Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie BPV op SER-advies onverzekerbare risico's

Datum nieuwsfeit: 16-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Aan de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Betreft: Algemeen Overleg inzake SER-advies onverzekerbare risicos

Amsterdam, 16 juni 1999

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een korte reactie van het Breed Platform Verzekerden en Werk ten behoeve van het Algemeen Overleg dat u donderdag 17 juni a.s. met staatssecretaris Hoogervorst voert over het SER-advies "Onverzekerbare risico's".

De aanleiding destijds om de SER advies te vragen over het vraagstuk van "onverzekerbare risicos" waren de perikelen rond de Nabestaandenwet en de problemen die zich voordeden (en nog steeds doen) rond het bijverzekeren van het zogenaamde ANW-gat. Eerder, in 1993, waren er vergelijkbare problemen opgetreden bij het bijverzekeren van het WAO-gat. In beide situaties koos de politiek als oplossing het creëren van een vangnet voor de zogenaamde schrijnende gevallen. Aldus ontstond het WAO-waarborgfonds voor chronisch zieken (de MAAV) en de vangnetregeling bij de Sociale Verzekeringsbank voor het ANW-gat. Beide vangnetten zijn slechts tijdelijk toegankelijk geweest voor een bepaalde groep mensen.

Het Breed Platform Verzekerden en Werk betreurt het dat sinds 1993 tal van sociale zekerheidswetten in een snel tempo zijn gewijzigd en deels geprivatiseerd, zonder dat daaraan voorafgaand een fundamentele discussie over het stelsel van sociale zekerheid heeft plaatsgevonden. In een dergelijk debat zou onder meer aan de orde moeten komen de vraag wat de doelstellingen zijn van de sociale zekerheid en welke mate van solidariteit in de samenleving wordt gewenst. Ook vinden we het jammer dat een aantal wetten zijn gewijzigd zonder dat de effecten van eerdere wijzigingen zijn geëvalueerd, waardoor de uitkomsten van een dergelijke evaluatie niet betrokken konden worden bij de vormgeving van nieuwe wetgeving.

Bij de wijziging van de WAO in 1993 en bij de introductie van de ANW in 1996 is steeds van overheidswege aangegeven dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid dienen te nemen en zelf de keuze dienen te maken of zij het WAO-gat of ANW-gat wensen bij te verzekeren. Uit de telefoontjes die bij de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen binnenkomen, blijkt echter steeds dat mensen met een minder goede gezondheid deze verantwoordelijkheid wel wíllen nemen, maar daartoe niet in staat worden gesteld. Zij worden immers door verzekeraars geconfronteerd met een sterk verhoogde premie of zelfs geweigerd voor een verzekering.

Het Breed Platform is van mening dat als de overheid besluit om bepaalde sociale zekerheidswetten te privatiseren, het ook tot de verantwoordelijkheid van de overheid behoort om randvoorwaarden te creëren waaronder privatisering mag plaatsvinden. Het naar de markt brengen van een deel van de sociale zekerheid mag niet tot gevolg hebben dat mensen met een minder goede gezondheid de dupe worden van verzekeraars die winstmaximalisatie nastreven.

Het Breed Platform vindt dat ook mensen met een minder goede gezondheid in staat moeten worden gesteld om zich (aanvullend) te kunnen verzekeren. Verzekeringen vormen in veel gevallen immers een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Naast de eerder genoemde WAO-gat-, en ANW-gatverzekeringen valt te denken aan levens-verzekeringen voor het kopen van een huis of een individuele arbeidsongeschikt-heids-verzekering voor zelfstandig ondernemers. Ook bij het afsluiten van deze verzekeringen ondervinden mensen met een (vermeend) gezondheidsprobleem belemmeringen. Het Breed Platform vindt het daarom jammer dat het SER-advies zich uiteindelijk heeft beperkt tot slechts drie verzekeringsvormen, namelijk het WAO-hiaat, ANW-hiaat en WAZ-hiaat. De verzekeringsproblematiek is veel breder.

Wij doen een dringend beroep op u om naast het in gang zetten van een fundamentele discussie over het stelsel van sociale zekerheid, ook zo spoedig mogelijk te starten met het creëren van oplossingen voor de verzekeringsproblematiek en niet te wachten tot de evalautie van de ANW in 2001.

Hoogachtend,

Mevrouw mr. M.M. Wewer,

Coördinator BPV&W

©1999 BPV&W

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie