Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Hoofdlijnennotitie

Datum nieuwsfeit: 21-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Hoofdlijnennotitie (210699)

Hoofdlijnennotitie (210699)

Den Haag, 21 juni 1999

Tijdens de begrotingsbehandeling Defensie, het afgelopen najaar, sprak de CDA-fractie zich uit tegen bezuinigingen op Defensie. Na een begrotingsbezuiniging van 375 miljoen is echter nu met de voorjaarsnota een tweede bezuinigingsronde afgekondigd van 150 miljoen.
Hiermee lijkt het leed nog niet geleden want naar het zich laat aanzien zal Defensie bij de begroting van 2000 wederom niet ontzien worden. Dit alles terwijl het Kabinet veeleisend is naar de krijgsmacht wanneer we naar het ambitieniveau kijken waaraan Nederland in internationale context terecht wil voldoen. Voor het CDA is van belang dat de drie krijgsmachtdelen beschikken over voldoende en goed opgeleid en gemotiveerd personeel dat op zijn beurt de beschikking heeft over kwalitatief hoogstaand materieel. Derhalve zijn een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen bij de beantwoording van de vragen over de Hoofdlijnennotitie.

Het ambitieniveau in internationale context
Ontbrak het in de Hoofdlijnennotitie al aan een duidelijke visie op de toekomst van Defensie, de beantwoording van de vragen heeft aan verduidelijking niet veel bijgedragen. De doelstelling van vier vredesoperaties tegelijkertijd uit te kunnen voeren, waarvan in de Prioriteitennota al sprake was, is niet gewijzigd. Op dit moment is sprake van een crisissituatie in de Balkan. Welke lessen kunnen getrokken worden en wat zijn de gevolgen van de oorlog in Kosovo voor de Defensienota 2000? En hoe staat het dan met de mogelijkheid van vier gelijktijdig uit te voeren operaties en de voortzetting hiervan? Als we dienaangaande de uitspraken van de minister over de uitzending van 2050 soldaten met de roulatieproblemen die dit met zich meebrengt, op ons inlaten werken, dan schept dat weinig vertrouwen.

Uit de beantwoording blijkt dat op strategische onderdelen de absolute ondergrens is bereikt dan wel doorschiet. Dit betreft onder meer de opheffing van een F 16 squadron, de reductie bij de Marine en de verkleining van het mobilisabel bestand van het Duits Nederlandse legerkorps. Het CDA is van mening dat het Kabinet zijn ambitieniveau niet kan waarmaken. Een inzet op het niveau van een bataljon of equivalent daarvan over een periode van maximaal 3 jaar is in de huidige structuur alleen met allerlei kunstgrepen haalbaar. Dit blijkt uit de praktijk wanneer we kijken naar Amendola. De conclusie moet zijn dat er sprake is van toenemende spanning tussen ambitieniveau en huidige mogelijkheden.

De PvdA komt nu plotseling op de proppen als de nieuwe geldschieter voor Defensie. Hoe ongeloofwaardig als je bedenkt dat deze partij een jaar geleden een grote bezuiniging voorstelde met forse ingrepen in Luchtmacht en Marine. Het defensiebeleid is volgens mij gebaat bij consistentie en een lange termijn planning. Nu ja, beter ten halve gekeerd dan te hele gedwaald. De CDA-fractie is benieuwd of er met klinkende munt betaald gaat worden. De onder de kabinetten-Kok gepleegde bezuinigingen zijn ons al jaren een doorn in het oog.

De minister heeft advies gevraagd aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Kan de minister aangeven of dit advies al klaar is en zo ja, leidt dit advies dan vervolgens nog tot substantiële wijzigingen.

Daarnaast heeft de minister onlangs een gesprek gehad op het Catshuis met de Militaire top van de NAVO over de Hoofdlijnennotitie. Kan de minister inzicht geven over de inhoud en de conclusies van dit gesprek? Klopt het dat de NAVO-leiding deze gelegenheid heeft aangegrepen zich zorgelijk uit te spreken over de omvang van de grondeenheden die Nederland bij crisissituaties als Kosovo kan inzetten? Welke consequenties hebben de opvattingen van de militaire top van de NAVO voor de defensienota?

Nadat het strategisch concept van de NAVO tijdens de top van Washington was vastgesteld is tijdens de top van Keulen begin juni de Europese Unie een stuk dichter bij de vorming van een eigen defensiepoot gekomen. Het idee is, dat bij conflicten van lage intensiteit de EU in de toekomst kan ingrijpen zonder hulp van de NAVO.
Toch blijven er de nodige vragen over o.a. de financiële gevolgen voor de defensiebegroting alsmede de defensienota en welke aanvullende afspraken zijn er nodig in NAVO verband?

Internationale betrokkenheid staat hoog in het vaandel van dit Kabinet. Dit is zeer toe te juichen. Zo bleek minister De Grave, aldus de Volkskrant, onlangs in Bremen , waar de ministers van de Europese Unie bijeen waren, te pleiten voor de oprichting van een Europees fonds voor vredesoperaties. Als de Europese Unie, zo stelde hij, via een eigen defensiebeleid sterker betrokken wil raken dan past daar ook een budget bij. Gemeenschappelijke financiering van vredesoperaties is van belang. Maar de vraag is of dit fonds puur voor de vredesoperaties zelf gebruikt wordt, dan wel voor randvoorwaarden zoals transport, vergaren van inlichtingen, bevelvoering, commando en controle, etc. Kan de minister hier een nadere toelichting over geven?

Kortom de vraag is, gelet op bovenstaande, of de hoofdlijnennotitie niet teveel voorschot heeft genomen op de Defensienota. Immers sinds het verschijnen van de notitie is het conflict in Kosovo geëscaleerd, heeft de Top van Washington plaatsgevonden en zijn in Keulen afspraken gemaakt over het opzetten van een autonome defensiecapaciteit binnen de Europese Unie. Is de minister het met de CDA-fractie eens dat hierdoor de defensienota op nogal wat onderdelen t.o.v. de hoofdlijnennotitie zal moeten worden aangepast?

Ook over de taakspecialisatie is nog veel onduidelijkheid. Taakspecialisatie op internationaal niveau vindt het kabinet aantrekkelijk in het licht van de internationale oriëntatie van de krijgsmacht. Het zou kunnen leiden tot vergroting van doelmatigheid. Maar mijn vraag is toch of er bij de totstandkoming van de Hoofdlijnennotitie over dit onderwerp diepgaand overleg gevoerd is met andere landen want het enthousiasme lijkt niet groot. De CDA-fractie is van mening dat wanneer grote landen binnen Europa niet bereidt zijn tot verregaande taakspecialisatie, Nederland niet in een afhankelijke positie terecht mag komen. Welke stappen worden er concreet door ons land ondernomen om taakspecialisatie daadwerkelijk van de grond te krijgen?

Personeel en integratie van onderdelen
De komende jaren zal met name het personeel, zowel militair als burger, centraal moeten staan. Keer op keer is het defensiepersoneel geconfronteerd met reorganisaties en veranderingen. De personele gevolgen voortkomend uit de Priorititeitennota en de doelmatigheidsoperatie zijn nauwelijks verwerkt of daarbovenop moeten wederom 2000 personeelsleden afvloeien. Overigens wordt door de minister niet uitgesloten dat het hierbij blijft. De gevolgen van de reorganisaties zijn dan ook zichtbaar. Met name de technisch geschoolde specialisten zoeken hun heil buiten de krijgsmacht. De werving en indiensttreding van met name BBT-ers verlopen bepaald niet voorspoedig. De wervingsresultaten van de afgelopen jaren stemmen niet vreugdevol. Defensie als werkgever die voortdurend bezuinigt, draagt niet bij tot een wervend imago. De situatie in Kosovo en de heersende cultuur in de opleidingen lijken hierbij nog een duit in het zakje te doen. Uit berichten blijkt dat cadetten van de Koninklijke Militaire Academie massaal de opleiding verlaten. Kloppen deze berichten, zo ja, welke maatregelen heeft de minister voor ogen? Immers het wordt de hoogste tijd dat kwaliteit en kwantiteit van het personeel centraal komt te staan. In het verlengde hiervan verdient ook de leeftijdsopbouw binnen de krijgsmacht ruim aandacht. Er worden pogingen ondernomen de krijgsmacht te verjongen maar de CDA-fractie vraagt zich af of er voldoende geld beschikbaar is voor flankerend beleid voor de oudere werknemer. Tevens is de CDA-fractie van mening dat een professioneel en goed arbeidsvoorwaardensysteem met daarnaast een gedegen opleidingstraject noodzakelijk is om ook buiten Defensie op termijn aan de slag te kunnen.
Is het daarmee dan ook niet gewenst tot een beleid te komen waarbij opleidingen geïntegreerd worden en mensen binnen de diverse delen van de krijgsmacht kunnen rouleren. Hoe denkt de minister hierover? Daarnaast zijn ook de toekomstperspectieven van belang. Neem bijvoorbeeld de Nationale Reserve binnen de totale personeelsproblematiek. Wat is nu precies de positie? Blijft het huidige systeem van bijscholing en rechtspositie gehandhaafd? Kan de minister aangeven welke concrete maatregelen er genomen worden en hoeveel reservepersoneel er effectief binnen de onderscheiden delen van de krijgsmacht kunnen worden ingezet?
Daarnaast is de belasting van de diverse krijgsmachtdelen divers, dit blijkt uit onderzoek bij de KLU . Acht de minister dergelijke onderzoeken ook op zijn plaats bij de andere delen van de krijgsmacht?

De werkdruk is ook hoog vanwege de deelname aan internationale missies. Te vaak worden dezelfde mensen keer op keer uitgezonden. (Amendola) De oplossing die de minister aandraagt, een betere afstemming en een goede voorbereiding lijkt niet voldoende in het licht van de huidige ontwikkelingen. Hoe denkt de minister vanuit dit perspectief over de verhouding inzet en menskracht. De huidige invulling van het roulatiesysteem legt een te groot beslag op organisatie en personeel. Mijn fractie overweegt op dit punt een motie in te dienen.

Steeds meer wordt duidelijk dat de militair voorbereid moet zijn op ethische dilemmas tijdens de uitzending. Dit houdt in dat tijdens de opleiding hieraan maximaal aandacht aan moet worden besteed. De krijgsmacht dient daarnaast te zorgen voor een optimale geestelijke verzorging van zijn personeel. De CDA-fractie gaat er vanuit dat in de Defensienota wordt beschreven op welke wijze krijgsmachtbreed deze zorg en ethische vorming zal worden ingevuld.

Tenslotte nog een vraag over de integratie van staven. Dit is niet los te zien van totale organisatie van de krijgsmacht. Er is op dit moment nog een studie gaande naar de mogelijkheden. Moet de minister op dit punt niet veel voortvarender te werk. Over dit onderwerp wordt al jaren gesproken! En zou integratie en ontschotting in de top niet leiden tot een efficiëntere aansturing van de defensieorganisatie? In het verlengde hiervan kan de minister aangeven wat de voordelen zijn van de eventuele benoeming van een opperbevelhebber.

De middelen en materiaal
Voor de derde maal wordt in de hoofdlijnennotitie het vredesdividend vanwege het wegvallen van het Oostblok geïncasseerd. Immers dit was ook het geval bij de Prioriteitennota en bij de doelmatigheidsoperatie. De wereld is sindsdien wel veranderd. De huidige veiligheidsanalyse is voor de Amerikanen en Engelsen dan ook reden om juist meer te gaan investeren in Defensie. Nederland maakt steeds meer deel uit van een internationale gemeenschap. Bij deze toenemende internationale georienteerdheid van ons land vervaagt de grens tussen interne en externe veiligheidsrisico's. De hoofdlijnennotitie besteedt hieraan nauwelijks aandacht. Waarom niet? Meer en meer is Nederland voor zijn veiligheid afhankelijk van zijn bondgenoten. Dat heeft als consequentie dat Nederland in zijn beleid steeds meer rekening moet worden gehouden met NAVO- en EU- doelstellingen. Een onontkoombare ontwikkeling daarbij is dat VS niet bereid is om in NAVO-verband in lengte van jaren voor Europa de kastanjes uit het vuur te halen. Dit besef klinkt niet door in de financiële paragraaf van de Hoofdlijnennotitie.

Het investeringspercentage zal gedurende de jaren 2000-2006 23 % bedragen. Dit betekent een aanzienlijke vermindering ten opzichte van de 28%-30% zoals geformuleerd in de Prioriteitennota. Kan de minister argumenten aangeven waarom dit percentage is verlaagd en hoe dit percentage zich verhoudt met het investeringspercentage van de andere NAVO-landen? Overigens gaat het hier om taakstelling-percentages. Het reële investeringspercentage is veelal lager. Uit de stukken blijkt dat het de bedoeling is op een termijn van ongeveer tien jaar uiteindelijk 6,5 miljard te bezuinigen. De conclusie die hieruit te trekken valt is dat er dus sprake is van doorbezuiniging. Vanwaar deze ambitie? Het regeerakkoord van Kok 2 beperkt zich tot een bezuiniging van 375 miljoen per jaar. En geldt gedurende deze kabinetsperiode. Zeker bij een organisatie die kreunt en steunt vanwege de vele reorganisaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn verdergaande bezuinigingen uit den boze.
Mijn vraag is waarom het bedrag van 6,5 miljard al vastgelegd is en wat zijn de financiële consequenties met betrekking tot Kosovo en de al reeds ontstane boeggolf.
Daarbij rekent de minister zich rijk. In zijn berekening komt er een bedrag van 600 miljoen vrij vanwege de verkoop van materieel. Daarnaast nog eens een bedrag van 500 miljoen ten gevolge van efficiency maatregelen. Tezamen vormt het een bedrag van 1,1 miljard. Hoe wil de minister eventuele tegenvallers opvangen? De minister laat tussen de regels doorschemeren dat er een grens bereikt is op bepaalde terreinen voor wat betreft de bezuinigingen. Er wordt een ruwe schatting gegeven omtrent bezuinigingen bij de diverse krijgsmachtdelen. Hoe reëel zijn de in de hoofdlijnennotitie opgenomen bedragen? Kan de minister aangeven waar hij t.a.v. de bezuinigingen de grens legt.

De verleiding is groot om alle nieuwe investeringen te gaan bespreken en beoordelen. Dat lijkt mijn fractie bij dit Algemeen Overleg niet zinvol. In een later stadium zal mijn fractie hier nader op ingaan. Wel verzoek ik meer informatie over de mogelijke toerusting van de vier LCF-fregatten met een verdedigingswapen tegen ballistische raketten, de TMD (theatre missile defence). De kosten zijn hoog terwijl de belangstelling bij de bondgenoten niet groot is. Waarom bij Nederland wel? Of is dit een voorbeeld van taakspecialisatie? Zo ja, wat staat hier dan tegenover vanuit de andere lidstaten?

De eindconclusie van het CDA is helder. Mijn fractie blijft zich verzetten tegen de voorgenomen bezuinigingen op defensie waarbij teveel belangrijke zaken en investeringen worden doorgeschoven. Wij zijn van mening dat als de gevolgen van het conflict in Kosovo, alsmede de afspraken in NAVO en EU verband niet leidt tot aanpassing van het huidige ambitieniveau van het kabinet dit zal moeten leiden tot een andere financiële benadering. De CDA fractie overweegt dan ook een motie op dit punt. Last but not least verdient het personeelsbeleid meer aandacht en op vele punten verbetering.

Kamerlid: C. van der Knaap

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...