Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 15-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland op 15 juni 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit

1.
Vergadering IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat op 17 juni 1999 Het college besluit:
Behoudens kanttekeningen in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat (Milieu, Water, Landbouw en Natuur).

2.
Vergadering IPO-adviescommissie Ruimte en Groen op 17 juni 1999 te Utrecht Het college besluit:

1. In te stemmen met kanttekeningen bij de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Ruimte en Groen
3.
Ontwerpregeling samenvoeging 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht Het college besluit:
De bijgaande concept-ontwerp-regeling vast te stellen, strekkende tot samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht;
de ontwerp-regeling te sturen aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, vergezeld van een brief waarin aan het college wordt verzocht de ontwerp-regeling en hun advies daarover aan hun Staten voor te leggen;
3. de ontwerp-regeling eveneens te sturen aan de raden en colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie gemeenten en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4.
Statenvoordracht beslissing op bezwaar en voordracht herziening van Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot en met 2002 Het college besluit:

1. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp besluit inhoudende:
* de beslissing op bezwaar tegen het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg
1999-2002 ingediend door het Spalier; waarin het maximaal subsidie van het Spalier voor 1999 zoals vastgesteld Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999-2002 (op bladzijde 44) wordt herzien en van f
15.707.533,- wordt verhoogd naar f 15.802.964,-;
* de beslissing op bezwaar tegen het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg
1999-2002 ingediend door de Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Texel;
in principe vast te stellen.

2.. Het onder 1 genoemde principe besluit ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie ZWC in haar vergadering van 7 juli 1999.


3. Bij gebleken instemming van deze Statencommissie de voordracht ter vaststelling voor te leggen aan PS in haar vergadering van 13 september 1999.

5.
Beantwoording schriftelijke vragen statenleden mw.M.Beens-Jansen en mw.C.H.E.Trautwein-De Wit (Groen Links) inzake bespreking rapport "Kust op Koers" in Provinciale Planologische Commissie Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Dienstregeling streekvervoer Midnet Het college besluit:
1. de wijzigingsvoorstellen van het streekvervoer van Midnet ingaande
5 september 1999 voorlopig goed te keuren. Deze betreffen op hoofdlijnen het aanpassen van de patroontijden, het wijzigen van de lijnvoering in Huizen-West, het verleggen van het eindpunt van lijn
135 naar de Haven van Huizen en het knippen van lijn 135 bij het NS-station Hilversum;

2. de wijzigingsvoorstellen voor te leggen aan de Statencommissie WVV op 2 juli a.s.;

3. na behandeling van de voorstellen in de Statencommissie WVV de GS-commissie te machtigen de voorstellen definitief vast te stellen ingaande 5 september 1999 tot en met 27 mei 2000.
7.
De derde eeuw spoor Het college besluit:

1. kennis te nemen van de kabinetsvisie op het spoorvervoer 'De derde eeuw spoor';

2. in te stemmen met de concept-reacties op de nota De derde eeuw spoor aan de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat van het IPO en van het samenwerkingsverband Hou de noordelijke randstad bereikbaar;

3. zijn belangstelling voor de mogelijkheden voor decentralisatie van regionaal/stadsgewestelijk spoorvervoer door middel van bijgaande brief kenbaar te maken aan de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat;

4. het overleg aan te gaan, via de provinciale verkeers- en vervoerberaden, over het regionaal verbindend openbaar-vervoernetwerk en prestatie-eisen daarvoor te formuleren, met als doel gezamenlijk de meerwaarde vast te stellen van decentralisatie van het regionaal spoorvervoer;

5. in overleg te gaan met het rijk om de voorwaarden te bespreken waaronder tot decentralisatie van het cluster Noord-Holland Noord zal worden overgegaan;

6. met regionale partners in het samenwerkingsverband Hou de noordelijke Randstad bereikbaar gezamenlijk prestatie-eisen voor het RegioNet vast te stellen en deze in te brengen in de onderhandeling tussen het ministerie van Verkeer & Waterstaat en NS-Reizigers over het prestatiecontract over het vervoer (waaronder het stadsgewestelijke vervoer) op het hoofdrailnet;
7. het standpunt over de nota De derde eeuw spoor voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer ter advisering over het vervolg-proces.

8.
Rapportage over de alternatieve bekostiging en organisatie capaciteitsuitbreiding Coentunnel en aanleg Westrandweg door middel van publiek-private samenwerking Het college besluit:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van de projectgroep 'Alternatieve bekostiging en organisatie capaciteitsuitbreiding Coentunnel en aanleg Westrandweg';
2. Coentunnel en Westrandweg onverminderd te beschouwen als een rijksverantwoordelijkheid, maar gezien de prioriteitstelling aan rijkszijde bereid te zijn mee te denken over andere financieringsconstructies ter realisering van deze projecten
3. daarbij als uitgangspunt te nemen dat bij welke financieringswijze dan ook de keuzevrijheid voor de weggebruiker dient te worden gehandhaafd om al dan niet gebruik te maken van het weggedeelte waarvoor moet worden betaald

4. dat nadere uitwerking nodig is van de voorstellen van de projectgroep

5. de Minister van Verkeer en Waterstaat te vragen haar verantwoordelijkheid te nemen en ervoor zorg te dragen dat zowel de capaciteitsuitbreiding van de Coentunnel als de aanleg van de Westrandweg alsnog wordt opgenomen in het korte termijn projectenprogramma van het Kenniscentrum PPS, alsmede in de realisatiefase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport;
6. bij vervolgstappen (ten aanzien van de planologische procedure en het nader onderzoek naar de exploitatiemaatschappij) private partijen hierbij van meet af aan te betrekken;

7. gelet op de doorlooptijd (zeker 2 à 3 jaar) de hoogste prioriteit zal moeten worden gegeven aan het voortzetten van de planologische procedures, waarbij het rijk het voortouw zal moeten nemen;
8. er bij het rijk op aan te dringen dat een onderzoek wordt gestart naar de voor- en nadelen en wijze van inrichten van een 'exploitatiemaatschappij', die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de exploitatie (onder meer het onder bestuurlijke randvoorwaarden hanteren van het prijsinstrument) van de weg-infrastructuur en dat in verband met exploitatierisico's publieke partijen een dominante positie in de exploitatiemaatschappij dienen in te nemen en dat private partijen tot een nader te bepalen aandeel kunnen participeren in de exploitatiemaatschappij;

9. de statencommissie WVV over dit besluit te informeren
9.
Ontwerpstatenvoordracht tot herziening van het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot en met 2002 Het college besluit in principe:
1. gezien het feit dat zich een aantal ontwikkelingen heeft voorgedaan die aanleiding geeft tot wijzigingen in het maximale subsidie voor
1999 voor een aantal instellingen, het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot en met 2002 zoals vastgesteld op 9 november 1998 als volgt te herzien:
a. in verband met een correctie in de berekening van de maximale subsidies: het maximale subsidie 1999 van het Orthopedagogisch Centrum Kennemerland (OCK) te verhogen met 63.200,-, het maximale subsidie
1999 van het Centrum voor Hulpverlening aan Jongeren (CHJ) te verhogen met 39.300,- en het maximale subsidie 1999 van Maatschappij Zandbergen te verhogen met 18.300,-;
b. in verband met de frictiekosten als gevolg van de normharmonisatie tot een verhoging van het maximale subsidie voor 1999 van Het Spalier met 202.000,- en van het OCK met 224.000,-;
c. in verband met het beschikbaar stellen van extra middelen door het Rijk en de verdeling van de provinciale faciliteringsmiddelen: voor
1999 tot een verhoging van het maximale subsidie van het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Noord met ( 559.536,- + 200.262,- =)
759.798,-, van het Bureau Jeugdzorg Kennemerland met ( 259.203,- +
115.905,- =) 375.108,- en van het Bureau Jeugdzorg 't Gooi (Stichting Jeugd Hulp) met ( 82.260,- + 70.833,- =) 153.093,-; d. in verband met het beschikbaar stellen van extra middelen voor 1999 voor de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) tot een verhoging van het maximale subsidie voor 1999 van het AMK Alkmaar met (50.814,- + 79.000 + 100.000,- =) 229.814,- en van het AMK Amsterdam ten behoeve van 't Gooi met 20.000,-;
e. in verband met het aanstellen van een interim-manager ter ondersteuning van het proces tot vorming van een nieuwe Multi-Functionele Organisatie (MFO) voor oudere jeugd in Noord-Holland Noord: tot een verhoging van het maximale subsidie voor 1999 van het CHJ met 56.800,-;
f. in verband met het wegvallen van sponsoring, tot een verhoging van het maximale subsidie in 1999 van de Jeugd- en Kindertelefoon Alkmaar met 15.976,-, van de Jeugd- en Kindertelefoon Haarlem met 15.976,- en van de Jeugd- en Kindertelefoon Amsterdam (voor 't Gooi) met 3.994,-; g. in verband met de verplichting tot het plaatsen van jeugdigen met een daartoe strekkende maatregel tot verhoging van het maximale subsidie voor pleegzorg van het CHJ ten behoeve van verzorgingskosten in 1999 met 200.000,-;
h. in verband met twee omissies in de berekening van de vaste lasten van het OCK tot verhoging van het maximale subsidie van het OCK voor dit onderdeel in 1999 met 8.726,-;
i. in verband met de vorming van een nieuwe MFO voor oudere jeugd in Noord-Holland Noord uit de twee bestaande MFO's, GS te mandateren tot maximaal 1,2 miljoen besluiten te nemen over de naar haar oordeel onvermijdbare kosten van de vorming van de nieuwe MFO, de naar haar oordeel onvermijdbare kosten van het CHJ, en ook de naar haar oordeel onvermijdbare kosten die de ontvlechting van BJ uit de landelijke organisatie met zich brengen en de maximale subsidies 1999 op dit punt aan te passen;
j. in verband met het inzetten van de faciliteringsmiddelen van de Bureaus Jeugdzorg de maximale subsidie 1999 van de Plangroep NH-H te verhogen met 95.779,- en de in het plan genoemde maximaal subsidie
1999 faciliteringsmiddelen Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Noord te verlagen met 95.779,-.;
k. in verband met de huisvesting van de Bureaus Jeugdzorg in de drie jeugdhulpverleningsregio's het maximaal subsidie 1999 van Bureau Jeugdzorg het Gooi te verhogen met 264.884,-. GS te mandateren besluiten te nemen over de inzet van de resterende 735.116,-; l. in verband met de integratie van De Oranjehof in OC 't Gooi het maximaal subsidie 1999 van OC 't Gooi te verhogen met 4.796,-;
2. het onder 1. genoemde samen met het bijbehorende financieel kader als aanvulling op het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 1999 tot en met 2002 in principe vast te stellen

3. de onder 1. en 2. genoemde besluiten voor te leggen aan de Statencommissie ZWC en bij positief advies van de commissie de voordracht en het ontwerp-besluit door te geleiden naar provinciale staten

10.
Invoering Euro Het college besluit:

1. In te stemmen met het plan van aanpak met betrekking tot de invoering van de euro zoals verwoord in de samenvatting van deze nota.
2. Provinciale begroting en rekening tot en met het verslagjaar 2001 in de guldens en daarna in euro's op te stellen.
3. Na te laten gaan door afdeling FEZ bij welke extern gerichte (financiële) stukken de vermelding van zowel het guldens- als het eurobedrag reeds nu haalbaar c.q. wenselijk is.
4. Afdeling FEZ op te dragen de uitvoering van het plan van aanpak ter hand te nemen en om in samenwerking met afdeling BJZ zorg te dragen voor een adequate interne- en externe communicatie met betrekking tot de invoering van de euro bij de provincie.

5. De afdeling I & A te betrekken bij de actualisering van de geautomatiseerde gegevensbestanden die als gevolg van de invoering van de euro aangepast dienen te worden.

11.
Egalisatiereserve opcentenheffing motorrijtuigenbelasting Het college besluit in te stemmen met een aan de Commissie Financiën, Strategie en Bedrijven gerichte notitie, waarin uitleg wordt gegeven over de werking en toepassing van art. 3.2. van het collegeprogramma 1999-2003 betreffende het fixeren van de opbrengsten uit het Provinciefonds en de opcenten motorrijtuigenbelasting en het instellen van een egalisatiereserve.

12.
Wijziging Interprovinciale Ziektekostenregeling 1988 Het college besluit in te stemmen met wijzigingen in de Interprovinciale Ziektekostenregeling

13.
Noord-Hollands Volkslied Het college besluit:

1. In principe de bereidheid uit te spreken tot formele vaststelling van het Noord-Hollands Volkslied,

2. Dit principebesluit voor te leggen aan de statencommissies ROB (Communicatie-aspect) en ZWC (Cultuur-aspect).

3. Na een positief advies van de commissies een nader besluit te nemen over voorbereiding van de formele vaststelling, regeling van rechten en voorbereiding van een voordracht voor de staten
14.
Bodemsanering: beleid t.a.v. bevelen en co-financiering op grond van de Wet bodembescherming Het college besluit:
De notitie "Bodemsanering in Noord-Holland: Bevelsbeleid en co-financiering op grond van de Wet bodembescherming", als beleidsregel vast te stellen.
Deze beleidsregel ter kennisneming voor te leggen aan de Statencommissie milieu, water en energie.

15.
Heroverweging AWB bezwaarschrift woonschip Het college besluit het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen en S.Jonas en L.Hiemstra:

- in hun bezwaren te ontvangen

- hun bezwaren ongegrond te verklaren en

- de bestreden beslissing van 10 december 1998 te handhaven.
16.
Vaststelling Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma 2003 Het college besluit:

1. Kennis te nemen van een 8-tal zienswijzen van gemeenten en particulieren t.a.v. het op 2 februari 1999 voorlopig vastgestelde (PRUP) Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma 2003.
2. N.a.v. één zienswijze - t.w. die van de gemeente Beverwijk - tot een marginale wijziging van het voorlopig vastgestelde PRUP 2003 over te gaan.

3. Het PRUP 2003 definitief vast te stellen.
4. De GS-commissie MWC te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit (inlichten monumenteneigenaren, gemeenten en het Rijk).
17.
Voorwaardenscheppend Beleid; subsidievoorstel terrein Buiksloterham-Papaverweg Amsterdam-Noord Het college besluit:
1. Het stadsdeel Amsterdam-Noord ten behoeve van de herstructurering van het terrein Buiksloterham-Papaverweg (BuPa) een subsidie van f.1,8 miljoen te verstrekken in het kader van het zogeheten Voorwaardenscheppend Beleid, onder voorbehoud van een positief advies van de Statencommissie voor Economie, Landbouw en Energie.
2. Ter verkrijging van het advies van de statencommissie ELE deze in haar vergadering van 23 juni a.s. een subsidievoorstel terzake voor te leggen.

3. Bij een positief advies van de statencommissie ELE de gedeputeerde voor Economische Zaken te machtigen de subsidietoekenning verder af te handelen.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:
D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 6, 7, 8, 15
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 13
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 12
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 17
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 10, 11
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 3
S.Raben tel. (023) 514 40 07 4, 9, 16
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 5, 14

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie