Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit accijns winkelvoorraden luchtverkeer binnen EU

Datum nieuwsfeit: 16-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Accijnsheffing mobiele winkelvoorraden in het scheepvaart- en luchtverkeer tussen de lidstaten van de EU met ingang van 1 juli 1999 DIRECTIE VERBRUIKSBELASTINGENMEDEDELING 42. Accijnsheffing mobiele winkelvoorraden in het scheepvaart- en luchtverkeer tussen de lidstaten van de EU met ingang van 1 juli 1999

DIRECTIE VERBRUIKSBELASTINGEN

Besluit van 16 juni 1999, nr. VB99/1168

42.1. Inleiding.

Ingevolge artikel III van de Wet van 24 december 1992 tot wijziging van de Wet op de accijns in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen (Stb. 711) eindigt met ingang van 1 juli 1999 de mogelijkheid tot vrijstelling van accijns met betrekking tot accijnsgoederen die worden meegevoerd in de persoonlijke bagage van een reiziger die zich door de lucht of over zee naar een andere lidstaat of naar een derde land begeeft. Wat betreft accijnsgoederen die het grondgebied van de EU verlaten als onderdeel van de persoonlijke bagage van een reiziger zal er per 1 juli 1999 via aanpassing van het Uitvoeringsbesluit accijns en van de Uitvoeringsregeling accijns worden voorzien in een nieuw vrijstellingsregime, waarbij wordt aangesloten bij de systematiek van de accijnsvrijstelling wegens uitvoer van accijnsgoederen. Met betrekking tot accijnsgoederen die zijn bestemd voor reizigers in het verkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie vloeit de beëindiging van de accijnsvrijstelling voort uit de in EU-verband hiertoe vastgelegde afspraak (artikel 28 van de richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 (Pb. Nr L 76 d.d. 23-3-1992), hierna: de horizontale richtlijn.

42.2. Accijnsheffing mobiele winkelvoorraden met ingang van 1 juli 1999

Als gevolg van de hiervoor bedoelde beëindiging van de accijnsvrijstelling zullen er met ingang van 1 juli 1999 uitsluitend reeds in de accijnsheffing van de desbetreffende lidstaat betrokken accijnsgoederen voorhanden mogen zijn op verkooppunten van waaruit accijnsgoederen worden geleverd aan reizigers om als persoonlijke bagage mee te nemen op reis tussen de lidstaten van de EU. Voor accijnsgoederen in de winkelvoorraad van een vliegtuig of schip leidt dit wettelijke uitgangspunt er in beginsel toe dat de met de winkelvoorraad van de ene naar de andere lidstaat overgebrachte accijnsgoederen dienen te zijn vergezeld van een zogenoemd vereenvoudigd geleidedocument en dat er telkens bij binnenkomst in de desbetreffende lidstaat accijnsaangifte moet worden gedaan van de op het tijdstip van deze binnenkomst tot de winkelvoorraad behorende accijnsgoederen. Teneinde te voorkomen dat er accijns van meer dan één lidstaat op eenzelfde accijnsgoed zou blijven rusten ontstaat bij deze aangifte een recht op teruggaaf van de in de lidstaat van vertrek al voldane accijns. Omdat de desbetreffende accijnsgoederen veelvuldig en regelmatig aan boord van schepen of vliegtuigen in het verkeer tussen twee lidstaten zullen worden verzonden, brengt toepassing van deze systematiek een relatief forse toename mee van het aantal aangiften en teruggaafverzoeken in de accijnssfeer. Daarbij zou de accijnsafdracht nihil kunnen bedragen ingeval de exploitant tijdens het verblijf van de mobiele winkel in de desbetreffende lidstaat geen accijnsgoederen verkoopt. Alsdan zal immers de na het vertrek uit deze lidstaat ontstane aanspraak op teruggaaf van accijns in beginsel even hoog zijn als de bij binnenkomst verschuldigd geworden accijns.

42.3. Mogelijkheid voor vereenvoudiging in het bilaterale verkeer

Ter vereenvoudiging van de door de belanghebbende ondernemer te verrichten aangiften en betalingen van accijns kan hij, indien hij veelvuldig en regelmatig accijnsgoederen overbrengt als winkelvoorraad aan boord van een schip of vliegtuig in het verkeer tussen twee lidstaten, op zijn verzoek en met inachtneming van de hierna geschetste voorwaarden, in aanmerking komen voor een vereenvoudigde regeling. Deze regeling zal zijn gebaseerd op een bilaterale overeenstemming als bedoeld in artikel 7, negende lid, van de horizontale richtlijn, tussen de beide lidstaten die bij de hiervoor bedoelde overbrengingen zijn betrokken. Ingevolge de systematiek van deze regeling, waarover de Europese Commissie en de lidstaten van de EU overeenstemming hebben bereikt, bestaat de te bereiken vereenvoudiging uit twee onderdelen. Het al dan niet gebruik maken van de vereenvoudigde regeling dan wel van één of beide onderdelen hiervan hangt af van de keuze van de exploitant van de mobiele winkel.

42.3.1. Bilaterale overbrenging van accijnsgoederen met accijnsheffing in één lidstaat

Als de exploitant van de winkel aan boord van een vliegtuig of schip in het verkeer tussen twee lidstaten ervoor kiest om deze winkel gesloten te houden tijdens het verblijf in één van beide lidstaten, leidt de bilaterale vereenvoudigingsregeling ertoe dat er in die listaat geen accijnsheffing plaatsvindt.

Hoewel deze mogelijkheid gelijkelijk bestaat voor mobiele verkooppunten aan boord van vliegtuigen als aan boord van schepen, is ter illustratie in het navolgende uitgegaan van een mobiele winkel in het veerdienstverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zouden de openingstijden van de bedoelde winkel zodanig worden gekozen dat er geen accijnsgoederen worden verkocht gedurende het verblijf van het schip in de Britse territoriale wateren, dan kan van de Britse autoriteiten toestemming worden verkregen de winkelvoorraad zonder heffing van Britse accijnzen voorhanden te hebben. Na het verlaten van de Britse wateren kunnen de verkopen van de (in Nederland veraccijnsde) accijnsgoederen dan weer worden hervat. In de spiegelbeeldige situatie (belanghebbende opteert voor winkelsluiting tijdens het verblijf in de Nederlandse wateren) zou de Nederlandse accijnsheffing buiten beeld blijven.

De belanghebbende exploitant van een mobiele winkel in het scheepvaart- of vliegverkeer tussen Nederland en een andere lidstaat zal een verzoek om de hiervoor bedoelde toestemming moeten richten aan de autoriteiten van beide betrokken lidstaten (in Nederland: aan het bevoegde douanedistrict). Met inachtneming van de aan de toestemming verbonden openingstijden van de winkel en de overige door de betrokken lidstaten aan deze toestemming te verbinden voorwaarden ten behoeve van de controle zal belanghebbende voor bilaterale overbrengingen in de winkelvoorraad tussen Nederland en de desbetreffende andere lidstaat in beginsel geen accijnsaangiften of teruggaafverzoeken meer hoeven te doen voor zover hij - hetgeen in de praktijk steeds het geval zal zijn - zijn winkel bevoorraadt met accijnsgoederen waarvan de accijns al is voldaan naar het accijnsregime van de lidstaat waar de verkopen zullen plaatsvinden.

Wat betreft het bilaterale vliegverkeer zal er in beginsel van worden uitgegaan dat eventuele verkopen van accijnsgoederen aan reizigers om mee te nemen uitsluitend plaatsvinden naar het accijnsregime van één lidstaat. In beginsel zal dit de lidstaat zijn van waaruit voor het vertrek de bevoorrading plaatsvindt. Dit uitgangspunt berust voor Nederland op het feit dat de binnenkomst van het vliegtuig in Nederland op zodanig wijze samenvalt met de landing van het toestel, dat er geen verkopen van accijnsgoederen meer zullen plaatsvinden.

42.3.2. Bilaterale overbrenging van accijnsgoederen met accijnsheffing in beide lidstaten

Denkbaar is dat de exploitant van de mobiele winkel er de voorkeur aan geeft om in het bilaterale passagiersverkeer zowel in de ene als in de andere lidstaat aan de reizigers de gelegenheid te bieden accijnsgoederen te kopen. In deze situatie zal de exploitant dus telkens bij binnenkomst van zijn tot de winkelvoorraad behorende accijnsgoederen in een andere lidstaat de accijns van die lidstaat verschuldigd worden, waartegenover een recht op accijnsteruggaaf ontstaat van de in de lidstaat van vertrek voldane accijns. Zonder nadere vereenvoudiging zal een en ander via de algemene regels van de desbetreffende lidstaat moeten worden aangegeven en betaald, hetgeen kan leiden tot een fors aantal aangiften en teruggaafverzoeken van accijns.

Met betrekking tot deze situatie is het uitgangspunt van de vereenvoudigde accijnsregeling dat de exploitant van de mobiele winkel bij de bevoegde autoriteiten van de desbetreffende lidstaat (in Nederland: bij het bevoegde douanedistrict) een vergunning kan aanvragen op grond waarvan hij ontslagen kan worden van de (bij iedere binnenkomst opkomende) aangifteverplichtingen waarvoor hij jegens de autoriteiten van de desbetreffende lidstaat verantwoordelijk is. In plaats daarvan doet hij bij deze autoriteiten periodiek (in Nederland: maandelijks) een aangifte waarin de in het tijdvak verschuldigd geworden accijns - en, wat betreft tabaksproducten: btw1 - al zijn gesaldeerd met de in dat tijdvak ontstane rechten op teruggaaf van bedoelde belastingen.

Als voorwaarde voor deze vergunning zal gelden dat belanghebbende een deugdelijke administratie bijhoudt van het verloop van de winkelvoorraad (zie hierna).

42.3.3. Eisen aan de administratie

In de hiervoor bedoelde voorraadadministratie dienen in- en verkopen van de mobiele winkel zodanig te worden geregistreerd dat daaruit kan worden vastgesteld welke soorten en hoeveelheden accijnsgoederen deel uitmaken van de winkelvoorraad op het tijdstip van binnenkomst in het territorium van de desbetreffende lidstaat. Hieraan kan bijvoorbeeld worden voldaan door, uitgaande van de voorrraad bij vertrek, bij de winkelverkopen aan boord tevens het tijdstip van de verkoop te registreren. Voor zover deze gegevens nu niet al worden bijgehouden, mag worden verwacht dat de registratie hiervan op relatief eenvoudige wijze - nl. via het kassaregister - valt te realiseren. Ervan uitgaande dat het verkeer met de andere lidstaat plaatsvindt in een geregelde dienst, kunnen in de te verlenen vergunningen desgewenst, bij wijze van extra vereenvoudiging, de tijdstippen van binnenkomst in de andere lidstaat worden vastgelegd per vaar/vliegroute en per schip/vliegtuig. Omtrent deze vastlegging zullen afspraken te maken zijn tussen de belanghebbende en de bevoegde douaneadministraties van de desbetreffende lidstaten.

42.3.4. Heffing in twee lidstaten: praktijkvoorbeeld

Op basis van het voorgaande kan bij wijze van voorbeeld de navolgende situatie in beeld worden gebracht. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een winkel aan boord van een schip in het veerdienstverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die gedurende de heen- en de terugreis openblijft in zowel de Britse als in de Nederlandse wateren.

