Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dankers (CDA) over indicatiestelling

Datum nieuwsfeit: 10-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Indicatiestelling (100699)

Indicatiestelling (100699)

Samenvatting

De CDA-fractie is ervan overtuigd dat er heel veel mensen hard werken om tot een goed indicatiesysteem te komen. Maar bij het lezen van de stukken doemt er een beeld op van een groeiende en tomeloze bureaucratie, waar niemand meer verant-woordelijk is voor het hele proces. Tekenend is de constatering dat er nog geen duidelijkheid is over de status van een indicatie, en over de eigen verantwoordelijk-heden van andere organen, zoals bv. het zorgkantoor of een gemeentebestuur. Onduidelijk is wie straks waarvoor verantwoordelijk en waartoe bevoegd is. Sommige zaken kunnen via een procesmatige aanpak geregeld worden. Maar een heldere afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden is van het begin af aan nodig. Het gaat om de toegang die mensen krijgen tot de AWBZ-zorg! Niet nog meer wachtlijsten s.v.p.! Zorg eerst dat de kerntaak op rolletjes loopt voordat de verbreding wordt ingezet of verdere schaalvergroting opgepakt!

Den Haag, 10 juni 1999

Nadere punten rond de indicatiestelling:

Technocratische bureaucratie

Als ik in de tweede alinea lees De indicatiestelling nieuwe stijl is een belangrijke stap in het kader van de modernisering van de AWBZ, waarin de vraag van de cliënt centraal staat, dan ben ik benieuwd naar het stuk dat we daarover nog gaan krijgen. Want het stuk dat we over de indicatiestelling hebben ontvangen belooft niet veel goeds, als we daarin kunnen proeven hoe het straks met de flexibilisering van de AWBZ zal gaan. Het ademt de geest van een techno-cratische bureaucratie uit.

Waarom spreekt U voortdurend van een professionaliseringsslag? Is de majeure operatie nu een gevolg van de behoefte aan meer uniforme en onafhankelijke indicatie, of een reactie op een conclusie dat beroepskrachten die tot heden de indicatie verrichtten dit onvoldoende professioneel zouden doen?

Voorzitter, ik wil niet verhelen dat ik bij verdere lezing van het stuk wat nijdig werd. Wie kan dit nu blijven volgen? Ik citeer pag. 6, punt 2.5:
Professionalisering.
De indicatiestelling gehandicaptenzorg nieuwe stijl moet resulteren in de invoering van een landelijk uniforme objectieve, onafhankelijke en integrale werkwijze. Onder verantwoordelijkheid van het sectoroverleg indicatiestelling gehandicapten-zorg is er een modelprotocol ontwikkeld dat de leidraad vormt voor een landelijk uniforme werkwijze. Het protocol moet de beoogde integrale benadering inhoudelijk ondersteunen. Ondersteuning van de cliënt bij de hulpvraagverduidelijking moet afgestemd zijn op het indicatiestellingproces, terwijl ook de samenhang met andere geprotocolleerde indicatietrajecten (V&V, Leerlinggebonden financie-ring, WSW) moet plaatsvinden. Tevens is een adequate afstemming qua terminologie en typologie tussen het protocol en de geflexibiliseerde zorgaanspraken (producten) AWBZ van essentieel belang voor de invoering van een landelijk geformaliseerde uniforme indicatiestellingspraktijk, die tevens de basis vormt voor de uitvoering van een betrouwbaar registratiesysteem. Wil de staatssecretaris deze passage nog eens in eenvoudige woorden uitleggen?

Bevoegdheden

Het meest kwalijk vinden wij dat er geen duidelijkheid is over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat wordt in de notitie ook toegegeven, waar wij lezen: Uitgangspunt blijft de ten principale vastgestelde onafhankelijke, objectieve en integrale indicatiestelling, maar zowel vanuit de optiek van de cliënt als de verantwoordelijkheid van het indicatieorgaan en die van het zorgkantoor voor de uitvoering van de AWBZ moet er geen onduidelijkheid bestaan over de status van het indicatiebesluit en de gevolgen daarvan voor het operationaliseren van ieders verantwoordelijkheid. Maar in de notitie wordt die duidelijkheid niet gegeven. Kan de staatssecretaris in dit overleg meer duidelijkheid geven?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de indicatieorganen. Het rijk kan niet op een indicatie worden aangesproken, dat is het RIO. Maar kan de gemeente wel op niet-functioneren aangesproken worden? Of een rechtszaak aangedaan worden? En hoe moeten gemeenten dat toezicht uitoefenen (concreet)? Hoe verhoudt zich dat tot de rol van het Staatstoezicht voor de Volksgezondheid? En tot de bevoegdheid van de minister om allerlei zaken dwingend voor te schrijven?

Verbreding tast zelfstandige bevoegdheid gemeenten aan

U wilt verbreding met andere gemeentelijke zaken, zoals de WVG en welzijn. Dat is toch aan gemeenten zelf om te beslissen? Het beleidsterrein Welzijn is volledig gedecentraliseerd! Wordt hier via de achterdeur weer meer naar het rijk (centrale regie) toegetrokken? Waarom opschaling van de RIOs, dat is toch aan de lokale overheid om te bepalen?

Waarom streven naar grotere schalen? Op andere terreinen hebben we toch al geleerd dat doorgeschoten grootschaligheid alleen maar leidt tot slecht functio-nerende bureaucratieën? Instituten zoals GAK en arbeidsbureau worden ontman-teld en hier worden weer instituten zonder weerga opgebouwd. Compleet met landelijk facilitair centrum, met een koepelorganisatie erbij, enzovoorts.

Als voor de CDA-fractie één punt moet worden meegenomen in de evaluatie, dan zijn dat de totale kosten van deze operatie: hoeveel formatie is er mee gemoeid? Direct en indirect via al die steungroepen. De meerkosten van de nieuwe stijl, eenmalig en structureel. Opdat we dan kunnen beoordelen of dat opweegt tegen de verbetering van de kwaliteit voor de mensen die geïndiceerd moeten worden.
Vooralsnog vrezen wij dat het proces doorgaat van meer geld naar administratie dan naar daadwerkelijke zorg aan de mensen.

Dan nog een aantal vragen, ingegeven door reacties uit het veld, waarover in de notitie niets te lezen valt:

1. Wil de staatssecretaris reageren op uitspraken van o.a. verpleegkundigen van de werkvloer dat er regelmatig sprake is van verkeerde indicatiestelling, zeker inzake terminale thuiszorg, en dat daardoor nogal eens herindicatie nodig is?

2. Kloppen geluiden die her en der vernomen worden dat er nu ook voor de indicatie wachtlijsten beginnen te ontstaan? Wat denkt U er aan te doen als dit juist is?

3. Wat doet het kabinet met geluiden vanuit de gemeenten dat de indicatie nieuwe stijl veel hogere uitvoeringskosten met zich mee brengt dan nu is overgedragen aan het gemeentefonds?

4. Heeft U er begrip voor dat er gemeenten zijn die weigeren meer kosten te betalen voor het RIO dan zij van het rijk voor deze taak hebben ontvangen? Wat als hierdoor wachtlijsten gaan ontstaan? Gaat U daar dan wat aan doen?

5. Wij krijgen signalen (CSO / Per Saldo) dat her en der bij de indicatiestelling toch rekening wordt gehouden met de schaarste. Dat is heel ernstig, want de opzet is nu juist dat dit niet gebeurt, dat onafhankelijk de zorgbehoefte wordt vastgesteld. Kent de staatssecretaris deze geluiden? Gaat U hierin onmiddellijk ingrijpen?

6. Ik heb U schriftelijke vragen gesteld over de noodzaak van een indicatie als het gaat om een eenmalig adviesconsult door de thuiszorg op verzoek van een arts of specialist. In de antwoorden gaat U tot twee maal toe langs de vraag af, die was gericht op de overdadige bureaucratie die hieruit bleek. Uit de antwoorden moet ik dus opmaken dat U dat kennelijk normaal vindt. Is er een beleidslijn geen cent AWBZ-geld zonder RIO-indicatie? De CDA-fractie vindt het in ieder geval niet normaal, en vindt dat hier een eind aan moet komen. Wil de staatssecretaris mij uitleggen in hoeverre dit valt onder professionalisering of kwaliteitsslag?

7. Via de radio begreep ik dat het ministerie er kennelijk voor voelt om de zgn. enkelvoudige indicatiestelling weer in handen van de thuiszorginstelling te geven. Klopt dit bericht? Hoe wilt U dat vorm geven? Gaat dat via het verplicht stellen van een mandatering door de RIO, of wilt U het weer uit het pakket voor het RIO lichten? Hoe moeten consumenten dat toezicht kunnen uitoefenen of de indicatiestelling geschiedt volgens het principiële uitgangspunt?

8. Waarom de kennelijke haast om de gemeenten te dwingen om ook de indicatie voor WVG en Welzijnsonderdelen aan de RIO over te dragen? Dat is in strijd met het respecteren van de verantwoordelijkheid van de andere overheden. Hoe dicht bij de burgers blijft een en ander dan? De kwaliteit voor de klant is niet alleen gediend met een loket ter plaatse om zich te melden. Het hele proces moet zich in de gemeente kunnen afspelen wil het werkelijk klantvriendelijk zijn!

9. Hetzelfde geldt wat ons betreft de verbreding met andere taken. Het is te gek voor woorden dat verder wordt gebouwd aan allerlei instituten, zoals bv. de landelijke koepels en organen, terwijl de basistaak nog niet goed geregeld is.
Als er al sprake is van een goede procesmatige aanpak, dan moet het bottom-up groeien, en dat gebeurt hier niet. Verbreding hoort niet aan de orde te zijn zolang niet alle basistaken op rolletjes lopen. Daar schort het nog te zeer aan. Dat geldt dan wat ons betreft zowel andere gemeentelijke taken als andere sectoren.

Kortom voorzitter, de notitie heeft voor mijn fractie geen vragen beantwoord, eerder meer vragen en zorgen opgeroepen. Wat ons betreft moet een pas op de plaats worden gemaakt totdat er meer duidelijkheid is over het eindplaatje inzake de verantwoordelijkheidsverdeling, de kosten en een heldere positie van alle partijen. Anders wordt de greep op het proces volledig verloren.

N. Dankers,
Tweede-Kamerlid

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...