Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 23-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Evaluatie 'Doe mee(r) 1998 : maatregelen bevordering gebruik bijzondere bijstand succes
In 1998 is een aantal maatregelen ingevoerd om het gebruik van de bijzondere bijstand te bevorderen. De eigen bijdrage van f 75,- werd met ingang van 1 januari afgeschaft. Daarnaast ontvingen alle cliënten van de dienst SOZAWE een vernieuwde brochure met daarbij een vereenvoudigd formulier voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Ook de interne procedure werd aanzienlijk verkort. Het totale bedrag dat in 1998 aan bijzondere bijstand werd verstrekt bedroeg bijna 12 miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van 1997 met 23%. Deze cijfers over 1998 staan in het evaluatierapport 'Doe Mee(r) in de stad dat het college van B&W heeft vastgesteld.
Het rapport geeft verder een gedetailleerd overzicht van de resultaten van de dienst SOZAWE op het gebied van uitstroom- bevordering (het ondersteunen en stimuleren van cliënten bij het vinden van werk), inkomensondersteuning en participatie.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Evaluatie 'Doe meer in de stad 1998'

Rode klinkers en granietkeien voor herinrichting Radebinnensingel Het college stelt een bedrag van f 990.000,- beschikbaar voor de herinrichting van de Radebinnensingel en omgeving. Het gaat om het gedeelte van de binnenstad omsloten door de Rademarkt, Steentilstraat, Winschoterkade en Radesingel.
Dit gedeelte van de stad is vooral gericht op wonen en werken, vandaar dat wordt gekozen voor een andere steensoort dan de gele steentjes die in het centrum van de stad liggen (het zgn. kernwinkelgebied). Het voorstel is om voornamelijk rode klinkers en granietkeien te gebruiken. Een aantal straten behoudt een granietkeien rijbaan. Het asfalt rondom het politiebureau blijft.
De huidige rijrichtingen voor het verkeer blijven bestaan evenals het merendeel van de parkeerplaatsen. Daarnaast worden er enkele extra bomen aangeplant. De Radebinnensingel zal bovendien verlicht worden door middel van armaturen aan spandraden en op masten. Begin mei is er een inspraakavond geweest voor belanghebbenden waarbij opmerkingen werden gemaakt o.a. over plaatsing van fietsenrekken bij de studentenhuizen en ondergrondse huisvuilcontainers. Dit laatste is op langere termijn te realiseren.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Herinrichting Radebinnensingel e.o.

Ecologisch beleid werpt vruchten af
Het college van B&W heeft vandaag de nota 'Natuurlijk Basismateriaal' vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. De nota rapporteert over de verworvenheden van consequent stadsecologisch beleid. En constateert dat dit beleid Groningen op de kaart zet als stad waar iets bijzonders gedaan wordt met de natuur.
Het collegeprogramma van 1994-1998 had de ontwikkeling van de duurzame stad als thema. Daarin kreeg de ecologie een duidelijke plek. In de Stedelijke Ecologische Structuur werden alle waardevolle ecologische gebieden in kaart gebracht.
Het gaat met de natuur in de stad zelfs beter dan met de natuur in de buitengebieden. Zo zijn de steenmarter en aalscholver nieuw in de stad. Maar soorten die veel rust en ruimte nodig hebben dreigen ook in de stad te verdwijnen.
Om deze dreiging te verminderen wordt ingezet op variatie in stedelijke landschappen, diversiteit in het groen en ecologisch beheer. Voorbeelden daarvan zijn het Rabenhauptterrein, het Noorderplantsoen en de Piccardthof.
In de nabije toekomst gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van meer ecologische beheerplannen, naar de vergroting van de samenwerking met andere groenbeheerders in de stad (woningbouwcorporaties en bedrijven) en naar de verdere uitwerking van het beleid voor de ecologie in, onder en rond water in de gemeente.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Evaluatie van vijf jaar stadsecologisch beleid

Een sluitende aanpak van fase-4 cliënten SOZAWE
De PvdA-fractie stelt in haar initiatiefvoorstel voor om fase-4 klanten van de dienst SOZAWE op gerichte manier aan werk te helpen. De afgelopen jaren is het uitstroom- en activeringsbeleid van de dienst SOZAWE met voorrang ingezet op cliënten in fase 2 en 3. Ook de fase 4 cliënten zullen in dit beleid worden meegenomen. Er zal gewerkt moeten worden naar een zoveel mogelijk 'sluitende aanpak' voor deze groep cliënten.
Dit houdt in dat iedere nieuwe werkloze (van 23 jaar en ouder) met een indeling in fase 2,3 of 4 uiterlijk aan het eind van het eerste uitkeringsjaar een werktraject krijgt aangeboden.
Gemeenten, uitvoeringsinstellingen en Arbeidsvoorziening krijgen hiervoor extra financiële middelen. Voor de trajectbemiddeling ontvangt de gemeente Groningen een bedrag van 2,8 miljoen gulden. Naar verwachting zullen er 4500 à 5000 extra trajecten nodig zijn voor de beoogde sluitende aanpak.
De activiteiten voor fase 4 cliënten krijgen nu al gestalte door onder andere het inzetten van het Bureau Kans en Partners aan het Werk (PahW) dat een eigen methodiek toepast voor deze groep cliënten.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Initiatiefvoorstel PvdA 'De aanpak van fase-4 klanten'

Eén loket voor jongeren tussen schoolbank en werk
Het college van B&W wil één centraal loket opzetten voor jongeren tussen 15 en 23 jaar die niet op school zitten en niet aan het werk zijn. Vanuit dit Jongerenloket wordt alle benodigde dienstverlening aan de jongeren aangeboden op het gebied van scholing, werk, inkomen en zorg.
In Groningen zijn momenteel zeven organisaties die zich met deze dienstverlening bezighouden. Een belangrijk voordeel van het Jongerenloket is de zogeheten 'sluitende aanpak': alle jongeren uit de doelgroep worden nauwgezet gevolgd totdat zij bemiddeld zijn naar werk of scholing.
Met het instellen van één centraal Jongerenloket krijgt de werkloze jongere een eenduidige ingang naar de reguliere arbeidsmarkt. De gegevens hoeven nu maar één keer verstrekt te worden waardoor de jongere minder verwezen wordt naar andere instellingen. Elke jongere krijgt een eigen trajectbegeleider en daarmee één aanspreekpunt. Bovendien krijgt de jongere door de betere onderlinge afstemming van de deelnemende organisaties een individueel passend traject aangeboden.
Dit traject kan regulier of gesubsidieerd werk zijn, een werkervaringsplaats of scholing om een startkwalificatie te halen. Het streven is om het Jongerenloket per 1 januari 2000 te starten. Met de opzet van het Jongerenloket is een bedrag van ongeveer 4 ton gemoeid. Het geld hiervoor komt uit de begroting van Doe Mee(r) in de Stad. Het college verwacht wel dat de meer efficiënte werkwijze van het Jongerenloket zijn geld op termijn deels zal terugverdienen

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Jongerenloket

En verder heeft het college besloten...

* het privacyreglement 'Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten regio Centraal Groningen' voorlopig vast te stellen. Dit reglement wordt ter instemming aan de overige gemeenten in de Regio Centraal Groningen voorgelegd.
* De 'Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften sociale zaken en werk 1998' te wijzigen en voor te leggen aan de raad.
* Het Groninger Indicatiebesluit vast te stellen en de uitvoering van dit besluit op te dragen aan de algemeen directeur van DSW Stadspark. Door een duidelijker omschrijving van de doelgroep voor de sociale werkvoorziening wil men komen tot een rechtvaardiger toewijzing van WSW-arbeidsplaatsen.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: geen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie