Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Politiebericht Groningen

Datum nieuwsfeit: 18-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Diverse 18-06-99

VeiligheidsScan Appingedam, Leek, Stadskanaal en Veendam/ Vrijdag 18 juni 1999

Veiligheidsonderzoek in gemeenten

Begin dit jaar heeft Regiopolitie Groningen een veiligheidsonderzoek gehouden in de gemeenten Appingedam, Leek, Stadskanaal en Veendam. Deze nieuwe vorm van onderzoek, met name de 'VeiligheidsScan', vormt een voorbereiding op de gebiedsgebonden zorg die Regiopolitie Groningen volgend jaar wil invoeren. De politie wil inzicht krijgen in problemen in de buurt om samen met andere instanties passende oplossingen te zoeken. Dit onderzoek brengt eventuele knelpunten die burgers ervaren, daadwerkelijk in beeld. Ook verschaft het inzicht in het functioneren van politie en gemeentelijke diensten. Ten slotte kan de informatie ook gebruikt worden om bedrijfsprocessen te verbeteren. In het totale onderzoek zijn burgers vragen gesteld over veiligheidsgevoelens, buurtproblemen, slachtofferschap, preventiemaatregelen en het functioneren van gemeenten en politie. De uitkomsten daarvan wil regiopolitie Groningen gebruiken bij het opstellen van het beleidsplan 2000 van het korps. Het is de bedoeling dat een dergelijk onderzoek regelmatig in alle gemeenten in de regio wordt gehouden.
In alle gemeenten zijn 500 vragenlijsten verstuurd naar willekeurige personen. In Appingedam is 53% terug ontvangen, in Leek 50%, in Stadskanaal 48% en in Veendam 55%. Voor een schriftelijk onderzoek hoge percentages. Daaruit mag worden afgeleid dat de betrokkenheid van burgers bij dit onderzoek groot is te noemen.
Hieronder zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport samengevat.

Veiligheidsgevoel en vermijdingsgedrag
Ruim 40% van de inwoners van de gemeente Appingedam maakt zich zorgen over de omvang van de criminaliteit in de Fivelstad. In Leek betreft dit een derde van het aantal inwoners, in Stadskanaal 42% en in Veendam bijna 50%. Zij voelen zich in het algemeen het meest onveilig in de avonduren tot 24.00 uur. De meest genoemde reden voor onveiligheidsgevoelens is het verschijnsel van rondhangende jongeren in de woonomgeving. Maar ook slechte openbare straatverlichting en dichte bossage worden vaak genoemd als reden waarom mensen zich onveilig voelen.

Buurtproblemen
Gevraagd naar de meest voorkomende buurtproblemen noemden de inwoners van de vier onderzochte gemeenten de volgende problemen: vernielingen, woninginbraak en overlast door groepen jongeren. Woninginbraak en vernielingen (algemeen en aan auto's) worden als de belangrijkst aan te pakken problemen betiteld. Ook te snel rijden, gevaarlijke verkeerssituaties en onoverzichtelijke kruispunten zijn relatief vaak genoemd. Ten aanzien van het leefmilieu gaven de geënquêteerden de kuilen en plassen in stoepen en fietspaden aan, gevolgd door hondenpoep en rommel op straat. Inwoners van de gemeente Stadskanaal noemden fietsendiefstal ook als een belangrijk aan te pakken probleem.

Betrokkenheid eigen woonbuurt
58% van de inwoners van Appingedam gaf aan zich in meer of mindere mate betrokken te voelen bij de eigen woonbuurt. In Leek is dat 64%, in Stadskanaal 61% en in Veendam 57%. Gevraagd naar de geconstateerde sociale controle in de buurt noemde 10% veel te hebben waargenomen, tegen 31% weinig. In Leek was dat 16% om 28%, in Stadskanaal 17% om 29% en in Veendam 17% om 25%. 67% van de inwoners van Appingedam zegt bereid te zijn in de toekomst iets te willen bijdragen aan de verbetering van de woonomgeving. In Leek is dat 72%, evenals in Stadskanaal en in Veendam 67%.

Buurtproblemen
In de enquête is burgers gevraagd naar hun gevoel over het zich voordoen van problemen in hun buurt uitgedrukt in: vermogensdelicten (diefstallen), verkeersproblemen, leefmilieuproblemen, overlast / dreiging en verloedering van de buurt. Uit het onderzoek zijn op deze punten in de gemeenten Appingedam en Leek geen grote problemen naar voren gekomen. In beide andere gemeenten werden enige problemen genoemd. Eventuele verbeterpunten voor Stadskanaal zouden kunnen zijn: woninginbraak, fietsendiefstal, overlast jongeren, te hard en agressief rijden, verlichting van brandgangen en rondhangende jeugd. Eventuele verbeterpunten in Veendam zijn: woninginbraak, vernielingen, onderhoud straten en onveiligheidsgevoelens.

Criminaliteitsbeeld:
Onder criminaliteitsbeeld wordt verstaan de delicten die door inwoners worden waargenomen en in het onderzoek het meest zijn genoemd. De respondenten uit Appingedam en Leek noemden het vaakst de delicten: vernieling aan auto en fietsendiefstal. Ook inbraken in woningen en pogingen daartoe werden genoemd. In vergelijking met het landelijke beeld zijn beide gemeenten qua criminaliteit rustige plaatsen. Het aangiftepercentage is in Appingedam in tegenstelling tot Leek echter niet hoog te noemen. Daartegen over staat dat veel burgers in beide gemeenten preventieve maatregelen hebben genomen tegen criminaliteit, bijvoorbeeld inbraakpreventie. Het percentage is hoog te noemen, zeker gelet op het lage criminaliteitsrisico in de plaatsen.

