Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen CDA over GFT en microbiële luchtverontreiniging

Datum nieuwsfeit: 16-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : GFT-inzameling (160699)

GFT-inzameling (160699)

Den Haag, 16 juni 1999

Uitgesproken woord geldt

Inbreng

GFT-afval als bron van microbiële luchtverontreiniging

Microbiële luchtverontreiniging en stankoverlast van GFT-afval kunnen in de dagelijkse praktijk een lastig probleem vormen. Onderzoek heeft wel aangetoond dat er winst te behalen is met de leegfrequentie van de GFT-containers. Ter beperking van gezondheidsrisicos en verdere overlast moeten gemeenten gestimuleerd worden, zeker in warme periodes, de GFT-containers één maal per week te legen. De wet gaat in principe ook uit van dit regime.

1 Wij vragen de minister zich hiervoor extra in te zetten. Wij realiseren ons dat veel gemeenten de afvalinzameling inmiddels hebben geprivatiseerd, en vragen de minister derhalve ook welke mogelijkheden hij zélf ziet om gemeenten te stimuleren. Ook kan gedacht worden aan extra schoonmaken van containers en emmers in de zomer door gemeenten. Er zijn nog andere verbeteropties denkbaar. Is voldoende onderzocht welke mogelijkheden andere inzamelmiddelen, binnenzakken en GFT-middelen bieden ter bestrijding van stank en ongedierte?
Is de minister er inmiddels in geslaagd om met de branche van composteerbedrijven te bevorderen dat zoveel mogelijk uniform gehandeld wordt inzake acceptatieregels voor GFT-hulpmiddelen?2

Staatssecretaris Hoogervorst (SZW) zal overleg met de branche van afvalophalers entameren en er zal onderzoek door hem worden geïnitieerd teneinde het normeringsinstrumentarium met betrekking tot de gezondheidsrisicos ten gevolge van beroepsmatige blootstelling aan microbiële componenten uit te breiden. Kan nader worden aangegeven waar hier precies op wordt gedoeld. Wat zijn de concrete voornemens, wat wordt het concrete tijdpad? Gezien de onderzoeksresultaten van het rapport vinden wij wel dat op korte termijn actie moet worden ondernomen. Het verdient aanbeveling de lange termijn effecten van blootstelling aan microbiële agentia door vervolgonderzoek in kaart te brengen.

De voorgenomen voorlichtingscampagne lijkt ons uitstekend, maar moet zich afgezien van de gemeenten en astmatici ook duidelijk richten op het brede publiek. Het brede, maar kwetsbare draagvlak bij de burgers voor gescheiden inzameling moet behouden blijven. Zou het zinvol zijn om naast het GFT-afval ook andere microbiële bronnen in het binnenmilieu in deze voorlichtingscampagne mee te nemen?

Het is mijn fractie niet echt duidelijk geworden waar de minister naar toe wil in de paragraaf Aansluiting bij lopend onderzoek. Wij hechten in ieder geval zeer aan verder (gezondheidskundig) onderzoek en evaluatie van de gezondheidseffecten van het hele binnenmilieu (microbiële belasting) voor huishoudens. Dit wordt aanbevolen in het onderzoeksrapport.3 Welke acties worden er ondernomen?

Een klein artikeltje in de Telegraaf van 7 juni heeft ons zeer verbaasd: AVRI, afvalverwerkingsbedrijf in Geldermalsen, zou klanten in een voorlichtingsbrochure hebben aangeraden GFT-afval, ter voorkoming van stankoverlast tijdelijk in de diepvrieskist te bewaren. Hoe beoordeelt u deze aanpak?

Milieurendement en kosten van gescheiden inzameling van GFT-afval

Gescheiden inzameling van GFT-afval heeft onmiskenbare voordelen: wij houden er compost aan over en composteren is ook duidelijk goedkoper dan verbranden. De minister stelt bovendien dat het (nog) niet mogelijk is goede compost te verkrijgen via nascheidingstechniek en hij wijst op de milieukundige nadelen van verbranding en storten. Op welk onderzoek baseert de minister zijn waarnemingen? Kan de minister ons informeren over de ervaringen die in het buitenland opgedaan zijn met inzameling en verwerking van GFT-afval.

Vorig jaar is 1,5 miljoen ton GFT-afval ingezameld en verwekt tot compost, die afgezet wordt als bodemverbeteraar. Zijn aan het gebruik van deze compost door de particulier géén microbiële gezondheidsrisicos verbonden?

De CDA-fractie vindt het een goede zaak dat de minister de verkoop van compost waarin ook Belgisch GFT-afval verwerkt is, tot nader order heeft laten staken. Wanneer zullen onderzoeksresultaten naar verwachting bekend zijn? Op welke wijze wordt de kwaliteit van compost gecontroleerd door de overheid? Gebeurt dat steeksproefsgewijs of systematisch. De actuele ontwikkelingen hebben ons laten zien hoe belangrijk systematische kwaliteitscontrôle is.

De kwaliteit van een zeer beperkt deel van het GFT-afval uit de binnensteden laat te wensen over. Om welke hoeveelheden gaat het? Hoe kan de kwaliteit van dit GFT-afval verbeterd worden?

Woordvoerder: J.M.G.Schreijer - Pierik

Noten

1 Zie: artikel 10.12 van de Wet Milieubeheer; zie ook artikelen 10.10 en 10.11
2Hulpmiddelen tegen de hinder van stank of ongedierte bij GFT-containers. Zie: brief min. VROM van 12 juni 1996, naar aanleiding van vragen van het lid Te Veldhuis (VVD), aanhangsel Vergaderjaar 1995-1996, nr. 1295
3 Zie: onderzoeksrapport: "GFT-afval als bron van microbiële luchtverontreiniging", september 1998, p.26

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie