Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitvoeringsbesluit Vlaamse private arbeidsbemiddeling

Datum nieuwsfeit: 08-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Uitvoeringsbesluit private arbeidsbemiddeling

De Vlaamse regering keurde op voorstel van Vlaams minis- ter Theo KELCHTERMANS principieel het uitvoeringsbesluit i.v.m. private arbeidsbemiddeling principieel goed. Dit besluit, dat het Decreet van 13/4/1999 betreffende de private arbeidsbemiddeling, gaat nu voor advies naar de raad van State. Het decreet zelf schaft het overheids- monopolie inzake arbeidsbemiddeling af en laat private bemiddeling principieel toe, tenzij de bemiddeling aan- leiding zou kunnen geven tot misbruiken van de werkzoek- enden of frauduleuze praktijken.

De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe decreet zijn de bescherming van de werkzoekende, een vereenvoudi- ging van de huidige wetgeving en een verbetering van de doorzichtigheid van de Vlaamse arbeidsmarkt. Om flexibel te kunnen inspelen op de steeds evoluerende arbeidsmarkt werd gewerkt met een kaderdecreet dat de basisprincipes vastlegt die dan verder uitgewerkt kunnen worden via uit- voeringsbesluit. Het decreet bevat de volgende basis- principes: arbeidsbemiddeling tegen betaling is princi- pieel toegestaan. Om private arbeidsbemiddelingsactivi- teiten te mogen uitoefenen, zal men over een voorafgaande erkenning dienen te beschikken waarbij er voor bepaalde sectoren, categorieën van werknemers en/of vormen van ar- beidsbemiddeling bijkomende voorwaarden kunnen worden op- gelegd of afzonderlijke erkenningen kunnen worden vereist. En er zijn een aantal fundamentele waarborgen ter bescherming van de werkzoekende opgenomen.

Het goedgekeurde besluit bepaalt de verschillende activi- teiten waarvoor een aparte erkenning vereist is. Naast de reeds bestaande erkenningen voor uitzendactiviteiten, outplacement, selectie en arbeidsbemiddeling voor schouw- spelartiesten, wordt nu ook een erkenning ingevoerd voor au-pairbureaus en voor sportmakelaars. Het besluit legt de voorwaarden van professionele deskundigheid (diploma, ervaring,..) voor deze verschillende vormen van arbeids- bemiddeling vast.

Vooreerst worden voor het uitoefenen van private arbeids- bemiddeling algemene vereisten gesteld: ofwel beroepser- varing in de sector van het personeels- of bedrijfsbeleid van ten minste vijf jaar, ofwel houder zijn van een dip- loma van ten minste basisopleiding hoger onderwijs bestaande uit één cyclus, en een beroepservaring van ten minste twee jaar in de sector van het personeels- of bedrijfsbeleid hebben.

Voor de uitoefening van selectieactiviteiten, outplace- mentactiviteiten, private arbeidsbemiddeling van schouw- spelartiesten en private arbeidsbemiddeling van au pairs, moeten de professioneel verantwoordelijken ofwel een beroepservaring van ten minste vijf jaar hebben in de sector van het personeelsbeleid of in de betrokken sec- tor, ofwel houder zijn van een diploma van ten minste een basisopleiding hoger onderwijs bestaande uit twee cycli en een beroepservaring van ten minste vijf jaar hebben in de sector van het bedrijfsbeleid.

Bovendien moet elke persoon die selectieactiviteiten uit- oefent, ofwel een beroepservaring van ten minste drie jaar hebben in de sector van het personeels- of bedrijfsbeleid of in de betrokken sector, ofwel houder zijn van een diploma van ten minste een basisopleiding hoger onderwijs bestaande uit één cyclus en dit omwille van het feit dat het selecteren van personeel de grootste eisen stelt wat specifieke deskundigheid en beroepserva- ring betreft.

Tot slot moet elke persoon die betaalde sportbeoefenaars bemiddelt, blijk geven van voldoende vertrouwdheid met de regelgeving die de betaalde sportbeoefenaar beheerst en in het bijzonder de eigen regelgeving van de diverse sporttakken waarvoor hij bemiddelt, en van de burgerrech- telijke en sociaalrechtelijke aspecten van de relatie tussen sportclub en sportbeoefenaar.

Ongeacht de aard van de arbeidsbemiddelingsactiviteit wordt tevens geëist dat psychologische tests en persoon- lijkheidsonderzoeken enkel kunnen plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog. Verder zijn de bureaus verplicht om een jaarlijks acitiviteiten- verslag op te stellen. Dit moet het mogelijk maken om de arbeidsmarkt beter te leren kennen en de evolutie in de sector op te volgen. Zij zijn tevens verplicht een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB af te sluiten. Deze individuele samenwerkingsovereenkomst kan evenwel vervan- gen worden door een overeenkomst gesloten tussen de re- presentatieve beroepsorganisatie van het betrokken bureau en de VDAB. Een dergelijke samenwerkingsovereenkomst werd op 19/4/1999 trouwens al gesloten tussen UPEDI, de be- roepsvereniging van uitzendkantoren, en de VDAB.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: (persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie