Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Benschop bij Nationaal Overleg Telecommunicatie

Datum nieuwsfeit: 24-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp: Toespraak Dick Benschop staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Datum: 24 juni 1999

Nummer : 63

Toespraak Dick Benschop, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Nationaal Overleg Telecommunicatie

Dames en heren,

Het besluit om de Europese telecommarkt per 1 januari 1998 te liberaliseren was revolutionair. Dit besluit van eind jaren tachtig markeerde een nieuw tijdperk van de openbare dienstverlening. De Europese markten op het gebied van de openbare dienstverlening kenmerkten zich tot dan toe door publieke monopolies.

Het was geen gemakkelijk besluit. De grote staatsmonopolies boden werkgelegenheid en maakten basis telecomdiensten toegankelijk voor de hele samenleving.

De EU werd echter uitgedaagd tot het formuleren van nieuw beleid. Nieuwe technologische ontwikkelingen op het terrein van communicatie en informatica vereisten een andere inrichting van de markt. Concurrentie werd het uitgangspunt, innovatie en kwaliteitsverbetering de nieuwe sleutelbegrippen. Kortom: een streven naar een gezonde markt voor producent en consument.

De afgelopen jaren zijn goede resultaten bereikt. Er zijn nu meer aanbieders op de markt aktief, de vooral internationale beltarieven zijn drastisch verlaagd en er heeft een diversificatie van diensten plaatsgevonden.

Ook de 'consumptie' van telecomdiensten is aanzienlijk gegroeid. Waar je ook komt, op straat, bij de bakker, in het café, in de trein: overal om ons heen is het geluid van mobiele telefoons niet meer weg te denken. Dat zullen we maar 'maatschappelijke vooruitgang' noemen.

De resultaten van de liberalisatie worden steeds zichtbaarder, maar het einddoel is nog niet bereikt. De EU bevindt zich in de overgangsfase naar een volledig geliberaliseerde markt. Er bestaan nog belemmeringen van technische, administratieve en juridische aard.

Zo is het Internet nog niet voldoende voor iedere consument toegankelijk, nieuwe aanbieders hebben te maken interconnectieproblemen en er bestaan nog te veel nationale administratieve en financiële drempels. Tevens beschikken de nieuw opgerichte nationale mededingingsinstanties niet in alle Lidstaten over voldoende slagkracht. De Europese regelgeving op het gebied van telecommunicatie wordt niet door alle instanties eenduidig uitgelegd.

We zullen oplossingen moeten formuleren waarbij we rekening houden met de dynamiek van de markt. Het is deze dynamiek die ons voortdurend laat kennismaken met nieuwe innovatieve ontwikkelingen.

De belangrijkste innovatieve ontwikkeling die de telecommarkt doormaakt is die in de richting van één medium en distributienet oftewel "convergentie": het technische samengaan of versmelten van verschillende diensten en infrastructuren.

De drijvende kracht achter deze ontwikkeling is de digitalisering van vrijwel alle netwerken. Deze technische innovatie is al een aantal jaren aan de gang en daagt uit. Het levert op zijn beurt weer oneindigveel mogelijkheden voor innovatie van diensten.

De belangrijkste trends op dit terrein zijn diensten via het internet (telefonie, video, e-mail); het samengaan van mobiele en vaste communicatiemiddelen en een groeiend aanbod van interactieve multimediadiensten (tele-winkelen, tele-bankieren).

Ook de mogelijkheden om mobiele communicatie te koppelen aan satellietnavigatie zijn zeer interessant. In de toekomst wordt het bijvoorbeeld mogelijk om met een mobiele telefoon hulp in te roepen, waarbij direct de positie van het slachtoffer wordt doorgegeven. Eén druk op een knop is dan voldoende om de ANWB of 112 te bereiken en de bepaling van de plaats (coòrdinaten) door te geven. Dat noem ik pas echt maatschappelijke vooruitgang.

Met deze voortschrijdende ontwikkelingen moet rekening worden gehouden wanneer we mogelijke oplossingen voor de eerder genoemde belemmeringen bespreken.

Om de telecomsector te liberaliseren is gekozen voor een aanpak van "positieve discriminatie". Er zijn ca. 25 Europese richtlijnen tot stand gekomen om de monopolie-positie van de telecombedrijven te doorbreken. Deze wetgeving, samen Open Network Provision (ONP) genoemd, betreft harmonisatie van wetgeving met het doel de toegang tot de markt voor nieuwe partijen te vergemakkelijken.

Het uiteindelijke doel zal echter moeten zijn: een volledig geliberaliseerde telecommarkt met een 'level playing field', waarin alle aanbieders van telecom-, IT- en media op gelijke basis met elkaar kunnen concurreren.

Hiertoe is het van belang dat enerzijds nieuwe aanbieders in staat worden gesteld te concurreren met de oude concessie-houders. Anderzijds is het van belang dat de oude telecombedrijven niet tot faillissement worden gedreven door een nadelige concurrentiepositie.

Om deze dubbele doelstelling te realiseren zal de regelgeving worden aangepast. De (her)nieuw(d)e wetgeving zal ook van toepassing moeten zijn op de diensten, die als gevolg van de convergentie tot stand komen.

Regelgeving/ONP review

De Commissie zal eind dit jaar met een Groenboek komen over de herziening van het ONP. Ik stel me zo voor dat de Commissie daarin de stappen beschrijft waarmee de sector-specifieke wetgeving op onderdelen door algemene wetgeving vervangen kan worden. De Commissie zou overgangstermijnen kunnen voorstellen, waarin de positieve discriminatie afgebouwd wordt.

Het ONP zal dus eigenlijk al op korte termijn aangepast moeten worden aan de veranderingen op de markt. Ik acht het bij deze aanpassingen alleszins voorstelbaar dat niet alle "begeleidende" maatregelen, specifiek op de telecomsector gericht, in één klap weggevaagd zullen worden.

Ik zie wel een trend dat geleidelijk gestreefd zal worden de telecomsector onder algemene (mededingings)wetgeving te brengen om hiermee het noodzakelijke 'level playing field' te creëeren. Specifieke wetgeving en instanties, zoals we die nu kennen zullen langzaam gaan plaatsmaken voor algemene wetgeving en instanties.

Natuurlijk is het daarbij voorstelbaar dat er op een aantal deelterreinen specifieke wetgeving blijft bestaan. Ik denk daarbij aan het frequentiebeleid en het beleid voor de publieke omroep. Deze terreinen hebben hun eigen specifieke kenmerken en belangen en zullen niet gemakkelijk te vatten zijn onder algemene regelgeving.

Het is nu nog onduidelijk op welke manier de Commissie de nieuwe fase in het liberalisatieproces wil reguleren. Het Nederlandse standpunt is nog niet uitgekristalliseerd, maar er wordt natuurlijk wel vanuit de verschillende hoeken met de Commissie meegedacht en er worden onderling standpunten uitgewisseld.

U begrijpt: dit is een uitnodiging tot meedenken.

Het leek altijd wat paradoxaal, maar inmiddels is de mening wijd verspreid dat ook een goed ontwikkelde,concurrerende markt een streng, Europees wetgevingskader vereist. Hierbij hoort ook een stevig Europees mededingingsbeleid. Liberalisatie mag immers niet leiden tot nieuwe monopolies op Europees niveau, door fusies en overnames. Het is daarom ook van belang dat in de toekomstige lidstaten een 'level playing field' ontstaat en dezelfde wetgeving geldt.

Toetreding

Niet alleen op de Europese Interne Markt van de huidige Unie moet sprake zijn van eerlijke concurrentie. Ook op de markten van de Midden- en Oost Europese landen, de landen die op termijn zullen toetreden, moet een 'level playing field' gecreëerd worden. Het is daarom van belang dat deze landen het verworven telecom-acquis overnemen, zonder transitieperioden.

Evenzozeer is van belang dat ook deze landen sterke mededingingswetgeving en toezichthoudende autoriteiten hebben. Voor de Lidstaten is duidelijk een rol weggelegd bij de totstandkoming van wetgeving en instituties. In het Nederlandse pre-accessie-beleid is de bevordering van goed bestuur en de zogenaamde 'rule of law' dan ook één van de zwaartepunten.

Juist bij deze samenwerking in de openbare dienstverlening tussen Oost- en West-Europa is het integratieproces gediend. Ook door samenwerking op het brede terrein van telecom kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de realisatie van de doelstellingen van integratie: bevorderen van stabiliteit, veiligheid en economische groei in deze landen.

De economische afhankelijkheid en verwevenheid zal het integratieproces onomkeerbaar maken.

Peer review, peer pressure, best practices.

De herziening van de ONP-regels oftewel de ONP-Review luidt een nieuwe fase in, in de marktvorming. Langzaam maar zeker begint één Europese binnenlandse ruimte tot stand te komen, waar het terrein van de telecommunicatie deel van uitmaakt.

De economische en sociale kracht van Europa ligt besloten in de bedrijven en in de mensen. Een nieuwe Europese dynamiek in een veranderende wereld betekent dat we moeten zoeken naar een nieuw instrumentarium.

De telecomsector vormt hierop geen uitzondering. Zij functioneert tenslotte in een grotere Europese omgeving. De dynamiek van Europa als geheel dient daarom onderkend te worden.

Op het terrein van de Interne Markt heeft er een kentering plaatsgevonden. De tijd van de grote wetgevingsmachine ligt achter ons. Europa streeft niet naar méér maar naar minder regelgeving.

Om dit te bewerkstelligen bestaat er sinds 1996 de zogenaamde SLIM-operatie ("Simpler Legislation for the Internal Market") die zich richt op vereenvoudiging van bestaande regelgeving. Telecom is nog niet als onderwerp aan de orde geweest maar ik voorzie dat dit wel mogelijk zal zijn.

Het macro-economisch beleid van de EU ontwikkelt zich steeds meer tot een wisselwerking van coòrdinatie en concurrentie. Het gecoòrdineerd afstemmen van wetgeving tussen de lidstaten alleen is nu niet meer voldoende. Om de dynamiek van de markt te behouden is ook beleidsconcurrentie nodig.

Hier ontstaat ruimte voor de lidstaten zelf om elkaar te motiveren door het geven van constructieve kritiek en het aanreiken van goede voorbeelden. Nederland pleit daarom voor een vorm van EU-vergelijking van en door elkaar: een zgn. 'peer review'.

Door de praktijken op diverse economische en sociale terreinen in de verschillende lidstaten te vergelijken wordt de beste praktijk tot voorbeeld verheven. Concurrentie tussen Lidstaten veroorzaakt druk om de beste te willen zijn. Tenslotte wil niemand onderaan de lijst te komen staan.

Deze 'peer pressure' daagt lidstaten uit om maximale prestaties te leveren, niet om stil te blijven staan bij minimumnormen. Het is een effectief instrument voor wederzijdse beïnvloeding en sturing. Meer nog: het is een nieuwe methodiek in de Europese integratie. Deze methodiek, vast te leggen in richtsnoeren, komt niet in de plaats van klassieke juridische instrumenten: zij vult deze juist aan.

Innovatie

Ook op het terrein van economische groei, innovatie en van de kennis-economie dient deze methodiek het uitgangspunt van beleid te zijn.

Innovatie is de basis van het Europese concurrentievermogen. Er moet veel meer in worden geïnvesteerd. De telecomsector speelt daarbij een belangrijke rol als één van de motoren van technologische ontwikkeling en Europese economische groei. Het is ook een motor van werkgelegenheidsgroei.

Tussen 1995 en 1997 zijn er meer dan 300.000 banen in deze sector bijgekomen. Zij biedt nu werkgelegenheid aan ruim 4 miljoen mensen. Helaas moeten we constateren dat zo'n 500.000 banen onvervuld blijven door een gebrek aan voldoende kwalificeerd personeel. Innovatie dient in dit opzicht ook een adequate uitwisseling van kennis tot doel te hebben, oftewel investeren in mensen. Nu lopen de Verenigde Staten nog op ons voor.

De Europese Raad die onlangs in Keulen bijeenkwam, concludeerde eveneens dat innovaties en de informatiemaatschappij de arbeidsplaatsen van morgen scheppen. "Hoe meer Europa kan concurreren op het gebied van de spitstechnologieën, des te hoogwaardiger zullen de mogelijkheden inzake werkgelegenheid zijn." De Raad stelde dat Europa een leidende rol wil spelen in de informatiemaatschappij.

Een Europees innovatiebeleid zal uitgaan van de geschetste vernieuwing in de methodiek van de Europese integratie.

Het gaat dus niet zozeer om meer financiële middelen uit Brussel. Ook op het terrein van innovatie kunnen 'peer review' en 'peer pressure' ons uitdagen om bij de besten te behoren: bij de ontwikkeling en toepassing van kennis, bij het bevorderen van ondernemerschap, bij het onwikkelen van technologische speerpunt-industrieën, bij het clusteren van high-tech bedrijven, kortom: bij een succesvolle ontwikkeling van sectoren als de telecomsector.

In maart 2000 zal er een speciale Europese Top van regeringsleiders worden gewijd aan het bevorderen van de innovatie in Europa.

Daarmee ontstaan ook voor de telecomsector nieuwe perspectieven. Europa is niet alleen meer het Europa van de liberalisatie en de marktvorming. In Europa zal ook langs nieuwe wegen een stimulans gaan plaatsvinden van groei en innovatie.

Er is dus werk aan de winkel voor de telecomsector. Europa rekent niet alleen op uw juridische vaardigheden, maar vooral op uw ondernemingszin.

Dank u wel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...