Tijdens het verblijf van het schip in Nederland zijn alle accijnsgoederen in de winkelvoorraad belast met Nederlandse accijns (er kan immers niet meer accijnsvrij worden ingekocht en de aan boord van het schip vanuit het Verenigd Koninkrijk binnengebrachte accijnsgoederen worden bij binnenkomst in Nederland betrokken in de Nederlandse accijnsheffing). Aan de hand van de administratie worden op het tijdstip van binnenkomst in de Britse territoriale wateren de soort en hoeveelheid accijnsgoederen vastgesteld, die zijn onderworpen aan de Britse accijns, en waarvoor tevens een recht op teruggaaf ontstaat van Nederlandse accijns.

De administratieve vastlegging van de voorraad op het tijdstip van overschrijding van de Britse territoriale zeegrens vervangt de in beginsel op basis van deze overschrijding te verrichten Britse accijnsaangifte. Daartoe wordt de met deze administratieve vastlegging gemoeide Britse accijns in beginsel geboekt als te betalen Britse accijns en de dienovereenkomstige Nederlandse accijns als terug te vorderen Nederlandse accijns.

Op de terugweg vanuit bijvoorbeeld Hull worden alle goederen in de winkelvoorraad aangemerkt als belast met Britse accijns (nieuwe voorraad kan immers ter plaatse in beginsel niet anders dan met betaling van Britse accijns worden betrokken en de nog in de winkelvoorraad aanwezige accijnsgoederen zijn, overeenkomstig het vorenstaande, bij binnenkomst in het Britse territoriale gebied als zodanig in de administratie geboekt, zodat de Britse accijnsheffing verzekerd kan worden geacht). Aan de hand van de administratie worden op het tijdstip van binnenkomst in de Nederlandse territoriale wateren de soort en hoeveelheid accijnsgoederen vastgesteld, die zijn onderworpen aan de Nederlandse accijns, en waarvoor tevens een recht op teruggaaf ontstaat van Britse accijns.

De administratieve vastlegging van de voorraad op het tijdstip van overschrijding van de Nederlandse territoriale zeegrens vervangt de in beginsel op basis van deze overschrijding te verrichten Nederlandse accijnsaangifte. Daartoe wordt de met deze administratieve vastlegging gemoeide Nederlandse accijns geboekt als te betalen Nederlandse accijns en de dienovereenkomstige Britse accijns als terug te vorderen Britse accijns. Uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de verschuldigdheid van accijns is ontstaan, voldoet belanghebbende de accijns op aangifte. In deze aangifte is het saldo opgenomen van de beide hiervoor bedoelde posten met betrekking tot het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft.

42.4. Verkeer tussen meer dan twee lidstaten

Overeenkomstig de in EU-verband bereikte overeenstemming geldt de hiervoor geschetste vereenvoudigingssystematiek alleen met betrekking tot bilaterale overbrengingen van accijnsgoederen in de winkelvoorraad van mobiele winkels aan boord van schepen of vliegtuigen. Reizen tussen twee lidstaten door het territorium van andere lidstaten of derde landen waarbij geen lucht- of zeehavens worden aangedaan waar passagiers aan of van boord kunnen gaan, worden in dit verband gelijkgesteld met bilaterale reizen. Stappen er evenwel in meer dan twee lidstaten passagiers van of aan boord van eenzelfde schip of vliegtuig, dan geldt wat de accijns betreft steeds dat de binnenkomst van de tot de winkelvoorrraad behorende accijnsgoederen leidt tot accijnsheffing door de lidstaat van binnenkomst. Ook hier kan de exploitant van de desbetreffende winkel bij de bevoegde autoriteiten van de desbetreffende lidstaat (in Nederland: bij het bevoegde douanedistrict) een vergunning aanvragen op grond waarvan hij ontslagen kan worden van de (bij iedere binnenkomst opkomende) aangifteverplichtingen waarvoor hij jegens de autoriteiten van de desbetreffende lidstaat verantwoordelijk is. In plaats daarvan doet hij bij deze autoriteiten (in Nederland: maandelijks) een aangifte waarin de in het tijdvak verschuldigd geworden accijns - en, wat betreft tabaksproducten: btw2 - al zijn gesaldeerd met de in dat tijdvak ontstane rechten op teruggaaf van bedoelde belastingen.

42.5. Overige aandachtspunten

42.5.1. Aflevering aan boord onder schorsing van de accijns

Met betrekking tot het Brits-Nederlandse passagiersveerdienstverkeer is genoteerd dat er aan Britse zijde belangstelling bestaat om de vestiging aan de wal van het schip/winkel aan te merken als geregistreerd bedrijf. Hierbij heeft men bepleit dat Nederland dit voorbeeld zal volgen en daarbij zal toestaan dat accijnsgoederen onder schorsing van de accijns vanuit het Verenigd Koninkrijk rechtstreeks mogen worden afgeleverd aan boord van het schip. De vestiging aan de wal wordt daarbij aangemerkt als het voor de accijnsheffing wegens de ontvangst van de goederen verantwoordelijke geregistreerde bedrijf. Aldus zou het mogelijk worden gemaakt om de winkels aan boord van de schepen in het Brits-Nederlandse passagiersveerdienstverkeer onder schorsing van de accijns vanuit een andere lidstaat te bevoorraden. Deze mogelijkheid zou weliswaar op basis van wederkerigheid gelden, maar in de praktijk zal deze regeling vooralsnog vooral voor Britse leveranciers aantrekkelijk blijken. Gelet op de huidige accijnstarieven valt immers te verwachten dat nagenoeg de totale winkelverkopen van accijnsgoederen aan de Nederlandse accijns zullen zijn onderworpen. Voor zover de winkelvoorraad in eerste aanleg inclusief Britse accijns zou moeten worden betrokken, wordt de veerboot/winkel opgezadeld met extra administratieve lasten en kosten in verband met de teruggaaf van de Britse accijns. Bij ontvangst van de goederen onder schorsing van de accijns worden het aantal accijnsteruggaven en de daarmee gemoeide totale accijnssom teruggedrongen. Aldus kan met betrekking tot de levering van de goederen, behalve een verlichting van administratieve lasten, tevens een cash flow-voordeel worden verwezenlijkt. Via dit effect van de maatregel kan een eventueel concurrentienadeel voor de Britse leveranciers derhalve worden verzacht.

Deze faciliteit staat in wezen los van de algemene systematiek inzake de accijnsheffing van mobiele verkooppunten, omdat de vraag naar het mogen afleveren aan boord van een schip van voor een geregistreerd bedrijf bestemde accijnsgoederen rechtstreeks dient te worden beoordeeld op basis van de huidige regels. Met inachtneming van die regels behoeft er overigens voor Nederland geen bezwaar te bestaan tegen inwilliging van een daartoe strekkend verzoek van belanghebbende. De vergunninghouder van het geregistreerde bedrijf zal de wegens de ontvangst van de accijnsgoederen verschuldigd geworden Nederlandse accijns daarbij overeenkomstig de gewone regels op aangifte moeten voldoen.

42.5.2.1. Tabaksproducten (banderollen)

Wat betreft tabaksproducten zal dezerzijds worden vastgehouden aan de wettelijke eis dat de producten die naar het Nederlandse accijnsregime worden verkocht, steeds van Nederlandse banderollen en gezondheidswaarschuwingen dienen te zijn voorzien. Goedgekeurd kan worden dat tabaksproducten uit andere lidstaten in de voorraad van mobiele verkooppunten zich tijdelijk hier te lande mogen bevinden, mits de belanghebbende hiertoe goedkeuring heeft verkregen van het bevoegde douanedistrict. Bij zijn verzoek dient belanghebbende schriftelijk te verklaren dat de ongebanderolleerde tabaksproducten tijdens het verblijf binnen het Nederlandse territorium en tijdens reizen vanuit Nederland naar het territorium van een andere lidstaat niet worden verkocht. Omgekeerd zullen de autoriteiten van de andere lidstaat eenzelfde positie innemen, zodat belanghebbende desgewenst via een dubbele voorraad toch gedurende de hele reis tabaksproducten kan verkopen. Hierbij speelt mee dat ook de andere lidstaten, evenals Nederland, binnen het toepassingsbereik van hun accijnsregime alleen verkopen zullen toelaten van tabaksproducten die in overeenstemming zijn met de gezondheidsvoorschriften en de eventuele banderolleringsregels van de desbetreffende lidstaat.

42.5.2.2. Bijzondere teruggaven tabaksproducten (in de zegelaankopen begrepen btw)

In Nederland wordt de omzetbelasting met betrekking tot tabaksproducten geheven als accijns. Deze systematiek wordt evenwel niet in alle lidstaten gehanteerd. In gevallen waarin een lidstaat met betrekking tot tabaksproducten de algemene btw-regels toepast, zal er wegens de verkopen van deze goederen aan reizigers vanuit die lidstaat op weg naar Nederland omzetbelasting moeten worden aangegeven en betaald overeenkomstig de tarieven van de lidstaat van vertrek.

Hierdoor kan er in de praktijk een recht op teruggaaf ontstaan van de in de zegelaankoop begrepen Nederlandse btw. Deze bijzondere teruggaven zullen worden afgewikkeld met overeenkomstige toepassing van de regels inzake accijnsteruggaaf ter zake van tabaksproducten, met dien verstande dat daarbij, op pragmatische gronden - en uitsluitend binnen het kader van de vergunning aan belanghebbende - zal kunnen worden afgezien van de eis dat de banderollen moeten worden overgelegd voor het verkrijgen van een teruggaaf, omdat dit in de praktijk immers niet mogelijk zal zijn.

42.6. Overgangsregeling bij de beëindiging van de accijnsvrijstelling met ingang van 1 juli 1999

Wegens de beëindiging van de accijnsvrijstelling voor accijnsgoederen die worden meegevoerd in de persoonlijke bagage van een reiziger die zich door de lucht of over zee naar een andere lidstaat of naar een derde land begeeft, zijn deze accijnsgoederen met ingang van 1 juli 1999 in Nederland onderworpen aan de accijnsheffing. Met betrekking tot accijnsgoederen die op basis van de regels zoals deze tot laatstbedoeld tijdstip golden, zonder betaling van accijns in Nederland met vrijstelling van accijns zijn uitgeslagen dan wel ingevoerd, en die zich bij de aanvang van 1 juli 1999 in Nederland als winkelvoorraad aan boord bevinden van een schip of vliegtuig in het intra-EU verkeer, zal geen afzonderlijke accijnsaangifte worden verlangd.

Bij binnenkomst van een vliegtuig of schip in Nederland bij of na de aanvang van 1 juli 1999 dient, behoudens de hiervoor beschreven situaties waarin er toestemming is verleend tot het tijdelijk voorhanden hebben in Nederland van niet voor de verkoop hier te lande bestemde accijnsgoederen, van de tot de winkelvoorraad accijnsgoederen steeds Nederlandse accijns worden geheven. Met betrekking tot tabaksproducten zal hierbij worden verlangd dat deze bij binnenkomst in Nederland zijn voorzien van de voorgeschreven banderollen en vermeldingen in het kader van de volksgezondheidswetgeving. Reizigers die Nederland binnenkomen uit een andere lidstaat zullen met betrekking tot ongebanderolleerde tabaksproducten moeten kunnen aantonen dat de accijns is voldaan van de lidstaat waar zij deze producten voor persoonlijk verbruik hebben betrokken.

De Staatssecretaris van FinanciEn,

namens deze,

De PLV. directeur-generaal der belastingen,

mw. mr. J. Thunnissen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...