsvinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie