Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievoorstellen BNC

Datum nieuwsfeit: 21-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Algemene Commissie voor Europese Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 21 juni 1999
Kenmerk DIE-402/99
Blad /1
Bijlage(n) 2
Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake nieuwe Commissievoorstellen
C.c.

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij twee fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag (mededinging);


2. Mededeling 'Het werkgelegenheidsscheppend potentieel van het toerisme versterken - Follow-up van de conclusies en aanbevelingen van de Groep op hoog niveau inzake toerisme en werkgelegenheid'

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken


1. Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag

Nummer van het Commissiedocument: COM(99) 101 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: EZ i.o.m. BZ, JUS, V&W, VWS

Behandelingstraject:

Reacties van de lidstaten dienen voor 30-9-99 bij de Commissie te worden aangeleverd. Behandeling zal plaatsvinden in de Industrie Raad.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Het Witboek is een voorstel van de Commissie tot herziening van het Europese mededingingsrecht, zoals dit is neergelegd in de artikelen 85 en 86 EG-Verdrag (nu art. 81 en art. 82). De toepassing van artikel 85 lid 3 EG-Verdrag (waaronder verlening ontheffingen) behoort thans tot de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap. Onder het huidige regime moeten ondernemingen hun mededingingsbeperkende afspraken aanmelden, alvorens de Commissie op grond van art. 85 lid 3 EG-Verdrag een ontheffing kan verlenen. De nationale mededingingsautoriteiten en de civiele rechters hebben momenteel niet de mogelijkheid om art. 85 lid
3 EG-Verdrag toe te passen.

De voorgestelde hervorming houdt in dat het huidige aanmeldings- en ontheffingssysteem wordt afgeschaft en wordt vervangen door een verordening van de Raad, waarin wordt bepaald dat de uitzondering op het verbod van artikel 85 lid 3 EG-verdrag rechtstreeks toepasselijk is zonder voorafgaande beschikking van de Commissie. Artikel 85 EG-Verdrag in zijn geheel zou door de Commissie, de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechterlijke instanties rechtstreeks kunnen worden toegepast, zoals dit nu reeds het geval is voor artikel 85 lid 1.

In het nieuwe systeem wordt nog steeds uitgegaan van een verbodsstelsel (artikel 85 lid 1 EG-Verdrag) dat verbiedt dat bedrijven mededingingsbeperkende afspraken maken (zoals prijsafspraken, afspraken over productievolume en het verdelen van markten), maar bestaat geen aanmeldings- en ontheffingssysteem meer. Bedrijven moeten zelf beoordelen of zij aan de voorwaarden van artikel
85 lid 3 voldoen.

Het voorstel van de Commissie beoogt een effectiever en efficiënter mededingingsbeleid mogelijk te maken. In plaats van de behandeling van alle ontheffingsverzoeken zal ambtshalve en op basis van klachten het verbod worden gehandhaafd. Op deze manier kan de Commissie haar energie steken in het opsporen van niet toelaatbare kartels die er echt toe doen. Daarbij wordt beoogd de administratieve lasten van het bedrijfsleven te verminderen.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

In beginsel positief. De exclusieve bevoegdheid van de Commissie om art. 85 lid 3 EG-Verdrag te kunnen toepassen wordt gedecentraliseerd. Hierdoor kunnen de nationale mededingingsautoriteiten en de civiele rechters dit lid ook toepassen.

Wèl dienen er voldoende waarborgen voor uniformiteit te worden gecreëerd die voldoende recht doen aan de positie van de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechters.

Nederlandse belangen

Nederland heeft belang bij een effectief en efficiënt Europees mededingingsbeleid, waarbij rechtszekerheid en uniformiteit binnen de Europese Unie gewaarborgd moeten worden. Hierbij dient rekent te worden gehouden met de (administratieve) lasten voor het bedrijfsleven, maar ook de positie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Nederlandse rechters.

blad 2 fiche "Witboek toepassing artt 85 en 86 EG-Verdrag"

Consequenties voor EG-begroting in EURO per jaar:

N.v.t.

Consequenties voor de nationale regelgeving en beleid c.q. decentrale overheden

Aanpassingen nodig in de Nederlandse mededingingswetgeving, voorzover het verwijzing naar het EG-recht betreft.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

In dit stadium is geen formele betrokkenheid van het EP voorzien. Pas wanneer het voorstel voor de verordening in procedure wordt gebracht zal het EP worden geraadpleegd (art. 83, ex art. 87 EG).2. Mededeling 'Het werkgelegenheidsscheppend potentieel van het toerisme versterken - Follow-up van de conclusies en aanbevelingen van de Groep op hoog niveau inzake toerisme en werkgelegenheid'

Nummer van het Commissiedocument: COM(1999) 205 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: EZ i.o.m. SZW, FIN, BZ

Behandelingstraject:

Raadswerkgroep toerisme 11 mei, 21 mei 1999 - behandeling in de Interne Markt Raad van 21 juni a.s.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Het document vormt de reactie van de Europese Commissie op het rapport van de zgn. High-level Group 'Het Europese toerisme, nieuwe partnerschappen voor werkgelegenheid', bestaande uit sectordeskundigen van de verschillende lidstaten. De High-level Group heeft destijds aanbevelingen opgesteld voor de Europese Commissie, de lidstaten en de toeristische sector, om via communautaire ontwikkeling van het toerisme in Europa de werkgelegenheid een belangrijke impuls te geven. (De werkgelegenheid in de toeristische sector groeit gemiddeld met 4% per jaar, waarmee toerisme dus inderdaad een belangrijke banenmotor is).

Het onderhavige voorstel noemt als doelstellingen:


- toerisme als belangrijke sector voor de werkgelegenheid de politieke aandacht geven die het verdient;


- het versterken van de concurrentiepositie van het Europese toerisme door het ontwikkelen van een adequaat communautair kader waarbinnen toerisme zich verder kan ontwikkelen.

Hoewel het document de wenselijkheid van een toeristisch programma nog wel noemt, is daar inmiddels van afgezien nadat meerdere lidstaten, waaronder Nederland, dit enkele jaren lang hebben geblokkeerd. De Commissie beoogt thans een werkkader op te stellen in samenwerking met de lidstaten. Hierbij zal het betrokken DG XXIII interventiebeleid gaan voeren op het gebied van toerisme bij de Commissie (overige DG's) en andere internationale organisaties. De voorstellen hebben vooral betrekking op:


- betere samenwerking met de lidstaten en tussen de lidstaten onderling;


- een betere informatievoorziening met en naar de lidstaten;


- het gebruik van nieuwe technologie om contacten uit te breiden (Europees online-waarnemingsnetwerk).

In tegenstelling tot eerdere voorstellen wordt hiervoor geen apart budget gevraagd omdat e.e.a. binnen de administratieve begroting kan worden uitgevoerd.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Postitief. De Commissie doet voorstellen op basis van art. 308 (ex
235) jo. art. 3 sub t EG. Opgemerkt moet worden dat een meerderheid van de lidstaten, waaronder Nederland, tot nog toe altijd heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan actie op communautair niveau. De strekking van het huidige voorstel is echter dusdanig beperkt (vooral gericht op informatievoorziening, geen financiële consequenties) dat met hetinitiatief kan worden ingestemd.

Nederlandse belangen

Indien DG XXIII de voorstellen concreet kan invullen betekent dit een stap in de goede richting om de situatie zoals deze tot nu toe bestond (patstelling tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten) te doorbreken. Voor zover er sprake is van een uitgesproken werkgelegenheidsbeleid, wordt dit uitgangspunt door Nederland niet gedeeld. In plaats van een actieve, regulerende overheid is Nederland er voorstander van om zoveel mogelijk aan de sector zelf over te laten en zou de nadruk op het verhogen van de concurrentiekracht van de sector moeten liggen.

blad 2 fiche "Toerisme en werkgelegenheid"

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar):

N.v.t., de Commissie, DG XXIII, stelt e.e.a. binnen de administratieve begroting te kunnen uitvoeren.

Consequenties voor de nationale regelgeving en beleid c.q. decentrale overheden

Geen

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

N.v.t.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie