Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Gelderse woningbouwpot voor bijzondere plannen

Datum nieuwsfeit: 09-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Gelderland

Voorstel wijziging Woningbouwpot voor bijzondere plannen

9 juni 1999

Nr. 99-227

Uit de evaluatie van de Woningbouwpot voor bijzondere plannen blijkt dat een wijziging van de regeling wenselijk is. Daarom doen Gedeputeerde Staten een wijzigingsvoorstel aan de Commissie RO. De behoefte bij gemeen ten aan extra planologische ruimte uit de Woningbouwpot is groter dan ver wacht. Bovendien is de huidige regeling niet voldoende toegesneden op re cente politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en bevat de tekst van de regeling op een aantal punten onvolkomenheden.

Het zijn met name twee recente ontwikkelingen die een wijziging van de regeling noodzakelijk maken:

* het College-akkoord 1999-2002, waarin het college zich uitspreekt voor het stimuleren van inbreidingen, vergroting van de Woningbouw pot, het opnemen daarin van woningsplitsing en het geven van een woningbestemming aan monumenten.

* het Statenvoorstel E - 282 d.d. 31 augustus 1998, waarin Provinciale Staten hebben besloten dat ook gemeenten met een kern met subregionale betekenis voortaan uit de Woningbouwpot kunnen putten en dat de planologische toets strikter moet worden uitgevoerd.

Wijzigingen
Het evaluatieverslag bevat zeventien wijzigingsvoorstellen. Samengevat:
Kortere en duidelijkere formulering van de regeling en de criteria. Deze laatste moeten worden aangescherpt en verduidelijkt, met name voor de categorieën knelpunt in leefbaarheid' en bijzondere plan nen' (zie onder) en voor de planologische toets.
* Wijziging van de huidige categorieën waarvoor extra planologische ruimte uit de Woningbouwpot kan worden toegekend. Voorgesteld wordt om de categorie onverwachte mogelijkheid' te laten vervallen.

In dat geval blijven over:
a. inbreidingen waarbij een knelpunt in de leefbaarheid wordt opgelost;
b. bijzondere plannen die afwijken van normale bouwstromen (in- en uitbreidingen); met als nieuwe onderdelen herbestemming monumenten' en dijkwoningen;
c. bijdrage aan de financiële haalbaarheid van een minimumbouwstroom (in- en uitbreidingen).
+ Vanaf het moment dat de streekplanherziening heeft plaatsgevonden ook gemeenten met een kern met subregionale betekenis in aanmerking laten komen voor de regeling. + Woningbouwpot vergroten.
+ Woningsplitsing van hoofdbedrijfsbebouwing' opnemen als afzonder lijke categorie.
+ Vanaf de streekplanherziening de Woningbouwpot beperken tot inbreidingsplannen. Uitbreiding' is dan alleen nog mogelijk bij woningsplitsing of bij herbestemming van monumenten. Daarnaast wordt nader onderzoek van bepaalde beleidspunten voorgesteld, zoals de invloed van Stedelijke Vernieuwing op de behoefte aan extra planologische ruimte. Kwaliteit wonen, werken en recreëren De Woningbouwpot voor bijzondere plannen werd ingesteld in 1995 en is gekoppeld aan de streekplanperiode 1995 tot en met 2004. De regeling biedt kleine kernen de mogelijkheid om in bijzondere situaties extra woningen te bouwen, met als doel de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in plattelandsgemeenten zo veel mogelijk te behouden. Daarnaast kunnen met behulp van de regeling woningbouwprojecten in specifieke situaties gerealiseerd worden, waardoor knelpunten (sneller) opgelost worden, buiten de reguliere planologische ruimte.
Uit de evaluatie blijkt dat de Woningbouwpot inderdaad een bijdrage levert aan het realiseren van woningbouwprojecten in geval van knelpunten, onverwachte mogelijkheden en bijzondere plannen. Ook werkt de regeling in de praktijk flexibel en probleemoplossend. De bijdrage aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren door het voorkomen van vergrijzing en draagvlakvermindering en vergrijzing is moeilijk meetbaar, maar wordt wel verondersteld.
Commissie RO
De evaluatie met de wijzigingsvoorstellen wordt ter advies voorgelegd aan de inspecteurs Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en vervolgens, op 21 juni a.s., aan de Commissie Ruimtelijke Ordening.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: + de dienst REW, de heer L. van Eijsden, tel. (026) 359 97 68, e-mail: (l.eijsden@prv.gelderland.nl) + de afdeling Communicatie, mevrouw A. Schippers, tel. (026) 359 90 17, e-mail: (a.schippers@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie