Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen subsidieregelingen in het mkb

Datum nieuwsfeit: 17-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE EZ

www.minez.nl

SUBSIDIEREGELINGEN IN HET MKB

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 092
Datum: 17-06-1999

SUBSIDIEREGELINGEN IN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

Het lid van de Tweede Kamer Leers (CDA) heeft aan de Minister van Economische Zaken op 26 mei 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Hebt u kennis genomen van de resultaten van het recente onderzoek van VNO NCW naar de mening van ondernemingen en brancheorganisaties over subsidieregelingen?

2 Hoe kijkt u aan tegen de bevindingen dat

- het stelsel van subsidieregelingen te ondoorzichtig is
- er in het midden en kleinbedrijf onvoldoende kennis van de subsidieregelingen aanwezig is

- de ingewikkeldheid van de regelingen veelal een barrière vormt om subsidies aan te vragen en

- veel (midden en kleine) bedrijven afzien van de subsidieaanvraag vanwege de rompslomp die dat met zich meebrengt?

3 Wat is uw mening over de bevinding dat fiscale regelingen (zgn. aftrekposten) op veel punten beter blijken te scoren dan subsidieregelingen?

4 Wat vindt u van de door VNO NCW gedane aanbevelingen, te weten:
- de vermindering van het aantal stimuleringsregelingen
- het pleidooi voor meer fiscale regelingen
- het voorstel tot een periodieke toetsing van stimuleringsregelingen en

- de suggestie om de uitvoering van de stimuleringsregelingen te concentreren bij een van de uitvoeringsorganisaties?

5 Welke mogelijkheden ziet u om een of meerdere van de VNO NCW aanbevelingen over te nemen en binnen welke termijn? En hoe denkt u het gebruik van subsidies en stimuleringsmaatregelen door het Midden en Kleinbedrijf te kunnen bevorderen?

De Minister van Economische Zaken, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja

2,4,5 De bevindingen uit de enquête van VNO-NCW stemmen in grote CBS


bedrijven uit 1997. Hierover is in de EZ-begroting 1998 gerapporteerd. Sindsdien is er veel gedaan om de bekendheid en doorzichtigheid van de EZ-regelingen te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld bij Senter een MKB-desk ingevoerd en worden thans diverse voorlichtingsbijeenkomsten (o.a. brokerage-events en bedrijvendagen) georganiseerd. Uit de enquête van VNO-NCW blijkt dat de bedrijven en organisaties in het algemeen zeer positief zijn over de dienstverlening door organisaties als Senter en Novem. Overigens neemt het MKB, ondanks de gesignaleerde onbekendheid en ondoorzichtigheid, actief deel aan het stimuleringsinstrumentarium. Van bijvoorbeeld de grootste R&D-regeling, de WBSO, ging in 1998 59% van het budget naar bedrijven met minder dan 250 werknemers. Bij het besluit Technische Ontwikkelingskredieten bedroeg dit percentage 51% (1997). Het percentage MKB-deelnemers (bedrijven met minder dan 100 werknemers) bedroeg zelfs 90%.
Het stroomlijnen van het instrumentarium en daardoor het verminderen van het aantal stimuleringsregelingen en het integreren van publieke dienstverlening aan bedrijven is een belangrijk onderdeel van mijn beleid. Ik heb mij voorgenomen om het aantal stimuleringsinstrumenten over de volle breedte van mijn departement substantieel te verminderen.
Op korte termijn zal ik uw Kamer over de invulling van deze voornemens informeren door middel van de Industriebrief, de Nota ondernemerschap en de Memorie van Toelichting bij mijn begroting 2000. Verder is het periodiek toetsen van stimuleringsregelingen nu reeds een regulier onderdeel van mijn beleid. Over voorgenomen en uitgevoerde evaluaties wordt altijd gerapporteerd in Memorie van Toelichting van mijn begroting.
Met betrekking tot de uitvoering van regelingen, zal in de komende tijd worden bezien op welke wijze een betere samenwerking, en waar mogelijk stroomlijning tot stand kan worden gebracht tussen de intermediaire uitvoeringsorganisaties.
Ik denk dat mijn beleid, zoals verwoord in deze brief en de genoemde binnenkort te verschijnen beleidsstukken, het gebruik van subsidies en stimuleringsmaatregelen door het Midden- en Kleinbedrijf verder zal bevorderen.

3 Het resultaat van de VNO-NCW-enquête geeft aan dat fiscale regelingen in het algemeen een redelijke bekendheid genieten en dat het gebruik van dergelijke regelingen op een relatief hoog niveau ligt. Naar mijn veronderstelling kan dit ondermeer worden toegeschreven aan de betrokkenheid van in- of externe deskundigen bij het doen van de verplichte aangiften.
Met betrekking tot het pleidooi van VNO-NCW voor de toepassing van meer fiscale instrumenten, merk ik op dat bij de vormgeving van het instrumentarium van geval tot geval bekeken moet worden met welk instrument de beleidsdoelstellingen het beste kunnen worden nagestreefd. Hierbij spelen onder andere overwegingen van efficiency en effectiviteit, alsmede inpasbaarheid binnen (Europese) wet- en regelgeving een rol.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie