Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vernieuwing GGZ in volle gang

Datum nieuwsfeit: 16-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GGZ Nederland

16 juni 1999

Vernieuwing GGZ in volle gang

De 'vermaatschappelijking' van de geestelijke gezondheidszorg heeft de afgelopen jaren werkelijk inhoud gekregen. Lag vóór 1993 de nadruk op klinische opnamen, eind 1997 is dit verschoven naar ambulante zorgvormen en deeltijdbehandeling. Dat blijkt uit het Brancherapport Geestelijke Gezondheidszorg 1993-1997, dat op 16 juni voor de eerste maal wordt gepresenteerd. Met dit rapport legt GGZ Nederland namens haar leden, de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, verantwoording af over de ontwikkeling van de zorg en de daarbij behorende financiële middelen.

Het beleid rond vermaatschappelijking is in 1993 ingezet door de toenmalige staatssecretaris Simons in zijn nota 'Onder Anderen'. Om beter in te kunnen spelen op de veranderende maatschappelijke vraag moesten er MFE's komen, multifunctionele eenheden waarin psychiatrisch ziekenhuis en RIAGG, liefst samen met de psychiatrische afdeling van het algemene ziekenhuis, kortdurende opnames en ambulante zorg bieden. Dat het aantal toegelaten klinische plaatsen toch licht is gestegen, heeft te maken met de uitbreiding van plaatsen voor bijzondere doelgroepen, zoals forensisch psychiatrische patiënten.

Het Brancherapport toont aan dat de ggz-instellingen massaal op deze ontwikkeling zijn ingesprongen. Eind 1997 waren er al 91 MFE-achtige voorzieningen. Ook minister Borst is voorstander van deze ontwikkeling. In haar recente Beleidsvisie GGZ spreekt zij niet meer van MFE's maar van regionale ggz-centra, die dezelfde doelstelling hebben: samenwerkende ggz-instellingen die kortdurende zorg bieden.

Een andere manier waarin de vermaatschappelijking van de ggz tot uiting komt, is het beter tegemoet komen aan de behoeften van cliënten: vraaggericht werken in plaats van de aanbodgerichte werkwijze die tot 1993 werd gehanteerd. Een nieuw fenomeen in de ggz is 'circuitvorming': verschillende instellingen werken samen aan de zorg voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld kinderen, ouderen, verslaafden of forensisch psychiatrische patiënten. Dit moet leiden tot meer afstemming en meer zorg op maat. Tegenover de zorginhoudelijke deconcentratie (schaalverkleining) zoals hierboven genoemd, is de afgelopen jaren een tendens naar bestuurlijke schaalvergroting te constateren. Eind 1997 is in de helft van alle ggz-regio's in Nederland een fusie gerealiseerd tussen een of meer psychiatrische ziekehuizen en RIAGG's. Soms is ook een instelling voor beschermd wonen (RIBW) bij de fusie betrokken. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal voortzetten.

Wachtlijsten Op een willekeurige dag ontvangen zo'n 500.000 mensen professionele ggz-hulp, onder wie zo'n 350.000 volwassenen en 100.000 kinderen en jeugdigen. De ggz kost ruim vijf miljard gulden per jaar, voor het grootste gedeelte gefinancierd uit AWBZ-premies. Het aantal mensen dat ggz-hulp zoekt, stijgt harder dan de financiële middelen. Door allerlei kortingsmaatregelen komt de ggz alleen al voor de groep volwassenen jaarlijks 50 miljoen gulden tekort. Dit uit zich in verschraling van de zorg voor langdurig opgenomen patiënten, en wachtlijsten en oplopende wachttijden voor nieuwe cliënten. Uit het Brancherapport blijkt dat doelmatiger werken, bijvoorbeeld door kortere therapieën, de toenemende vraag niet afdoende kan opvangen.

Het Brancherapport, dat voortaan iedere twee jaar zal verschijnen, toont aan dat de ggz zowel inhoudelijk als organisatorisch een ingrijpend veranderingsproces doormaakt, dat tot doel heeft de zorg aan te passen aan veranderende maatschappelijke opvattingen. De afgelopen jaren is een intensief samenwerkingsproces op gang gekomen tussen ggz-instellingen. De komende jaren moet deze samenwerking zich uitbreiden naar andere zorg- en maatschappelijke sectoren.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie