Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen CDA over marktwerking benzinemarkt

Datum nieuwsfeit: 17-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE EZ

www.minez.nl

MARKTWERKING IN DE BENZINEMARKT

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 095
Datum: 17-06-1999

MARKTWERKING IN DE BENZINEMARKT

Het lid van de Tweede Kamer Leers (CDA) heeft aan de Minister van Economische Zaken op 26 mei 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Klopt het bericht dat benzinemaatschappijen en belangenorganisaties uit het overleg met de overheid over marktwerking in de benzinemarkt zijn opgestapt? 1)

2 Vinden de desbetreffende maatschappijen en organisaties dat ze te weinig ruimte krijgen om hun fundamentele bezwaren naar voren te brengen? Zo ja, waarom is hen die ruimte niet geboden?

3 Is het waar dat, zoals een woordvoerder van uw Ministerie heeft aangegeven .het alleen nog over de invoering gaat.? Wat wordt daarmee bedoeld?

4 Herinnert u zich uw expliciete toezegging tijdens het laatste algemeen overleg over het Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) project benzinestations, dat de invoering van de voorgestelde aanpak zou plaatsvinden als de effecten ervan duidelijk zouden zijn, incl. de gevolgen voor de onderliggende niet langs de snelweg gelegen tankstations? 2) Wordt deze afspraak nog steeds nagekomen?


-----------------

1) Trouw, 21 mei jl.
2) AO, 4 maart jl., Kamerstuk 24 036, nr. 123.

De Minister van Economische Zaken, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Genoemde partijen hebben een speciaal voor hen georganiseerde consultatiebijeenkomst vrijwel direct na aanvang verlaten. Het betrof meer specifiek de consultatiebijeenkomst met .zittende partijen. over de implementatievoorstellen ter uitvoering van het kabinetsbesluit van april 1998, om tot een herordening van de benzinemarkt langs het hoofdwegennet te komen. Deze bijeenkomst werd in opdracht van het kabinet gehouden door de MDW-werkgroep Benzinemarkt.
In deze werkgroep participeren EZ, VROM, FIN, V&W, VNG en IPO.

2 Aan het begin van de bijeenkomst heeft één van deelnemers aangegeven allereerst een fundamentele discussie over de uitgangspunten van voornoemd kabinetsbesluit te willen voeren. Pas nadat hierover consensus zou zijn bereikt zou over de implementatievoorstellen gesproken kunnen worden. Een dergelijke discussie strookt echter niet met het doel en de opzet van de consultatie. Nadat de voorzitter nogmaals het doel en de opzet van de consultatiebijeenkomst had uiteengezet, verliet een ruime meerderheid van de deelnemers de zaal. Dit zonder verdere opgave van redenen. De overgebleven partijen gaven vervolgens aan, dat zij onvoldoende forum aanwezig achtten voor een voortzetting van de bijeenkomst.

De consultatie heeft tot doel de opvattingen van het veld over de implementatievoorstellen bij het genoemde kabinetsbesluit te horen, niet om dit besluit opnieuw ter discussie te stellen. Hiertoe was de MDW-werkgroep ook niet gemandateerd. Het besluit tot herordening van de benzinemarkt langs de snelweg is immers al door het vorige kabinet genomen en door het huidige kabinet onderschreven. Dit besluit is ook met uw Kamer besproken. De .zittende partijen. zijn bovendien vorig jaar in een hoorzitting al in de gelegenheid gesteld hun opvattingen over dit besluit te geven. Dit laat onverlet dat de opzet van de consultatie deelnemers voldoende ruimte biedt om fundamentele kritiek te uiten op de plannen voor herordening van de benzinemarkt langs het hoofdwegennet. Het door deelnemers naar voren gebrachte commentaar zou meegenomen worden in de definitieve besluitvorming door het kabinet over de uitvoering van haar eerdere besluit om tot een nieuwe ordening in de benzinemarkt langs het hoofdwegennet te komen.

Overigens is op 31 mei jl. een soortgelijke consultatiebijeenkomst gehouden met andere belanghebbende partijen (nieuwe toetreders, consumenten en andere maatschappelijke organisaties). Deze bijeenkomst is normaal verlopen en heeft veel nuttige informatie opgeleverd.

3 Zoals ik hierboven heb aangegeven was het object van deze consultatie de voorstellen voor implementatie van het kabinetsbesluit om tot een herordening van de benzinemarkt langs het hoofdwegennet te komen. In die zin gaat het dan ook over de modaliteiten van de maatregelen ter uitvoering van dat besluit

4 In het algemeen overleg van 4 maart jl. heeft het Kabinet aangegeven in de zomer van dit jaar tot een definitief besluit te willen komen over het implementatietraject. Op dat moment zal ook de analyse van de structuur van de benzinemarkt langs het onderliggende wegennet beschikbaar zijn, inclusief eventuele beperkingen voor toetreding door nieuwkomers en prijsconcurrentie. Deze analyse en de samenhang tussen de benzineverkopen langs het hoofdwegennet en daarbuiten zullen eveneens in de besluitvorming worden meegenomen. Ook wil het kabinet bij de definitieve besluitvorming de opvattingen van partijen uit het veld mee laten wegen. Zoals hierboven gesteld, is dit ook het doel van de consultatie van het veld. De stap van de oliemaatschappijen en de belangenorganisaties is dan ook te betreuren. In een brief aan betreffende partijen heb ik daarom aangegeven dat hen nog steeds de mogelijkheid open staat om schriftelijk commentaar te leveren op de voorstellen en dat ik bereid ben voor hen nogmaals een consultatiebijeenkomst over deze voorstellen te organiseren.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie