Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER kritisch over onderdelen SUWI-nota kabinet

Datum nieuwsfeit: 10-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER

10 juni 1999

SER in ontwerpadvies kritisch over onderdelen SUWI-nota kabinet

In grote lijnen onderschrijft de SER de doelstellingen van het kabinet, zoals verwoord in de nota Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). Deze doelstellingen hebben betrekking op verbetering van de klantgerichtheid, het bevorderen van de reïntegratie en de versterking van effectiviteit en efficiency. Desondanks zijn er grote twijfels over de wijze waarop het kabinet deze doelstellingen wil bereiken. Deze twijfel betreft vooral de positionering van de claimbeoordeling, de positie en het takenpakket van de Centra voor Werk en Inkomen (CWI's), de positie en samenstelling van het Landelijk Instituut Werk en Inkomen (LIWI) en, ten slotte, het opdrachtgeverschap met betrekking tot de uitvoering van de werknemersverzekeringen.

Dat staat in een ontwerpadvies(1) Structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI) dat namens de Commissie Sociale Zekerheid is opgesteld door een werkgroep onder voorzitterschap van prof.dr. A.H.J. Kolnaar. Het ontwerpadvies is een vervolg op het SER-advies van 1998 over de organisatie van de sociale verzekeringen(2) en reageert nu op de zogeheten SUWI-nota van het kabinet. Het zal worden besproken tijdens de raadsvergadering van vrijdag 18 juni aanstaande.

Claimbeoordeling privaat uitvoeren
De werkgroep constateert dat het kabinet grotendeels vasthoudt aan de eerder in 1998 geschetste verdeling tussen publieke en private taken en verantwoordelijkheden. Het kabinetsvoorstel houdt onder andere in dat de claimbeoordeling wordt verricht door publieke Centra voor Werk en Inkomen (CWI). Onder claimbeoordeling valt de beslissing omtrent de verwijtbaarheid van het ontstaan en het voortduren van werkloosheid in het kader van de WW, de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO en de beoordeling van de afstand van de werkzoekende tot de arbeidsmarkt (fase-indeling).

De werkgroep stelt vast dat deze opzet leidt tot een loskoppeling van de claimbeoordeling van de uitkeringsverzorging en reïntegratie-activiteiten. Dit veroorzaakt een knip in de gevalsbehandeling en heeft tot gevolg dat het totale uitkeringsproces over meerdere instanties en partijen wordt verdeeld. Daarmee ontstaat onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden en wordt een potentiële bron van competentiegeschillen ingebouwd. Bovendien belemmert dit een eenduidige regievoering en het nemen van verantwoordelijkheid voor een snelle reïntegratie.

In zijn advies van 1998 heeft de SER ervoor gepleit dat de claimbeoordeling voor de werknemersverzekeringen door geprivatiseerde uitvoeringsinstellingen (uvi's) wordt uitgevoerd, op voorwaarde dat dit gebeurt in een juridisch afgezonderde, niet op winst gerichte eenheid van de holding die gebonden is aan publiekrechtelijke regels, inclusief de bijbehorende publiekrechtelijke rechtsbescherming.

Alternatief model
De commissie beveelt het kabinet aan de SUWI-voorstellen te heroverwegen en daarbij gebruik te maken van het door de Stichting van de Arbeid en het Lisv ontwikkelde alternatief model. In dit model worden de WAO-keuringen door de uvi's verricht en krijgt het CWI een toetsende rol. De uvi's stellen de medische beperkingen van de verzekerde feitelijk vast, evenals de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit wordt vervolgens getoetst door het CWI (op basis van onder meer steekproefcontroles door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen in dienst van het CWI). Daarnaast vinden systeembeoordelingen plaats (door certificering van keuringsprocessen) en wordt intercollegiale toetsing voorgeschreven.

In het ontwerpadvies wordt vastgesteld dat het kabinet in de SUWI-nota kiest voor een door de overheid uitgevoerde claimbeoordeling onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van een publiek orgaan waarin onder meer de sociale partners zijn vertegenwoordigd.

De commissie is van oordeel dat de keuze van het kabinet voor uitvoering van de claimbeoordeling door publieke CWI-functionarissen (met andere woorden: uitvoering binnen het publieke domein) als consequentie dient te hebben dat niet het Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen (LIWI,waarin ook sociale partners zijn vertegenwoordigd) maar de minister van SZW zelf de uitvoering beleidsmatig dient aan te sturen.

CWI's geen meerwaarde
De werkgroep betwijfelt of de CWI's, zoals nader ingevuld en vormgegeven in de kabinetsvoorstellen, een meerwaarde zullen hebben.

Voor werkgevers lijkt het CWI - zoals voorgesteld in de SUWI-nota - onvoldoende slagkracht te hebben om een aantrekkelijk en samenhangend pakket aan dienstverlening te kunnen bieden. Liever ziet de werkgroep een voor werkgevers effectieve bemiddeling die is gebaseerd op de huidige basisdienstverlening van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Daarvan dienen ook het acquireren en registreren van vacatures, de voorselectie en de nazorg onderdeel uit te maken. Ook betwijfelt de werkgroep de haalbaarheid en zin van een nationale vacaturebank.

Ten aanzien van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden constateert de werkgroep dat de voorgestelde uitvoeringsstructuur in veel gevallen leidt tot extra contactmomenten en -organisaties, inclusief de daarbij horende dossieroverdrachten en systeemovergangen.

De werkgroep pleit er in het ontwerpadvies dan ook voor om de uitvoeringsstructuur meer in lijn te brengen met het proces Samenwerking Werk en Inkomen (SWI) dat in 1995 is gestart. De benadering van SWI als samenwerking tussen zelfstandige partijen (gemeenten, uvi's en arbeidsbureau's) is in de SUWI-nota vervangen door landelijk aangestuurde, zelfstandige CWI's. Gezien het stadium waarin de SWI-samenwerkingsexperimenten zich bevinden, vindt de werkgroep het echter te vroeg om nu de nadere invulling van de CWI's definitief vast te leggen. Pas over enige jaren zou uit de functionerende regionale SWI-benaderingen de best practice kunnen worden gekozen die dan landelijk zoveel als mogelijk gestandaardiseerd en herkenbaar kan worden ingevoerd. Dit biedt de meeste garantie voor klantvriendelijkheid, een samenhangend sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid en een efficiënte samenwerking tussen de verschillende partijen.

De werkgroep stelt bovendien voor dat bij de nadere invulling van de CWI's afdoende aandacht wordt besteed aan een samenhangend (regionaal) beleidskader. Het gaat daarbij om het creëren van een orgaan dat in staat is de vraag- en de aanbodzijde van de arbeidsmarkt effectief bij elkaar te brengen.

Landelijk Instituut Werk en Inkomen (LIWI)
De door het kabinet beoogde samenvoeging van het Lisv en het CBA tot het LIWI waardeert de werkgroep op zichzelf genomen positief. Deze samenvoeging geeft ook op het hoogste bestuurlijke niveau uiting aan de integratie van uiteenlopende beleidsterreinen.

De SUWI-nota biedt echter geen eenduidige omschrijving van de functionele eindverantwoordelijkheid van het LIWI, noch van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van SZW en ook niet van de verhouding daartussen. Het komt de werkgroep evenwel voor dat de beleidsruimte voor het LIWI-bestuur te beperkt zal zijn om een breed en samenhangend arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren. De werkgroep vindt het daarom wenselijk dat het LIWI wel een reële bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgt met als een van de kerntaken het bepalen van een breed, samenhangend en sectoraal arbeidsmarktbeleid. Het LIWI moet dan ook de ruimte hebben om de daarbij behorende budgetten gericht te kunnen inzetten.

Ten slotte pleit de werkgroep voor een tripartiete opzet (sociale partners en gemeenten met een onafhankelijk voorzitter) van het LIWI-bestuur, gelet op de verantwoordelijkheden die in het LIWI samenkomen.

Regionale overlegplatforms met bevoegdheden
Volgens de werkgroep komt de grote betekenis van een samenhangend (regionaal) beleidskader, mede gericht op sectoraal arbeidsmarktbeleid, in de SUWI-nota onvoldoende tot uitdrukking. De activiteiten van CWI's zijn in de voorstellen van het kabinet primair gericht op een individuele dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

In beginsel staat de werkgroep positief tegenover de instelling van regionale overlegplatforms. Opdat deze daadwerkelijk een rol kunnen spelen als schakel tussen landelijk, sectoraal en regionaal beleid, zouden zij echter formele bevoegdheden moeten krijgen, met name inzake de regionale middelencoördinatie. Alleen zo kunnen de platforms naar verwachting adequaat bijdragen tot zowel de landelijk beleidscoördinerende rol van het LIWI, als tot de vertaling van het door het LIWI geformuleerde beleidskader naar het regionale niveau. Om de relatie tussen het landelijke en sectorale beleid verder te versterken bepleit de raad dat de regionale overlegplatforms worden ingesteld door het LIWI; het kabinetsvoorstel dat het initiatief hiertoe bij gemeenten legt, wijst de werkgroep hiermee af.

Ter voorkoming van versnippering van het arbeidsmarktbeleid verdient het verder aanbeveling de platforms te vestigen op het niveau van de door het kabinet voorgestelde CWI-plus-kantoren. De werkgroep stelt voor de platforms samen te stellen uit vertegenwoordigers van de regionale overheid en sociale partners.

Opdrachtgeverschap
De SUWI-nota bevat verschillende voorstellen gericht op een vergroting van de marktwerking op het terrein van werk en inkomen. Met het kabinet onderschrijft de werkgroep de stelling dat marktwerking als middel kan bijdragen tot een doelmatiger en doeltreffender uitvoering.

De werkgroep constateert met instemming dat het kabinet kiest voor een overgang van het huidige centrale opdrachtgeverschap naar een decentraal bipartiete samengesteld opdrachtgeverschap, waarvan de ondergrens vooralsnog ligt bij (groepen van) werkgevers met meer dan 100 werknemers. Ieder schaalniveau daarboven (sectoren, CAO-niveau, bedrijfstakken) is ook mogelijk. Aangaande de (gefaseerde) invoering van het opdrachtgeverschap, meent de werkgroep dat hiermee op korte termijn ervaring kan worden opgedaan. Hij verwijst hierbij naar de opvatting van het Lisv dat het takenpakket van het opdrachtgeverschap het wenselijk maakt dat - eventueel op beperkte schaal - vóór 1 januari 2002 wordt geëxperimenteerd met vormen van decentraal opdrachtgeverschap, vooral wat de reïntegratietaak betreft. Dat decentrale opdrachtgeverschap moet dan wel voldoende ingekleed worden, bijvoorbeeld met een modelcontract voor de onderhandelende partijen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...