Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herziening gewestplan Hasselt - Genk

Datum nieuwsfeit: 08-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Herziening van het gewestplan Hasselt - Genk

Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Steve STEVAERT heeft de Vlaamse regering een deel van het gewestplan Hasselt-Genk voorlopig vastgesteld.

Hasselt

In Hasselt is de vestiging van een nieuwe gevangenis opgenomen in het gebied tussen de Ring en het kanaal. De vestiging van dergelijke instelling is verantwoord op deze locatie omdat dit gebied was bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's. De locatie is bovendien goed bereikbaar, ook voor openbaar vervoer.

De beide zijden van de kanaalkom worden ingekleurd als een "gebied voor stedelijke ontwikkeling". Dit laat toe de verlaten bedrijventerreinen te saneren. Aansluitend op de bestaande ambachtelijke zone wordt in het gebied tussen de gevangenis, het kanaal en de Ring een ambachtelijke zone gecreëerd. De zone "Grenslandhallen" wordt als zone voor handelsbeursactiviteiten en grootschalige (recreatieve en culturele)activiteiten aangeduid.

De Vlaamse regering heeft ook beslist dat er bij de definitieve vaststelling, op basis van het inrichtingsplan voor de campus van het LUC, een zone voor hoogtechnologische bedrijven zal worden aangeduid.

Genk

Het hele gebied dat vroeger bestemd was voor de realisatie van het Fenix-project, wordt herbestemd. Het voormalige mijnterrein Waterschei wordt ten noorden van het spoor bestemd in functie van recreatieve voorzieningen op stedelijk niveau (aansluitend bij de bestaande recreatiezone). De terril wordt omgezet in natuurgebied (als landschap geklasseerd op 4/6/1998). Het gebied ten zuiden van het spoor wordt omgezet in een "gebied voor stedelijke ontwikkeling". De bijbehorende voorzieningen voor geplande infrastructuur aansluitend op het hoofdwegennet vervallen. De vroegere zone voor openbaar nut op grondgebied As en het recreatiegebied 'motorcross Horensbergdam' worden hernomen binnen een geheel als natuur- en bosgebied.

Voor het stedelijk ziekenhuis langs de Oosterring wordt de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen aangepast om uitbreiding mogelijk te maken. Het meest zuidelijk gedeelte wordt weer omgezet in natuurgebied.

In de omgeving van de Maten worden enkele woonuitbreidingsgebieden met bijbehorende bufferzone naar hoofdzakelijk natuurgebied en deels reservaatgebied herbestemd. De omzetting naar natuurgebied is van belang om betere bescherming te bieden aan het
vogelrichtlijngebied. Anderzijs vindt een correctie naar woongebied plaats.

De voorstellen tot herbestemming van de voormalige mijnterreinen hebben verder betrekking op het Mijnterrein in Zolder en Beringen. De herbestemming van de resterende terrils als natuurgebied kadert in de versterking van de structuur van het buitengebied met de specifieke natuurwaarden en medegebruik voor zachte recreatie. Op de terril van Zolder wordt een demonstratieproject met inplanting van 5 windturbines van 400MW mogelijk gemaakt door de aanduiding van een erfdienstbaarheidszone "gebied voor windmolenpark". In Zolder blijft het mijnterrein als industriegebied behouden. In Beringen is een gemengde functionele uitbouw voorgesteld, deels als lokaal bedrijventerrein, deels als woonuitbreidingsgebied aansluitend bij de omliggende woonwijken. Het centrale deel met de te herwaarderen mijngebouwen krijgt een toeristische functie rond de uitbouw van een mijnstreekmuseum, themapark 'minepolis'.

Buitengebied

Door de herbestemmingen in deze gewestplanherziening komt er in totaal netto méér dan 1.000 ha natuur- en bosgebied bij, terwijl de oppervlakte van parkgebieden en bufferzones op 1 ha na vrijwel niet wijzigt. Ongeveer 461 ha van de wijzigingen naar natuur- en bosgebied komt van harde bestemmingen (wonen, industrie, ...).

Deze gewestplanwijziging schenkt veel aandacht aan de bescherming van de open ruimte en aan de belangrijke natuurgebieden in Midden-Limburg, nl. de Vallei van de Zwarte Beek en de vallei van de Bosbeek. Vooral de voorstellen in verband met de vallei van de Zwarte Beek beogen het internationaal belang van deze beekvallei te erkennen en een betere invulling te geven van de zgn. Europese "Vogelrichtlijn", een richtlijn ter bescherming van zeldzame of kwetsbare vogelsoorten op Europees niveau. Grote delen van de vallei van de Zwarte Beek zijn immers aangeduid als speciale beschermingszone of "vogelrichtlijngebied" in het kader van die europese richtlijn.

De Vlaamse regering toont hiermee aan dat zij wel degelijk werkt aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Economische gebieden

De voorstellen ter verbetering van de economische structuur betreffen enkele beperkte maar strategische wijzigingen. In het kader van het economisch netwerk van het Albertkanaal wordt ten oosten van de bestaande industriezone in Meerhout over de gewestplangrens heen deze industriezone doorgetrokken op het grondgebied van de gemeente Ham. En de uitbreiding van de industriezone 'Colverenheide' in Zonhoven is in functie van het behoud en de verdere ontwikkeling van een historisch gegroeid bedrijf ter plaatse.

Lijninfrastructuren

De voorstellen die betrekking hebben op de lijninfrastructuur, hebben enerzijds betrekking op gerealiseerde infrastructuur en anderzijds het schrappen van de reservatiestroken voor niet in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerde infrastructuur.

info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 227 64 11 e-mail: (persdienst.stevaert@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie