Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op vragen Tweede Kamer over vrouwen in Jordanie

Datum nieuwsfeit: 15-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
's-Gravenhage
Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten
Afdeling Midden-Oosten
Bezuidenhoutseweg 67
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Datum 15 juni 1999
Kenmerk DAM/MO-301/99
Blad /6
Bijlage(n) 1
Betreft Antwoord op vragen van kamerleden Arib en Bussemaker over vrouwenrechten in Jordanië
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 8 juni 1999 kenmerk no. 2989914140, van de Griffier Uwer Kamer, waarbij mij toegingen de door de leden Arib en Bussemaker, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Benschop,

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Arib en Bussemaker.

Vraag 1.

Hebt u kennisgenomen van de documentaire over het vermoorden van meisjes en vrouwen in Jordanië, die voor het huwelijk heimelijk seksueel contact hebben gehad of zijn verkracht? 1)

Antwoord op vraag 1

Ja, ik heb kennis genomen van de op 23 mei j.l. door Netwerk uitgezonden documentaire.

Vraag 2

Wat vindt u er van dat deze vrouwen alleen nog bescherming vinden in de gevangenis, hoewel ze onschuldig zijn?

Vraag 3

Bent u op de hoogte van deze gebeurtenissen en de wet- en regelgeving die dit soort praktijken toelaat? Wat is uw standpunt hierover?

Antwoord op vragen 2 en 3

Ik ben op de hoogte van bedoelde gebeurtenissen. Ik betreur het dat een beperkt aantal vrouwen in Jordanië fysiek gevaar loopt binnen de familie, zelfs na een verkrachting, en daarom een beroep doet op de staat voor bescherming. Ook betreur ik het dat de staat deze vrouwen slechts bescherming kan bieden in gevangenissen.

Er is geen wet- of regelgeving die dit soort praktijken toelaat. Jordanië, dat partij is bij het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, is op grond van artikelen 2 tot en met 5 van dit verdrag gehouden alle passende maatregelen, waaronder wetgevende, te nemen om deze traditionele gebruiken en praktijken tegen meisjes en vrouwen te wijzigen. In dit verband merk ik op dat de regering van Jordanië een wet in voorbereiding heeft die erin voorziet de strafmaat voor misdrijven ter verdediging van de persoonlijke eer gelijk te stellen aan die voor moord en doodslag. Op dit moment is dit nog niet het geval.

Vraag 4

Bent u het met de stelling eens, dat het vermoorden van meisjes en vrouwen om deze reden een gruwelijke vorm van schending van de mensenrechten is, en in strijd met de Universele Verklaring van de rechten van de mens, alsmede met het VN-Vrouwenverdrag?

Antwoord op vraag 4

Alhoewel de staat niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor deze moorden, heeft de staat wel degelijk depositieve verplichting preventieve en repressieve maatregelen te treffen teneinde dergelijke gruwelijke traditionele praktijken uit te bannen en het recht op leven en het verbod van een wrede en onmenselijke behandeling dan wel bestraffing ten volle te garanderen.

Vraag 5

Bent u het eens met de stelling dat de bescherming van de mensen- en vrouwenrechten een essentieel criterium dient te vormen voor bilaterale betrekkingen?

Antwoord op vraag 5

De bescherming van de mensen- en vrouwenrechten maakt een integraal onderdeel uit van het buitenlandse beleid. Bovendien is het uitbannen van traditionele praktijken tegen meisjes en vrouwen een belangrijk speerpunt van het Nederlands mensenrechtenbeleid. Op initiatief van Nederland heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tijdens haar laatste twee zittingen een resolutie aanvaard over traditionele praktijken die de gezondheid van meisjes en vrouwen schaden. Nederland is voornemens tijdens de komende zitting van de Algemene Vergadering de reikwijdte van deze resolutie uit te breiden tot traditionele praktijken die het leven vanmeisjes en vrouwen kunnen ontnemen.

Vraag 6

Bent u bereid namens de Nederlandse regering bij de Jordaanse overheid te protesteren tegen de genoemde schending van de mensenrechten.

Antwoord op vraag 6

In het licht van het antwoord op vraag 4 ben ik bereid de Jordaanse autoriteiten te wijzen op de verplichtingen die uit de verschillende mensenrechtenverdragen voortvloeien.

Vraag 7

In hoeverre verbindt u hieraan conclusies voor de Nederlandse inbreng ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Jordanië?

Antwoord op vraag 7

Na inwerkingtreding van de Associatie-overeenkomst met Jordanië streeft Nederland ernaar dat in het kader van de politieke dialoog met Jordanië tekortkomingen op het gebied van de mensenrechten en democratie besproken worden, teneinde de Jordaanse autoriteiten te bewegen tot het nemen van maatregelen ter verbetering van de situatie. In dit kader kan Nederland de strafmaat voor misdrijven ter verdediging van de persoonlijke eer inbrengen.

Vraag 8

Bent u bereid, in verband met het geplande debat over de EU-Med overeenkomst, deze vragen spoedig te beantwoorden?

Antwoord op vraag 8

Ik zal deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.


1) Netwerk, zondag 23 mei jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie