Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zelfredzaamheid centraal bij steun aan Antillen en Aruba

Datum nieuwsfeit: 14-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nederlandse steunverlening aan Nederlandse Antillen en Aruba effectiever en doelmatiger: zelfredzaamheid staat centraal

14 juni 1999
Het samenwerkingsbeleid tussen de Koninkrijkspartners Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba zal in deze kabinetsperiode gericht zijn op het versterken van de bestuurskracht van de landen in de Cariben. Het verlenen van hulp en bijstand moet tot doel hebben de regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba in staat te stellen hun eigen verantwoordelijkheden waar te maken en recht te doen aan de autonomiegedachte waarop het Koninkrijk is gebaseerd.
Centrale doelstelling in het beleid is de zelfredzaamheid van de Koninkrijkspartners te bevorderen. De Koninkrijkspartners moeten hun eigen overheidshuishouding zodanig op orde hebben, dat kan worden volstaan met een reguliere bestuurlijke en financiële verhouding.
De Nederlandse regering constateert dat de huidige wijze van steunverlening door middel van projectfinanciering niet moet worden voortgezet, omdat het rendement te gering is en wil de steun aan de Nederlandse Antillen en Aruba in de toekomst effectiever en doelmatiger inzetten. De regering sluit daarbij aan op de conclusies van de zgn. commissies Wawoe en Biesheuvel. Dit staat in de beleidsnota Toekomst in Samenwerking Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba, die staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Kern van het nieuwe samenwerkingsbeleid
Op de korte en middellange termijn moeten gezamenlijk overeengekomen, voortschrijdende samenwerkingsprogrammas de kern vormen van het samenwerkingsbeleid. De samenwerkingsmiddelen zouden hiertoe in fondsen moeten worden gestort, beheerd en verdeeld door een onafhankelijke, regionale instantie, bijvoorbeeld een ontwikkelingsbank.
De invoering van een dergelijke bekostigingswijze is een eerste stap op weg naar een reguliere bestuurlijke en financiële verhouding op de lange termijn. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

· de betrokkenheid van Nederland is erop gericht de autonomie van de landen overzee te ondersteunen,

· werken aan de kwaliteit van het bestuur (good governance) · verbetering van de effectiviteit en efficiency van de inzet van de samenwerkingsmiddelen m.b.v. de expertise van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, OESO en de Wereldbank · de samenwerkingsmiddelen moeten niet in de plaats komen van investeringen die de Nederlandse Antillen en Aruba zelf moeten financieren
· keuze van te financieren projecten en inzet van technisch personeel moeten elkaar ondersteunen en versterken · de middelen moeten besteed worden aan structurele verbeteringen in plaats van aan ad hoc maatregelen.
Naast kwaliteit van het bestuur is een gezond
financieel-economisch beleid voorwaarde voor de uitvoering van het nieuwe beleid.
De overgangsperiode naar de na te streven eindsituatie
-zelfredzaamheid- zal voor de Nederlandse Antillen en Aruba verschillend zijn. Voor Aruba zal deze periode al per 1 januari ingaan, omdat Aruba aan het merendeel van de hiervoor beschreven uitgangspunten lijkt te voldoen. Voor de Nederlandse Antillen geldt dat de regering een met het IMF overeen te komen structureel aanpassingsprogramma uitvoert bij het saneren van de overheidsfinanciën.
Drie beleidsterreinen prioriteit
De Nederlandse regering zal in overleg met de Antilliaanse en Arubaanse regering voorstellen in de samenwerkingsprogrammas prioriteit te verlenen aan die beleidsterreinen waar Nederland een gezamenlijk belang ziet van de Koninkrijkspartners. Deze terreinen zijn:
· de kwaliteit van het bestuur
· duurzame economische ontwikkeling
· onderwijs
Rechtshandhaving De regering wil een deel van de samenwerkingsmiddelen de specifieke bestemming rechtshandhaving geven. Daarbij zal de huidige projectmatige inzet gecontinueerd worden, Daarbij gaat het om middelen, die ingezet worden op het terrein van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie, de recherchesamenwerking, de kustwacht en het gevangeniswezen. De regering vindt een bijzondere positie voor deze onderwerpen gerechtvaardigd vanwege de waarborgplicht van het Koninkrijk voor de kwaliteit van het bestuur, de zorg voor de fundamentele rechten van de mens en rechtszekerheid op basis van het Statuut. Toekomst in samenwerking
Samenwerking tussen gelijkwaardige partners, met respect voor de eigen autonomie en met begrip voor de wederzijdse belangen. Samenwerking tussen partners met betrokkenheid voor elkaars noden. Dit zijn de achterliggende gedachten van de regering bij dit beleidskader.
Het perspectief voor Aruba is goed. Ook voor de Nederlandse Antillen moet het perspectief, ondanks huidige tegenslagen, positief worden. Beide landen beschikken immers over een groot potentieel en over goede mogelijkheden om de zelfredzaamheid te vergroten.
In de komende maanden zal Nederland het initiatief nemen om met de Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse regering te overleggen. De regering gaat ervan uit dat de Nederlandse Antillen en Aruba de mogelijkheden zullen aangrijpen om het beleidskader in gezamenlijk overleg verder uit te werken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie