Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondertekening sectoriele overeenkomsten Europese gemeenschap

Datum nieuwsfeit: 21-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EC - Swiss Confederation : Sectoral Agreements / Signature Go Back

Press Release: Luxembourg (21-06-1999) - Nr. 9005/99 (Presse 195)
_________________________________________________________________

ONDERTEKENING VAN DE ZEVEN SECTORIËLE OVEREENKOMSTEN

TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN ENERZIJDS

EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT ANDERZIJDS

Tijdens een plechtigheid op 21 juni 1999 in Luxemburg hebben de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds de volgende zeven sectoriële overeenkomsten met bijbehorende slotakten ondertekend: vrij verkeer van personen, luchtvervoer, spoorweg- en wegvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en landbouw. Deze overeenkomsten vormden bij de onderhandelingen één pakket en zullen daarom op een en dezelfde datum gesloten worden, respectievelijk in werking treden.

De ondertekening van dit pakket van zeven sectoriële overeenkomsten is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Zwitserland. Zij betekent het begin van een nieuw tijdperk in de betrekkingen die beide partijen sinds jaren onderhouden. Zodra zij in werking treden, zullen de zeven overeenkomsten naar verwachting een duidelijke meerwaarde geven aan de bilaterale handelsbetrekkingen en de bevolking van Zwitserland en die van de Europese Unie dichter bij elkaar brengen.

De volgende personen hebben de overeenkomst over het vrije verkeer van personen ondertekend

namens Zwitserland
:

de heer Pascal COUCHEPIN

Lid van de Bondsraad, Hoofd van het departement van Economische Zaken

de heer Joseph DEISS

Lid van de Bondsraad, Hoofd van het departement van Buitenlandse Zaken

namens de Gemeenschap
:

de heer Joschka FISCHER

Minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, fungerend voorzitter van de Raad

de heer Hans van den BROEK

Lid van de Europese Commissie

namens de lidstaten van de Gemeenschap
:

België
:

de heer Frans VAN DAELE

Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger

Denemarken:

de heer Niels HELVEG-PETERSEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Duitsland:

de heer Joschka FISCHER

Minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend Bondskanselier

Griekenland:

de heer Giorgios PAPANDREOU

Minister van Buitenlandse Zaken

Spanje:

de heer Abel MATUTES

Minister van Buitenlandse Zaken

Frankrijk:

de heer Hubert VEDRINE

Minister van Buitenlandse Zaken

Ierland:

de heer Denis O'LEARY

Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger

Italië:

de heer Lamberto DINI

Minister van Buitenlandse Zaken

Luxemburg:

de heer Jacques POOS

Minister van Buitenlandse Zaken

Nederland:

de heer Jozias van AARTSEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Oostenrijk:

de heer Wolfgang SCHÜSSEL

Minister van Buitenlandse Zaken

Portugal:

de heer Jaime GAMA

Minister van Buitenlandse Zaken

Finland:

mevrouw Tarja HALONEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Zweden:

mevrouw Anne LINDH

Minister van Buitenlandse Zaken

Verenigd Koninkrijk:

de heer Robin COOK

Minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken

De overeenkomsten inzake luchtvervoer, spoorweg- en wegvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en landbouw werden door de volgende personen ondertekend:

namens Zwitserland
:

de heer Pascal COUCHEPIN

Lid van de Bondsraad, Hoofd van het departement van Economische Zaken

de heer Joseph DEISS

Lid van de Bondsraad, Hoofd van het departement van Buitenlandse Zaken

namens de Gemeenschap
:

de heer Joschka FISCHER

Minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, fungerend voorzitter van de Raad

de heer Hans van den BROEK

Lid van de Europese Commissie

De hoofdlijnen van de overeenkomsten staan in de bijlage.

BIJLAGE

ZEVEN SECTORIËLE overeenkomsten met zwitserland

Beknopte samenvatting

Overeenkomst vrij verkeer van personen

Deze overeenkomst stelt het vrije verkeer van personen in tussen de EU en Zwitserland, volgens regels die overeenstemmen met de wet- en regelgeving van de Gemeenschap. De aan Zwitserland toegekende overgangsperiodes zullen de liberalisering van de arbeidsmarkt van dit land vergemakkelijken.

De overeenkomst kent aan onderdanen van de andere partij dezelfde levensomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden toe als aan de eigen onderdanen. De overeenkomst heeft betrekking op fundamentele rechten als het recht op toegang tot het grondgebied, en het recht op verblijf en het recht op werk in loondienst, het recht om zich als zelfstandige te vestigen, het recht om te studeren en het recht op sociale zekerheid. Al deze rechten berusten op het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit en op het beginsel van gelijke behandeling. Het specifieke doel van de overeenkomst is het waarborgen van de rechten van burgers die reeds op het grondgebied van de andere partij verblijven.

Overeenkomst luchtvervoer

De overeenkomst berust op de volgende beginselen:


- wederzijdse liberalisering, met de communautaire wet- en regelgeving als uitgangspunt, van de luchtvaartrechten van in de partijen geregistreerde luchtvaartmaatschappijen voor vluchten tussen een punt in de Gemeenschap en een punt in Zwitserland;
- wederzijdse vrijheid van vestiging;

- overleg en vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot overeenkomsten met derde landen en internationale organisaties;
- er wordt een Gemengd Comité ingesteld dat wordt belast met het beheer en de toepassing van de overeenkomst.

Het Gemengd Comité heeft het recht te beslissen of door Zwitserland uit milieuoverwegingen genomen maatregelen verenigbaar zijn met de overeenkomst .

Wat de luchtvaartrechten betreft, heeft Zwitserland een beperkte aanvullende concessie gekregen. Er is namelijk overeengekomen dat, zodra de overeenkomst twee jaar in werking is, de Zwitserse luchtvaartmaatschappijen vrij zijn om vluchten uit te voeren tussen punten in verschillende lidstaten. Er is geen vaste verbintenis aangegaan om de overeenkomst uit te breiden tot vluchten binnen Zwitserland en binnen EG-lidstaten. Beide partijen hebben zich er echter toe verbonden deze mogelijkheid vijf jaar na de inwerkingtreding te onderzoeken.

De overeenkomst omvat ook de zogenaamde vijfde en zevende vrijheid, als compromis in de richting van volledige integratie.

Overeenkomst vervoer per spoor en over de weg

Deze overeenkomst houdt met name het volgende in:


- handhaving van de vrijheid van doorvoer door Zwitserland voor wegvoertuigen tegen een redelijke vergoeding, die gebaseerd is op de interne en externe kosten en waarin de heffingen voor de doortocht door de Alpen in de buurlanden zijn ingecalculeerd;
- invoering in Zwitserland van nieuwe tarificatiesystemen voor het weggebruik volgens een overeengekomen tijdschema, dat gekoppeld is aan de beschikbaarheid van extra spoorcapaciteit en aan de invoering van de communautaire normen voor het gewicht van voertuigen;

- het voorkomen van verplaatsing van het verkeer van Zwitserland naar de buurlanden;

- wederzijdse liberalisering van het bilaterale en transitowegvervoer;

- onmiddellijke toegang voor voertuigen van 40 ton tot de belangrijkste economische centra van Zwitserland, en geleidelijke vermindering van de duur van het nachtelijk rijverbod voor zware voertuigen;

- wederzijdse uitbreiding van de toegang tot het spoorwegnet, op basis van de communautaire wet- en regelgeving;
- vaststelling door Zwitserland van wetgeving die gelijkwaardig is aan een aantal onderdelen van de communautaire wet- en regelgeving inzake weg- en spoorwegvervoer, en geleidelijke overneming van de communautaire voorschriften voor gewicht en afmetingen van voertuigen volgens een bepaald tijdschema;

- overneming door Zwitserland van de communautaire voorschriften voor overheidssteun voor het wegvervoer.

Dankzij de overeenkomst zullen het spoorwegvervoer en het gecombineerd vervoer voldoende kunnen concurreren met het transalpine wegvervoer. Voorts moet de overeenkomst leiden tot een aanzienlijke reductie van het wegverkeer, dat thans, door de gewichtsbeperking in Zwitserland, gedwongen is de Alpen in de Gemeenschap over te steken.

Overeenkomst wetenschappelijke en technologische samenwerking

Door de overeenkomst wordt Zwitserland geassocieerd met het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) (1998-2002) en met het corresponderende vijfde kaderprogramma van Euratom (1998-2002).

Onderzoeksinstellingen in Zwitserland mogen deelnemen aan de specifieke programma's van de twee kaderprogramma's, terwijl in de Europese Gemeenschap gevestigde onderzoeksinstellingen mogen deelnemen aan onderzoeksprogramma's en -projecten in Zwitserland, waarmee de wederkerigheid, zoals de onderhandelingsrichtsnoeren die vereisen, gegarandeerd is.

De financiële bijdrage van Zwitserland aan de budgetten van de onderzoeksprogramma's is gebaseerd op de verhouding van het BBP van Zwitserland tot het BBP van de lidstaten van de Europese Unie.

Overeenkomst overheidsopdrachten

Doel van de Overeenkomst betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten is de harmonisering van de regels voor overheidsopdrachten van de EG en Zwitserland en de verdere wederzijdse uitbreiding van de openstelling van de markt voor overheidsopdrachten. De overeenkomst bestaat wat dit betreft uit twee onderdelen. Enerzijds betreft het een reactie op de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten van 1994 (GPA), waarbij de EG en Zwitserland beide partij zijn, die de partijen ertoe opriep de toegang tot elkaars markten via bilaterale onderhandelingen te verbeteren. De overeenkomst gaat echter veel verder dan de mate van openstelling die de GPA verlangt, en heeft als doel een hoge mate van liberalisering van de handel, vergelijkbaar met het niveau binnen de EG. Wel richt de overeenkomst zich uitsluitend op bepaalde aspecten van overheidsopdrachten, aangezien rekening is gehouden met de reeds bestaande WTO-GPA. Kortom, over en weer worden de markten voor overheidsopdrachten vrijwel volledig opengesteld.

Van de onder de overeenkomst vallende organisaties vallen de Zwitserse gemeenten onder de GPA, en als tegenprestatie schaft de EG de restricties af voor Zwitserse inschrijvers op opdrachten in EG-gemeenten. Verder wordt de bilaterale overeenkomst toegepast op alle organisaties die niet onder de GPA vallen, maar waarop wel de richtlijnen van de Gemeenschap van toepassing zijn. Het gaat om openbare nutsbedrijven op het gebied van telecommunicatie, energie (met uitzondering van elektriciteit) en spoorvervoer, alsmede particuliere exploitanten (met exclusieve of speciale rechten) in alle sectoren waarvoor de Richtlijn "Nutsbedrijven" geldt.

De drempelwaarden waarboven wederzijds nationale behandeling wordt toegepast zijn die van de EG-richtlijnen. Onder deze drempelwaarden wordt naar beste vermogen gestreefd naar vermijding van discriminatie tussen onderdanen van de partijen. De overeenkomst voorziet in evaluatie van dit aspect vijf jaar na de inwerkingtreding.

Naast de traditionele mogelijkheden om de gunning van contracten in rechte aan te vechten, komen de partijen overeen een onafhankelijke autoriteit in te stellen, indien deze nog niet bestaat, die zelf zaken voor de bevoegde rechtbank kan brengen. In de EG wordt deze taak vervuld door de Europese Commissie.

Overeenkomst handel in landbouwproducten

Verwacht wordt dat de overeenkomst de toegang voor landbouwproducten tot de markt van beide partijen aanzienlijk zal verbeteren en tevens conform het wederkerigheidsbeginsel de tarifaire en non-tarifaire handelsbelemmeringen zal elimineren.

Overeenkomstig het mandaat zijn ook de regelingen die bij de onderhandelingen over de Europese Economische Ruimte tot stand waren gekomen, in de overeenkomst overgenomen.

In de overeenkomst wordt rekening gehouden met de rechten en verplichtingen van beide partijen volgens de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en de bijlagen daarbij.

Ter verbetering van de markttoegang voor beide partijen wordt wederzijds een groot aantal tariefconcessies toegekend: voor bloemen en planten, verse en verwerkte groenten en fruit, kaas en andere zuivelproducten, vleesproducten en bepaalde wijnspecialiteiten en zoete wijnen. Voor kaas voorziet de overeenkomst in volledige wederzijdse liberalisering van de handel in alle kaassoorten, vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Een onderdeel van de landbouwovereenkomst betreft de sector wijn. De partijen erkennen elkaars wetgeving, waardoor de handel in deze sector wordt bevorderd. Dit onderdeel van de overeenkomst heeft tevens betrekking op bepaalde aspecten van de intellectuele eigendom, aangezien wordt voorzien in wederzijdse erkenning en bescherming van geografische aanduidingen en traditionele benamingen van wijnproducten. Ook wordt in wederzijdse erkenning en bescherming voorzien voor de benamingen van alcoholhoudende dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn. De landbouwovereenkomst vereenvoudigt verder de handel tussen de partijen door wederzijdse erkenning van wetgeving in de volgende sectoren: fytosanitaire maatregelen, diervoeding, zaden en biologische landbouw.

Tenslotte bevat de overeenkomst bepalingen inzake de veterinaire sector, die de handel in levende dieren en dierlijke producten vereenvoudigen. Voor levende dieren worden de wetgevingen van de partijen als gelijkwaardig erkend. De handel in dierlijke producten geschiedt volgens het bepaalde in de communautaire wetgeving. Bovendien bepaalt de overeenkomst dat Zwitserland op de invoer uit derde landen dezelfde bepalingen toepast als de Gemeenschap.

Overeenkomst wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling

De overeenkomst voorziet in wederzijdse aanvaarding van keuring, certificatie en goedkeuring door de ene partij volgens de regelgeving van de andere partij of volgens haar eigen regelgeving, indien deze gelijkwaardig wordt geacht. Producten kunnen dan worden gecertificeerd door erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties in de Europese Unie en zonder verdere goedkeuringsprocedures op de Zwitserse markt worden gebracht, en vice versa. De overeenkomst maakt dus snellere en goedkopere productgoedkeuring mogelijk en vergemakkelijkt de toegang tot de markt.

Onder de overeenkomst vallen de volgende sectoren: machines, persoonlijke beschermingsmiddelen, speelgoed, medische hulpmiddelen, gasgestookte apparaten, drukapparatuur, eindapparatuur voor telecommunicatie, apparaten en systemen bestemd voor gebruik in een explosieve omgeving, elektrisch materieel en elektromagnetische compatibiliteit, bouwterreinmachines en bouwterreinmaterieel, meetinstrumenten, motorvoertuigen, landbouwtrekkers en bosbouwtrekkers, goede laboratoriumpraktijken (GLP), geneesmiddelen, GMP-inspectie en certificering van charges.

Op grond van de overeenkomst wordt een Gemengd Comité met de uitvoering en het beheer belast.

Inwerkingtreding

De Overeenkomst over het vrije verkeer van personen, ten aanzien waarvan de bevoegdheid gedeeld is, zal namens de Europese Unie worden bekrachtigd door het Europees Parlement en de parlementen van de lidstaten. De overige overeenkomsten, namelijk die betreffende luchtvervoer, spoorweg- en wegvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling en landbouw, vallen onder de bevoegdheid van de Gemeenschap en zullen door het Europees Parlement worden bekrachtigd. Aangezien echter alle overeenkomsten deel uitmaakten van één onderhandelingspakket, zullen zij op een en dezelfde datum gesloten worden en in werking treden. Aan de inwerkingtreding van de overeenkomsten hoeven dan ook geen voorlopige maatregelen vooraf te gaan.


_______________

_________________________________________________________________

/newsroom/press/c/ACF160.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...