Ook in Stadskanaal en Veendam noemden inwoners het vaakst vernielingen aan auto's en fietsendiefstal als belangrijkste criminaliteitsproblemen. Evenals in beide andere plaatsen werden daarna inbraken en pogingen daartoe in woningen het vaakst genoemd. Respondenten van de enquête oordelen dat beide gemeenten op het gebied van de veiligheid problemen hebben in de sfeer van vermogensdelicten, zoals vernielingen aan auto's, fietsendiefstal en (poging) tot woninginbraak. In beide gemeenten is het aangiftegedrag redelijk hoog te noemen. Het preventiegedrag scoort gemiddeld.

Algemene beoordeling gemeente
De inwoners van Appingedam oordelen positief over de frequentie waarmee het huisvuil wordt opgehaald (86%), de frequentie van het onderhoud van straten, pleinen en straatverlichting (42%) en de bereikbaarheid voor klachten en wensen (32%). Daar tegenover staat dat de gemeente relatief de meeste ontevredenheid geniet ten aanzien van de frequentie van onderhoud van straten, plantsoenen en straatverlichting (30%), de stadsvernieuwing (23%) en voorzieningen voor kinderen (23%).

Ook de inwoners van Leek oordelen positief over de frequentie waarmee het huisvuil wordt afgehaald (85%), het onderhoud van wegen, plantsoenen en straatverlichting (57%) en maatregelen ten aanzien van de dorpsvernieuwing (36%). Over het reageren op buurtproblemen is duidelijk een lager percentage positief, al moet worden aangetekend dat 57% van de respondenten hebben aangegeven het niet te weten. Tegenover het grote aantal tevredenen over het onderhoud aan wegen, plantsoenen en straatverlichting gaf 18% aan daarover niet tevreden te zijn en noemde 17% ontevreden te zijn over voorzieningen voor kinderen.

De inwoners van Stadskanaal oordelen positief over de frequentie waarmee het huisvuil wordt afgehaald (85%), de frequentie voor het onderhoud van straten, plantsoenen en straatverlichting (53%) en de voorzieningen voor ouderen (38%). Over het reageren op buurtproblemen is duidelijk een lager percentage positief, al moet hierbij wel worden aangetekend dat veel respondenten (50%) hebben aangegeven het niet te weten. Relatief de meeste ontevredenheid geniet de gemeente op het onderhoud van straten, plantsoenen en straatverlichting (25%), de inzet voor de burgers (24%) en de voorzieningen voor ouderen (21%).

Ook de inwoners van Veendam zijn redelijk tevreden over de gemeente. De inwoners oordelen positief over de frequentie waarmee het huisvuil wordt afgehaald (77%), de frequentie van het onderhoud van straten, plantsoenen en straatverlichting (49%) en de stadsvernieuwing (30%). Over het reageren op buurtproblemen is duidelijk een lager percentage positief, al moet wel worden aangetekend dat veel respondenten (58%) hebben aangegeven het niet te weten. De meeste ontevredenheid geniet de gemeente bij de voorzieningen voor kinderen (25%), de frequentie voor het onderhoud van wegen, plantsoenen en straatverlichting (22%), de stadsvernieuwing (20%) en het veiligheidsbeleid (20%).

Algemene beoordeling politie
Veel inwoners van Appingedam zijn het eens met de stelling dat de politie bescherming biedt. Verder reageert de politie in de ogen van respondenten goed op buurtproblemen en doet de politie haar best. Ruim 40% van de respondenten heeft het afgelopen jaar contact gehad met de politie. Een ruime meerderheid is (zeer) tevreden over dit contact. Verder blijkt dat de politie te weinig contact heeft met buurtbewoners. Slechts 11% van de inwoners was het eens met de stelling: de politie heeft contact met de buurtbewoners. 58% was het oneens met deze stelling. Bijna 60% van de bewoners ziet de politie weinig tot zeer weinig in de eigen straat. Daarnaast vindt 50% het nodig dat er een lokale politiefunctionaris komt. Zichtbaarheid van de politie wordt ervaren als het belangrijkste probleempunt.

Veel inwoners van Leek gaven aan het eens te zijn met de stelling dat de politie bescherming biedt, haar best doet en goed op de buurtproblemen reageert. Ruim 40% heeft het afgelopen jaar contact met de politie gehad. Een ruime meerderheid is (zeer) tevreden over dit contact. Net als in Appingedam is de zichtbaarheid van de politie in Leek het zwakke punt. Inwoners zien de politie te weinig in de eigen buurt, te weinig te voet of per fiets surveilleren en uit de auto komen.

Ook in Stadskanaal zijn inwoners het eens met de stelling dat de politie bescherming biedt, goed op buurtproblemen reageert en haar best doet. Ruim 40% heeft het afgelopen jaar contact met de politie gehad en is daarover (zeer) tevreden. Verder oordeelt 18% positief op de stelling dat de politie contact heeft met de woonbuurt, terwijl 42% is het oneens is met deze stelling. Belangrijkste problemen zijn: de politie is te weinig in de eigen buurt te zien en surveilleert te weinig te voet of per fiets. Ook in Stadskanaal is zichtbaarheid één van de belangrijkste kritiekpunten.

Ook veel inwoners van de gemeente Veendam zijn het eens met de stelling dat de politie bescherming biedt, goed op de buurtproblemen reageert en haar best doet. 50% van de inwoners heeft het afgelopen jaar contact gehad met de politie. Een ruime meerderheid van hen is daarover (zeer) tevreden. 14% is het eens met de stelling dat de politie contact heeft met buurtbewoners, terwijl 47% het daarmee oneens is. Net als in de overige plaatsen is de onvoldoende zichtbaarheid van de politie in de woonbuurt het voornaamste kritiekpunt.

Voor nadere informatie; afdeling voorlichting, 050 - 5995010

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...