Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 15-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 8 juni 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 08 juni 1999 vastgesteld op 15 juni 1999.

Haalbaarheidsonderzoek
Hall of Science Venlo.

Gedeputeerde Staten hebben overeenstem-
ming bereikt met de Stichting Hall of
Science en Twijnstra Gudde Management
Consultants inzake de afronding van het
haalbaarheidsonderzoek met betrekking
tot het plannen voor een ontdekkings-
en wetenschapscentrum in Venlo.
Gedeputeerde Staten zullen binnenkort
een inhoudelijk standpunt over de uit-
komsten bepalen.

Plan van Aanpak 2e fase
POL.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd
met het Plan van Aanpak 2e fase POL.

Hoogwaterbestrijding.
Ondersteuning aanvragen
voor Europese bijdrage uit
het programma Interreg
Rijn en Maas Activiteiten
(IMRA).

Gedeputeerde Staten hebben het, in
overleg met de waterbeheerders
opgesteld programma "Waterretentie
in Limburg" vastgesteld. Het programma
omvat op korte termijn uitvoerbare
maatregelen die een bijdrage leveren
aan de hoogwaterbestrijding. Zij hebben
de minister van VROM verzocht om
positief te adviseren aan de
IRMA-projectorganisatie bij de
behandeling van de door de water-
beheerders in te dienen aanvragen
voor Ec-bijdrage vanuit IRMA-programma.

Gewijzigd PS-voorstel
herpositionering PRV.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
Provinciale Staten voor te stellen
de Verordening van de PRV vast te
stellen met medeneming van bijgaande
wijziging naar aanleiding van de
vergadering van de Vaste Commissie.

Mandatering bevoegdheid
aangaan bruikleenovereen-
komsten roerende monumenten.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
de bevoegdheid voor het aangaan van
bruikleenovereenkomsten met betrekking
tot roerende monumenten aan de
directeur Welzijn te mandateren.

Convenant NS, gemeente
Sittard en provincie
Limburg m.b.t. het
rangeeremplacement Sittard.

Gedeputeerde Staten hebben besloten
de in een convenant vastgelegde af-
spraken tussen betrokken partijen te
ondertekenen. Via de op korte termijn
op basis van gemaakte afspraken in dit
convenant, te starten milieuvergun-
ningsprocedure, zullen de omwonenden
kennis kunnen nemen van de inhoud van
bedoelde afspraken.

Aanleg verkeersplein
Roggelsebrug (N275/N279)
te Meijel.

GS hebben PS voorgesteld een krediet
beschikbaar te stellen van f 4,4 mln.
voor de aanleg van een rotonde op
de Roggelsebrug (N275/N279) te Meijel.

Begroting 1999 en 2000
van de Stichting Kasteel
Groot Buggenum.

GS hebben besloten de begroting 1999
en 2000 van de stichting Kasteel Groot
Buggenum goed te keuren en de vergoe-
ding van de stichting voorlopig te
bepalen op f. 114.700,-- resp.
f. 117.000,--.

Aanvraag van Martens
Groeve BV om een ontgron-
dingsvergunning voor
terreinen in de gemeente

Gedeputeerde Staten hebben besloten
een nieuwe vergunning te verlenen voor
de beide bestaande groeves Martens in
de gemeente Beek.
Beek.

Procedure selectie uit-
zendbureaus t.b.v.
inlening tijdelijk perso-
neel.

Gedeputeerde Staten stemmen in met de
procedure en de selectie- en gunnings-
criteria t.b.v. de selectie van een
uitzendbureau dat de inlening van
tijdelijk personeel kan gaan verzorgen

Vragen op grond van art.

21 RvO van Provinciale
Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de
heer Koopmans en mevrouw
Hofman-Ruijters (CDA) over
rondetafelgesprekken, van de heer
Wintraeken (GroenLinks) over het beheer
van de Brunssummerheide, van de heer
Koopmans (CDA) over de beleidslijn
Ruimte voor de Rivier, van mevrouw
Meerten-Schoenmakers (OU55+) over
overstortingen in het riool te Haelen,
over de vervuiling van een waterloop in
Ambt Montfort, over scheurvorming in
het Stevolgebied, van de heer Van
Zutphen (SP) over een receptie bij het
Groene Kruis, van de heer Timmermans
(PNL) over kogelvangers van
schutterijen, van de heer Knibbe (CDA)
over de A73 en van de heer Van Cleef
(PNL) over een halte te Sittard.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie