Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 17-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 17 juni 1999

KAMERVERGADERING (vis draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 17 juni om 10.15 uur.

Na een hamerstuk spreekt de Kamer over het verlengen van de werkingsduur van de Interimwet ammoniak en veehouderij. Deze wet bevat regels die een gemeente moet hanteren bij de beslissing over milieuvergunningen voor veehouderijen (de wijziging van de Interimwet ammoniak en veehouderij).

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze wijziging maakt het mogelijk een wettelijk geregeld diploma of certificaat aan bepaalde opleidingen te verbinden.

Hierna spreekt de Kamer over een wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een regeling die beschadigde of verloren aandeelbewijzen vervangt.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

- de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het emancipatiebeleid binnen de departementen en het naar buiten dragen van dit beleidsonderdeel door de verschillende ministeries (dit algemeen overleg had plaats op woensdag 26 mei jongstleden);
- de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de tweede fase in het voortgezet Onderwijs (dit algemeen overleg had plaats op woensdag 9 juni jongstleden.

Ten slotte debatteert de Kamer over het voornemen gemeenten per 1 januari 1999 een budget te geven voor het verstrekken van toeslagen in het kader van de Algemene bijstandswet. Hiermee worden de financiële risico's voor gemeenten beperkt (wijziging van de Algemene bijstandswet).


* Op een nader te bepalen tijdstip stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 13.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over:
-de evaluatie van de regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (TOG-regling);
-in welke mate en voor welke sociale risico's burgers zich niet of slechts tegen zeer hoge kosten kunnen verzekeren.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 14.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de thuiszorg. Het gaat onder meer over de wachtlijsten in de thuiszorg.

Justitie: 10.30 tot ca. 12.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over de recente ontwikkelingen rond het vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Justitie: 11.30 tot ca. 13.30 uur - Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met de ministers Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer) en Korthals (Justitie) over:
-het halfjaarlijkse overzicht van de milieuhandhaving;
-het plan voor vergunningenprocedures bij bedrijfsvestiging;

-het rapport over slibgevaar;

-het rapport over zwerfvuil op de Nederlandse kust.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.30 tot ca. 14.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het toetsingskader Plan van Scholen 2001-2003 en over het toetsingskader voor omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestiging per 1 augustus 2000.

Europese Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
14.00 tot ca. 15.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over vergaderingen van de ministers van Milieu van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Justitie: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Troelstrazaal


Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over

de uitvoering van de moties op het gebied van de verkeershandhaving.

Verkeer en Waterstaat: 14.45 tot ca. 15.45 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over het verslag van de vergadering van de EU-Raad voor Telecommunicatie en Post op 22 april jongstleden.

Europese Zaken en Economische Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Financiën en Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met de ministers Zalm (Financiën) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over:
-de middelenaanvulling van IDA, IDA is het zachte leningenloket van de Wereldbank;

-het financieel-economisch stabiliteitsprogramma voor Brazilië;

-de voorjaarszitting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank;

-het werkbezoek van de vaste Commissie voor Financiën aan Washington;

-de staatsgarantie in verband met een lening aan het IMF ten behoeve van ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility). ESAF is bedoeld om relatief arme landen in staat te stellen een IMF-
aanpassingsprogramma te laten volgen.

Justitie: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over de rechtsbijstand. Het gaat onder meer over vergoedingen van rechtsbijstand in asielzaken en over de eigen bijdrage bij rechtsbijstand.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 09.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Commissie voor de werkwijze van de Kamer: 10.00 uur - Dreeskamer

Defensie: 10.15 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
10.30 tot ca. 11.30 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: briefing verzorgd door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over inspecties van de ruimtelijke ordening en over bodemsanering van gasfabrieksterreinen.

Defensie: 11.00 tot ca. 12.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van het NATO Defence College.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Tijdelijke Commissie evaluatie opsporingsmethoden: 13.00 uur Jongelingkamer

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Verzoekschriften: 13.00 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: conceptverslagen en procedures.

Buitenlandse Zaken: 15.00 tot ca. 16.00 uur Eerste Commissiekamer

Agenda: gesprek met drs. T. Hofstee, toekomstig ambassadeur van Nederland in Moskou.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie